De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

       
Jaarvergadering IJsclub    
Donderdag 29 November 2018, 20:00
     
       

IJsclub “De eensgezindheid” nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de ledenvergadering op donderdag 29 november 2018 om 20.00 uur in dorpshuis “De Lytse Fjouwere” te Itens.

AGENDA.

1. Opening

2. Verslag ledenvergadering 2017

3. Jaarverslag secretaris

4. Jaarverslag penningmeester en kascommissie

5. Bestuursverkiezing

6. Ingekomen stukken

7. Mededelingen bestuur

8. Verlichting ijsbaan

9. Rondvraag

10. Sluiting

 
Locatie Dorpshuis De Lytse Fjouwere, Itens
Contact IJsclub Eensgezindheid

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen