De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Dorpsbelang De Fjouwer Doarpen

Dorpsbelang

Waarom is er eigenlijk dorpsbelang? Ja, en wat doet een dorpsbelang eigenlijk allemaal? Mogen ze overal zomaar over beslissen? Tja.. waar zullen we eens beginnen. 

Het dorpsbelang heeft als doel de belangen van de dorpsbewoners zo goed mogelijk te behartigen. Samen sta je sterker dan alleen. In zaken die alle dorpsbewoners raken, of een groot deel onze inwoners kan het dorpsbelang als stem fungeren in de richting van instanties zoals de gemeente, de busmaatschappij etc. Het dorpsbelang is een gekozen vertegenwoordiging van onze vier dorpen.

Elk lid wordt door middel van stemming tijdens de ledenvergadering gekozen. De termijn van elk lid is 4 jaar, waarna het lid nog voor één termijn herkozen gaan worden. Er zitten 7 leden in het bestuur. Samen nemen deze 7 mensen beslissingen waarbij het algemene belang van de inwoners van onze 4 dorpen voorop staat. Om meer inzicht te geven in de zaken die het dorpsbelang behandeld is o.a. deze website gestart.

Natuurlijk kunt u lid worden van doarpsbelang "De Fjouwer Doarpen". De contributie bedraagt slechts: - voor alleenwonenden € 4,50; - voor eenoudergezinnen € 5,50 en - voor gezinnen € 8,00

Het grootste deel van het geld wordt uitgegeven aan de exploitatie van het sporthok en sportveld, de organisatie van feesten en bijeenkomsten zoals de doarpsfeesten, slachtemarathon etc. Ook organiseren we zelf bijeenkomsten waarbij de leden veelal gratis entree hebben.

Bent u geen lid en wilt u lid worden; mail dan naar info(@)de4doarpen.nl.
Graag uw naam, adres en gezinssamenstelling (alleenwonend, eenoudergezin of gezin).

Alvast bedankt.
Doarpsbelang "De Fjouwer Doarpen"

Contact
Doarpsbelang "De Fjouwer Doarpen"
Tsjerkebuorren 7a
8735 HM ITENS

E-mail: dorpsbelang(@)de4doarpen.nl
Website: www.de4doarpen.nl

Bestuur
Voorzitter: Jan Hofstra, 06-51698930, jhofstra66(@)online.nl 
Penningmeester: Myra Kok-Boer, 06-27063563, Arjen.myra(@)kpnmail.nl 
Secretaris: Sybrig Faber, 0515-725638, sybrig.faber(@)gmail.com 

Johannes vd Brug, 8844kr5(@)hetnet.nl
Edgar Jansen, 0515-521101, edgarjansen(@)hotmail.com
Caspar Bronwasser, cas1999(@)hotmail.com
Reinder Abels, abelsitens(@)gmail.com
Drok dwaande Fjouwer Doarpen yn'e fleur te setten.

Ôfrûne moanne wie it einliks sa fier:
De bollen, oanskaft fia it foarinoarfûns fan de gemeente, binne mei in oantal frijwilligers plante. Der is in soad wurk ferset en mei hulp fan Rienk Rispens wie it karwei samar klear.
Nettsjinsteande dat de gang er goed yn siet koene we net ferhelpe dat guon lêzers fan dizze Diggelfjoer yn “de file” wachtsjen moasten foardat se it doarp yn koenen.
Foar in fleurich wolkom is der keazen foar in oantal plakken by de yn- en útgongen fan de doarpen.
Tagelyk wie ús adfisearre Titelroasen te plantsjen, om’t dit sterke blommen binne en wol in stjitsje ferneare kinne.
Dêrneist sil it gêrs aardich heech wêze at se opkomme mar binne dizze planten dochs goed te sjen.
Krookje en Liderke binne ús ofriede as bermplant.
As lêste is by de gemeente oanjûn wer’t of de bollen plant binne. Sadat dizze der foar soarchjen sil dat der net meant wurden sil. 


image1Bloemetje van het jaar
Het bloemetje van het jaar gaat dit keer naar Ewoud van der Weide, voor zijn onvolprezen inzet voor het opzetten, onderhouden en beheren van de website van de 4 doarpen.image3Bestuurswisseling

Ook Chiel Kampman staat in het zonnetje: hij heeft afscheid genomen van het bestuur na 8 jaar penningmeesterschap.
Myra Boer uit Itens volgt hem op.
Zij had in september 2013 al aangegeven lid van het bestuur te willen worden en heeft op vrijwillige basis meegedraaid. 


Ingebruikname Amerikaanse windmotor

Op vrijdag 17 mei zal de Amerikaanse windmotor van Itens officieel weer in gebruik worden genomen. Aan deze ingebruikname is een lange voorbereidingstijd vooraf gegaan. In 2006 is het bestek gemaakt voor de restauratie en is een aanvang gemaakt met het verwerven van subsidies. Dit heeft enorme veel tijd gekost. Met name dorpsbelang De Fjouwer Doarpen heeft zich hier sterk voor gemaakt. Eind 2010 was de financiering rond, kon de ondergrond van de molen worden aangekocht en is daadwerkelijk gestart met de renovatie. Technische begeleiding hiervan is gedaan door Bouwmeester Van Reeuwijk uit Arum en het werk is uitgevoerd door de Mannen van Staal.

De molen staat nu weer in volle glorie langs de Iewei en is weer een markant herkenningspunt in het open weidegebied. Het eigendom, het beheer en onderhoud ligt nu in handen van de Stichting Monumentenbehoud Littenseradiel. Deze stichting heeft Wiebren Kuperus bereid gevonden om als molenaar te gaan optreden.

U bent van harte welkom om bij deze feestelijke gebeurtenis aanwezig te zijn.

We begroeten u graag vanaf 10.00 uur in het dorpshuis De Lytse Fjouwere in Itens. De officiële openingshandeling zal rond 10.30 uur plaatsvinden.

D. Willemsma Voorzitter Stichting Monumentenbehoud Littenseradiel


Doarpsmoune yn Fjouwer Doarpen?

Aan de inwoners van onze 4 dorpen,

Van de Stifting Doarpsmoune Reduzum kregen wij - en met ons alle andere Friese Dorpsbelangen - het verzoek om te komen praten over het wel of niet aanschaffen van een windmolen. Dit om het opzetten van heel grote windparken, zoals de overheid wil, tegen te gaan. Ons bestuur wil niet alleen beslissen of wij wel of niet deelnemen aan het voorgestelde overleg en vraagt daarom aan u - onze inwoners - hoe u erover denkt. Vindt u, of met u een aantal anderen, dat deze mogelijkheid onderzocht moet worden? Meldt u dan aan bij dorpsbelang info(@)de4doarpen.nl zodat wij de geïnteresseerden in contact kunnen brengen met elkaar. Het is niet de bedoeling dat het bestuur van dorpsbelang zelf als initiatiefgroep gaat fungeren, maar wij willen wel een sturende rol spelen als het nodig is.

Hieronder volgen de mail en de brief van de stifting Doarpsmûne Reduzum:

Geacht bestuur

Naar aanleiding van de discussies over windenergie hebben wij nagedacht over hoe wij denken dat het verder moet met de windenergie in Fryslan. Wij denken dat de discussie beter niet gevoerd kan worden door middel van grote plannen en bezwaarvoorschriften daartegen maar door de meest deskundige op dit gebied namelijk de bewoner van het platteland zelf en sturen u daarom in bijlage een uitnodiging om met ons in een open gesprek van gedachten te wisselen over onze ideeën en de voorstellen van de provincie. Kunt u ons laten weten of u voor een dergelijke bijeenkomst in bent ? Met vriendelijke groet

Stifting Doarpsmune Reduzum

Voor deze, Henk Vellinga
notulen bestuursvergadering Dorpsbelang ‘de Fjouwer Doarpen’ 

dinsdag 9 januari 2018 

Aanwezig; Jan Hofstra (voorzitter) 

Sybrig Faber (notulen) 

Edgar Jansen 

Reinder Abels 

Johannes van der Brug 

Met kennisgeving afwezig; Caspar Bronwasser 

1. Opening 

Jan opent de vergadering met ons de “alle beste winsken foar 2018” te wensen! 

Jan geeft aan dat wij per 1 januari nu officieel tot de nieuwe gemeente Súdwest Fryslân behoren, benieuwd wat dit ons zal brengen. 

2. Vaststellen definitieve agenda 

Het punt; Slachtemarathon is nog actueel, dus op de agenda. 

De website van dorpsbelang als agendapunt opvoeren. 

3. Mededelingen / ingekomen stukken 

Caspar en Nynke hebben drie weken geleden een zoon gekregen, genaamd Fosse. 

Ingekomen stuk van Lize (nog vanuit gemeente Littenseradiel) over de publicatieborden ontvangen. 

Verder is er een ingekomen stuk over bomen binnen gekomen met uitleg van welke bomen te snoeien en dat er bomen gekapt gaan worden. 

Ook hebben wij de officiele akte van ons centrumzitje ontvangen. 

4. Vaststellen notulen vergadering 27-11-2017 

De notulen worden conform concept vastgesteld. De actiepunten in deze notulen zijn niet verwerkt in de actiepuntenlijst. Actiepunt; notulen kunnen op de site! 

5. Financiën / contributie 

Er is nu een nieuwe ledenlijst gemaakt door Sybrig. De facturen voor contributie 2017 zijn gemaakt door Edgar en ook per mail al aan ons doorgegeven, zodat wij deze kunnen rondbrengen. 

Mochten er fouten of veranderingen zijn, geef dit dan door aan Sybrig. 

De contributie voor 2018 gaan wij 1 september incasseren (actiepunt), dan ook in die week facturen rondbrengen! 

6. Lief en leed 

Nieuwe bewoners! 

Lytsewierrum: 

Caspar en Nynke hebben een zoon gekregen en Ids heeft nu een broertje. Dit kleine kereltje heeft de naam Fosse gekregen. 

Op de Buorren 9 woont een nieuwe bewoonster, Agnes. 

Jaarsma is verhuist. Op de Nijlânsdyk 1 is ook een nieuwe bewoner komen wonen. 

Hinnaard: 

geen bijzonderheden. 

Rien: 

nog steeds een drietal adressen te bezoeken m.b.t. nieuwe bewoners. 

Molmawei 15 

Draversdyk 2 en Buorren 50, B. Gomberts 

Itens: 

Sinds kort nieuwe bewoners aan de Hearedyk 36, Hearedyk 53 en 55. Verder is het huis op de Hearedyk 14 verkocht en wordt nu weer bewoond. Op de Singel is een jong stel komen wonen, zij wonen hier tijdelijk wordt aangegeven. 

Edith de Vries en C. Douwes zijn met hun kinderen komen wonen op de Nijstêd, dit gezin komt vanuit Lytsewierrum en zij blijven dus binnen onze vier dorpen wonen. 

Op Meilahuzen 3 is een kindje geboren (jongetje). 

7. Actiepunten 

We lopen de actiepunten, welke in de notulen van 27-11-2017 staan, samen door. 

8. Slachtemarathon 

ü Slachtemarathon; m.b.t. de slachtemarathon hebben wij een nieuwe uitnodiging ontvangen, deze vergadering wordt gehouden op 18 januari om 19.30 uur in de Lytse Fjouwere te Itens. Jan en Johannes gaan hier naar toe, Reinder wil ook wel mee. 

9. Website 

Reinder geeft aan dat er is aangegeven vanuit de webredactie, dat er meer nieuws vanuit dorpsbelang kan worden doorgespeeld naar de website. Zo kunnen we belangrijke dingen die binnen komen via de mail doorsturen naar de webredactie, zij plaatsen dit dan op de website, op deze manier kan er veel meer gedeeld worden met de vier dorpen. 

Een stukje in diggelfjoer over dat er nu facturen worden rondgebracht en leden het geld zelf mogen overmaken, iets over de dorpsvisie en statuten, wat wij zoal doen. 

De algemene ledenvergadering zal in april gehouden worden, we spreken af op maandag 23 april. Oproep leden doen, via de webredactie aangeven. 

11. Rondvraag 

Edgar doet melding dat het kombord om ligt (weer) en zal ook melden dat er grote gaten in het wegdek zitten op naar Scharnegoutum. Over het binnen pad naar Lytsewierrum ligt een rooster wat er wel uit kan, Edgar zal dit weer melden. 

12. Sluiting 

Jan sluit de vergadering om 22.30 uur. 

De volgende vergadering wordt gehouden bij Edgar in Rien om 20.00 uur op dinsdag 27 februari 2018. 

Mochten er belangrijke mededelingen zijn, gebruik de APP


notulen bestuursvergadering Dorpsbelang ‘de Fjouwer Doarpen’ 

maandag 27 november 2017 

20.00 uur bij Jan Hofstra te Lytsewierrum 

Aanwezig: Jan Hofstra (voorzitter) 

Sybrig Faber (notulen) 

Edgar Jansen 

Johannes van der Brug 

Myra Kok 

Caspar Bronwasser 

Met kennisgeving afwezig; Reinder Abels 

1. Opening 

Jan opent de vergadering. Caspar en Johannes komen wat later. 

2. Vaststellen definitieve agenda 

Volgens voorstel vastgesteld. 

3. Mededelingen / ingekomen stukken 

Ø Edgar geeft aan welke mededelingen/stukken er binnen zijn gekomen via de mail. Deze stukken zijn doorgestuurd naar alle bestuursleden. 

Ø Sybrig geeft aan doeken te hebben die in Lytsewierrum, Rien en Hinnaard kunnen worden opgehangen. Het doek voor Itens is bij onze basisschool bezorgd. Deze doeken hebben betrekking op het project “Doekje Open” in het kader van Leeuwarden/Fryslân 2018 (LF2018). Leerlingen van basisscholen in Littenseradiel hebben kunstwerken gemaakt over het dorp en de omgeving waar zij opgroeien. 

De bedoeling is dat alle 15 dorpen van Littenseradiel die ingaande 1 januari 2018 deel gaan uitmaken van de gemeente Súdwest-Fryslân een eigen OPEN doek krijgen. Deze doeken zijn gemaakt door leerlingen uit de gemeente Littenseradiel. Actiepunt; (Sybrig) doeken opmeten en foto maken, gegevens in de app zetten. 

4. Vaststellen notulen vergadering 14-09-2017 

De notulen worden conform concept vastgesteld. De actiepunten in deze notulen zijn niet verwerkt in de actiepuntenlijst. Actiepunt; notulen kunnen op site! 

5. Financiën / contributie 

Het incasseren van de contributie 2017 is niet gelukt. De batch werd afgekeurd. Myra heeft telefonisch contact gehad met de Rabobank en er werd aagegeven dat ons boekhoudprogramma niet (meer) ondersteund wordt. De machtigingen kunnen handmatig worden ingevoerd. Actiepunt; (Myra, Sybrig). 

We zullen moeten bedenken welk programma nu het beste/handigst is voor een goed overzicht van onze financiën. Actiepunt! 

Bij het ophalen van de contributie over 2016, is iedereen benaderd voor een automatische incasso. Helaas zijn er nog veel leden die hierin niet mee willen gaan. Om de contributie toch te innen, brengen wij een verzoek rond tot betaling per bank, voor deze leden. 

Actiepunt; (Edgar) verzoek tot betaling van contributie op papier zetten + eventuele herinnering. 

6. Statuten Dorpsbelang 

De statuten zijn niet meer van deze tijd. 

Jan en Edgar hebben gezamenlijk aantekeningen gemaakt over wat er aangepast zou moeten worden. 

De notaris zal, bij accoord van de leden, gevraagd worden om de statuten te moderniseren. 

Voor eerst zal Jan een nieuw concept aanvragen bij de notaris. Actiepunt; (Jan). 

7. Slachtemarathon 2018 

Jan en Johannes zijn bij de (spoed) vergadering geweest. Het zou kunnen dat de SlachteMarathon wordt afgeblazen. We wachten af hoe het verder gaat. 

8. Dorpsvisie 

Aan de hand van de gehouden enquete is er inmiddels een inventarisatie gemaakt betreffende de dorpsvisie. De doorsnee wensen worden meegenomen, deze worden afgestemd op beleid van gemeente Súdwest Fryslân. Een realistische dorpsvisie, misschien niet makkelijk te realiseren, maar wel mogelijk. 

De planning zou dit jaar, maar daar wij volgend jaar naar Súdwest overgaan, presenteren wij de dorpsvisie op de algemene ledenvergadering volgend jaar. 

Actiepunt; m.b.t. de enquete welke is gedaan ter inventarisatie voor de dorpsvisie, zal Jan een stukje hierover op de website zetten. 

9. Lief en leed 

10. Actiepunten 

We lopen de actiepunten, welke in de notulen van 14-9-2017 staan door. 

Een aantal actiepunten zijn nog niet uitgevoerd; met name de waterschade van kaatshokje doorgeven aan verzekering (Myra), navragen of de archivering dorpsbelang weer naar het dorpshuis kan (Jan). 

De fruitboom is inmiddels geplant. 

Het activiteitenboekje welke door Reinder en Myra up to date zou worden gemaakt moet nog gedrukt worden. 

Johannes zal hier actie op ondernemen! 

Caspar gaat een offerte aanvragen voor de publicatieborden. 

Sybrig zal Lize Cnossen benaderen of er nog geld in kas is bij de gemeente voor een bijdrage in de kosten m.b.t. de publicatieborden. Leuk afscheidscadeau toch? J 

Melding maken van schade centrumzitje naar gemeente toe. 

Verder zal Sybrig actie ondernemen om een goed overzicht/lijst te creeeren van de leden van doarpsbelang. 

11. Rondvraag 

Geen opmerkingen. 

12. Sluiting 


Notulen bestuursvergadering Dorpsbelang ‘de Fjouwer Doarpen’ dinsdag 7 maart 2016 

Aanwezig: Jan Hofstra (voorzitter) 
Sybrig Faber (notulen) Reinder Abels 
Edgar Jansen 
Johannes van der Brug 
Myra Kok 

Afwezig met kennisgeving: Caspar Bronwasser 

1. Opening 
Jan heet een ieder “Wolkom”. 

2. Vaststellen definitieve agenda 
Niemand heeft wat toe te voegen aan de agenda en deze wordt dan ook conform concept vastgesteld. 

3. Mededelingen / ingekomen stukken 
ü Jelle Fopma is deze avond aanwezig. 
Een extra “wolkom” foar Jelle. Jelle is aanwezig vanuit de kaatsclub, o.a. voor het onderhoud van het kaatsveld en het sporthokje. Jelle geeft aan dat de twee grote gasflessen inmiddels zijn vervangen door twee kleinere flessen. Dhr. Flier zou hiervan de rekening aanreiken bij dorpsbelang. Deze is nog niet ontvangen. 
Verder is de waterleiding in het sporthokje gesprongen en afgesloten. 
Dit had Jelle niet verwacht, aangezien er geen strenge winter is geweest. Waarschijnlijk zit er ergens een zwakke plek in de leiding. De leiding is nog niet nagekeken. Er zal ook nog naar de schade gekeken worden. Mocht er schade zijn dan kan dit worden doorgegeven aan de verzekering. Jelle geeft aan om Jan Hoitema te vragen voor de reparatie en eventuele schade te melden bij dorpsbelang. 
Mochten er nog grote posten zijn ter uitgave aan het sportveld, dan dit graag zo spoedig mogelijk doorgeven aan dorpsbelang. Dit jaar kan het nog gehaald worden uit een potje van de gemeente Littenseradiel! 
Het punt; waar in Itens plaatsen wij een nieuw publicatiebord, wordt nog aangehaald. 
Geopperd wordt om deze bij het centrumzitje te plaatsen; een goede plek. 
Er zit nog veel hondenpoep in de afvalbakken geeft Jelle aan. Vanuit dorpsbelang hopen we dat er volgend jaar, vanuit de gemeente Súdwest, hondenafvalbakken worden geplaatst. 
Suggestie van Jelle is om een afvalbak bij de glasbak en begin betonpad Meilahuzen te plaatsen. 
Een goed idee lijkt ons. 
Jelle wordt bedankt voor zijn inbreng en werk van het afgelopen jaar. 

ü Ingekomen stukken van Marten de Boer m.b.t. de bijenflinterlinten en ecologisch bermbeheer 
worden ter kennisgeving aangenomen en zien er goed uit, het is een mooi plan. Wel vragen wij ons af wat Marten nu precies van dorpsbelang verwacht m.b.t. deze doelgroep. Het lezen van de begroting 
waarin 250 euro van dorpsbelang wordt verwacht is nieuw voor ons en niet ter sprake geweest. Sybrig zal Marten om opheldering vragen (actiepunt). 

4. Vaststellen notulen vergadering 14-02-2017 (zie mail 7-3-2017) 
Er zijn geen aan of opmerkingen, de notulen van 14-02-2017 wordt conform concept vastgesteld. 

5. Actiepuntenlijst (zie mail 22-2-2017) 
Activiteitenboekje: inmiddels is het boekje digitaal aangeleverd bij Reinder. Er wordt een nieuwe datum afgesproken en wel op 21 maart zullen Myra en Reinder het boekje updaten. 

6. Voorbereiding algemene ledenvergadering 
Mochten de leden aangeven dat zij het eerste veerooster willen verwijderen, dan zal dit een dorpsactiviteit gaan worden. De gemeente heeft hier geen geld voor over. Op het tweede veerrooster kan een mat gelegd worden, voor verwijdering wordt geen toestemming gegeven door de gemeente. De vraag of de mat wel betaald wordt door de gemeente moet nagevraagd worden. 

Herindeling naar Súdwest-Fryslân per 1 januari 2018 

Subsidieaanvragen voor dat jaar kunnen tot 1 juni 2017 bij de gemeente Littenseradiel worden ingediend. Súdwest-Fryslân ontvangt een afschrift van de ingediende aanvraag + de beschikking. Het bedrag wordt dan door Súdwest-Fryslân uitbetaald. 

Als Littenseradiel de hondentoiletten niet hoeft te plaatsen, willen wij deze aanvragen bij Súdwest-Fryslân zodra de herindeling heeft plaatsgevonden. 

Ø Dorpsvisie 
Jan zal vertellen hoever het hiermee staat. 

Ø Bloemetje van het jaar 
Jan Boonstra (senior) in Rien, krijgt het bloemetje van het jaar en een fles jenever. 

7. Statuten dorpsbelang 
Dit punt gaan we bespreken in de volgende vergadering. 

8. Rondvraag 

9. Sluiting 
Om 22.59 uur sluit Jan de vergadering en de volgende vergadering wordt gehouden op dinsdag 13 juni om 20.00 uur bij Edgar in Rien. “Wol thús”.
Notulen bestuursvergadering, dinsdag 14 februari 2017

Aanwezig: Jan Hofstra (voorzitter)
Sybrig Faber (notulen) Reinder Abels
Edgar Jansen
Johannes van der Brug
Myra Kok
Caspar Bronwasser

1. Opening
Met een heerlijk zelfgebakken plak cake (dankzij Edgar) voor onze neus, heet Jan Hofstra ons “Wolkom”.

2. Vaststellen definitieve agenda
Volgens voorstel vastgesteld.

3. Mededelingen / ingekomen stukken
> Myra geeft te kennen dat zij niet langer de functie als penningmeester wil dragen. Ze zou graag andere dingen willen doen binnen het bestuur en hierbij geeft de functie penningmeester haar teveel stress. Dit boekjaar gaat ze wel afmaken. We laten het even bezinken en komen erop terug bij agendapunt 8, als 8a.
> Ingekomen mail m.b.t. de Slachtemarathon 2018; een uitnodiging om bij elkaar te komen op dinsdag 28 februari. Er is aangegeven door Nienke Rullmann dat wij als de vier dorpen route Zuid zijn. Rûte Slachtemarathon Súd! Jan en Myra zullen deze vergadering in Scharnegoutum bijwonen.

4. Vaststellen notulen vergadering 20-12-2016 (zie mail 9-2-2017)
De notulen ziet er netjes uit en wordt conform concept vastgesteld. Nadat Sybrig de notulen nog even doorloopt zet Caspar deze op de website.

5. Actiepuntenlijst (zie mail 10-2-2017)
Attentie: volgende vergadering Jelle Fopma uitnodigen, voor 7 maart as. (actiepunt Sybrig)

6. Dorpsvisie
* Buurtmeter / vragenlijst
Dit punt hebben we behandeld onder actiepunt 1) 20-12. We gaan het aantal vragen van de buurtmeter inkorten en beter aanpassen op onze dorpsvisie en noteren deze dan ook als nieuw actiepunt 1) 14-02.

7. Incasseren contributie 2016/2017
Zie actiepunt 2) 20-12!

8. Statuten dorpsbelang
Jan vraagt zich af of onze statuten nog dekkend zijn als wij overgaan naar een nieuwe gemeente. Graag allemaal doornemen de statuten die zijn toegezonden door Jan (6 jan. jl.), opmerkingen maken of onderstrepen waar je vragen bij hebt.

8a. Penningmeester
Myra heeft te kennen gegeven deze functie neer te willen leggen. Wel wil ze graag bestuurslid blijven.
Is er binnen het bestuur iemand die deze taak wil overnemen? Zo niet, dan kunnen wij op de algemene ledenvergadering aangeven dat er een vacature is binnen ons bestuur.
We kunnen ook bekijken of wij met bestuursfuncties kunnnen schuiven. Graag over nadenken en met de volgende vergadering moeten wij hier uitkomen. (actiepunt allemaal).

9. Lief en leed
* Nieuwe bewoners? Een bloemetje!
In Rien een tweetal adressen, o.a. Molmawei 15 (Edgar en Sybrig), verder in Itens op de Itingawei nr. 4 (Sybrig).
* Geboorte / overlijden;
Coen Rameau en Berber (Lytsewierrum) hebben een zoontje gekregen volgens Sybrig, Myra zal een kaartje sturen.
* Langdurig ziek?
Wat gaan we hier over afspreken en wanneer spreken we van langdurig ziek. Hier zijn we nog niet over uit.

10. Rondvraag
> Johannes geeft aan dat hij nu één keer de vergadering van stichting ‘De Lytse Fjouwere’ heeft bijgewoond. Er zijn geen specifieke meldingen.
> Datum ledenvergadering wordt afgesproken op dinsdag 18 april om 20.00 uur in Itens.
Er is inmiddels een andere datum vastgesteld! Namelijk maandag 1 mei as.
> Reinder vraagt of hij de actiepuntenlijst eerder mag ontvangen. Dit moet geen probleem zijn, Sybrig actie!
> Edgar geeft aan dat hij nog een melding moet verrichten bij klein leed m.b.t. de zoek geraakte spiegel in Rien. Als actiepunt noteren.

11. Sluiting
Dinsdag 7 maart de volgende vergadering als voorbereiding op de ledenvergadering.
De locatie is weer in Rien om 20.00 uur bij Edgar en Caspar zorgt voor gebak!
Jan bedankt een ieder en wol thús!
Notulen van de bestuursvergadering, dinsdag 20 december 2016


Aanwezig: Jan Hofstra (voorzitter)
Sybrig Faber (notulen) Reinder Abels
Edgar Jansen
Johannes van der Brug
Myra Kok

Afwezig met kennis geving: Caspar Bronwasser

1. Opening
In Wolkom as iepening.

2. Vaststellen definitieve agenda
Ziet er heel goed uit, vastgesteld!

3. Mededelingen / ingekomen stukken
* Mail van inwoner Rien m.b.t. aanplanting bomen/slecht groen onderhoud;
We hadden de informatie m.b.t. de aanplant van bomen op internet, de website kunnen zetten.
* Utnûging fan de gemeente Littenseradiel op maandag 2 januari 2017 tussen 16.00 en 18.00 uur;
Sa as it no liket, gean Jan, Myra en Sybrig hjir hinne.

Myra deelt mede dat Luuk het geld m.b.t. de slachtemarathon bij Myra heeft gebracht. Het gaat hier om de onkosten welke dorpsbelang heeft voorgeschoten. Dit geld zal terug gestort worden op de rekening van dorpsbelang.

4. Vaststellen notulen vergadering 25-10-2016 (zie mail)
Onder punt zes, laatste puntje, wordt Berend Ziengs genoemd. Dit moet zijn; Berend de Leeuw.
Bij punt 9 wordt naast lief en leed, ook skouderklopke genoemd. Hiermee werd bedoeld of er binnen de 4 dorpen ook personen zijn die veel zorg geven aan familie of buur. Het gaat hierbij wel om zorg aan iemand voor minstens 8 uur per week. Mantelzorgers, deze mensen kon je dan opgeven voor een skouderklopke bij de gemeente.
De notulen kan na deze verbetering en opmerking worden vastgesteld.

5. Actiepuntenlijst (zie mail)

6. Verslag ambtelijk overleg
* Subsidies wel aanvragen;
Als dorpsbelang gaan wij hier de verenigingen op attenderen. Vermelden op de website (algemeen actiepunt). Dit is vanwege de gemeentelijke herindeling.
Per 1 januari 2018 komt er een einde aan het bestaan van de huidige gemeente Littenseradiel. De 4 doarpen worden toegevoegd aan de gemeente Súdwest-Fryslân. Voor het jaar 2018 dienen de subsidieaanvragen vóór 1 juni 2017 te worden ingediend. Dit geldt ook voor organisaties die de afgelopen jaren geen subsidie meer hoefden aan te vragen.
* Hondentoilet is akkoord, zelf legen/onderhouden;
Nadat wij het één en ander besproken hadden over hoeveel en waar en wie dan benaderd kan worden om deze toiletten te legen, blijkt dat de gemeente Súdwest-Fryslân, waar wij als de 4 doarpen in 2018 ondergebracht worden, hondentoiletten plaatst en ook leegt. Nu kunnen wij wachten en deze aanvraag voor onze honden neerleggen bij Súdwest of toch de toiletten via de gemeente Littenseradiel regelen. Hoe denken onze vier dorpen hierover, een punt om mee te nemen naar de algemene ledenvergadering in april as.
* Veeroosters, één zou weg mogen, voor de ander een rubberen mat? Overleggen wat wij als dorp gaan doen, een terugkoppeling geven naar Evert Bouma;
Dit punt willen wij ook naar voren brengen in de algemene ledenvergadering. Voor deze vergadering zullen dan de bewoners, nabij het tweede veerooster, worden uitgenodigd.
* Verkeer remmende maatregelen in Rien, aan de andere kant van de weg komt toch een strook grasbeton en er komt een verkeer remmende entree in Rien;
Aan de Molmawei komt een strook grasbeton, hier is toch budget voor uitgetrokken. Ook is er een budget voor de entree van Rien, dit met betrekking tot verkeer remmende maatregelen. J
* Het maaien rond obstakels, 5x per jaar;
Mocht dit storend zijn, doordat er half werk is geleverd, dan is dit op te lossen door een melding te doen bij klein leed.
* Ecologisch bermbeheer, Súdwest wil ook graag een vast staand beleid hierin;
Wij krijgen een document, schrijven, toegestuurd van de gemeente Littenseradiel met wat ecologisch bermbeheer inhoudt.
* WOZ waarde van ons sporthokje;
Uitleg over gekregen. Om de nota echt lager te krijgen, zouden wij ontheffing kunnen aanvragen van de rioolheffing. Bij het omlaag halen van de WOZ waarde van sporthokje, dan hebben wij het maar over een paar euro’s minder. Als wij straks over gaan naar de gemeente Súdwest, hier op letten, zo ook de rioolrechten in de gaten houden van deze gemeente.
* Wel of niet haaietanden bij kruizing naar Lytsewierrum;
Het is een onoverzichtelijke kruizing. Er is een mededeling gedaan naar Peter Post dat je niet kunt zien wat er uit Lytsewierrum komt, in het verleden zijn hierdoor ongelukken gebeurd.

7. Dorpsvisie
* naar aanleiding van oproep, avond organiseren, 4 mensen hebben gereageerd;
Aan de hand van een buurtmeter een vragenijst samenstellen (actiepunt Jan), welke niet te ingewikkeld is. Deze kunnnen we ronddelen en dan ook weer ophalen, aangeven wanneer. We gaan er dus mee rond. De vier mensen die zich hebben opgegeven kunnen mee gaan schrijven bij het lezen van de lijsten, die wij gezamenlijk gaan filteren.
* een soort actielijst aan de hand van buurtmeter?;
Ja inderdaad. Buurtmeter doorsturen!!! Eventueel opmerkingen aangeven en doorsturen naar Jan.
Sippy zal gevraagd worden wat de oplage is van Diggelfjoer(actiepunt wie?), zodat wij weten hoeveel lijsten er moeten komen. Tevens vragen of er een apart blaadje meegenomen kan worden bij het rondbrengen van Diggelfjoer. Zo ja dan voor 11 januari de lijst met vragen klaar hebben en de oplage naar Sippy brengen.
In de week nadat Diggelfjoer is rondgebracht halen wij de buurtmeter weer op. Mocht er niemand thuis zijn dan dit aangeven in een klein briefje dat wij langs zijn geweest.

8. Incasseren contributie
De automatische incasso’s gaan de deur nog uit voor einde jaar (actiepunt Myra).
Sybrig past het formulier(machtiging tot automatische incasso) aan (actiepunt).
Myra reikt ons, in de tweede week van de kerstvakantie, de lijst aan met namen van welke mensen wij nog contributie moeten ophalen. Myra geeft aan dat het een lijst is met alle inwoners en er staat op aangegeven hoe zij betalen of niet. De m is van machtiging en bij die bewoner ga je dus niet langs voor de contributie.

9. Lief en leed
* Nieuwe bewoners?
Ja zeker. Aan de Itingewei 4 te Itens.
* Geboorte / overlijden
Geen.

10. Rondvraag
Marianne van de stichting “de lytse fjouwere” geeft aan dat het publicatie bord niet weer achter het raam zal worden geplaatst. Zou dorpsbelang kunnnen nadenken over een nieuw, ergens anders te plaatsen publicatie bord. Hier wil dorpsbelang zeker in meedenken.
De spiegel bij de brug van Rien is weg, hierdoor is er nu een slecht overzicht. Dit is een punt wat gemeld kan worden bij klein leed.

11. Sluiting
De volgende vergadering zal zijn op dinsdag 14 februari om 20.00 uur bij Edgar in Rien.
Jan bedankt een ieder en sluit om 22.20 uur de vergadering.
Notulen van de bestuursvergadering, 25 oktober 2016

Aanwezig: Jan Hofstra (voorzitter)
Sybrig Faber (notulen) Reinder Abels
Edgar Jansen
Johannes van der Brug

Afwezig met kennis geving: Caspar Bronwasser en Myra
Kok


1. Opening
De voorzitter, Jan Hofstra, opent de vergadering en heet een ieder welkom.

2. Vaststellen definitieve agenda
Volgens voorstel vastgesteld.

3. Mededelingen / ingekomen stukken
Van Lize Cnossen; voor ambtelijk overleg, uiterlijk 28 november agendapunten aanleveren;
Aangegeven wordt dat de punten door de tijd heen zijn genoteerd. Deze punten kunnen in een mail worden gezet (actiepunt Sybrig).

Punt van aandacht:
* het lief en leed in de dorpen, hoe doen wij dit (komt ter sprake bij agendapunt 9)
* ‘skouderklopkes’ (agendapunt 9)

4. Vaststellen notulen vergadering 20-09-2016 (zie mail)
Volgens concept vastgesteld.

5. Actiepuntenlijst (zie mail)

6. Taakverdeling nieuwe bestuursleden
Vanuit dorpsbelang zou iemand zitting hebben in de stichting “de lytse fjouwere” (soort toezicht).
De stichting heeft verantwoording naar dorp toe, daarvoor iemand uit dorpsbelang dit geeft opening van zaken. 1 á 2x per jaar aanwezig zijn per seizoen. De stichting vergaderd 1x per 4 weken.
Johannes van der Brug gaat deze “zitting” op zich nemen.

Stukje duidelijkheid t.b.v. taken:
> Jan is voorzitter
> Sybrig is secretaris, legt o.a. de vergaderingen vast
> Myra penningmeester
> Reinder is contact persoon m.b.t. het sportveld en AED contactpersoon, verder ook algemene zaken
> Caspar voor de website en algemene zaken
> Edgar neemt de digitale post op zich en neemt hiervoor contact op met Ewoud, (actiepunt Edgar) verder voor algemene zaken
> Johannes neemt zitting in de stichting “de lytse fjouwere”. Hij zal dit richting het bestuur aangeven (actiepunt Johannes), verder algemene zaken. Het bestuur van de ‘Lytse Fjouwere’ bestaat uit zes leden: Berend de Leeuw (voorzitter), Anne Willemsma (secretaris), Chiel Kampman (penningmeester), Fred Dijkstra, Albert Jan Kamstra en Marianne Eringa (leden). Voor contact mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

7. Boom aanplant gemeente
Edgar is gaan peilen wat de bewoners vinden van de nieuwe aanplant bomen aan de Molmawei. Het gaat om de huisnummers 9 t/m 19. De bewoner aan de Molmawei nr. 9 heeft Edgar niet kunnen bereiken, verder heeft geen enkele bewoner echt problemen met de aanplant van nieuwe bomen.
Enige opmerkingen waren: bladen in de dakgoot en heb ik nog zon in mijn achtertuin.
De opmerking of de bestaande boom (soort opschot) kan worden weggehaald zodat het aanzicht verbeterd, zal worden meegenomen door Sybrig in haar reactie naar Peter Post. (actiepunt Sybrig).
Planten van bomen is dus accoord bevonden onder de bewoners.
Jan hofstra neemt zelf telefonisch contact op met Peter over de aanplant in Lytsewierrum.

8. Quiz avond
White/krijt bord aanwezig? Zal Sybrig navragen bij FDD (actiepunt).
We rekenen op 25 á 30 personen.
Pennen / bitterballen, aanwezig in dorpshuis, regelen (actiepunt Sybrig).
Johannes/Regina (nog vragen) reiken de prijzen uit en Edgar (actiepunt) zorgt voor de prijzen
1e; oranjekoek 16 stukjes,
2e; drogeworstjes 5 stuks in kartonnen doosje,
3e; pûdsje fryske dúmkes,
Zak lollies als troostprijs.
Als juryleden vragen we Regina en Johannes.

9. Lief en leed / skouderklopke
Voor wie?
* Nieuwe bewoners
* Voor geboorte en overlijden
In skouderklopke voor mensen die zorg aanbieden voor minstens 8 uur per week aan bijv.b. een buur of familielid. Mantelzorgers, deze mensen kon je opgeven bij de gemeente, zodat ook zij eens een skouderklopke kregen.

Wat?
* Een bloemetje als welkom voor de nieuwe bewoners + activiteitenboekje, (formulier machtiging tot automatische incasso bij opgave als lid ook even meenemen).
* Een kaartje bij geboorte en overlijden

Is het activiteiten/verenigingen boekje nog up to date? (algemeen actiepunt)
Iets voor de website (algemeen actiepunt),
Het dorpskrantje Diggelfjoer (algemeen actiepunt)
Reinder (actiepunt) zal nog wat uitwerken voor in Diggelfjoer over de voorjaarsmarkt, deze zal gehouden worden met NLdoet, dit is 11 of 12 maart 2017.
Als de quizavond heeft plaatsgevonden zal Edgar (actiepunt) een verslagje hiervan in Diggelfjoer laten zetten.
De oproep voor mee te denken met onze dorpsvisie, wordt nogmaals aangeboden bij de redactie van Diggelfjoer (actiepunt Casper)

10. Rondvraag
> Tijdens de peiling m.b.t. het aanplanten van nieuwe bomen, is er wederom gevraagd of er wat gedaan kan worden tegen de snelheid waarmee gereden wordt over de weg van Itens naar Rien. Dit wordt meegenomen naar ambtelijk overleg.
> Ook zijn er weer klachten over ‘het scheuren’ van motoren tussen Lytssewierum en Rien. Het is soms net een racebaan. Gaat mee naar ambtelijk overleg.
> Bomen wel gesnoeid, maar overal brandnetels en stobben. Dit is inmiddels netjes opgeruimd! Zal worden genoemd in ambtelijk overleg.
> De lijst van bomen welke gesnoeid of weggehaald zouden worden is nog niet te vinden in ‘Op’e skille’.
> Wandelen van Rien naar Lytssewierrum. Een bankje laten plaatsen in deze route, waarbij je beide kanten uit kunt kijken. Een activiteit voor bewoners, een idee voor Nldoet? Uitzoeken of dit mogelijk is. Is het stukje grond van een boer of gemeente. (actiepunt)

11. Sluiting
De volgende vergadering wordt op 20 december afgesproken, in het dorpshuis om 20.00 uur.
Notulen van de bestuursvergadering 20 september 2016


Aanwezig:
Jan Hofstra (voorzitter)
Sybrig Faber (notulen)
Reinder Abels
Caspar Bronwasser
Myra Kok
Edgar Jansen
Johannes van der Brug

1. Opening
Jan opent de vergadering met wolkom, de vergadering is een week uitgesteld en op andere locatie, nogmaals ”wolkom” nieuwe bestuursleden.

2. Vaststellen definitieve agenda
Volgens voorstel wordt de agenda vastgesteld.

3. Mededelingen / ingekomen stukken
Herindeling en subsidie; schrijven naar verenigingen dat zij alle subsidies opnieuw zullen moeten aanvragen, dit i.v.m. de herindeling naar Súdwest-Fryslân. In het ambtelijk overleg was aangegeven dat na 2018, twee jaar lang de subsidies door zouden gaan, n.a.v. deze brief blijkt dat wij alles opnieuw moeten aanvragen. Actiepunt Jan/Sybrig: meenemen naar ambtelijk overleg in december of de subsidies dan nog wel voor 2 jaar worden meegenomen, als de subsidieaanvragen voor het jaar 2018 voor 1 juni 2017 moeten worden ingediend.

Project Culturele Hoofdstad 2018; in deze brief werd gevraagd of wij een locatie konden zoeken om een OPEN doek (project) op te hangen, dit omdat er geen basisschool in onze dorpen aanwezig is. Via de mail heeft Sybrig laten weten dat wij wel een basisschool in ons midden hebben. Er is excuses aangeboden door de gemeente Súdwest-Fryslân en onze school zal ongetwijfeld ook meegenomen zijn door mevrouw Annemarie van der Reijden.

Actualiseren bomenverordening; aangegeven bomen zijn goed zo.

Het Slimste Dorp van Friesland; iemand zal de quiz moeten organiseren. Sybrig zal Wyke van de Witte, Hearedijk Itens vragen. Verder willen Jan, Caspar en Myra wel mee quizzen!

4. Vaststellen notulen vergadering 17-05-2016 (bijlage)
Volgens concept vastgesteld even nakijken en dan definitieve op de website laten plaatsen (actiepunt Sybrig).

5. Actiepuntenlijst (bijlage)

6. Dorpsvisie
Bij actiepunt 3)12-01 besproken. Hieruit een actiepunt; Caspar zal een oproep in Diggelfjoer laten plaatsen dat mensen kunnen meedenken met onze dorpsvisie.

7. Zonnebloemwedstrijd / actie
Inmiddels zijn de prijzen uitgedeeld en komen de namen in “Diggelfjoer”.

8. Twa Feeroasters op de wei Meilahuzen
De actie ligt momenteel bij de gemeente. Het besluit wordt ook schriftelijk medegedeeld aan aangrenzende bewoners. Mocht het nog niet behandeld zijn, meenemen naar ambtelijk overleg of het al in de raad is meegenomen.

9. Verkeersremmende maatregelen Rien
Jan is benaderd dat er hard gereden wordt in Rien, ook door vrachtwagens. Tot voor de brug wordt er vaak niet afgeremd. Het eerste stuk weg in Rien is vrij breed, mee naar ambtelijk overleg. Is er gefilmd bij nieuwe weg Rien?
Kunnen de parkeerplekken niet anders worden ingedeeld?

10. Najaarsmarkt / Oogstmarkt
Er zijn geen aanmeldingen binnen gekomen voor de najaarsmarkt. We maken er een voorjaarsmarkt van en nemen het mee in NLdoet.

11. Slachtemarathon
Eind evaluatie moet nog uitgewerkt worden.
Begroting is al ingediend maar wij hebben nog niks gekregen.
Sybrig gaat mailen naar Broer en Luuk m.b.t. de begroting en of het bedrag inmiddels al ontvangen is. Verder uitwerken de eind-evaluatie van de vrijwilligers.
Jan is naar de eindevaluatie in Bozum geweest. Hij heeft aangegeven dat er met zo’n warmte als op deze Slachtemarathon zeker meer EHBO-ers aanwezig zouden moeten zijn. Ook in ons wegvak!

12. Rondvraag
Edgar is benaderd door mensen over doden en zieke bomen tussen Rien en Itens. In oktober komt er een lijstje van in Op’e Skille met wanneer ze verwijderd worden.

Myra heeft het zaad niet meer gezaaid in het voorjaar, dit kan in het najaar geeft ze aan en gaat zij nog doen.

13. Sluiting
Jan bedankt een ieder om 22.10 uur en tot in oare kear, dat is op dinsdag 25 oktober bij Edgar Jansen in Rien, om 20.00 uur.

Notulen bestuursvergadering Dorpsbelang 17 mei 2016 

Aanwezig: Jan Hofstra (voorzitter) 
Sybrig Faber (notulen) Reinder Abels 
Caspar Bronwasser 
Edgar Jansen 
Johannes van der Brug 
Afwezig met kennisgeving: Myra Kok 

1. Opening 
Jan opent de vergadering met wolkom, foaral foar ús nije bestrjoersleden Edgar en Johannes. 
Dit is de laatste vergadering voor de zomervakantie. 

2. Vaststellen definitieve agenda 
Volgens voorstel vastgesteld. 

3. Mededelingen / ingekomen stukken 
Mededeling; belangrijk vanuit dorpsbelang met de Slachtemarathon bezig, als dorpsbelang trekken wij de kar! 
Mail naar gemeente m.b.t. subsidies 

4. Bestuursleden 
Edgar en Johannes stellen zich, als nieuwe bestuursleden, aan ons voor. Waarna de rest zichzelf ook nog even kort voorstelt. 

5. Vaststellen notulen 
De notulen van de vergadering 22 maart wordt volgens concept vastgesteld. 

6. Actiepuntenlijst 
Edgar is benaderd voor het maaien van bermen, het is wat een rommeltje; dit bij palen begin van dorp en o.a. bij het bushokje. 
Er zijn binnen de gemeente afspraken hierover. Het beleid wordt niet veranderd. 
4x per jaar wordt er om paaltjes heen gemaaid, de kwaliteit kan wel beter vinden bewoners van de dorpen. Meenemen naar ambtelijk overleg! 

7. Dorpsvisie 
Jan heeft inmiddels twee stuks dorpsvisie doorgenomen als voorbereiding. 
Wordt aan gewerkt. Waar willen we in de toekomst naar toe/wat hebben wij nodig. 

8 Najaarsmarkt 
Uit het groenpotje (subsidie) willen wij een markt organiseren met wat de inwoners van onze dorpen zelf maken of al gemaakt hebben. De oproep komt eerst in Diggelfjoer (juni 2016) en dan op de website te staan. De markt zal op zaterdag 24 september van 12.00 uur tot 16.00 uur gehouden worden. 

9. Slachtemarathon 
We vertellen wat er allemaal gaande is m.b.t. de Slachtemarathon. 
Jan heeft al gevraagd naar de verkeersleiders cursus, helaas nog geen antwoord hierop. 
Een parkeerverbod bord wordt door Jan nog aangevraagd. 

10. Rondvraag 

Edgar: zijn de verengingen benaderd voor het aanschaffen van een vlag vanuit de Slachtemarathon? (actiepunt) Hoe bevestigen we de vlaggen? Aangegeven wordt dat men nog niet weet hoe en wat precies. Worden ze later verdeeld? Of houdt dorpsbelang de dorpsvlaggen in beheer. 
Mailen naar Hilda dat de dorpsvlaggen in de begroting meegaan! (actiepunt Sybrig) 
Opmerking: Itens heeft drie punten om in het dorp te komen en uit te gaan. 
Verenigingen benaderen of zij ook een vlag willen hebben, Caspar zou een stukje op site kunnen zetten over dat iedereen een vlag zou kunnen bestellen. Ontwerp van de vlag op de site? Caspar?? (actiepunten Caspar) 

11. Sluiting 
Jan bedankt iedereen voor zijn of haar inbreng, de volgende vergadering wordt gehouden op dinsdag 13 september 2016 om 20.00 uur in dorpshuis (als de verbouwing dit toelaat) Jan sluit hierbij de vergadering.

Notulen bestuursvergadering Dorpsbelang 22 maart 2016 


om 20.00 uur bij Hilda Visser in Rien, Buorren 24. 

Aanwezig: Jan Hofstra (voorzitter) 

Esther Brouwer 

Hilda Visser Sybrig Faber (notulen) Reinder Abels 

Caspar Bronwasser 

Jelle Fopma (sporthokbeheerder) 

Afwezig met kennisgeving: Myra Kok 

1. Opening 

Jan opent de vergadering met goeie jûn en wolkom. 

Jelle is aanwezig als kandidaat dacht Jan, maar nee. Jelle Fopma is aanwezig als beheerder van het sporthokje. 

Eén keer per jaar schuift Jelle even aan om de stand van zaken te bespreken. Jelle leegt als service de vuilnisbakken rondom het sportveld en ergert zich aan de zakjes hondenpoep die daar in zitten. Het zou een goed idee zijn dat er speciale hondenafvalbakken geplaatst worden en dat deze ook geleegd worden (Actiepunt). Verder is er niks te melden volgens Jelle. Reinder vraagt of de watermeter al is vervangen. Deze is nog niet vervangen. De vorderingen met het hek rondom het veld; een kleine meter nog. Vooraan het veld zal een draaihek komen, als entree kaatsveld. Een praktisch idee! 

Hebben wij als dorpsbelang hier nog een bijdrage aan te doen? Er wordt aangegeven dat de Kaatsvereniging via NLdoet geld aangevraagd heeft. Nu wij nog een paar jaar bij de gemeente Littenseradiel zitten zouden wij kunnen kijken of er nog speciaal onderhoud nodig is voor het kaatsveld. Dit zal Jelle moeten aankaarten bij de kaatsvereniging (actiepunt). M.b.t. het kaats/sporthokje is alles prima, alleen zou er nog een gasfles vervangen worden en dat is nog niet gedaan. Deze kosten zijn voor dorpsbelang. Jan Flier zou deze leveren, Jelle zal het nogmaals aangeven (actiepunt). 

2. Vaststellen definitieve agenda 

Volgens voorstel vastgesteld. 

3. Mededelingen / ingekomen stukken 

Mededeling; Hilda heeft speciaal een krat bier voor Caspar gehaald. 

Ingekomen poststukken: Gemeentelijke Belastingen/Beschikking Wet WOZ; bezwaar aantekenen tegen WOZ waarde, deze staat op 50.000 en volgens Caspar zou het wel voor 10.000 kunnen. Nakijken op voorgaande jaren en waar wordt het bedrag op gebaseerd (actiepunt Myra). Lisa Cnossen, gemeente Littenseradiel, zouden we hierover kunnen mailen. 

4. Vaststellen notulen vergadering 25-02-2016 (bijlage) 

Conform concept aangenomen. 

N.a.v. punt 6; m.b.t. de subsidies voor onderhoud kaatsveld en sporthokje dit als actiepunt noteren: hoe leggen wij vast wat we krijgen m.b.t. kaatsveld en sporthokje, hoe ligt dit bij de gemeente vast, wij als dorp hebben niks op papier. Inzichtelijk wat wij aan subsidies krijgen als dorpen, voor onderhoud maaien / trekker, kortom onderhoud sportveld (actiepunt Sybrig / Lize Cnossen). 

N.a.v. punt 8; heeft de Stichting al gereageerd op dat Jan als toehoorder wil functioneren, nog niet op gereageerd. Reinder geeft aan dat er morgen, 23 maart, een vergadering is van de Stichting. 

5. Actiepuntenlijst (bijlage) 

6. Slachtemarathon (bijeenkomst 15 maart jl.) 

Afgelopen week heeft deze bijeenkomst plaatsgevonden. Het was een geslaagde bijeenkomst. Het zou goed zijn om nogmaals met alle vertegenwoordigers van de groepen bij elkaar te komen. Deze data wordt geprikt op maandag, 25 april om 20.00 uur bij Esther Brouwer op de Monsamabuorren 12 te Hinnaard. 

Een bijeenkomst voor alle vrijwilligers ter afsluiting van de voorbereidingen zal worden gehouden op woensdag 18 mei om 20.00 uur in het dorpshuis. In deze bijeenkomst wordt dan o.a. duidelijk gemaakt hoe de opbrengst verdeeld gaat worden m.b.t. de vrijwilligers en over de verenigingen. 

Mochten vrijwilligers zich melden/opgeven, vraag dan voor welke vereniging zij zich gaan inzetten. Het is de bedoeling dat het geld over de verenigingen wordt verdeeld! 

M.b.t. de Slachtemarathon moeten we elkaar op de hoogte houden van wat we nodig hebben; zo regelt logistiek: een tent, de bar, tafels, stoelen, banken, elektriciteit, water… 

De catering regelt; ingrediënten, koffiezetapparaten, kopjes, kannen…. 

Hilda geeft aan dat het handig zal zijn dat er één iemand de leiding op zich neemt 4 juni en de mensen/vrijwilligers gaat sturen. Hij/zij bekijkt of alles goed loopt en of er genoeg voorraad is. 

M.b.t. de catering zien wij de Stichting Dorpsbelang als vereniging en als zij vrijwilligers aanleveren delen zij mee in de winst. 

DE benaderen om koffiezet apparaten neer te zetten vind Caspar geen slecht idee. Er wordt aangegeven dat de dames van de catering goed overweg kunnen met apparaten! Dus………….. 

Mochten er dingen gehuurd worden, aangeven naar logistiek. 

Wensen op de mail zetten. 

7. Dorpsvisie 

Jan heeft inmiddels twee stuks dorpsvisie doorgenomen als voorbereiding. 

8 Najaarsmarkt 

Oproep op de site en in Diggelfjoer (juni). Reinder gaat een stukje over de najaarsmarkt schrijven (actiepunt). 

9. ALV; bloemetje van het jaar:

 " Nog een verrassing"

10. Werving bestuursleden 

Er zijn al een aantal mensen benaderd.
Op de ALV komt dit aan de orde. 
 

11. Rondvraag 

> Caspar vraagt of er niet meer AED ’s zouden kunnen komen, de kosten zouden gedaald zijn hierin. Een mobiele AED zou standaard beschikbaar kunnen zijn, wel een goed punt! 

Caspar gaat bekijken wat de kosten zijn(actiepunt) 

> Esther vraagt of de nieuwe bestuursleden de taken m.b.t. de Slachtemarathon overnemen, nou nee, zij spelen daar een rol in mee. 

12. Sluiting 

Jan bedankt iedereen en sluit om 22.52 uur de vergadering.

Notulen dorpsbelang 12 januari 2016 

Aanwezig: Reinder, Caspar, Hilda, Myra, Jan, Esther 

Afwezig m.k.: Sybrig 

Gasten namens de stichting De Lytse Fjouwere (dorpshuis) Anne en Berend. 

Voorafgaand aan de vergadering: 

Slachtemarathon en Lytse Doarpen Rintocht 

We zoeken de samenwerking tussen de twee wandelevenementen Lytse Doarpen Rintocht (16 april) en Slachtemarathon (4 juni). Voor beide evenementen moeten ongeveer 30 á 40 vrijwilligers geworven worden. De overlap zit ‘m in de vrijwilligers rond verkeer en logistiek. Besproken: 

* Het zou mooi zijn dat de cursus die de verkeersregelaars moeten doen voor de LDR ook geldig is voor de SM. Hilda denkt zeker te weten van wel vanuit haar rol als coördinator vrijwilligers voor de elfmerenfietstocht. Zij gaat dit navragen bij de verkeersorganisatie. 

* We organiseren een vrijwilligersavond op dinsdag 2 februari om 20 uur in het dorpshuis om de twee wandelevenementen nog eens toe te lichten en vrijwilligers te werven. 

* De stichting doet een mailing met de uitnodiging voor de avond de deur uit en dorpsbelang gaat de clubs en verenigingen nog eens achterna bellen, persoonlijk benaderen. 

* Van Berend krijgen we de overzichtslijst en inmiddels heeft Reinder de lijst verdeeld en kunnen we de clubs benaderen (22-1-2016) 

Berend: vertelt over de verbouwplannen voor deze zomer en over het feit dat de Stichting ‘dorpshuis de Lytse Fjouwere’ geen leden of controlerend orgaan heeft. In feite komt de controle van de stichting uit de kerk en dorpsbelang. Om die reden zou in de stichting een bestuurslid van beide organisaties moeten zitten. Graag zou de stichting deze regel uit het statuut weer in de praktijk willen brengen. Op dit moment zit Reinder namens dorpsbelang ook in de stichting, maar die vertrekt uit het stichtingsbestuur. We beloven Berend dit te agenderen op de volgende agenda van dorpsbelang. 

Berend en Anna vertrekken. 

Voorzetting agenda dorpsbelang 

1. Opening 

2. Mededelingen/ ingekomen stukken: 

a. We missen naar ons idee vaak de mailings van de Slachtemarathon. Daardoor zijn we soms te laat voor de vergaderingen. Jan neemt dit op met Sybrig. 

b. Hans Breukelaar (Lytsewierrum) heeft belangstelling voor het aanleveren van energie voor een eventuele op te richten energiecooperatie. We agenderen dit punt na de zomer. 

3. Agendapunten Ambtelijk overleg met de gemeente 1 februari a.s. 

a. Molmawei, onduidelijke bebording rond 60 km en gevaarlijke berm; 

b. Hoek Greate wierrum en hoek Lytsewierrum, verkeersremmende maatregelen toepassen; 

c. Kade Rien: reling (metaal) aanbrengen in bocht; 

d. Straatverlichting aanbrengen in Itens op kruispunt vanaf Easterein t.h.b. Kuperus. 

Myra mailt de punten naar Lize Cnossen, dorpen coördinator van de gemeente. Namens dorpsbelang gaan Sybrig en Hilda naar dit overleg. 

4. Notulen vastgesteld, Caspar plaatst deze op de website. 

5. Actiepuntenlijst 

a. toevoegen: 

i. Contributie: navragen BIC-codes à Myra 

ii. dorpsvisie ontwikkelen, Sybrig vragen à Jan 

iii. Controle op AED-lijst à Jan 

iv. Gemeente bevragen op gelden Foarynoarfuns à Myra 

b. Verwijderen: 

i. Acties Reinder à Sybrig 

6. Groenplan “Fjouwer Doarpen in fleur en kleur” 

a. Bestellen zakjes bloemenzaad en verspreiden met Diggelfjoer van 1 april à Myra 

b. Stukje schrijven als toelichting hierop voor Diggelfjoer in april à Myra 

c. We gaan ons focussen op de najaarsmarkt en laten de stekjes eerst voor lief in het voorjaar. 

7. Diggelfjoer/ website 

a. Stukje schrijven over de bollen voor Diggelfjoer (Caspar) 

8. Lief en Leed 

a. Vijf nieuwe bewoners in Itens. Bloemetje + machtigingsformulier lidmaatschap (Myra en Reinder) 

9. Rondvraag: 

* Werven bestuursleden uit Hinnaard en Rien als opvolging van Hilda en Esther 

o Myra vraagt Froukje Bosgra uit Rien 

o Esther vraagt Klaas en Louisa uit Hinnaard of Henk en Marjo uit Hinnaard 

* Vaststellen van datum algemene ledenvergadering. Reinder checkt de data in het dorpshuis. Twee opties: 

o Dinsdag 5 april 

o Donderdag 7 april 

Agenderen voor de volgende vergadering: 25 februari 20.00 (Sybrig reserveert dorpshuis) 

o Zitting dorpsbelang in stichtingsbestuur 

o Nabespreking bijeenkomst 2 februari 

o Verslag ambtelijk overleg 1 februari 

o Vaststellen agenda ALV 

o Werving bestuursleden 

Verslag door Esther, 23 januari 2016
Notulen Dorpsbelang 8 december 2015

 * NL Doet Reinder vraagt of we ons via de site www.nldoet.nl als vrijwilliger willen aanmelden. Twee aanvragen, rond 12 maart: 

* palen fruitbomen 

* voetbalnet 

Reinder stuurt ons de link via de mail.

* Slachtemarathon 

Wat moeten we doen? 

a. Wie vertegenwoordigt dorpsbelang naar de Slachteorganisatie toe? 

Jan en Hilda 

b. Wie vertegenwoordigt ons voor de Slachte 2018? 

Jan neemt dit op zich. 

c. Wie van ons volgt de Spinnersbijeenkomsten? 

Jan en eventueel Caspar na bezoek volgende Spinnersbijeenkomst. 

* 23 november dorpenbijeenkomst gemist, want de mail daarover is helaas te laat doorgemaild. 

* 26 november Spinnersbijeenkomsten (creatievelingen) gemist, afgezegd. Deze spinners ontwikkelen een idee over wat er creatief gezien verwacht van ons. 

* Samenwerken met de stichting i.v.m. de organisatie van de Lytse Doarpen Rintocht. 

Kader voor ons nog onduidelijk, even reactie op mail aan de Slachte afwachten. 

Wat zouden we kunnen opzetten: 

* Werkgroep verkeer en logistiek, dijkvakmeester (Reinder, Jan), 

* Werkgroep catering, tent en verdeling omzet (Esther, Sybrig) 

o Koelwagen bestellen; 

o Patatwagen huren. 

* Werkgroep muziek en theater (creatie) (Caspar, Myra) 

* Werkgroep algemeen, EHBO (Hilda) 

Op zoek naar vrijwilligers: dat doen we via een bijeenkomst in het dorpshuis speciaal over de Slachte. Daar nodigen we alle verenigingen voor uit. 

Draaiboek van acht jaar terug opzoeken (Hilda) en in volgende dorpsbelangvergadering uitspitten. 

Jan informeert wanneer de volgende vergadering over de Slachte is. 

12 januari 2016!!!! Volgende bijeenkomst in dorpshuis over de Slachte. 

Vraag Caspar: AED aanschaf via E, Ruursema (fondsen voor AED). Is het een idee om in elk dorp een AED op te hangen? Als de AED’s gratis zijn, dan eens kijken wat de kosten voor onderhoud zijn. Wat mogen de onderhoudskosten zijn? Caspar informeert bij het E. Duursema.
Notulen Dorpsbelang 3 november 2015 

‘De Fjouwer Doarpen’ op dinsdag, 3 november 2015 

om 19.30 uur in het dorpshuis. 

Aanwezig: Jan Hofstra (voorzitter) 

Hilda Visser Myra Kok 

Sybrig Faber (notulen) Reinder Abels 

Caspar Bronwasser 

Rob van der Meer uitgenodigd m.b.t. Glasvezelproject (punt 4) 

Jan Jetze Brouwer m.b.t. energiecoöperatie (punt 5) 

Afwezig met kennisgeving: Esther Brouwer 

1. Opening 

De voorzitter, Jan Hofstra, opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

2. Vaststellen definitieve agenda 

Volgens voorstel vastgesteld. 3. Mededelingen Geen mededelingen. 

4. Glasvezelproject; officiële opening met een feestelijk tintje, Rob van de Meer 

Er wordt gebrainstormd hoe wij dit kunnen aanpakken. Een samenwerking met school, dat er een filmpje wordt gemaakt door kinderen, Caspar kan hierbij helpen. De school zou een mooie plek zijn voor de officiële opening. Esther gaat polsen of school hier aan mee wil werken (actiepunt). Verder zou de opening ook kunnen plaatsvinden op een boerderij die de aansluiting al heeft, buitengebied met snel internet. Rob neemt contact op met de Provincie, Sietske Poepjes en de burgemeester voor data (actiepunt). Omrop Fryslân zal worden uitgenodigd en de Provincie regelt zelf vaak media, communicatie. We gaan er voor om de officiële opening te regelen binnen veertien dagen. Verder moeten we ook denken aan een hapje en een drankje. 

5. Energiecoöperatie; Jan Jetze Brouwer uit Oosterend Jan Jetze zit in dorpsbelang Oosterend en is voorzitter van de energiecoöperatie. Als dorpsbelang zijn ze op zoek gegaan naar een verdien model om aan meer middelen te komen buiten de gemeente om. De energieavonden in de raad hebben ze bezocht. Om een energiecoöperatie op te starten wordt begonnen met de statuten op papier te zetten (statuten energiecoöperatie Oosterend staan online), je doel kan breed omschreven worden. Hiermee naar de notaris. Door je doel breed te omschrijven kun je in keuzes makkelijker manoeuvreren. M.b.t. duurzaam; waar ligt je focus, geld inbrengen voor je dorp of iedereen zonnepanelen. 

Als beginnende energiecoöperatie zul je mensen in beweging moeten krijgen om over te stappen. Je kunt dit eerst gaan onderzoeken. Voor het oprichten van een energiecoöperatie zijn subsidies. 

Noordelijk lokaal duurzaam is bij Oosterend de energie leverancier een leverancier opgericht door coöperaties, in Friesland, Us Coöperatie, Drentse kei en Groningen. Mensen stappen in en kopen energie in van grote bult, waar iedereen zijn energie inkoopt. Onafhankelijk energie leverancier. Als er winst gedraaid wordt vloeit dit naar onderliggende coöperaties. Qua prijs goedkoper dan Nuon, bijdrage is voor dorp per persoon krijgt de coöperatie 75 euro per aansluiting. Oosterend is in oktober 2014 opgericht, presentatie in januari 2015. De drempel is best laag, maar hoe krijg je een groter aantal leden. Er wordt aangegeven dat als je doelen gaat stellen, je misschien meer mensen kunt overtuigen. School zonnepanelen? Of minder bedeelden zonnepanelen op dak. Verenigingen bij betrekken, mensen hebben daar vaak meer feeling voor. Oosterend wilde eerst bekijken 

hoe het zou gaan en nu blijkt toch dat weinig mensen zich aansluiten. De NLD tarieven staan online. NLD heeft als doel geld in regio te houden en kopen de stroom lokaal in. In de statuten staan regeltjes en hoe je het gaan doen. Statuten kunnen gekopieerd worden van soort gelijke energiecoöperaties. Het is een positieve beweging waar geld in vrij komt. Oosterend is wederverkoper, tussen persoon leverancier. Factuur gaat rechtstreeks naar leden. NLD is laagdrempelig. Elektriciteit en gas, groene stroom. Doelstelling is om lokaal in te kopen. Er zijn meer organisatie zoals NLD. Bij NLD kun je zo beginnen je hoeft niet eerst zoveel aantal klanten te hebben. Meeste coöperaties schommelen tussen 20-25 mensen. 

Gemeente Littenseradiel 2000, wel een website laten maken en naar de notaris met statuten, aanmelden bij NLD. 

6. Vaststellen verslag vergadering 22-09-2015 (bijlage 1) 

Conform concept aangenomen. 

7. Finansjele bydrage ut Foarinoar Fûns 

Er zal met de heer Haagsma contact worden opgenomen waar wij mogen planten en zaaien (actiepunt Hilda en Myra). 

Er wordt aangegeven graag bollen in plantsoen van Rien en in de berm, de weg naar Lytsewierrum 

8. Ondertekening van de nieuwe spaarovereenkomsten: 

Er zijn twee spaarrekeningen; 1 voor speeltuin en 1 voor dorpsbelang. Beide rekeningen staan onder beheer van Myra. Reinder zal navragen bij Hinke m.b.t. inzage hiervan (actiepunt). 

9. Actiepuntenlijst (bijlage 2) 

1. (13-1) Blijft staan 

2. (19-8) Myra geeft aan dat zij alle lijsten heeft nagekeken. Rekening nagekeken welke mensen betaald hebben voor 2015. Hilda mailt ons de automatische incasso. Blijft nog even staan. 

4.(19-8) Aanvraag Oranjefonds (400 euro 2016); ideeën: voetbal net, kan er in de speeltuin iets voor oudere kinderen, survival onderdelen. Reinder gaat dit aanvragen. Blijft staan. 

5. (19-8) Jan gaat achter de bloembollen aan, voor voorjaar en najaar, Jan koppelt de kosten terug. Blijft staan. 

6. (19-8) Bordje met de naam “Beurs” ligt bij Jan Gerben. Nog in de maak, actiepunt blijft staan 

13. (19-8) blijft staan. 

1. (22-9) Blijft staan, wordt uitgevoerd. 

2. (22-9) Jan Jetze Brouwer heeft het één en ander verteld, kan van de lijst af. 

3. (22-9) Er is een aanvraag gedaan voor het opfleuren van de dorpen, ingediend bij “It Foarinoar Fûns fan de gemeente Littenseradiel. We krijgen een bijdragen van ruim €1000,- Actiepunt kan van de lijst. 

4. (22-9) Enquête is opgestuurd, kan eraf. 

5. (22-9) Een geslaagde afronding, punt kan van lijst. 

6. (22-9) Blijft staan, er is inmiddels een mail ontvangen met daarin dat er bijna een plan voor de Slachtemarathon 2016 klaar ligt. 

7. (22-9) Hilda is er geweest en boekjes bij Jan gebracht. Jan brengt deze nog weg. Verder geen nieuwe lief en leed gebeuren. 

8. (22-9) Feestelijke opening m.b.t. glasvezel is in gang gezet. Eraf. 

Esther heeft een mooi stukje voor in Diggelfjoer geschreven en dit wordt voor 10 november ingeleverd. 

10. Ingekomen post voor de vergadering van 3-11-2015; 

Zie voor de binnen gekomen post de uitnodiging/agenda, voortaan zal alleen de belangrijke post, post wat besproken moet worden, op de agenda worden gezet. 

30-10-2015 – Brief van Gemeente Littenseradiel; m.b.t. aanvraag Foarinoar-Fûns (doarpen yn kleur en fleur) Heeft Myra meegekregen. 

Via de mail: 

26-09-2015 - Van Pim Astro, SAM-fractie; een lid van de fractie wil graag jaarlijkse ledenvergadering bijwonen. In april ledenvergadering en tzt een uitnodiging sturen. 

11. Deelname Slachtemarathon; 

> Jan vertegenwoordiger wat betreft de vergaderingen, mail gekregen en er bijna uit hoe ze het willen hebben 

> Werkgroepje; Jan en Hilda vanuit DB. 

12. Rondvraag 

Er zijn geen vragen. 

13. Sluiting 

Jan sluit de vergadering om 21.50 uur.
Notulen Dorpsbelang 22 september 2015 

‘De Fjouwer Doarpen’ op dinsdag, 22 september 2015 

om 20.00 uur in het dorpshuis. 

Aanwezig: Jan Hofstra (voorzitter) 

Esther Brouwer 

Hilda Visser Myra Kok 

Sybrig Faber (notulen) Reinder Abels Afwezig met kennisgeving: Caspar Bronwasser 1. Opening 

De voorzitter, Jan Hofstra, opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

Jan bedankt ons voor het condoleancekaartje. 2. Vaststellen definitieve agenda 

Volgens voorstel vastgesteld. 3. Vaststellen verslag vergadering 19-08-2015 Conform concept vastgesteld. 

Ideeën m.b.t. aanvraag bij Oranjefonds worden naar het voorjaar geschoven. 

Afronding centrumzitje, punt 7 en punt 10, lief en leed, voortaan als actiepunten noteren. 

4. Mededelingen 

We hebben stickers voor op de containers om uit te delen; “je ziet meer met 30 km”. 5. Actiepuntenlijst 

1. Blijft staan, Sybrig zal vragen hoe het er mee staat. 

2. Blijft staan. Binnen twee weken een lijst met de namen. 

3. Akke heeft positief gereageerd voor in de kascommissie 2016. 

4. Dit actiepunt schuiven we door naar het voorjaar, dan wordt het een subsidie aanvraag bij NL doet (Oranjefonds). 

5. De bloembollen zijn te leveren. Onze voorkeur gaat uit naar sneeuwklokjes en krokussen, deze worden besteld voor volgend jaar (± 450 euro), als actiepunt handhaven en waarschijnlijk is de aanvraag voor subsidie bij het Oranjefonds, in augustus. 

6. De stand van zaken m.b.t. het bordje met de naam “Beurs” voor op het centrumzitje; Hier hebben we nog niks over gehoord, Sybrig zal vragen hoe ver het gevorderd is. 

7. Esther heeft clubs en verenigingen aangeschreven. 

8. N.a.v. punt 10, Rondvraag van ALV 29 april 2015: de nieuwe AED-cursus is gepland op 13 oktober. Reinder heeft een lijst van de AED-ers en deze informatie is hen inmiddels toegestuurd. AED op de site; mensen moeten hiervoor wel toestemming geven. Er staat een lijst met namen van de AED-ers op de site. Actiepunt voor Caspar om deze up to date te houden. 

9. Oosterend heeft een eigen energiecoöperatie opgestart. We zouden iemand kunnen uitnodigen die ons het een en ander kan vertellen hierover. Realiseren voor de volgende vergadering. Actiepunt Sybrig. 

10. Jan heeft een stukje voor in Diggelfjoer geschreven. 

11. Dit hoeft nu niet. De subsidie is afgewezen, het geld was al verdeeld. 

12. Wat we goed in de gaten moeten houden is dat er momenteel vergaderingen zijn over twee Slachtemarathons. Jan is naar een vergadering geweest naar aanleiding van de Slachtemarathon in 2018. Daarnaast ging het bezoek van artistiek leider Dirk Bruinsma en Grietje Deinum afgelopen 12 september, over de Slachtemarathon van 2016. 

13. Blijft staan. 

14. Wordt opgestuurd. 

15. Myra heeft haar postadres opgegeven. 

6. Ingekomen post voor de vergadering van 22-09-2015; 

13-8-2015 Mededeling: Nieuwe kortingsregeling voor verenigingen en stichtingen en Nota Rekening-courant (naar Myra) 

24-8-2015 VDX – factuur de4doarpen.nl (naar Myra) 

31-8-2015 Wetterskip Fryslân – Definitieve aanslag zuiveringsheffing 2015 (naar Myra) 

Sept. 2015 RISK Direct, betreft verzekeringen afgesloten via de Rabobank (naar Myra) 

09-9-2015 KH2018; uitnodiging informatie- en inspiratieavond 

Sept. 2015 Flyer/poster; Kern met Pit 

Sept. 2015 Reclame; National Pen 

Via de mail; 

17-08-2015 Stremming wegverkeer Molmawei, Rien/Lytsewierrum 

18-08-2015 Stremming wegverkeer Van Sminialeane, Wommels 

19-08-2015 uitnodiging rûntepetear, attendering, stukken 

20-08-2015 Ferslach bestjoerlik oerlis 25 juny 2015; is goed geformuleerd, geen op- of aanmerkingen. 

21-08-2015 Nieuwsbrief Littenseradiel week 34 – 2015 

17-08-2015 Derde subsidieronde Iepen Mienskipsfûns open; hier kunnen we mogelijk een klein project mee aanvragen. Dit zou een alternatief kunnen zijn voor onze bloembakken en bloembollen. Actiepunt voor Reinder en Esther. 

25-08-2015 Uitnodiging Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit 2015 

25-08-2015 Koningsdag 2016 van Fjouwer Doarpen Docht; dat FDD volgend jaar geen activiteiten organiseert, wil niet zeggen dat Dorpsbelang hier mee aan de slag moet. Eventueel kunnen andere verenigingen wat organiseren. 

27-8-2015 Uitnodiging van wethouder Reijndorp voor 23 september 2015 19.30 in De Jister Easterlittens; Sybrig is hier naar toe geweest. 

28-08-2015 Nieuwsbrief Littenseradiel week 35 – 2015 

01-09-2015 Kern met Pit 

01-09-2015 Oranje Fonds - Alle jaren tellen! Extra geld voor ouderenprojecten. 

02-09-2015 Stukken raadsvergadering en rûntepetear van 14 september 2015 online! 

03-09-2015 Reconstructie Hottingwei Wommels instanties 

03-09-2015 Lytse Farwegen, utnoeging foar 15 septimber 

05-09-2015 Uitnodiging enquête accommodatiebeleid Littenseradiel; deze enquête zullen we zeker invullen. Hier zal Myra voor zorgen. 

06-09-2015 Nieuwsbrief Littenseradiel week 36 – 2015 

08-09-2015 stremming overweg Hegedyk bij Jellum instanties 

08-09-2015 Attiek - Het Stationsplein in Leeuwarden: de Nieuwe Stadsentree 

08-09-2015 Uitnodiging opening Froonackerdyk 25 september; hier zijn wij niet bij aanwezig. 

09-09-2015 Uitnodiging informatie- inspiratieavond KH2018 in Wommels 

09-09-2015 Derde subsidieronde Iepen Mienskipsfûns open 

12-09-2015 Nieuwsbrief Littenseradiel week 37 – 2015 

15-09-2015 Reminder Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit 2015 

15-09-2015 Doe mee aan Samen Littenseradiel Schoon in oktober!; mail doorsturen naar school, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

16-09-2015 Stukken rûntepetear 28 september 2015 online! 

16-09-2015 de fiere Fries: Uitnodiging bijeenkomst: 'Personeelsbeleid 3.0' enz… 

16-09-2015 FDWykein 2016, wordt niet georganiseerd door FDD; Dorpsbelang laat dit rusten. 

17-09-2015 Ark Fryslân - Uitnodiging Kinderworkshop Droomlandschap 

17-09-2015 Verhuizing familie Rameau, opzegging lidmaatschap 

19-09-2015 Nieuwsbrief Littenseradiel week 38 – 2015 

19-09-2015 Herinnering Enquête rekenkamer Littenseradiel - Sportterrein Itens 

7. Afronding centrumzitje 

10 oktober is de definitieve datum, vanaf half 5 bij Myra, Singel 10 te Itens. 

8. Deelname Slachtemarathon: 

De Slachtemarathon van 2016 en 2018 moeten we gescheiden houden. 

De Slachtemarathon 2016 gaat langs Lytsewierrum en is ongeveer één kilometer lang. 

Dit is het wegvak voor “de Fjouwer Doarpen”! 

Voor 2018 is een werkgroep opgericht, deze werkgroep gaat bekijken of de Slachte marathon internationaal kan worden gelopen, dus meerdere Slachtemarathons in Europa. Als dit gerealiseerd kan worden, dan is het de bedoeling dat deze mensen in 2016 stage gaan lopen. Er zal nog een gestructureerd plan komen hierover. 

De Slachtemarathon 2016; 

Bij het bezoek van Dirk Bruinsma en Grietje Deinum aan ons dorp m.b.t. de Slachtemarathon, waren Marloes, Hilda, Jan en Sybrig aanwezig. 

De Slachtemarathon zal 4 juni 2016 worden gelopen. 

Het plan is, dat alle dorpen aan elkaar worden vastgeknoopt door middel van een slinger van vlaggen, 42 km lang. Elk dorp een eigen vlag. Een lang lint van vlaggen langs de route. De vlaggen kunnen gemaakt worden van verschillende materialen. 

Er zal een uitgewerkt plan komen hierover en ieder dorp kan zijn eigen identiteit in een vlag verwerken of m.b.t. de Fjouwer Doarpen een gezamenlijke vlag. De vlaggen kunnen ook daadwerkelijk worden vast gelegd. Elk wegvak krijgt 500 euro ter beschikking. 

Het thema is verbindingen. 

> Jan vertegenwoordiger wat betreft de vergaderingen 

> Werkgroepje; 

tot nu toe heeft Elisabeth Abels haar aangemeld vanuit de kaatsvereniging voor in de werkgroep. Marloes als persoonlijke titel. 

Er is aangegeven dat de opbrengsten gedeeld worden met verenigingen. 

Momenteel is er nog geen complete werkgroep. Jan en Hilde gaan vanuit dorpsbelang in de werkgroep Slachtemarathon 2016. De werkgroep zal ook op zoek gaan naar vrijwilligers. 

De Stichting Dorphuis “de lytse fjouwere” zal gemaild worden voor of iemand in de werkgroep kan m.b.t. de Slachtemarathon (actiepunt). 

> Oproep website en Diggelfjoer; heeft Jan meegenomen in zijn stukje. 

> Clubs en verenigingen aanschrijven; dit is inmiddels gedaan door Esther. 

> Bezoek van artistyk lieder Dirk Bruinsma en Grietje Deinum; was op 12 september jl. 

9. Stukje Diggelfjoer/website 

Voor in november kunnen we iets schrijven over de Slachtemarathon of over een energiecoöperatie. 

10. Lief en leed (nieuwe inwoners?) 

Drie nieuwe inwoners in Rien. 

Er zijn boekjes voor nieuwe inwoners + formulier voor automatisch incasso. 

11. Rondvraag 

Esther: wanneer incasseren contributie, in oktober? Myra geeft aan dat zij dit wil incasseren in november. 

We spreken af dat wij langs de deuren gaan in week 44, na de herfstvakantie. 

Hierover doen we een oproep op de website. 

We krijgen de lijst en wat formulieren van Myra. 

Een week later, week 45, eventueel op herhaling en verwerken van machtigingsformulieren. 

De week daarop, week 46, automatisch incasseren. 

Jan: is benaderd door Bonne Wiersma met de vraag of er ook een lantaarnpaal geplaatst kan worden. Dit is een perfect punt voor het ambtelijk overleg in februari. 

Verder deugd de straatverlichting niet, dit mail je bij klein leed. 

Over het Glasvezelproject is een duidelijke en verhelderde vergadering geweest m.b.t. de profiders. Het is bijna zover dat het aangesloten kan worden. De gemeente heeft gevraagd of de ingebruikname van de glasvezel in de vijf dorpen feestelijk kan worden geopend. 

We zullen dus een feestelijk officieel tintje geven aan de ingebruikname van de glasvezel. Agendapunt op volgende vergadering. 

Dit aan de werkgroep voorleggen (Rob van der Meer), het officieel te openen door gemeente met pers erbij (actiepunt Sybrig). 

12. Sluiting 

De vergadering wordt om 22.00 uur gesloten.Notulen Dorpsbelang 19 augustus 2015 

‘De Fjouwer Doarpen’ op woensdag, 19 augustus 2015 

om 20.00 uur in het dorpshuis. 

Aanwezig: Jan Hofstra (voorzitter) 

Esther Brouwer Myra Kok 

Sybrig Faber (notulen) Reinder Abels Afwezig met kennisgeving: Hilda Visser en Caspar Bronwasser 1. Opening 

De voorzitter, Jan Hofstra, opent de vergadering en heet allen welkom, zo na de vakantie. 2. Vaststellen definitieve agenda 

Volgens voorstel. 

3. Vaststellen verslag vergadering 19-05-2015 

Conform concept vastgesteld. 

4. Mededelingen 

Geen. 

5. Actiepuntenlijst 

1. Blijft staan. 

2. De lijst met mensen welke aan de deur betalen is up to date. 

Het zou mooi zijn dat alle contributies automatisch geïncasseerd kunnen worden. Volgende vergadering punt incasseren van contributie. 

3. Vervanging palen fruitbomen kunnen bij Myra gehaald worden. 

4. Blijft staan. 

5. Aanvraag Oranje fonds; Hilda vragen of zij met de bloembakken al bezig is. Bakken aan de lantaarnpalen, hier gaat Reinder actie op ondernemen. (Groen verbind, aanmelding sluit 14 september). 

Verder zullen Jan en Myra naar bloembollen vragen (actiepunt) dit voor de burendag 26 september. (Leuke tips inzenden voor 1 september 2015). 

6. Als dorpsbelang denken wij dat er geen behoefte is naar Repairbus. Bij school is er de mogelijkheid om oude spullen in te leveren. 

7. De extra naamplaten met namen sponsoren zitten al op centrumzitje. Het bordje met de naam ‘Beurs’ loopt nog. 

8. Jan wil ons wel vertegenwoordigen wat betreft de vergaderingen die komen. Verder heeft Marloes aangegeven wel bij de werkgroep te willen. Myra, Reinder en Sybrig willen wel actie ondernemen op de dag zelf. We zullen de hele dag bemand moeten zijn. Veel mensen regelen dus. Actie ondernemen voor samenstellen werkgroepje, dit neemt Jan op zich. M.b.t. een Slachtemarathon in 2018 is wel een belasting voor ons. Zou een optie zijn om het dorpsfeest hiermee te combineren, misschien een dag later. Er zijn lijsten met overzichten van clubs in de dorpen en deze aanschrijven m.b.t. vrijwilligers. Esther zal een opzetje maken voor een mail (actiepunt). 

9. Met Sofia Krol gesproken en zij gaf aan dat het nieuwe portefeuilleplan is; zoveel mogelijk huurhuizen uit de dorpen te halen. De doelgroep slinkt en daarom kunnen de huurwoningen beter verkocht worden, zodat deze gekocht kunnen worden door gezin met kinderen. Eind september wil zij dit plan wel presenteren als daar behoefte naar is. Er wordt aangegeven dat dit niet hoeft, is al eens gepresenteerd. 

6. Ingekomen post voor de vergadering van 19-8-2015 

Zie bijlage, opmerkingen in rood geschreven. 

7. Afronding centrumzitje 

Datum barbecue 19 september, mailadressen van vrijwilligers centrumzitje in de map? (Sybrig) Zou naambordje klaar kunnen zijn? 

Locatie is op de Singel 10 bij Myra. Uitnodigingen volgen. 

8. Deelname Slachtemarathon 

Jan bezoekt de vergaderingen. Zie agendapunt 5, actiepunt 8. 

9. Deelname Bijenlint 

De werkgroep Bijenlint kan op burendag bij ons aansluiten. Wij bieden ondersteuning en helpen uitdragen. Verder staat en werkt de werkgroep ‘Bijenlint’ met eigen mensen. 

10. Bespreking concept verslag ALV 29 april 2015: Wordt een actiepunt! Iedereen kan/mag commentaar geven. 

11. Mededelingen bestuurlijk overleg 24 juni 2015: Jan, Hilda, en Esther waren aanwezig bij dit overleg. 

Agendapunten waren; opheffing gemeente Littenseradiel en of de bijdragen voor oa speeltuin/sporthokje behouden blijft, glasvezel, wandeling naar centrumzitje, fietspaden ontsluiten en Elkien wil van huizen af. Jan geeft een terugkoppeling; 6 man sterk vanuit de gemeente. De punten zijn besproken en vanuit het dorpshuis werd een motivatie 

gegeven waarom een subsidie voor de verbouwing van het dorpshuis werd aangevraagd, daar het voorste gedeelte van de kerk is. 

Vanuit de gemeente werd aangegeven m.b.t. duurzame energie; om een eigen energiecoöperatie op te starten in eigen dorp (actiepunt), huurwoningen zouden hierin mee genomen kunnen worden. 

Iets ondernemen om mensen “groot” stroom te laten inkopen, bijvoorbeeld wat Boazum gaat doen. Als dorpsbelang uitzoeken dat we energie op gaan wekken en leveren. Molens of zonnepanelen bijvoorbeeld. 

Als Littenseradiel overgaat naar de gemeente Leeuwarden, zal Leeuwarden drie jaar lang de verplichting hebben voor subsidie uit te keren. (verslag staat twee jaar) Daarna eigen belang. We zullen dus tijdig in overleg moeten gaan en lijsten aanleveren. Wat betreft een fietspad vanaf Oosterend naar Itens; dit is inderdaad een gevaarlijke weg. Maar een aanleg van een fietspad staat momenteel niet op de begroting. 

Verder is er gesproken over veiligheid, ongevallen en inbraken. 

12. Stukje Diggelfjoer/website 

Voor 10 september oproep bollen, dit kan op de website (Reinder?) 

In Diggelfjoer een stukje over energiecoöperatie. Jan zal een opzetje maken en Myra geeft een aanvulling. 

Jan gaat een stukje schrijven m.b.t. punten welke besproken zijn en wat er op ons afkomt. 

13. Lief en leed 

> Een bloementje naar Lauren en Margje Fopma (nog in de verbouwing) 

> Op Hinnaard is een kindje geboren; Ties, Spyk 3 een kaartje sturen 

> Rick een bloemetje omdat hij verhuist is 

> Bloemetje naar Wieke en Marinus. 

Myra regelt de bloemetjes en Sybrig het kaartje. 

Verder aandacht voor dat het huis in Rien dat is verkocht. 

Albert Rameau gaat naar Boazum en vanuit Spannum komt ….. op de boerderij. 

14. Rondvraag 

Geen 

15. Sluiting 

22.00 uur
Notulen van de bestuursvergadering mei 2015Notulen van de bestuursvergadering van Doarpsbelang De Fjouwer Doarpen op 19 mei 2015 

Aanwezig: Esther Brouwer (vicevoorzitter) Hilda Visser
Sybrig Faber Reinder Abels Caspar Bronwasser – verslag
Jan Hofstra (voorzitter), schuift later aan
Afwezig m.k. Myra Kok 

1. De vicevoorzitter, Esther, opent de vergadering en heet allen welkom. 

2. Vaststellen definitieve agenda: volgens voorstel.

3. Vaststellen verslag vergadering 07-04-2015: conform concept vastgesteld. 

4. Mededelingen: geen. 

5. Actiepunten:
Contributie - Myra neemt lijsten mee + bankafschriften van 2014
Fruitbomen - Reinder (blijft staan)
Palen sportveld - Reinder, zijn geregeld en staan klaar. Worden door kaatsclub zelf geplaatst.
Diggelfjoer - Stukje is geschreven
Kascomissie - Hilda vraagt Akke

6. Ingekomen post:
Oranje fonds: Leden kijken of het wenselijk en haalbaar is om bloembakken met beplanting aan te leggen bij de entrée van de dorpen. 
Repairbus: wordt nog naar gekeken.
Iepenmienskipfûns: de deadline is 2015-05-29, dat is te kort dag voor een gedegen plan (evt. volgend jaar)

7. Verdeling bestuursfuncties: Jan Hofstra is aangesteld als voorzitter, Sybrig is samen met Esther voor een jaar aangesteld als secretaris.

8. Afronding centrumzitje: Hilda en Reinder gaan achter extra naamplaten aan voor de sponsoren.

9. Slachtemarathon:
Er wordt een werkgroep geformeerd met minimaal één lid van het Doarpsbelang.
28 mei is de vergadering van de Slachte, Reinder en Hilda gaan naar Lollum.
Er komt ook nog een oproep in de Diggelfjoer en op de website en verenigingen worden ook aangeschreven.

10. Bespreking concept verslag ALV: Akke stuurt het verslag nog toe.

11. Voorbereiding bestuurlijk overleg 24 juni 2015: Hillda, Myra, Jan en Esther gaan naar het overleg.
Agendapunten - opheffing gemeente litteseradiel en of de bijdragen voor oa speeltuin/sporthokje behouden blijft, glasvezel, wandeling naar centrumzitje, fietspaden ontsluiten, Elkien wil van huizen af.

12. Stukje Diggelfjoer/website: – Diggelfjoer komt in juni weer uit. Er is een stukje geschreven (met foto’s) over de opening van het centrumzitje.

13. Lief en leed – 2 nieuwe bewoners in Rien en 3 in Lytsewierrum

14. Rondvraag:
Reinder - Hoe komt het met de huizen van Elkien, die wil er nl van af.
(op agenda gezet van bestuurlijk overleg, zie punt 11.)

15. Sluiting om 22.30 uur. 


Notulen van de bestuursvergadering april 2015


Notulen van de bestuursvergadering van Doarpsbelang De Fjouwer Doarpen op dinsdag, 7 april 2015 om 20.00 u in het dorpshuis.
Aanwezig: Esther Brouwer (vice-voorzitter) Hilda Visser Reinder Abels Akke Wiebenga – verslag Afwezig m.k. Wiebren Vallinga (voorzitter), Myra Kok, Caspar Bronwasser


1. De vice-voorzitter, Esther, opent de vergadering en heet allen welkom.

2. Vaststellen definitieve agenda: Toevoegen: Glasvezel en Bestuurlijk overleg met Gemeente, resp. pt 12 en 13.

3. Vaststellen verslag vergadering 03-03-2015: conform concept vastgesteld.

4. Mededelingen: geen.

5. Actiepunten: alle actuele acties zijn afgehandeld.

6. Ingekomen post: geen bespreekpunten, v.k.a.

7. Contributie-inning 2014 (2015) Per mail van Myra gehoord dat nog niet alle leden, die hun kwitantie in de bus hebben gekregen met de vraag om over te maken, hebben betaald. Zoals Myra ook in Diggelfjoer heeft geschreven: we kunnen niet anders dan de enkele leden, die nog “aan de deur betalen” te vragen om het bedrag automatisch te laten incasseren. We zetten een streep onder het oude systeem: Het werkt niet meer. Dit wordt besproken op de ledenvergadering. De contributie 2015 zal in augustus/september geïnd worden.

8. Algemene ledenvergadering We zijn blij dat we 2 kandidaat-bestuursleden hebben: Jan Hofstra uit Lutkewierum en Sybrich Faber uit Itens. De leden zullen tijdens de vergadering hun stem uitbrengen. We nemen afscheid van Wiebren Vallinga en Akke Wiebenga. De agenda/uitnodiging voor de ledenvergadering is klaar. Met Paul Borghaerts is afgesproken dat hij de achterkant zal benutten voor informatie over zijn onderzoek/lezing. We zullen de uitnodiging huis-aan-huis verspreiden.

9. Koningsdag – Opening centrumzitje We zoeken nog naar iemand die het zitje kan openen. We zullen een (koperen?) plaatje laten maken met tekst en daar iets mee doen als officiële openingshandeling. Akke vraagt de gemeente of zij een prullenbak willen/kunnen plaatsen. We zullen zelf het legen regelen. We weten dat de gemeente dat niet doet. We zullen Chiel, als coördinator van het project centrumzitje, vragen of het zitje verzekerd moet worden en zo ja, hoe. En ook wie oog houdt op het onderhoud, melden van schade e.d.

10. Evaluatie NL-Doet/Burendag De acties zijn prima verlopen. De rotte paaltjes langs achterkant sportveld zijn al grotendeels vervangen. Reinder zegt dat er een paar te weinig zijn. Ook moeten nog een paar steunpalen in het fruitbomenproject in Rien worden vervangen. Reinder overlegt met de penningmeester hoe dit geregeld kan worden.

11. Tevredenheidsonderzoek website Een prachtig stuk werk van de webmaster. We zien ook dat hij al verschillende suggesties van lezers heeft overgenomen. Hulde!

12. Glasvezel Het bestuur kwam ter ore dat er haperpunten waren bij de aanleg van de glasvezel, o.a. It Fryske Gea zou bezwaar hebben tegen graven in de bermen in het broedseizoen en ook zou er sprake zijn van een vergunning aanvragen om te mogen graven in grond die als archeologisch is aangewezen (zoals in onze dorpen). Afgesproken wordt om Rob van der Meer te vragen a) wat er aan de hand is en b) om één dezer dagen een nieuwsbrief uit te brengen.

13. Bestuurlijk overleg op 24 juni 2015 Lize Cnossen vraagt of wij kunnen garanderen dat er tenminste 3 personen van ons bestuur aanwezig zijn op 24 juni. Zo niet, dan moet een andere datum gekozen worden. Wij kunnen dat garanderen. De agenda’s worden getrokken.

14. Stukje Diggelfjoer/website – Diggelfjoer komt in juni weer uit. We schrijven dan een stuk over de opening van het centrumzitje (met foto’s). 15. Lief en leed – We wisselen de laatste berichten uit. 16. Rondvraag – geen vragen 17. Sluiting om 21.35 uur.

Notulen van de bestuursvergadering maart 2015

Notulen van de bestuursvergadering van Doarpsbelang De Fjouwer Doarpen op dinsdag, 3 maart 2015 om 20.00 u in het dorpshuis. Aanwezig: Esther Brouwer (vice-voorzitter) Myra Boer Reinder Abels Akke Wiebenga – verslag Afwezig m.k. Wiebren Vallinga (voorzitter), Hilda Visser, Caspar Bronwasser Gast: Jelle Fopma (voor jaarlijks overleg met dorpsbelang over sportveld/sportvoorziening).

1. De vice-voorzitter,Esther, opent de vergadering en heet allen welkom. In het bijzonder Jelle Fopma die bijschuift voor het jaarlijkse contact met dorpsbelang over sportveld/sporthok. Fopma heeft zelf geen zaken die hij onder de aandacht van dorpsbelang wil brengen. In de zomer heeft hij al aange- geven dat de palen van het lage hekwerkje dat aan de kant van Stuiver/Koning langs het sportveld loopt, verrot zijn. Dorps- belang heeft deze actie aangemeld bij NL Doet/Burendag en Reinder kan Fopma nu vertellen dat het project geaccepteerd is. We krijgen € 400,-- voor het aanbrengen van nieuwe paaltjes en evtl. planken. Dit bedrag lijkt ons voldoende om de reparatie te verrichten. Op 21 maart – de NL Doetdag – zal gestart worden met de werkzaamheden. Zoals gebruikelijk met enig feestelijk ver- toon en uitgevoerd door vrijwilligers. Reinder zal e.e.a. organiseren en zo nodig contact houden. De lopende gang van zaken wordt nog even besproken en van beide kanten zijn we tevreden over de samenwerking. De voorzitter bedankt Fopma voor zijn komst, waarna deze de vergadering verlaat.

2. Vaststellen definitieve agenda: volgens voorstel.

3. Vaststellen verslag vergadering 13-01-2015: conform concept vastgesteld.

4. Mededelingen: geen.

5. Actiepunten: alle actuele acties afgehandeld.

6. Ingekomen post: 6.2. Himmelwike 2015. De school neemt deel. Esther en Reinder houden zo nodig contact met de school. 6.19. Doarpswurk: Themabijeenkomsten en cursussen. Deze keer geen belangstelling voor deelname. 6.20. Domeinextensie .frl. Wij doen niet mee. 6.21. Mienskipsfûns Provinsje – subsidie voor projecten. Wij beraden ons over de mogelijkheden voor een aanvraag voor een fietspad Itens-Easterein. We zullen de mail doorsturen aan de verenigingen in onze dorpen; die kunnen ook een project insturen.

7. Algemene ledenvergadering 29 april 2015 Akke zal Paul Boghaerts vragen om een verhaal te houden over zijn onderzoek naar oude boerderijen in Hennaarderadeel. We moeten dan 19.30 beginnen, een uur vergaderen en dan de spreker aan het woord laten. We hebben 1 persoon bereid gevonden om – na verkiezing op 29 april - in het bestuur plaats te nemen. Reinder is nog met andere mensen in gesprek. Het Bloemetje van het jaar gaat deze keer naar de Glasvezelwerk- groep. Deze 5 mensen hebben zich enorm ingezet om het glasvezel project rond te krijgen en hebben er heel veel tijd aan besteed.
7a. Opening Centrumzitje We denken dat het heel leuk is om het centrumzitje meteen ’s morgens om 10 uur op Koningsdag te openen. Myra zal een “bekende dorpsgenoot” vragen om de opening (met speech) te verrichten. Daarna is er (zoals altijd – aangeboden door de Stichting Dorpshuis – koffie met oranjekoek in het dorpshuis. Reinder overlegt dit met de stichting. De (vele) vrijwilligers die het zitje bouwen worden op een ander moment geëerd.

8. NL Doet/Burendag Reinder heeft 3 projecten aangemeld, waarvan 2 zijn gehonoreerd. 1. Palen voor laag hekje langs bovenkant sportveld. 2. Opknappen speeltuin 3. Nieuwe palen voor fruitbomen in plantsoen Rien (niet gehono- reerd). Reinder overlegt met de penningmeester over de kosten voor het vervangen van deze palen. Op 21 maart zal aan de bovenste 2 projecten worden gewerkt met enig feestelijk vertoon. Reinder organiseert e.e.a.

9. 2-jaarlijks overleg met B&W van de Gemeente – Bestuurlijk overleg De datum van 24 juni (van 15 – 17.00 uur) is akkoord. Esther en Myra zetten het in de agenda (Myra onder voorbehoud). In juni is de nieuwe voorzitter van het bestuur bekend en we gaan ervan uit dat hij of zij bij dit overleg aanwezig is. Onze onderwerpen zullen we aan Lize Cnossen toesturen.

10. Rotte kiezen Wij hebben niets aan de lijst toe te voegen.

11. Participatiewet/gebiedsteam Hilda en Akke gaan 26 maart naar een vervolgbijeenkomst van het gebiedsteam.

12. Tevredenheidsonderzoek website Ook deze keer zijn we hier niet aan toegekomen. Volgende keer weer op de agenda.

13. Contributie-inning 2014 Het blijft moeilijk om de contributies die niet automatisch geïncasseerd kunnen worden, te innen. Vaak zijn mensen niet thuis en worden kwitantie en nieuw incassoformulier in de bus gedaan. Maar toch vergeten mensen over te maken. Probleem voor de penningmeester.

14. Stukje Diggelfjoer/website Myra schrijft een stukje over automatische incasso van de contributie gelden.

15. Lief en leed – Myra en Reinder gaan weer een paar nieuwkomers bezoeken.

16. Rondvraag Reinder: binnenkort kunnen we weer verkeersoverlast verwachten omdat het stuk Dearsum – Easterlittens een paar maanden afgesloten wordt. Het schijnt dat in andere dorpen de gemeente/of de aannemer? wel eens tijdelijk obstakels, zoals betonnen bakken/bloembakken, plaatst om de snelheid af te remmen. Akke zal Lize vragen waar we moeten zijn om dit te regelen.

17. Sluiting om 22.00 uur.
Notulen van de bestuursvergadering januari 2015

Notulen van de bestuursvergadering van Doarpsbelang De Fjouwer Doarpen op dinsdag, 13 januari 2015 om 20.00 u in het dorpshuis. Aanwezig: Esther Brouwer (vice-voorzitter) Hilda Visser Reinder Abels Caspar Bronwasser Akke Wiebenga – verslag Afwezig m.k. Wiebren Vallinga (voorzitter), Myra Boer

1. De vice-voorzitter,Esther, opent de vergadering en heet allen welkom.

2. Vaststellen definitieve agenda: Toevoegen: glasvezel als punt 7.

3. Vaststellen verslag vergadering 25-11-2014: conform concept vastgesteld.

4. Mededelingen: Arriva is in Lutkewierum geweest en heeft de (overbodige) buspaal weggehaald.

5. Actiepunten: Esther heeft het informatie/activiteitenboekje 2015 van onze dorpen klaar! Elk bestuurslid krijgt een paar exemplaren mee om uit te reiken bij een bezoekje aan nieuwe bewoners. Ook zullen alle verenigingen weer een nieuw boekje krijgen.

6. Ingekomen post: pt. 14 Oranjefondscollecte bespreken. Het overige voor kennisgeving aangenomen.
6a. Het Oranjefonds collecteert om de fondsen aan te vullen. Wij kunnen ons aanmelden en mogen dan de helft van het bijeengebrachte bedrag houden voor project(en) van onszelf. Collecte is rond Koningsdag. Wij zullen proberen nog (een paar) projecten aan te melden bij het Oranjefonds (w.o. deel hekwerk sportveld, tenminste als het nog lukt binnen de gestelde data. We overleggen volgende keer over wel of niet deelname aan het collecteren.

7. Glasvezel Caspar en Hilda merken op dat bij de mensen die in één keer wilden betalen het bedrag eind december is afgeschreven. Daarentegen is er nog niemand langs geweest om te kijken waar de leiding het huis binnen kan en ook hebben we nog niet gehoord dat de eerste schep de grond is ingegaan. Akke zal Rob hierover mailen.

(Antwoord Rob dd 15-01-15: Betalingen in één keer zijn geïnd. De meeste in 1x- betalers spraken de wens uit om het bedrag nog in 2014 te mogen voldoen. Bij mensen thuis langsgaan is nog niet gebeurd, zal begin februari starten. De werkgroep had “engineering”(de zaken in de dorpen bekijken) en “schouwen” (bij de mensen thuis langsgaan) verward.

8. Algemene ledenvergadering - We spreken als datum woensdag, 29 april 2015 af. Akke vraagt de zaal aan. (geregeld, grutte seal of café) - We overleggen wie we zullen vragen als kandidaat-bestuurslid. Enkelen van ons gaan mensen vragen. - Als onderdeel na de pauze willen we mevrouw Romée van der Zee weer vragen. Was vorig jaar erg leuk en interessant en er was veel meer te vertellen. Bovendien is het bijenlint in en rond onze dorpen erg actueel. Akke mailt Marten de Boer over mevrouw Van der Zee.

9. Centrumzitje: De fundering is gelegd en het onderste stuk van het zitje staat al! Als het zulk mooi weer blijft zal de opbouw ook wel lukken dankzij de vrijwilligers. Er is een tussenoverzicht van Myra over binnen- gekomen en uitgegeven gelden. Om een up-to-date beeld te krijgen zullen we Chiel vragen om een totaaloverzicht. Akke zal Richard mailen over de geplande little free library.

10. Aanvraag jeugd Pannakooi De jeugd van Itens (via Martijn Hoogerwerf) vraagt Dorpsbelang om mee te helpen om een Pannakooi te kopen en te plaatsen. Hun motivatie is dat het sportveld een deel van het jaar te nat is om te voetballen. Wij zullen antwoorden dat dorpsbelang in een later stadium wil helpen om de evtl financiering rond te krijgen, maar dat de eerste stappen door henzelf moeten worden gezet: plek zoeken, grond- eigenaar benaderen, vergunningen en vergunningseisen nakijken, financieringsvoorstellen/acties etc.

11. Tevredenheidsonderzoek website Complimenten voor Ewoud van der Weide die dit heel professioneel heeft gedaan. We willen dit onderwerp de volgende keer weer op de agenda zetten om wat meer tijd te kunnen besteden aan de adviezen die wij als dorpsbelang uit deze enquête kunnen halen.

12. Contributie-inning 2014 De lijsten zijn doorgenomen. Esther zal contact opnemen met Myra over de paar kwitanties 2014 die moeten worden opgehaald. De meeste mensen hebben per automatische incasso betaald.

13. Stukje website/Digglfjoer: is ingeleverd.

14. Lief en Leed: Er zijn weer enkele nieuwe inwoners.

15. Rondvraag: Esther heeft dorpsbelang als contactadres voor de volgende Slachtemarathon doorgegeven. In de loop van dit jaar moeten namen van personen worden doorgegeven die namens dorpsbelang meewerken. Esther en Hilda hebben het nu een paar keer gedaan en willen de volgende keer graag worden vervangen. 16. Sluiting om 21.30 u. Notulen van de bestuursvergadering november 2014

Notulen van de bestuursvergadering van Doarpsbelang De Fjouwer Doarpen op dinsdag, 25 november 2014 om 20.00 u in het dorpshuis. Aanwezig: Esther Brouwer (vice-voorzitter) Myra Boer Hilda Visser Reinder Abels Caspar Bronwasser Akke Wiebenga – verslag Afwezig m.k. Wiebren Vallinga (voorzitter) 1. De vice-voorzitter,Esther, opent de vergadering en heet allen welkom. 

2. Vaststellen definitieve agenda: Toevoegen punt 11a: Contributie. 

3. Vaststellen verslag vergadering 08-10-2014: conform concept vastgesteld. 

4. Mededelingen: Arriva heeft laten weten dat er iemand komt om te bekijken of de buspaal in Lutkewierum weg kan. 

5. Actiepunten: Myra kijkt voor de volgende vergadering of de Rabo sponsoractie nog iets voor (de projecten van)dorpsbelang kan opleveren. 

6. Ingekomen post: voor kennisgeving aangenomen. 

7. Glasvezel: Op dit moment geen taken voor dorpsbelang. We wachten de (goede) voortgang af. De werkgroep en Ring Fryslân hebben ons bijgepraat op de voorlichtingsavonden van 3 en 11 november en het ziet er naar uit dat ongeveer eind februari/begin maart in onze dorpen met de aanleg begonnen wordt. Zodra dorpsbelang weer in actie moet komen, neemt de werkgroep contact met ons op. 

8. Centrumzitje: Eindelijk (hoera!) is de vergunning verleend. De “werk”groep onderleiding van Jan Gerben Strikwerda wil meteen zaterdag, 29 november aan de slag met de fundering. Reinder en Jan Gerben hebben nauw contact over het werk en de vrijwilligers en met Chiel over de financiën. Er zullen gaande de arbeid foto’s worden gemaakt door Reinder en/of Myra voor onze website/ dorpskrant en voor de Kern met Pit-sit (deel subsidiegeld).

9. Vraag over evtl samengaan dorpsbelangen Een dorp in de buurt heeft ons gevraagd eens na te denken over het samengaan van dorpsbelangen op het moment dat Littenseradiel ophoudt te bestaan en de dorpen worden verdeeld over Leeuwarden, Noardwest en Súdwest. Wij staan er open voor om dit te bespreken. Misschien moeten kleine dorpen de krachten bundelen in de nieuwe gemeente. Hoe dat het beste kan, kan over gediscussieerd worden. 

10. Verslag ambtelijk overleg op 27-10-2014 Belangrijk punt was opnieuw de verkeerssituatie (te snel rijden) en de vraag om fietspaden. Het verkeer- en vervoersplan ligt er en de Gemeente heeft geen financiële mogelijkheden om uitbreidingen te doen zoals het aanleggen van nieuwe fietspaden. Wel wordt toegezegd dat dorpsbelang wordt geïnformeerd over de planning van de realisering van de 60 km-inrichting van wegen in de gemeente. Er ligt immers een besluit dat (bijna) alle wegen in de Gemeente 60 km worden. Dit wordt gefaseerd uitgevoerd en wij krijgen informatie wanneer men in onze dorpen start. Ook krijgt dorpsbelang informatie over maatregelen en uitvoerings- plannen over de kruispunten richting Reahûs, Boazum, Scharnegoutum. 

11. Bestuursverkiezing 2015 Akke is statutair aftredend (8 jaar), Caspar is herkiesbaar (4 jaar) en Wiebren (4 jaar) is wegens afwezigheid vanwege zijn werk niet herkiesbaar. Dit betekent dat we 2 nieuwe bestuursleden moeten vinden. Akke doet een oproep in Diggelfjoer/website aan mensen om zich verkiesbaar te stellen. 

11a. Contributie De contributie 2015 moet nog worden geïnd bij mensen die geen automatische incasso hebben afgegeven. Myra heeft het stapeltje kwitanties bij zich, maar er blijken wat onregelmatigheden in te zitten. Ze bekijkt het nog even en brengt ons later ons deel. Nieuwe mensen wel vragen om een machtiging voor automatische incasso. 

12. Stukje website/Digglfjoer: oproep kandidaten bestuur – verkiezing tijdens ledenvergadering april 2015.

13. Lief en Leed: doorgenomen. 14. Rondvraag: geen vragen 15. Sluiting om 21.40 u. Volgende vergadering: dinsdag, 13 januari 2015 om 20.00 u. Akke bespreekt het zaaltje.

 

Notulen bestuursvergadering oktober 2014

Notulen van de bestuursvergadering van Doarpsbelang De Fjouwer Doarpen op woensdag, 8 oktober 2014 om 20.00 u in het dorpshuis.

Aanwezig: Esther Brouwer (vice-voorzitter) Myra Boer Hilda Visser Reinder Abels Caspar Bronwasser Akke Wiebenga – verslag Afwezig m.k. Wiebren Vallinga (voorzitter) Gast: Chiel Kampman met de nieuwe tekening van het Centrumzitje tijdens de bespreking van dat punt. 


1. De vice-voorzitter,Esther, opent de vergadering en heet allen welkom.

2. Vaststellen definitieve agenda: Er zijn geen punten om toe te voegen.

3. Vaststellen verslag vergadering 02-09-2014: conform concept vastgesteld.

4. Mededelingen: Geen mededelingen.

5. Actiepunten: Besproken.

6. Ingekomen post: Actie Rabo Ledensponsoring. Myra kijkt op de website van de Rabo of wij gebruik kunnen maken van deze actie voor een van onze projecten.

7. Glasvezel: We hebben het verslag van de bijeenkomst van 23-09- 2014 van Rob van der Meer ontvangen. Alles is helder. Rob heeft toegezegd binnenkort een nieuwe Nieuwsbrief op de website en in Diggelfjoer te plaatsen, zodat iedereen weer op de hoogte is van de vorderingen. Zodra wij als dorpsbelangbestuur weer in actie moeten komen, neemt de werkgroep contact met ons op.

8. Centrumzitje: Chiel is naar de vergadering gekomen om ons de nieuwe tekening te laten zien. De tekening is onder deskundige leiding gemaakt en we gaan ervan uit dat nu exact aan de wensen van onze Gemeente is voldaan. Chiel brengt de tekening persoonlijk naar de Gemeente in het vertrouwen dat men meewerkt om de vergunningenprocedure zo snel mogelijk te doorlopen. We hebben goede hoop dat we het zitje kunnen realiseren voordat de subsidietoezegging van b.v. Kern met Pit verloopt. Het wordt spannend.

9. Subsidies en subsidieaanvragen We bespreken ideeënvoor Burendag/NL Doet 2015. Sportveld Fopma heeft gevraagd of vervanging van de omheining van het sportveld (laag hekje aan de kant van Stuiver/Koning) in 2015 mogelijk is. De palen zijn grotendeels verrot. Vervanging komt op een fors bedrag en het is de vraag wie dat zou moeten of kunnen betalen. Dorpsbelang krijgt een x-bedrag van de Gemeente voor onderhoud van het sportveld maar dit gaat op aan maaien, onderhoud maaimachine e.d. Dorpsbelang heeft geen potje voor vervanging van de omheining. In 1e instantie zullen we de Gemeente vragen (tijdens het jaarlijks ambtenarenoverleg op 27 okt a.s) hoe het zit. Na antwoord van de Gemeente kunnen we samen met de Kaatsvereniging bekijken hoe we dit zullen aanpakken. Misschien kan een deel van de kosten (450 euro) via een aanvraag bij NL Doet maart 2015. Gedekt worden.

10. Ambtelijk overleg op maandag, 27 oktober 2014 Agendapunten: - Centrumzitje - Vervanging omheining sportveld - Verontreinigde grond nieuwbouw Itens - Fietspadenplan - Rotte kiezen Akke geeft de punten door aan Lize.

11. Stukje Diggelfjoer/website: Er komt een Nieuwsbrief Glasvezel van de hand van Rob van der Meer.

12. Lief en Leed: Myra en Reinder hebben alle nieuwe bewoners bezocht met een bloemetje. En dit zijn er een stuk of 8. Bedankt Myra en Reinder.

13. Rondvraag: Reinder vraagt wie van het bestuur meedoet aan de snoeicursus op 22 november. Via Caspar is uit Lutkewierum de vraag gekomen of de paal van de bushalte weggehaald kan worden. Als er een bus/taxi gebeld wordt, heeft die geen andere keus dan parkeren op het pleintje. We zullen proberen uit te vinden wat hiervoor de regels zijn. Esther stelt voor om in de volgende Diggelfjoer en website een oproep te plaatsen voor een nieuw bestuurslid. Akke heeft in april 2015 de 8 jaar volgemaakt. Myra zal een lijst maken van de contributries 2014 die nog opgehaald moeten worden. Het meeste gaat al per automatische incasso. 

14. Sluiting om 21.30 u. Volgende vergadering: dinsdag, 25 november 2014 om 20.00 u. Akke bespreekt het zaaltje.

Notulen van de bestuursvergadering september 2014
Aanwezig: Wiebren Vallinga (voorzitter) Esther Brouwer Myra Boer Hilda Visser Reinder Abels Caspar Bronwasser Akke Wiebenga (verslag)

1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom.

2. Vaststellen definitieve agenda: Punt 3b. Benoeming vice-voorzitter.

3. Vaststellen verslag vergadering 10-06-2014: conform concept vastgesteld.

3a. Benoeming vice-voorzitter: Nu we voltallig zijn is het handig om een vice-voorzitter te benoemen. Met alle stemmen vóór wordt dit Esther Brouwer. Esther proficiat!

4. Mededelingen: Wiebren (die de fruitbomen in het plantsoen Rien in de gaten houdt) meldt dat er 1 paal stuk is. Reinder zal een nieuwe paal plaatsen.

5. Actiepuntenlijst: Snoeicursus najaar: Reinder heeft e.e.a. geregeld. De snoeicursus omvat 2 avonden theorie – op 11 en 18 november – en een 1-daagse cursus (op een zaterdag) praktijk. De mensen die zich vorig jaar al hadden opgegeven krijgen van Reinder een uitnodiging. Daarnaast doet Reinder een algemene oproep via de website.

6. Ingekomen post: v.k.a.

7. Glasvezel Terugblik en voortgang De rust is inmiddels teruggekeerd in de dorpen - ook in het bestuur - en we kijken vol verwachting uit naar verder nieuws. Via Rob van der Meer hebben we gehoord dat de werkgroep flink doorgewerkt heeft deze zomer: aan hen zal het niet liggen. De Gemeenteraad zal in de raadsvergadering van 15 september 2014 officieel besluiten of ze akkoord gaan met zich garant te stellen, maar dat ziet er positief uit aangezien in het Rûntepetear van 1 september geen tegengeluiden gehoord zijn. Volgens afspraak zullen de beide dorpsbelangen en de werkgroep glasvezel in september bijelkaar komen om te bespreken wat er nog gedaan moet worden, wanneer en door wie. Ook zijn we benieuwd om te horen hoe de planning is. De werkgroep gaat er op dit moment nog vanuit dat er vóór de kerst kan worden gestart met graven. Oplevering dit jaar zal niet meer lukken, maar hoe eerder in het nieuwe jaar, hoe beter natuurlijk.

8. Centrumzitje Ondanks het feit dat de tekening aangepast was, heeft de Gemeente laten weten nog niet akkoord te kunnen gaan. Inmiddels is er weer een nieuwe tekening aangeboden en we hopen van harte dat dit nu de laatste keer geweest is. We dreigen een aanzienlijk bedrag kwijt te raken (van b.v. Kern met Pit) als wij het zitje niet voor half november hebben staan. We houden de vinger aan de pols en hopen dat de hobbels nu genomen zijn. We doen in ieder geval ons uiterste best.

9. Subsidies en subsidieaanvragen Burendag: We hebben voor Burendag september 2014 (nog) geen aanvraag gedaan. Zou nog tot 6 september kunnen. Hilda zegt dat Rien nieuwe lampjes voor de feestverlichting zou kunnen gebruiken. Die zijn nogal kostbaar. Ze zal bij Alien Tjerkstra informeren hoe het zit met de andere Rienster aanvragen. Meestal wordt wel gebruik gemaakt van de Burendagmogelijkheid. Grotere subsidieaanvragen voor leefbaarheidsinitiatieven ophet platteland Wij hebben niet gehoord dat er in onze dorpen initiatieven voor grotere projecten zijn, waar deze subsidies een rol zouden kunnen spelen.

10. Ambtelijk overleg op maandag, 27-10-2014 Hilda en Akke gaan erheen. Agendapunten bespreken we op de vergadering van

8 oktober 2014.

11. Stukje Diggelfjoer/website: Diggelfjoer komt eind september uit. Hopelijk kunnen we dan iets definitiefs schrijven over het centrumzitje en de glasvezel.

12. Lief en leed: Het gaat goed met de aanwas in de dorpen. We gaan alle nieuwe mensen welkom heten in de loop van het najaar.

13. Rondvraag: - Vraag of en hoeveel huur wij tot nu toe betaalden voor het vergaderzaaltje. Dit i.v.m. de nieuwe regels van de Stichting. Myra zal het nakijken. - Reinder meldt dat de kast in de kleine vergaderkamer, waar eerder archiefmappen van dorpsbelang in zaten, leeg is. Akke vraagt Berend de Leeuw waar het archief is gebleven.

14. Sluiting om 21.30 uur.

Notulen bestuursvergadering juni 2014

Notulen van de bestuursvergadering van Doarpsbelang “De Fjouwer Doarpen”op dinsdag, 10 juni 2014 om 19.30 u bij Hilda Visser in Rien.


Aanwezig: Esther Brouwer (vice-voorzitter) Reinder Abels Hilda Visser Caspar Bronwasser Akke Wiebenga (verslag) Afwezig m.k.: Wiebren Wallinga Myra Boer

1. Opening In verband met de afwezigheid van de voorzitter, opent de vice-voorzitter, Esther, de vergadering en heet allen welkom.

2. Vaststellen definitieve agenda: Toegevoegd worden: pt. 13: Aangekondigde verdwijning oranje brievenbus Lutkewierum. Pt. 3: Bespreking concept-verslag Algemene Ledenvergadering dd 9-4-2014 i.v.m. plaatsing op website.

3. Vaststellen verslag vergadering 02-04-2014: conform concept vastgesteld. Bespreking concept-verslag Algemene Ledenvergadering 09-04-2014: verslag kan ongewijzigd op de website ter informatie. Officiële vaststelling volgende ledenvergadering.

4. Mededelingen: geen

5. Actiepuntenlijst: Alle actiepunten van het afgelopen jaar worden doorgenomen. Waar iets is blijven liggen, wordt dit vóór de zomervakantie in orde gemaakt.

6. Ingekomen post: v.k.a.

7. Voortgang van: Glasvezelaanleg in Hinnaard, Rien, Lutkewierum en Hidaard Het is, vooral voor de werkgroepleden, een drukke tijd geweest en ook spannend omdat de discussie over wel of niet deelnemen hier en daar hoog opliep. Gelukkig is het een positief eindresultaat geworden: 70% van de inwoners heeft getekend en daarmee is de aanleg van glasvezel een feit. In aanwezigheid van het voltallig aantal bestuursleden zal dit punt in september nog eens aan de orde komen. Ondertussen zal Akke aan Rob van der Meer vragen wat er sinds 1 juni is gebeurd op glasvezelgebied, wat de vervolgstappen zijn en wat men in deze (zomer)periode van de kant van het dorpsbelangbestuur verwacht. We zijn vooral benieuwd hoe het gaat met de overstapservice en we willen in ieder geval graag na de zomer met de werkgroep (en anderen?) om tafel om de voortgang te bespreken. Centrumzitje Het wachten blijkt te zijn op de aangepaste tekening. Reinder zal Jan Gerben Strikwerda, de uitvoerder, vragen of hij weet hoe het ermee staat. We willen natuurlijk heel graag vóór de zomervakantie het zitje klaar hebben, maar het wordt kort dag.

8. Mail Sandra Ordelman Timpaan over Jongerenwerk in de Gemeente. Een paar jaar geleden is Sandra bij een bestuursvergadering geweest en heeft zij uitgelegd wat zij doet aan het jongerenwerk in onze gemeente. Wij weten haar te vinden voor een lezing of, als wij een bepaald onderwerp op jongerengebied graag toegelicht willen hebben.


9. Subsidies en subsidieaanvragen Ideeën voor Oranjefondssubsidies van € 500,-- zijn er te over. 1. Centrumzitje 2. Cursus fruitbomen snoeien 3. Vangnetten achter de doelen op het sportveld 4. Mededelingenbord aan het begin van de dorpen 5. Bankje bij de jeu-de-boules baan De aanvragen kunnen vanaf 16 juni 2014 worden ingediend (www.burendag.nl) en de Burendag moet op 26, 27 of 28 september worden gevierd (aangelegd/gebouwd/aangebracht) met de nodige koffie en thee en versieringen – Burendagfeestje!. We zullen nader uitwerken wie wat aanvraagt c.q. de begroting maakt, de benodigde mensen vindt en de aanvraag daadwerkelijk indient. Grotere subsidieaanvragen voor leefbaarheidsinitiatieven ophet platteland Wij hebben zelf zo 1,2,3 geen ideeën, maar wie weet komen die uit de dorpen. Het bericht dat er grotere aanvragen mogelijk zijn staat op de website. (september, 2e aanvraagronde)

10. Ambtelijk overleg op maandag, 27-10-2014 Hilda en Akke gaan erheen zoals het nu lijkt. Agendapunten bespreken we op de vergadering van

2 september 2014.

11. WMO-loket Gemeente – hulpaanvraag voor ondersteuning gebiedsgerichte teams Voor Itens is Nel de Boer bereid dit te doen. Voor Rien tot nu toe nog niemand. We spreken af dat de teams voor Rien contact opnemen met Hilda Visser of Akke Wiebenga en dat die dan gaan kijken of ze iemand kunnen vinden. Onze bestuursleden in Hinnaard en Lutkewierum zeggen allebei, dat hun gemeenschap klein is, dat de mensen elkaar kennen en dat ze de kleinere problemen zelf kunnen oplossen.

12. Stukje Diggelfjoer/website: Esther over de glasvezel.

13. Door PostNL aangekondigde verdwijning oranje brievenbus Lutkewierum Caspar laat ons een klachtenbrief zien van Peter Plantinga Lutkewierum over de aangekondigde verdwijning van de brievenbus. Weer een voorziening die men wil opheffen. Afgesproken wordt dat Dorpsbelang ook een klacht zal insturen (Akke).

14. Lief en leed: Er zijn weer nieuwe bewoners en aanstaande nieuwe bewoners in onze dorpen. We zullen proberen voor de zomervakantie iedereen bezocht te hebben met een bloemetje.

15. Rondvraag: geen vragen.

16. Sluiting om 22.45 uur.

Notulen bestuursvergadering april 2014

Notulen van de bestuursvergadering van Doarpsbelang “De Fjouwer Doarpen”op woensdag, 2 april 2014 om 19.30 u in het dorpshuis.

Aanwezig: Wiebren Vallinga (voorzitter) Esther Brouwer Reinder Abels Hilda Visser Akke Wiebenga (verslag) Afwezig m.k.: Caspar Bronwasser Myra Boer Gasten: Jelle Fopma van de Kaatsvereniging over het beheer van het sporthok. Chiel Kampman over Jaarrekening 2013 en Begroting 2014.

1. Opening De voorzitter, Wiebren, opent de vergadering en heet allen welkom.

2. Wederwaardigheden afgelopen jaar rondom kleedhok/kaatsveld (jaarlijks overleg met Fopma) De grasmaaier heeft een onderhoudsbeurt gehad en is terug of komt binnenkort terug. Fopma heeft geregeld dat de verwarmingsketel – die na het seizoen “uit” staat – voor het begin van het nieuwe seizoen gecheckt wordt op eventuele mankementen en een onderhoudsbeurt krijgt. Het bestuur is blij dat Fopma dat regelt. Fopma verwacht dit jaar geen herstelwerkzaamheden te hoeven doen. Alles ziet er nog goed uit en is in goede staat. De samenwerking tussen Dorpsbelang (Reinder Abels) en Fopma (Kaatsvereniging) verloopt prima. Zonder verdere problemen hopen we Fopma volgend jaar weer uit te nodigen en bedanken we hem nu voor het vele werk dat hij ook het afgelopen jaar weer heeft gedaan voor en rondom kleedhok en kaatsveld.

Jelle Fopma verlaat hierna de vergadering. Chiel Kampman betreedt de vergadering.

3. Vaststellen definitieve agenda: volgens concept.

4. Vaststellen verslag vergadering 25-02-2014: conform concept vastgesteld..

5. Mededelingen: Reinder meldt dat er op 28-04-2014 weereen AED-cursus wordt gegeven, met ook weer nieuwe cursisten. Reinder stuurt de belanghebbenden een mailtje.

6. Actiepuntenlijst: g.b.

7. Ingekomen post: v.k.a.

8. Voorbereiding Algemene Ledenvergadering op 09-04-2014 

8.1. Financiële stukken - Jaarrekening 2013 en Begroting 2014 Voor de bespreking van de concept-financiële stukken is Chiel in de vergadering gekomen. Chiel heeft dit hele jaar geruisloos en zonder morren de financiën van Dorpsbelang bijgehouden, ook al was hij statutair afgetreden. Ondertussen heeft hij Myra Boer op de hoogte gesteld van alles wat er speelt op financieel gebied. Immers, Myra is kandidaat voor de bestuursverkiezing van de jaarvergadering 2014 en heeft vanaf september 2013 al meegedraaid. Op de vraag in Diggelfjoer rond oktober 2013 of men bezwaar had tegen dit meedraaien van Myra, in afwachting van de kandidaatstelling in 2014, is geen enkele negatieve reactie gekomen. De stukken worden post voor post doorgenomen en waar nodig toegelicht. Beide in Jaar- rekening en Begroting is alles helder verwoord en herkenbaar. De stukken zullen op deze manier aan de algemene ledenvergadering worden voorgelegd en desgevraagd toegelicht door Chiel. 

8.2. Agenda en acties bespreken - Dorpshuis is gereserveerd; catering besproken, agenda staat op website en in Diggelfjoer. - Akke verzorgt attenties. - Akke vraagt na welke apparatuur de spreekster nodig heeft.

9. Voortgang van: Centrumzitje (Wiebren) Wiebren is in druk overleg met de Gemeente over de vergunning. Alvorens die te kunnen krijgen moet de tekening nog iets worden aangepast qua afmetingen en moet er een sterkteberekening van de betonnen onderplaat komen. Dit wordt geregeld in overleg met de tekenaar van het zitje en de verwachting is dat de vergunning daarna snel afgegeven wordt. Zodra de vergunning er is, komt Jan Gerben Strikwerda als uitvoerder in actie en kunnen er afspraken gemaakt worden voor de bouw. Wiebren is ondertussen ook nog aan het lobbyen bij de Gemeente voor een bijdrage voor het zitje. Deze aanvraag moet nog in de officiële vorm gegoten worden. Wordt vervolgd. Glasvezelnet – nabespreking bijeenkomst kerncommissie met dorpsbelangen De4doarpen en Hidaard op 01-04-2014 Zeer verrassend en positief was het kostenplaatje dat de kerngroep (Rob van der Meer, Klaas Oldenburger en Joram Hofman) kon presenteren. Niet in het minst doordat onze 2 start-up projecten voor een eenmalige provinciale subsidie van 50% in aanmerking komen. Dit betekent dat de mensen die nu instappen glasvezel kunnen krijgen voor € 12,-- per maand gedurende een looptijd van 12 jaar. Er worden zeer binnenkort 2 voorlichtingsavonden gehouden, in Itens en in Hidaard, waar alle inwoners hun vragen kunnen stellen. Er wordt een flyer gemaakt voor deze voorlichtingsavonden met uitleg over glasvezel en de kosten hiervan. Een ieder wordt aangeraden vóór de bijeenkomst zijn/haar eigen vaste kosten eens op papier te zetten en mee te nemen. Het wordt dan gemakkelijker om te bekijken wat glasvezel straks (meer) kost. De grote voordelen van glasvezel zullen ook nog eens worden uitgelegd. Om deze glasvezelaanleg door te kunnen laten gaan zou 65% van de inwoners mee moeten doen. Vandaar dat actie c.q. bekendmaking zeer gewenst is. Nabespreking fruitbomenproject De fruitbomen staan er mooi bij in het plantsoen van Rien. Wiebren geeft ze de komende tijd water. Zodra de bomen vrucht gaan dragen, zal Reinder zich buigen over een snoei- en verdeelplan.

10. Duurzaamheid en leefbaarheid Dorpsbelangbestuur voelt zich betrokken bij onderwerpen als duurzaamheid en leefbaarheid. Als er initiatieven in deze richting geopperd worden, is er altijd een open oor, zoals nu bij de Bijenroute die Marten de Boer heeft gepropageerd (en die is goedgekeurd door de Gemeente). Waar het kan en moet, zal Dorpsbelang ondersteunen.

11. Stukje Diggelfjoer/website Deze keer is het glasvezelnet hot item. We moeten proberen alle inwoners te interesseren voor deelname aan de (glasvezel)coöperatie, zodat niet slechts voor een aantal bewoners van de bebouwde kom, maar alle bewoners van onze 4 (+ Hidaard = 5) dorpen – ook in de buitengebieden - een snelle internetverbinding mogelijk wordt gemaakt.

12. Lief en leed: Er zijn weer nieuwe bewoners en aanstaande bewoners in onze dorpen. Heel prettig voor de leefbaarheid en voor de school. Dorpsbelang zal nieuwe mensen in de loop van de tijd een welkomstbezoekje brengen.

13. Rondvraag: geen vragen.

14. Sluiting om 21.30 uur.

Notulen bestuursvergadering januari 2014
Notulen van de bestuursvergadering van Doarpsbelang “De Fjouwer Doarpen”op dinsdag, 21 januari 2014 om 19.30 u in het dorpshuis.

Aanwezig: Wiebren Vallinga (voorzitter) Esther Brouwer Reinder Abels Hilda Visser Akke Wiebenga (verslag) Afwezig m.k.: Caspar Bronwasser Myra Boer

1. Opening De voorzitter, Wiebren, opent de vergadering en heet allen welkom..

2. Vaststellen definitieve agenda: volgens voorstel.

3. Vaststellen vorige vergadering: Verslag vergadering 28-11-2013:conform concept vastgesteld.

4. Mededelingen: geen

5. Actiepuntenlijst: pt.2 Subsidiebronnen voor Centrumzitje. Nakijken of er nog een aanvraag loopt bij NL Doet. (Evtl. aanvragen vóór 3 februari 2014 inzenden.)

6. Ingekomen post: v.k.a.

7. Verslag bijeenkomst glasvezelinternet op het Gemeentehuis dd 14-01-2014 Er is een werkgroep met leden uit onze dorpen ingesteld: Klaas Oldenburger, Joram Hofman en Rob van der Meer. Deze werkgroep gaat samen met Fryslân Ring de mogelijkheden van glasvezelnet bekijken en als het haalbaar lijkt, vóór 1 april 2014 een plan indienen. Als bekend is wat de maandelijkse kosten voor de deelnemers zullen zijn, wordt de bewoners van de dorpen gevraagd of zij hieraan mee willen doen (handtekening zetten). Een verslag is in Diggelfjoer en op de website gezet.

8. Verslag presentatie Sintrumsitsje Itens bij Kern met Pit op 18-01-2014 en voortgang Er is verslag gemaakt van de dag in Diggelfjoer en op de website. Ons project Sintrumsitsje Itens is geaccepteerd door Kern met Pit, wat inhoudt dat het project vóór 1 december 2014 klaar moet zijn om de € 1000,-- subsidie te ontvangen. Tussentijds worden rapportages verwacht en er zijn tussentijdse bezoeken van de juryleden. Mocht ons zitje gekozen worden tot 1 van de 3 mooiste projecten van 2014, dan mogen we in januari 2014 weer een presentatie geven en hebben we kans om als de beste te worden gekozen. Daar zit een prijs van € 1.500,-- bij. Dus…. hard werken om een bijzonder zitje te maken! Wiebren en Reinder gaan snel aan de slag met de voorbereidingen (vergunningen, werkvoorbereider etc.) Chiel Kampman is bereid het financiële gedeelte op zich te nemen.

9. Voortgang fruitbomenproject - Plantdag is op boomplantdag 12 maart; de school maakt er een feestelijke gelegenheid van. Reinder verzorgt alle voorbereidingen. - Snoeicursus: Er is een nieuw aanbod, 2 avonden les en 1 zaterdag snoeiles voor € 25,--. Daar zit een infomap met naslagmateriaal bij. Eén van de lesgevers is Auke Kleefstra, bekend bij tuinmensen. Er zal in groepen van 4 à 5 mensen gesnoeid worden. Vellinga op Meilahuzen en Visser in Rien hebben hun fruitbomen al beschikbaar gesteld voor dat doel. Reinder zal ons aanmelden voor de cursus. Hij zet een stukje op de website en in Diggelfjoer.

10. Verslag ambtelijk overleg dd 16-12-2013 en acties nav Glasbol We mogen de glasbol verplaatsen als we een geschikt stukje (gemeente)grond zien. Wel even de omwonenden polsen. We zullen deze maand eens kijken wat een goede plaats voor de bol zou zijn. Te snel rijden door de dorpen De gemeente adviseert ons de bedrijven waar de vrachtauto’s die te snel rijden van zijn, aan te spreken op het gedrag van hun chauffeurs. Meestal helpt dit. De gemeente zal op gevoelige plaatsen van tijd tot tijd een verplaatsbaar bord met “u rijdt te snel” neerzetten. Dat helpt vaak ook goed voor een tijdje. Stickeractie We kunnen een stickeractie proberen met stickers van “30 km” op de containers. Worden mensen er toch regelmatig aan herinnerd. Akke probeert een flink aantal stickers te krijgen/bestellen. Bijenroute De bijenroute is ondertussen door de gemeenteraad besproken en men heeft positief gereageerd. Initiatiefnemer Marten de Boer zal een gelukkig man zijn.

11. Duurzaamheid en leefbaarheid Volgende keer bespreken.

12. Stukje Diggelfjoer/website: zie boven.

13. Lief en leed: besproken

14. Rondvraag: geen vragen.

15. Sluiting om 21.30 uur.


Notulen bestuursvergadering november 2013

Notulen van de bestuursvergadering van Doarpsbelang “De Fjouwer Doarpen”op donderdag, 28 november 2013 om 19.30 u bij Esther in Hennaard.

Aanwezig: Wiebren Vallinga (voorzitter) Esther Brouwer Reinder Abels Hilda Visser Myra Boer Akke Wiebenga (verslag) Afwezig m.k.: Caspar Bronwasser

1. Opening De voorzitter, Wiebren, opent de vergadering en heet allen welkom..

2. Vaststellen definitieve agenda: volgens voorstel.

3. Vaststellen vorige vergadering: Verslag vergadering 30-10-2013:conform concept vastgesteld.

4. Mededelingen: Ons team heeft op de Quizavond in het Dorpshuis gewonnen. Proficiat Hilda, Esther, Myra en Wiebren! Wiebren zegt dat hij wat opmerkingen gekregen heeft over een rietkraag in een sloot in Rien. Hij zal de Gemeente bellen met de vraag wie de betreffende sloot moet onderhouden.

5. Actiepuntenlijst: pt.3 Fruitbomenproject. Reinder heeft met de Fûgelwacht gesproken over de mogelijkheid om via hen onze toekomstige appels, peren en pruimen aan onze inwoners aan te bieden. Reinder bekijkt meer mogelijkheden. Er is nog wel wat tijd voordat er een goede oogst verwacht mag worden. In verband met dit onderwerp vraagt Reinder of er belangstelling is voor een snoeicursus voor fruitbomen. De bomen moeten immers ook worden onderhouden! Die belangstelling is er zeker. Reinder werkt e.e.a. uit.

6. Ingekomen post: v.k.a.

7. Stukje Diggelfjoer In het decembernummer komt het stukje over de benoeming van een nieuwe penningmeester erin..

8. Ambtelijk overleg op 16 dec: Agenda besproken.

9. Nieuwe bewoners bezocht: geen

10. Lief en leed: besproken

11. Rondvraag: We stellen de datum voor de ledenvergadering voorlopig vast op woensdag, 9 april 2014. Akke zal Willy vragen of het Dorpshuis vrij is.

12. Sluiting om 21.30 uur.

Volgende vergaderdatum: dinsdag, 21 januari 2014 om 19.30 u in het Dorpshuis

Notulen bestuursvergadering oktober 2013

Notulen van de bestuursvergadering van Doarpsbelang “De Fjouwer Doarpen”op woensdag, 30 oktober 2013 om 20.00 u in het dorpshuis.

Aanwezig: Wiebren Vallinga (voorzitter) Esther Brouwer Reinder Abels Hilda Visser Myra Boer Akke Wiebenga (verslag) Afwezig m.k.: Caspar Bronwasser

1. Opening: De voorzitter, Wiebren, opent de vergadering en heet allen welkom..

2. Vaststellen definitieve agenda: Toegevoegd wordt pt 12 Bijenroute.

3. Vaststellen vorige vergadering: Verslag vergadering 10-09-2013:conform concept vastgesteld.

4. Mededelingen: geen

5. Actiepuntenlijst: Bij pt 5 staat dat we een nieuwe penningmeester moeten zoeken. Inmiddels is dit probleem opgelost, want Myra Boer uit Itens is bereid het penningmeesterschap van Chiel over te nemen. Als Chiel echter alle bankzaken e.d. netjes wil overdragen, moet Myra officieel benoemd zijn als bestuurslid. Normaal gesproken zouden wij haar vragen dit jaar mee te draaien en haar benoeming dan als voorstel op de agenda van de ledenvergadering zetten. Na overleg besluiten we dat wij alle leden van dorpsbelang via de website EN via Diggelfjoer zullen vragen of zij het eens zijn met de benoeming van Myra Boer per 1 oktober 2013. Omdat Diggelfjoer in december uitkomt, wachten wij tot 23 december 2013 op bericht, zodat alle leden de mogelijkheid hebben om zich uit te spreken.

6. Ingekomen post: v.k.a.

7. Evaluatie Projecten Oranjefonds/Burendag 2013
-1. Grastegels weg Lutkewierum Dit project is voltooid en helemaal geslaagd. We kunnen er met trots op terugzien. Van B&W kregen we een brief met complimenten. Deze brief zetten we op de website, bij het stukje over de dag zelf met foto’s.
-2. Fruitbomenplan (Projectleider en contactpersoon Reinder Abels) Zoals gepland is de start gemaakt op 20 september j.l. in het plantsoen van Rien met stokjes met ballonnen die de bomen moesten voorstellen (foto’s op de website). Reinder meldt dat de bomen op Boomplantdag in maart 2014 geplant zullen worden met behulp van de kinderen van de basisschool. Natuurlijk wordt dat ook weer een feestje met foto’s en een verslagje op de website. Afspraken voor onderhoud: Wiebren Vallinga zal ervoor zorgen dat het terrein rondom de bomen gesnoeid wordt. (De Gemeente onderhoudt het plantsoen.) Reinder zal bekijken wie de bomen gaat snoeien. Reinder zal ook een “plukplan” maken. Er zijn meer initiatieven voor gezamenlijke fruitbomen of groentetuinen en er is vast en zeker wel een goed voorbeeld te vinden van hoe het kan.
-3. Centrumzitje (Projectleider en contactpersoon Wiebren Vallinga) Chiel heeft de kostenbegroting doorgestuurd en de stand van zaken wat betreft de reeds toegezegde subsidiegelden. We hebben nog een fors bedrag nodig, maar Chiel heeft weer 3 nieuwe subsidieaanvragen klaar staan. We gaan enthousiast verder. Akke zal Marloes van der Meulen vragen om toch vooral door te gaan met het installeren van de Free Little Library. Mocht ons bankje er nog niet staan in het voorjaar, dan zijn er tig andere plekken te vinden.

8. Ambtelijk overleg op 16-12-2013 De punten die wij aandragen zijn de volgende:
-1. Verkeer
a. Zolang de weg Rien-Scharnegoutum nog geen 60 km is (planning GVVP) willen we toch graag bebording bij de kruisingen waar nog niets staat. Natuurlijk heeft rechts voorrang, maar bij dit soort wegen gaat men er te vaak vanuit dat de zijwegen niet meedoen.
b. In Rien wordt nog steeds geklaagd dat de auto’s veel te snel door het dorp rijden. Een meting voor de verkeerspolitie vorig jaar wees dat niet uit. We gaan nu vragen om drastischer maatregelen: flitspalen? Remmers?
c. Een vraag wie de lege kavel in de nieuwste nieuwbouw Itens moet maaien.
d. Centrumzitje: Er ligt een hoofd rioolbuis onder de weg door vlak langs het geplande zitje. Moet er hierdoor nog iets worden veranderd aan het plan?
e. Verzoek om ondergrondse glasbol. Wiebren en Akke zullen het bestuur vertegenwoordigen.

9. Bezoeken nieuwe bewoners: Myra en Reinder hebben 4 nieuwe gezinnen in Itens bezocht. Wiebren en Hilda 1 nieuw gezin in Rien.

10. Quizavond op 16 november 2013 in het dorpshuis Wiebren, Myra, Hilda en Esther zullen het dorpsbelang vertegenwoordigen. Esther meldt het de FDD-commissie.

11. Bijenroute: Marten de Boer uit Itens is met anderen enthousiast bezig met het beplanten van kleine, losse stukjes (gemeente)grond, die niet worden gemaaid. Zoals damwanden en losse stukjes rond hekken etc. Hij vraagt of Dorpsbelang dit idee steunt. Wij vinden het prachtig als er meer bloemen in en rond de dorpen zouden komen. We zullen op het ambtelijk overleg vragen hoe de gemeente hier over denkt.

12. Lief en leed: Besproken.

13. Rondvraag: geen vragen.

14. Sluiting om 21.50 uur.

Volgende vergaderdatum: donderdag, 28 november 2013 om 19.30 u bij Esther in Hinnaard.

 
Notulen bestuursvergadering september 2013

Notulen van de bestuursvergadering van Doarpsbelang “De Fjouwer Doarpen”op dinsdag, 10 september 2013 om 19.30 bij Caspar

Aanwezig: Wiebren Vallinga (voorzitter) Esther Brouwer Reinder Abels Hilda Visser Caspar Bronwasser Akke Wiebenga (verslag)
Gasten: Onze wnd penningmeester Chiel Kampman en Myra Boer uit Itens als mogelijk toekomstig bestuurslid.

1. Opening: De voorzitter, Wiebren, opent de vergadering en heet allen welkom. In het bijzonder Myra Boer die deze vergadering bijwoont om een indruk te krijgen van wat het dorpsbelangwerk inhoudt.

2. Vaststellen definitieve agenda: Toegevoegd worden: 7. Contributie en 9.Nieuw bestuurslid.

3. Vaststellen vorige vergadering: Verslag vergadering 09-07-2013:conform concept vastgesteld.

4. Mededelingen: geen

5. Actiepuntenlijst: Besproken.

6. Ingekomen post: v.k.a.

7. Contributie Chiel heeft de contributielijsten weer klaargemaakt en overhandigt ons de kwitanties en de papieren voor automatische incasso. Belangrijk is dat mensen hun IBAN nummer op het incassoformulier vermelden. Chiel wil graag dat de kwitanties vóór of op 21 september geïnd zijn.

8. Projecten met o.a. subsidie van Oranjefonds/Burendag 2013
   1. Centrumzitje (Projectleider en contactpersoon Wiebren Vallinga) Onze penningmeester heeft laten weten dat er niet voldoende subsidies zijn binnengehaald om op Burendag een start te maken met de bouw. Heel jammer nu Burendag zo vlot 500 euro wilde bijdragen. Akke zal het Oranjefonds schrijven dat we dit jaar geen gebruik maken van hun gift en dat we het bedrag terugstorten. Wij zullen dit seizoen ons best doen om nieuwe subsidiebronnen aan te boren, het zitje ziet er te leuk uit en is zo dicht bij realisatie dat het jammer zou zijn om te stoppen. Akke schrijft een stukje voor de website.
   2. Fruitbomenplan (Projectleider en contactpersoon Reinder Abels) Reinder gaat alles voorbereiden voor de start op 20 september. We kunnen dit project realiseren door de bijdrage van 500 euro van Oranjefonds/Burendag. Het werkelijke planten van de fruitbomen komt later (maart 2014), maar we gaan nu met koffie en ballonnen alvast een feestje bouwen in het plantsoen van Rien. Er komt een uitnodiging op de website en later ook de foto’s.
   3. Grastegels in de berm van de weg Lutkewierum (Projectleider en contactpersoon Caspar Bronwasser, Wiebren is hier ook nauw bij betrokken). Ook dit project kan doorgaan, aangezien het Oranjefonds/Burendag ook hiervoor 500 euro doneerde. Met de donatie van de kerk, de bijdrage van Dorpsbelang en niet te vergeten het gratis beschikbaar stellen van het materiaal door de Gemeente kan gestart worden met de aanleg. Wiebren gaat deze week naar het Gemeentehuis om definitieve afspraken te maken voor beide projecten met de betrokken ambtenaren. We plannen de aanleg op zaterdag 21 september (indien het materiaal nog niet voorhanden zou zijn, een week later). Ook hier wordt er weer een klein feestje van gemaakt met koffie en een echte fotograaf! Er komt een stukje op de website en na afloop de foto’s.

9. Nieuw bestuurslid
Myra zegt te besluiten dat ze wel deel wil uitmaken van het dorpsbelangbestuur. Wij zijn daar heel erg blij mee. Ze komt dan in de plaats van onze penningmeester Chiel Kampman, die zijn 2e termijn erop had zitten in april. Myra is ook bereid om penningmeester te worden! Helemaal prima. We spreken af dat Chiel en Myra onderling contact zullen opnemen over de overdracht van de penningen. De officiële voordracht als bestuurslid is in de jaarvergadering van april 2014. Dan moet er nog worden gestemd door de aanwezigen. Wij hebben in het verleden al toestemming gekregen van de leden om – als we een bestuurskandidaat bereid hebben gevonden – deze mee te laten draaien, waarna de officiële verkiezing in een volgende ledenvergadering kan plaatsvinden.

10. Lief en leed: Besproken.

11. Rondvraag: geen vragen.

12. Sluiting om 21.00 uur.

Volgende vergaderdatum: dinsdag, 30 oktober 2013 om 20.00 u in het Dorpshuis. Het zaaltje is geboekt. Omdat Jan niet meer actief is, helpen we zelf mee opruimen. 

Notulen bestuursvergadering februari 2013

Notulen van de bestuursvergadering van Doarpsbelang “De Fjouwer Doarpen”op dinsdag, 26 februari 2013 om 19.30 in het Dorpshuis.

Aanwezig: Chiel Kampman (wnd. Voorzitter) Caspar Bronwasser Esther Brouwer Hilda Visser Akke Wiebenga (verslag) Afwezig: Wiebren Vallinga Reinder Abels

1. Opening De wnd. voorzitter, Chiel, opent de vergadering en heet allen welkom.

2. Vaststellen definitieve agenda: conform concept.

3. Vaststellen: - Verslag vergadering 22-01-2013:conform concept.

4. Mededelingen: Chiel meldt dat er weer een geslaagde herhalingscursus AED heeft plaatsgevonden. (Op het verzoek van Dorpsbelang om ook een AED voor Rien beschikbaar (afstand tussen Itens en Rien) te stellen heeft de gemeente geantwoord dat daar geen geld voor is. (De gemeente heeft indertijd eenmalig de kosten voor aanschaf van een AED vergoed, te plaatsen in één van de dorpen. In overleg met de leden is toen gekozen voor Itens.)

5. Actiepuntenlijst: besproken.

6. Ingekomen post: voor kennisgeving aangenomen.

7. Algemene ledenvergadering - De definitieve datum is dinsdag, 9 april 2013 om 19.30 u. - Nieuwe penningmeester: De oproep op de site heeft helaas nog geen aanmeldingen opgeleverd. We bespreken een paar mogelijke kandidaten. Hilda zal (één van) hen vragen. - Bloemetje van het jaar: Akke nodigt de kandidaat uit. - Uitnodiging: De uitnodiging wordt zoals gewoonlijk huis-aan-huis verspreid. Chiel stelt voor om het gedeelte na de pauze in te laten vullen door Peter Lips met voorlichting over ambulancezorg in Friesland en reanimatie. Een AED is belangrijk, maar weten hoe er gereanimeerd moet worden is minsten zo belangrijk. Akke stuurt een concept-agenda met het verslag van vorig jaar naar Chiel. Chiel zorgt voor het stukje over de reanimatievoorlichting en voor het kopiëren van de uitnodiging.

8. Website www.de4doarpen.nl De website loopt goed. We hebben reporters voor Rien (Ewoud van der Weide), Hennaard (Immie Kamstra), Lutkewierum (Caspar Bronwasser) gevonden. Helaas is Itens nog niet gelukt. We blijven zoeken.

9. Onderhoud sporthok/overleg met beheerder Jelle Fopma H et onderhoud van het sporthok is voor rekening van Dorpsbelang. Chiel heeft zo nu en dan contact met de beheerder, Jelle Fopma, over wat er moet gebeuren of is gebeurd. Om daar enige structuur in aan te brengen stelt Chiel voor om Jelle 1x per jaar bij een bestuurs-vergadering uit te nodigen om te bespreken wat er in dat jaar nodig is om te doen. Akke zal Jelle Fopma uitnodigen voor één van de volgende vergaderingen.

10. Himmelwike 2013 Samen met de basisschool De Romte doen we mee met de himmelwike van de Gemeente Littenseradiel en Omrin. De himmeldei van onze school is op maandagochtend, 22 april. Esther schrijft een stukje voor de website. We hopen dat ook alle dorpsbelangbestuursleden die tijd vrij kunnen maken, zullen meehelpen.

11. Opening Amerikaanse windmolen Eindelijk komt het er dan van. De feestelijke opening zal plaatsvinden op vrijdagochtend, 17 mei. Samen met de basisschool De Romte (die aan het thema Windenergie en Molens gaat werken deze weken) en samen met de Stichting Monumentenbehoud Littenseradiel (die het onderhoud van de molen in de toekomst voor zijn rekening neemt) wordt de molen om 10.30 u op 17 mei geopend. We hopen dat er veel dorpsbewoners bij zullen zijn. Na afloop wordt er nog wat gedronken in het dorpshuis. Esther schrijft een stukje voor de website. Esther en Chiel doen de coördinatie.

12. Voortgang van: - Centrumzitje: Chiel is erin geslaagd op tijd de aanvraag naar de gemeente en de subsidie-aanvraag naar Plattelandsprojecten te sturen. In reactie daarop heeft de gemeente via Lize Cnossen gevraagd om te komen praten. Sommige zaken zijn nog niet duidelijk. Afgesproken is dat Wiebren en Akke erheen gaan. Van de kant van de Gemeente zijn Frank Stadhouders en Lize Cnossen aanwezig. - Fruitbomenplan: Reinder is niet aanwezig, dus we verschuiven dit onderwerp naar de volgende keer. Wiebren heeft laten weten dat hij prachtige fruitbomen van oude rassen heeft zien staan in Achlum. We zullen dit aan Reinder doorgeven, zodat daar ook eens kan gaan kijken. - Netwerk duurzame dorpen (Thema-avond Dorpen & Voedsel. Aangezien dit ook een aandachts- punt van Reinder is, wordt het onderwerp verschoven naar de volgende keer. - Verbreding berm Lutkewierum: nog geen vorderingen. We horen nog van Wiebren over de kosten/mogelijkheden van het zelf uitgraven van de grond, het storten van het zand en het leggen van de tegels.

13. Lief en leed: besproken.

14. Rondvraag We moeten er als bestuur aan denken om regelmatig, zoals beloofd, een stukje over wat dorpsbelang doet en bezighoudt op de site te zetten. Akke zet het onderwerp voortaan op de agenda. Esther schrijft deze keer een stukje over de himmeldei, de opening van de Amerikaanse molen en het statutair aftreden van Chiel. Esther meldt dat FDDocht het feestweekend voor onze dorpen op 1 + 2 juni 2013 heeft gepland. Er zijn weer prachtige, originele plannen. Esther vraagt Chiel of FDDocht c.q. de Feestcommissie een voorschot kan krijgen. Dat kan.

15. Sluiting om 22.00 uur. Volgende vergaderdata: dinsdag, 26 maart 2013 om 19.30 in het Dorpshuis (geboekt) Algemene ledenvergadering: Dinsdag, 9 april 2013 om 19.30 u in het dorpshuis
Notulen bestuursvergadering januari 2013

Notulen van de bestuursvergadering van Doarpsbelang “De Fjouwer Doarpen”op dinsdag, 22 januari 2013 om 19.30 in het Dorpshuis.

Aanwezig: Wiebren Vallinga (voorzitter) Chiel Kampman Reinder Abels Caspar Bronwasser (vanaf 21.00 u) Esther Brouwer Akke Wiebenga (verslag) Afwezig: Hilda Visser

1. Opening De voorzitter, Wiebren, opent de vergadering en heet allen welkom.

2. Vaststellen definitieve agenda: Toegevoegd wordt punt 12.e: Subsidieaanvraag Kaatsvereniging ten behoeve van de aanschaf van een nieuwe tent.

3. Vaststellen: - Verslag vergadering 20-11-2012: conform concept.

4. Mededelingen: Er is een nieuwe jongerenwerker in de Gemeente Littenseradiel: Heichina Hidding (Timpaan Welzijn). Ze werkt naast in Littenseradiel in de Gemeente Súdwest.

5. Actiepuntenlijst: - Esther zal contact opnemen met de school over de Himmeldei 2013 in Itens en over hun bijdrage aan de opening van de Amerikaanse molen. Chiel zal de definitieve datum van de opening aan Esther doorgeven.

6. Ingekomen post: - Overgang naar Iban en Sepa: Per 01-01-2014 krijgt iedereen een 14-cijferig banknummer. Chiel zegt dat het betaalpakket dat hij nu gebruikt dan niet meer voldoet. Hij zal een nieuw pakket aanschaffen.

7. Algemene ledenvergadering We zoeken een paar data waarop iedereen kan. Reinder overlegt met Jan wanneer het kan wat betreft het dorpshuis.(Definitieve datum is dinsdag, 9 april 2013 aw) Chiel Kampman is aftredend en we moeten nu aan het werven voor een nieuwe penningmeester. Akke zal een oproep doen op de website zodat alle dorpsbewoners in onze 4 dorpen de mogelijkheid hebben zich kandidaat te stellen.

8. Start van de website en lesavond: 30 januari 2013 De uitnodiging staat op de website en er zijn opvallende rode flyers verspreid in de 4 dorpen. Ook zijn de contactpersonen van de verenigingen/clubs nog apart gemaild om er vooral zeker van te zijn dat iedereen het weet. Wij spreken af dat we om 19.00 u in het dorpshuis zijn om te helpen met de voorbereidingen. Wiebren leidt de avond. Op de avond zal gevraagd worden wie REPORTER wil worden voor zijn/haar dorp. Elk dorp dient iemand te hebben die nieuws vergaart en op de site zet. Chiel zorgt voor 40 handleidingen (hoe je iets op de site moet zetten).

9. Subsidie-aanvraag centrumzitje bij Plattelandsprojecten We moeten snel een berekening hebben van het zitje. De aanwezige heren hebben het idee dat het concept dat we nu hebben, te moeilijk wordt om te begroten. Ook de kanttekeningen die Rein Hofstra gemaakt heeft, spelen mee. We besluiten om een aanvraag te doen voor een eenvoudiger uitvoering: een soort hut van planken, half open, met een paar banken. Caspar en Wiebren zullen snel een opzet en berekening van het materiaal maken. Chiel zal proberen de subsidieaanvraag Plattelandsprojecten vóór 30-01-2013 in te vullen.

10. Windenergie De vraag van Dorpsbelang Reduzum (aan alle Friese dorpsbelangen) om een gezamenlijke dorpsmolen op te zetten (windenergie) is door het bestuur alleen niet te beantwoorden. We besluiten de uitnodiging en uitleg van Doarpsbelang Reduzum op de website te zetten. Akke zal een korte inleiding schrijven.

11. Dorpsvisie We zullen Lize Cnossen vragen of ze genoegen neemt met het doorgestuurde document met de uitkomsten van de Meet&Greet&Eat-avond, of dat ze meer wil zien.

12. Voortgang van: a. Plan fruitbomen weg Lutkewierum. Reinder heeft met iemand van Fruit yn Fryslân een rondje gemaakt door onze dorpen en verschillende plekken gevonden waar fruitbomen goed zouden kunnen staan. O.a. is er een hoek in het plantsoen van Rien die geschikt lijkt, een stukje gemeentegrond in Hennaard en de weg naar Lutkewierum. Over de weg naar Lutkewierum was “Fruit yn Fryslân” het minst enthousiast, de bermen zouden de smal zijn voor het valfruit. Misschien zou er een mogelijk- heid zijn voor bomen met kleine kruinen. Naar kleine stukjes grond van particulieren is nog niet gekeken. Akke vraagt in eerste instantie aan de Gemeente of zij bereid zijn deze kleine stukjes grond (die niet bedoeld zijn voor bouw of verkoop) voor het planten van fruitbomen (in gezamenlijk beheer) te laten gebruiken. b. Netwerk duurzame dorpen – Reinder bekijkt de materie nog. c. Repareren doelnetten met de jeugd. Dit is op 10 december gebeurd, Reinder en Wiebren samen met de jeugd. Een ontzettend koude klus, maar het is gelukt. d. Grastegels langs de weg naar Lutkewierum. Caspar heeft berekend hoeveel zand en tegels nodig zijn. Chiel neemt contact op met de gemeente over hun toezegging deze kosten te vergoeden. Als de toezegging van de vergoeding binnen is, zorgen Hilda en Wiebren voor het werven van vrijwilligers die de tegels zullen leggen en alles daar omheen. e. Aanvraag kaatsvereniging om een bijdrage voor de aanschaf van een nieuwe tent Dorpsbelang heeft nauwe banden met de kaatsvereniging (maaien grasveld, kleedhokjes, elektriciteit) en wil deze belangrijke vereniging voor onze dorpen steunen. Wij zeggen een bedrag van € 500,-- toe, over te maken zodra de kaatsvereniging alle subsidietoezeggingen binnen heeft en tot bestelling overgaat.

13. Lief en leed: besproken.

14. Rondvraag: geen vragen.

15. Sluiting om 22.15 uur. Volgende vergaderdata: dinsdag, 26 februari 2013 om 19.30 in het Dorpshuis (geboekt) dinsdag, 26 maart 2013 om 19.30 in het Dorpshuis (geboekt) Algemene ledenvergadering: Dinsdag, 9 april 2013 om 19.30 of 20.00 u in het dorpshuis

 

 

 

 


Notulen van de algemene ledenvergadering van Dorpsbelang “De Fjouwer Doarpen” 

Maandag 1 mei 2017 om 20.00 uur in het dorpshuis “De Lytse Fjouwere” in Itens 

Aanwezige bestuursleden: Jan Hofstra (voorzitter) 
Caspar Bronwasser 
Reinder Abels 
Sybrig Faber 
Johannes van der Burg 
Edgar Jansen 
Myra Kok-Boer 

Aanwezige leden: 26 

1. Opening 
Jan Hofstra opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

2. Agenda vaststellen / mededelingen 
De agenda wordt zoals opgesteld ook vastgesteld. 
* We hebben een uitleg van de brandweer na de vergadering. Daarbij is ook een hapje en een drankje van het Dorpsbelang. 

3. Vaststellen verslag van de ledenvergadering van donderdag 7 april 2016. 
Er wordt opgemerkt dat mensen die geen computer hebben het jaarverslag niet kunnen lezen. Graag rekening houden met oudere mensen. 

4. Jaarverslag van de secretaris 
De secretaris doet verslag van de zaken waarmee het bestuur het afgelopen jaar bezig is geweest. 
Enkele punten daaruit zijn: 
De overgang van Littenseradiel naar Súdwest Fryslân. We kunnen contact opnemen met Lize Cnossen (gemeente) wanneer er vragen zijn. 
Er zijn in het ambtelijk overleg meerdere punten besproken, zoals hondentoiletten, vee roosters richting Meilahuzen, ecologisch bermbeheer en de WOZ waarde van het sporthok. 
Voor de Slachte Marathon zijn er vlaggen besteld van elk dorp. Deze zijn voor een ieder te gebruiken. Luuk vertelt hoe het geld is verdeeld dat is opgebracht door de opbrengsten van de verkoop van etenswaren. Slachte marathon 2018 gaat 2 dagen duren. Wij krijgen een groot deel van de eerste route, waarbij er gevraagd wordt om vrijwilligers, zoals verkeersregelaars en andere activiteiten. 
De buurtmeter is rondgebracht en hieruit komt een beginnend beeld om een mooie visie te schrijven voor onze dorpen. Wat opvalt is te hard rijden in de dorpen, overlast van hondenpoep, leefbaarheid hoog houden en goedkopere (huur)woningen. We gaan nu samen met de werkgroep de visie schrijven. Hiervoor wordt een overleg gepland. 
Het jaarverslag staat op de site. (zie www.de4doarpen.nl, onder dorpen / dorpsbelang De Fjouwer Doarpen / Jaarverslagen Doarpsbelang. 

5. Financieel verslag van de penningmeester en verslag van de kascommissie 2016 
Belangrijke dingen zijn verteld en gespecificeerd. Kosten zijn eruit gehaald zodat er een goed overzicht wordt aangegeven, bijvoorbeeld de balans, reserve, sparen voor de maaier ed. 
Vragen: 
* Contributie is veel minder, door fouten zijn de machtigingen verdwenen. 
Dit jaar (2017) is de contributie opgehaald voor 2016. Dit zal zichtbaar zijn op het financieel jaarverslag van 2017. 
* Bijdrage voor de onderhoud van het sporthok en kaatsveld; komt het goed met de gemeentelijke vergoeding? M.b.t. de toekomst en het samengaan van de gemeentes? 
Hierin is ook dorpsbelang niet zeker. Aangegeven wordt dat elk dorp ieder jaar 1000 euro krijgt voor algemene kosten. Kan het dorpsbelang uitzoeken wat een dorp aan vergoeding krijgt wanneer we bij Súdwest zitten? Deze vraag nemen we mee naar het overleg met de nieuwe gemeente. 
Jaarrekening 2016 en Balans per 31-12-2016 zijn gecontroleerd en getekend door de kas commissie, bestaande uit: Lilian Waterlander en Richard van de Meulen. De penningmeester /bestuur is bij deze gedechargeerd. De jaarrekening 2016 is daarmee vastgesteld. 

6. Vaststellen begroting 
Begroting: niet veel veranderingen, gemeentelijke bijdrage iets hoger en de rente iets lager. 
Wordt de AED beheerd? 
Reinder geeft aan dat er een groep mensen ieder jaar een herhalingscursus doet. Ook is er een telefoonlijst met de mensen die de AED kunnen bedienen. Deze mensen staan geregistreerd bij www.hartslag.nu 
Volgend jaar zullen we een melding doen voor andere mensen om te leren de AED te gebruiken. Hoe meer mensen hoe beter. 
Op dit moment hangt de AED achter het dorpshuis vanwege vandalisme. Zou veel beter zijn om deze in het zicht te hangen. Hier gaat het dorpsbelang in de volgende bijeenkomst over vergaderen. 
We zoeken vervanging, die samen met Richard van der Meulen, de kascommissie zou willen vertegenwoordigen. Johan Postmus biedt zich aan. 

7. Bloemetje van het jaar 
Jan Boonstra krijgt een bloemetje en lekkere fles jenever voor het 35 jaar lang onderhouden van de prachtige bloemen in Rien. Bedankt voor de inzet! 
Frans Visser neemt het stokje over. 

8. Verslag van speeltuincommissie 
Om het jaar doen we een grote uitgave. Het andere jaar sparen we. Een nieuwe schommel en een wipwap zijn dit jaar geplaatst. Er is een donatie van de ING gedaan van 1000,- en mede daardoor is het gelukt. De commissie wordt actiever in het innen van contributie en op andere manieren ophalen van geld d.m.v. acties. 

9. Rondvraag 
- Chiel Kampman: Is er over gesproken met de gemeente om ook in Hinnaard op de Iewei grastegels in de berm aan te leggen? Hier heeft het dorpsbelang niks in te zeggen gehad. 
- Wypke Kamstra: Er staan vaak auto’s op de stoep bij het Dorpshuis. Dit is storend voor mensen die daar lopen of met kinderwagens wandelen en kan gevaarlijk zijn. Er is genoeg parkeergelegenheid op het plein bij de kerk. Graag auto’s daar parkeren! 
- Luuk Witteveen: Een oproep aan alle hondenbezitters: zakje meenemen om de poep op te ruimen! 
- Janny Bootsma: Is het mogelijk om snelheidscontroles in de dorpen te laten uitvoeren? Er wordt veel te hard gereden bij binnenkomst van het dorp. De gemeente geeft aan dat ze niet flitsen in 60 km/u zones of daaronder. We nemen het mee naar het ambtelijk overleg. 
- Agatha Flier: Een compliment voor de web redactie! We worden goed op de hoogte gehouden. Erg fijn. 
- Wat is de reden dat de vee roosters eruit moeten? De aanvraag is gedaan opdat mensen daar met een paard (en wagen) overheen kunnen of hardlopers en wandelaars die veilig langs kunnen lopen. Er is nu besloten dat alleen het eerste rooster eruit kan, mits het dorpsbelang dit bekostigd. De gemeente vergoed hier niets in. Er kan ook voor gekozen worden om rubberen matten langs de roosters te leggen of een mat over een deel van het rooster. 
- Esther Brouwer: Kan er een veilige hoek gemaakt worden van de Hinnaarderhoek om daar over te steken? Belijning voor een fietspad of een plateau. Het dorpsbelang neemt het mee naar het eerst volgende ambtelijk overleg. 
- Hans Wiebenga: Hij heeft een brief gestuurd naar de gemeente om de toegang van het dorp Itens verkeer remmend te maken. Ook heeft hij een antwoord gekregen dat de gemeente hier geen geld voor heeft. In Rien kan het nu wel. Ook deze opmerking nemen we mee naar het ambtelijk overleg. 
- Marinus Pool: Kunnen we in de nieuwe gemeente opnieuw vragen om een fietspad van Itens naar Easterein? Deze weg is erg gevaarlijk, omdat daar zo hard wordt gereden. 

10. Sluiting 
Om 21.15 sluit de voorzitter de vergadering. Bedankt voor de grote opkomst. 

Nu is er even pauze met een drankje, voordat de Brandweer uitleg gaat geven wát er eigenlijk gebeurd wanneer je de Brandweer belt. We hebben een prachtige, informatieve en leerzame avond gehad!

Notulen van de algemene ledenvergadering van Dorpsbelang “De Fjouwer Doarpen” donderdag 7 april 2016 om 20.00 uur in het dorpshuis “De Lytse Fjouwere” te Itens 

Aanwezige bestuursleden: Jan Hofstra (voorzitter) 
Myra Kok 
Hilda Visser 
Esther Brouwer 
Reinder Abels 
Sybrig Faber (secretaris) – verslag Met kennisgeving afwezig: Caspar Bronwasser 
Aanwezige leden: 10 

1. Opening 
Reinder Abels opent de vergadering en heet allen welkom. 

2. Agenda vaststellen / mededelingen 
Aangegeven wordt dat de voorzitter Jan Hofstra wat later komt vanwege familie omstandigheden. 
Caspar Bronwasser is afwezig vanwege een vergadering m.b.t. de Slachtemarathon. De agenda wordt zoals opgesteld, ook vastgesteld. 

3. Vaststellen verslag van de ledenvergadering van 29 april 2015 
(Zie www.de4doarpen.nl, onder dorpen/dorpsbelang De Fjouwer Doarpen/notulen algemene ledenvergaderingen) 
Er zijn geen opmerkingen, het verslag wordt conform concept vastgesteld. 

4. Jaarverslag van de secretaris 
De secretaris doet verslag van de zaken waarmee het bestuur het afgelopen jaar bezig is geweest. 
Enkele punten daaruit zijn: 
Onze bezorgdheid omtrent de snelheid waarmee gereden wordt door de dorpen Itens en Rien. Deze bezorgdheid is uitgesproken naar de gemeente Littenseradiel. 
Het project de Slachtemarathon met als thema FEEST is opgestart en meer vrijwilligers zijn zeker welkom. 
Verder willen we gaan werken aan een eigen dorpsvisie, waarin de bewoners ook mogen meepraten, denken en schrijven. 
Ook gaan we zorg dragen voor meer bijen en vlinders in onze dorpen; Fjouwer Doarpen in fleur en kleur. 
Het gehele jaarverslag (1 mei 2015 – 1 mei 2016) is te lezen op de website; onder Dorpen/Dorpsbelang De Fjouwer Doarpen/Jaarverslagen Doarpsbelang. 
 Dhr. de Boer geeft als opmerking m.b.t. de dorpsvisie, dat er een soort keukentafel gesprek heeft plaatsgevonden in het jaar 2011. Zo’n soort avond zouden we weer kunnen gaan organiseren. Hoe vullen wij de infrastructuur in. Dhr. de Boer geeft aan om graag te willen meedenken.et 

5. Financieel verslag van de penningmeester en verslag van de kascommissie 2015 Myra geeft aan dat er geen calamiteiten waren in het afgelopen jaar. Een rustig jaar. 
Het centrum zitje was een groot project. M.b.t. de contributie over het jaar 2015 is nog € 61,50 te ontvangen. De bijdrage van “It Foarinoar Fûns” is al binnen voor 2016. Zo ook de bijdrage van “NL Doet” voor de speeltuin commissie. Voor ons project; Fjouwer Doarpen in fleur en kleur zijn de bollen in 2015 ingekocht, de rest zal worden uitgegeven in 2016 voor dit project. 
Al met al hebben we financieel een goed jaar gehad. Als we straks in 2018 worden ondergebracht bij Súdwest Fryslân en geen subsidie meer krijgen, dan zal het overigens wel lastig worden om alles te onderhouden. 
 Vanuit de zaal wordt gevraagd waarom er verdubbeling is in de vergaderkosten van 2015; dit komt doordat erin 2014 vergeten is te betalen. Dit is dus betaald in 2015, vandaar de verdubbeling. 
 Aangeven wordt om met de bank in overleg te gaan m.b.t. de bankkosten, daar wij een stichting zijn, zouden deze kosten toch omlaag moeten kunnen. 
Jaarrekening 2015 en Balans per 31-12-2015 zijn gecontroleerd door de kascommissie, bestaande uit Lilian Waterlander en Akke Belksma. De penningmeester/bestuur is bij deze gedechargeerd. De jaarrekening 2015 is daarmee vastgesteld. 
De kascommissie 2016: Akke mag nog een jaar en Richard van der Meulen stelt zich beschikbaar voor volgend jaar. 

6. Vaststellen Begroting 2016 
De begroting van 2016-2017 is vergeten. Deze zal in het krantje Diggelfjoer worden geplaatst. 

7. Bloemetje van het jaar 
Jelle Fopma krijgt voor alle hand- en spandiensten m.b.t. o.a. het sporthokje, kaatsveld en het legen van de prullenbakken elk jaar weer, een mooi bos bloemen. Jelle is niet aanwezig deze avond en Sybrig Faber zal de bloemen dan ook persoonlijk langs gaan brengen. 

8. Bestuursverkiezing 
Esther Brouwer en Hilda Visser zijn 8 jaar bestuurslid geweest en volgens de statuten niet meer herkiesbaar. Kandidaat-bestuursleden: Edgar Jansen uit Rien en ……. 
Esther en Hilda worden bedankt voor hun inzet en krijgen een bloemetje en een heerlijke fles wijn. Edgar Jansen uit Rien en Johannes van der Brug uit Hinnaard hebben zich kandidaat gesteld als bestuurslid, ter vervanging van Esther en Hilda. Op de vraag van de voorzitter of iedereen instemt met de verkiezing van deze mensen wordt unaniem positief gereageerd. Bij deze zijn Edgar en Johannes de nieuwe bestuursleden van dorpsbelang. 

9. Verslag speeltuincommissie “Yn ‘e Golle” 
Hinke Jellema doet namens het bestuur van de speeltuincommissie verslag. Financieel is er in 2015 beter gedraaid dan in 2014, toen werden er attributen gekocht, een grote uitgave. De subsidie van de gemeente is een jaarlijks bedrag. Voor 2016 staat een nieuw toestel in de planning. Verder is er een spaarrekening geopend, zodat er toch nog een beetje rente wordt meegenomen. 

10. Rondvraag 
 Hans vraagt waar de bank gebleven is, die gemaakt is ter ere van dhr. K. Brouwer zijn 100ste verjaardag. Deze wordt elke winter ondergebracht aan de Draversdyk en staat daar dus nog. 
De bank zal nu versneld weer geplaatst worden voor het dorpshuis! 
 Wiepkje vraagt of wij naar de gemeente toe kunnen aangeven of de roosters uit pad naar Meilahúzen gehaald kunnen worden. De bruggen worden vervangen, twee stuks, en waarschijnlijk beginnen ze hier aankomende week al mee zodat dit klaar is met de “Lytse Doarpen Rintocht”, 16 april as.. Misschien kan het verwijderen van de roosters dan ook meegenomen worden. 

11. Sluiting 
Om 20.50 uur sluit Reinder de vergadering. 
Iedereen kan nog even gezellig nazitten onder het genot van een hapje en een drankje.
Notulen Algemene Ledenvergadering 2015

Notulen van de algemene ledenvergadering van Doarpsbelang “De Fjouwer Doarpen”op woensdag, 29 april 2015 om 19.30 u in het Dorpshuis De Lytse Fjouwere te Itens. 

Aanwezige bestuursleden: Wiebren Vallinga ( voorzitter), Ester Brouwer (vice-voorzitter), Myra Boer (penningmeester), Hilda Visser, Reinder Abels, Caspar Bronwasser, Akke Wiebenga (secretaris) - verslag 

Aanwezige leden: 30 

1. Opening De voorzitter, Wiebren Vallinga, opent de vergadering en heet allen welkom. Aan pt. 7 van de agenda: Bestuursverkiezing, wordt toegevoegd: Caspar Bronwasser is 4 jaar bestuurslid geweest en is herkiesbaar. 

2. Vaststellen verslag van de ledenvergadering van 9 april 2014 Er zijn geen opmerkingen; het verslag wordt conform het concept vastgesteld. 

3. Jaarverslag van de secretaris De secretaris doet verslag van de zaken waarmee het bestuur het afgelopen jaar bezig is geweest. Enkele punten daaruit zijn: De website. De website is onmisbaar geworden is gebleken uit een tevredenheidonderzoek. Men vindt de site hoe langer hoe meer. Samen met de dorpskrant een prima informatievoorziening. Projecten. Een groot project is gerealiseerd: het centrumzitje is op Koningsdag feestelijk geopend. Dit project is financieel mogelijk gemaakt door sponsors en uitgevoerd door vrijwilligers uit onze dorpen. Er zijn 2 projecten, gesponsord door NL Doet/Burendag aangevraagd en gerealiseerd: Het vervangen van paaltjes en hekwerk aan de achterkant van het sportveld en (ism de kaatsvereniging) en het klaarmaken van de speeltuin voor het nieuwe seizoen (ism de speeltuincommissie). Glasvezelnet. Het doel is bereikt: 70% van de inwoners doet mee met het project. Inmiddels is een stichting opgericht , zijn de voorbereidende werkzaamheden verricht en is de start van de aanleg officieel op 9 maart door gedeputeerde Sietske Poepjes verricht. Eindoplevering wordt geschat op september. 

4. Financieel verslag van de penningmeester en verslag van de kascommissie 2014 Contributie-inning 2015 Jaarrekening 2014 Ook deze keer weer een rustig jaar zonder calamiteiten op financieel gebied. Aan de inkomstenkant de contributie, de bijdrage van de gemeente o.a. voor onderhoud sportveld (kosten sporthok, maaimachine, sparen reserve sport, kosten kleedlokalen). Aan de uitgavenkant de normale bestuur/vergaderkosten, onderhoud maaimachine, exploitatie sporthok, AED-training en batterijvervanging, projecten burendag, alles tezamen uitmondend in een negatief saldo van € 392,74. Dit negatieve saldo wordt mede veroorzaakt doordat de exploitatie van het sporthok verdubbeld is vanwege het eerder in rekening brengen door Nuon van de stroomkosten, klein onderhoud, ozb, rioolrecht, opstalverzekering. Doordat er een reserve is, geeft dit negatieve saldo geen problemen. Op de balans staat een eigen vermogen van bijna € 9000,--. In het verleden is afgesproken dat we een basis van € 3000 willen houden en dat het overblijvende in fasen voor projecten kan worden aangewend. In 2014 is de reserve voor de maaier met € 250,-- aangevuld tot € 1000, Het vermogen van de eerdere feestcommissie (commissie van Dorpsbelang) blijft staan. Mocht de FDD ooit in geldnood komen, kan die een beroep doen op dit geld. Jaarrekening 2014 en Balans per 31-12-2014 zijn gecontroleerd door de kascommissie, bestaande uit: Chiel Kampman en Lilian Waterlander. Chiel meldt dat Lilian en hij de stukken prima in orde bevonden hebben. De penningmeester/bestuur dorpsbelang is bij deze gedéchargeerd. De Jaarrekening 2014 is daarmee vastgesteld. Er waren geen vragen vanuit de zaal. 

Kascommissie 2016: Moet nog ingesteld worden. Contributie-inning 2015 Myra lzegt uit dat het ophalen van de contributies langs de deur lastig is en eigenlijk niet meer van deze tijd. Praktisch iedereen kan internetbankieren, maar gemakkelijker is om een automatisch incassoformulier af te geven. Veel leden hebben dit al gedaan. De paar leden die dit nog niet doen, zullen alsnog gevraagd worden om zo’n formulier te tekenen, of ervoor te zorgen dat de contributie in september op rekening van dorpsbelang staat. 

5. Vaststellen Begroting 2015 Aan de inkomstenkant de gebruikelijke posten. Aan de uitgavenkant is een redelijk groot bedrag voor onderhoud van het sporthokje opgevoerd (zie punt 4.) en er is € 100 gegaan naar reservering nieuwe maaier. Onderhoud AED is in 2015 weer normaal (zonder batterijvervanging). Planning voor besteding aan projecten is € 1500. Er staat nog een belofte van € 500 eigen bijdrage dorpsbelang van het Centrumzitje. Voor overige projecten blijft er in 2015 dus € 1000 over. Zonder verdere opmerkingen wordt de Begroting 2015 vastgesteld. 

6. Bloemetje van het jaar Het kon niet anders of het Bloemetje van het jaar ging dit jaar naar de Glasvezelwerkgroep. Het is zo’n enerverende tijd geweest voor onze inwoners…..” doen we het wel, doen we het niet”…. maar uiteindelijk is het project royaal geslaagd en is er straks in en buiten de dorpen snel en goedwerkend internet. Het slagen van het project is toe te schrijven aan de saamhorigheid van de dorpsbewoners binnen en buiten de bebouwde kom, maar vooral ook door de voortdurende inzet, voorlichting en bijstand, zowel persoonlijk als schriftelijk, van de leden van de werkgroep : Sjoukje Bijleveld, Joram Hofman, Rob van der Meer, Klaas Oldenburger en Peter Plantinga. Zij worden toegesproken door Akke Wiebenga en ze krijgen een van harte gegund Bloemetje van het Jaar uitgereikt. Hun werk is nog niet klaar, want de realisatie van het project is geschat op begin september 2015, maar de glasvezel komt er en dat is meer dan een bloemetje waard. Hulde! 

7. Bestuursverkiezing Sybrig Faber, Itens en Jan Hofstra, Lutkewierum hebben zich kandidaat gesteld als bestuurslid, ter vervanging van Wiebren Vallinga en Akke Wiebenga. Caspar Bronwasser heeft zijn eerste termijn van 4 jaar erop zitten en is herkiesbaar. Sybrig en Jan stellen zich kort voor aan de ledenvergadering. Op de vraag van de voorzitter of iedereen instemt met de verkiezing en herverkiezing van deze 3 mensen wordt unaniem positief gereageerd. Bij deze zijn Sybrig en Jan de nieuwe bestuursleden van dorpsbelang en blijft Caspar nog eens 4 jaar. Esther spreekt daarna de scheidende voorzitter en secretaris in lovende bewoordingen toe en reikt hen een bloemetje en de gegraveerde(!) dorpsbelangpen uit. 

8. Opstalrecht grond onder Centrumzitje Chiel is coördinator van het Centrumzitje en legt uit dat het vestigen van opstalrecht nodig is om voor nu en voor de toekomst vast te leggen dat de vereniging De” fjouwer doarpen” eigenaar is van het Centrumzitje en daardoor ook het beheer en onderhoud van het gebouw voor zijn rekening moet nemen. De kosten van de notariële akte zijn, volgens gemaakte afspraak, voor rekening van de Gemeente Littenseradiel. In de akte wordt opgenomen dat de gemeente geen huur of retributie zal vragen voor de grond onder het zitje. De vergadering besluit unaniem dat de akte voor het opstalrecht Centrumzitje kan worden gepasseerd. 

9. Verslag van de Speeltuincommissie “Yn ‘e Golle” Anke Strikwerda doet namens het bestuur van de speeltuincommissie verslag. Ze reikt de Jaarrekening 2014 en de Winst- en Verliesrekening uit. De speeltuincommissie heeft dit jaar geen sponsorgelden meer gehad en geen opbrengsten uit verkoop. Ook de donaties zijn min of meer gehalveerd doordat de inning niet meer persoonlijk gedaan wordt, maar via automatische incasso. Hier zal een oplossing voor gevonden moeten worden. De kostenkant is aanzienlijk hoger dan in 2014, maar dit komt voornamelijk door aanschaf van nieuwe speeltuigen. De voorzitter bedankt Anke voor haar inbreng. De speeltuin is een geliefde en belangrijke voorziening in onze dorpen, waar veel gebruik van gemaakt wordt. 

10. Rondvraag Immie Kamstra vraagt of er al een nieuwe AED-cursis is gepland. Reinder Abels antwoordt dat deze na de zomer weer komt. Op een vraag naar wie de AED-ers zijn in onze dorpen, antwoordt Peter Plantinga dat hij voortaan 1 x per jaar een bericht op de website zal zetten met de namen van de AED-ers. Hendrik Bonsma vraagt of de AED ook verplaatst kan worden naar b.v. het Centrumzitje. Hij hangt nu aan de achterkant van het café, waar buitenstaanders/voorbijgangers die een AED nodig hebben, hem niet snel zullen zoeken. Chiel antwoordt dat dit indertijd gedaan is om veiligheidsredenen. In die tijd werden er nog wel eens 

AED’s gestolen. De vraag zal meegenomen worden naar een volgende bestuursvergadering. 

11. Sluiting van de vergadering om 20.05 u. Na de pauze zal Paul Borghaerts van Skrok een lezing houden over het door hem uitgevoerde onderzoek naar het bintwerk van oude boerderijen Verslag van een archief-, veld- en dendrochronologisch onderzoek: * de beschrijving van het landschap rond 1550 in de Greidhoek zoals dat uit de archiefstudie naar voren komt * de bouwkundige ontwikkeling van het langhuis naar de geïntegreerde friese schuur vanuit archief- en veldonderzoek benaderd * de resultaten van dendrochronologisch onderzoek naar bintwerken van boerderijschuren in de Greidhoek; clustering en typologie * de recente ontdekking van de oudste “Friese schuur”. De boerderijen in onze omgeving blijken verrassend oud te zijn!

 

Notulen Algemene Ledenvergadering 2014
Notulen van de algemene ledenvergadering van Doarpsbelang “De Fjouwer Doarpen”op dinsdag, 9 april 2014 om 19.30 u in het Dorpshuis De Lytse Fjouwere te Itens.


Aanwezige bestuursleden: Wiebren Vallinga ( voorzitter) Myra Boer –( kandidaat bestuurslid, maar al een jaartje meedraaiend) Hilda Visser, Ester Brouwer, Reinder Abels, Caspar Bronwasser

Akke Wiebenga (secretaris) - verslag

Aanwezige leden: 29

1. Opening De voorzitter, Wiebren Vallinga, opent de vergadering en heet allen welkom.

2. Verslag van de ledenvergadering van 25-04-2012 Er zijn geen opmerkingen; het verslag wordt conform het concept vastgesteld.

3. Jaarverslag van de secretaris De secretaris doet verslag van de zaken waarmee het bestuur het afgelopen jaar bezig is geweest. Enkele punten daaruit zijn: De website. De website is een groot succes gebleken, hij wordt druk bezocht. Ook van de kant van verenigingen en clubs wordt er hoe langer hoe meer op gemeld. Samen met Diggelfjoer een prima informatievoorziening voor onze dorpen. Projecten. Twee van onze projecten zijn gerealiseerd. Als eerste de grastegels in de berm langs de weg van Lutkewierum en als tweede het planten van fruitbomen in het plantsoen van Rien. Bij het eerste project waren voornamelijk sterke mannen bezig, het tweede project is uitgevoerd met hulp van de kinderen van de basisschool De Romte. Het derde project, het Centrumzitje in Itens, wordt in de loop van 2014 gerealiseerd. Glasvezelnet. Omdat van de Gemeente Littenseradiel onze 4 dorpen samen met Hidaard de meeste handtekeningen hadden verzameld voor de glasvezel (“ja, ik wil glasvezel) zijn wij uitgekozen om mee te doen aan een start-up project glasvezel met een eenmalige provinciale subsidie. Onder aanvoering van een werkgroep van deskundigen (Sjoukje Bijlsma, Hidaard; Rob van der Meer, Itens; Klaas Oldenburger, Hennaard; Joram Hofman, Lutkewierum) gaat dorpsbelang zich inspannen om de aanleg van glasvezel met provinciale subsidie te kunnen realiseren. De aanvraag moet vóór 1 juni 2014 zijn ingediend.

4. Financieel verslag van de penningmeester en verslag van de kascommissie 2013 Jaarrekening 2013 Ook deze keer weer een rustig jaar zonder calamiteiten op financieel gebied. Aan de inkomstenkant de contributie, de bijdragen van de gemeente o.a. voor onderhoud sportveld (kosten sporthok, maaimachine, sparen reserve sport, kosten kleedlokalen), een bijdrage van de St. Behâld voor de opening van de Amerikaanse windmolen en 2 x 500 euro van Burendag voor onze 2, inmiddels gerealiseerde, projecten. Aan de uitkomstenkant de normale bestuurs/vergaderkosten, onderhoud maaimachine (dit jaar een grote onderhoudsbeurt), huur en exploitatie sporthok en storting in reserve sporthok. Tevens de uitgaven van de opening molen, projecten burendag, kosten projecten speeltuin en meet-greet-eat-bijeenkomst (bekostigd uit de reserves van dorpsbelang) en de bijdrage aan de tent van de kaatstvereniging ( uit de reserves), alles tezamen uitmondend in een positief saldo van € 1106,14. De jaarrekening 2013 is gecontroleerd door de kascommissie, bestaande uit: Broer Witteveen en Chiel Kampman. Aangezien Chiel dit jaar de Jaarrekening nog heeft opgesteld ivm het aantrekken en inwerken van een nieuwe penningmeester, wordt het andere lid van de kascommissie, Broer Witteveen, gevraagd wat zijn oordeel is. Broer meldt dat de Jaarrekening prima in orde is bevonden. De plv.v. penningmeester/bestuur dorpsbelang is bij deze gedéchargeerd. De Jaarrekening 2013 is daarmee vastgesteld. Kascommissie 2015: Chiel Kampman en Lilian Waterlander.

5. Vaststellen Begroting 2014 Aan de inkomstenkant de gebruikelijke posten. Aan de uitgavenkant ook geen verrassingen. Post onderhoud website is verhoogd, AED/nascholing blijft erop staan (voor hetzelfde bedrag) en er is geld uitgetrokken voor projecten. Ons project centrumzitje is nog niet gerealiseerd. Weliswaar wordt het voornamelijk gebouwd van subsidiegeld, maar voorwaarde voor het verkrijgen van subsidies is dat dorpsbelang daar zelf ook in investeert. Er is nog een idee om een informatiebord bij het bankje te plaatsen. Het bankje wordt in de kern van het dorp geplaatst en er wordt waarschijnlijk veel gebruik van gemaakt. Goed idee! Zonder verdere opmerkingen wordt de Begroting 2014 vastgesteld.

6. Bloemetje van het jaar Dit jaar gaat het bloemetje naar Ewoud van der Weide uit Rien, onze webmaster vanaf het allereerste uur. Esther spreekt Ewoud toe en overhandigt hem het bloemetje. Ewoud heeft het ontwerp bedacht, de site gebouwd en het bestuur voorstellen gedaan hoe e.e.a. zou kunnen worden beheerd. Dit was precies waar we op zaten te wachten, een grote zet in de rug, van iemand met kennis over hoe een website ingevuld en beheerd moet worden. Inmiddels zijn we 2 jaar verder en het gaat heel goed met de site. Hoe langer hoe meer mensen kijken erop, verenigingen en clubs maken er druk gebruik van en inderdaad, hoe meer smartphones er komen, hoe meer mensen regelmatig op de site kijken. Ewoud runt samen met redacteuren uit Itens (Reinder Abels.), Rien (Ewoud zelf), Hennaard (Immie Kamstra) en Lutkewierum (Caspar Bronwasser) de site en we hopen van harte dat deze samenwerking nog lang mag blijven bestaan.

7. Bestuursverkiezing Vorig jaar is Chiel Kampman afgetreden als bestuurslid/penningmeester. In oktober 2013 is Myra Boer mee gaan draaien in het bestuur en is door Chiel ingewerkt als penningmeester. In een bericht op de site hebben wij dit aan de inwoners bekend gemaakt en gevraagd of men bezwaar had. Hier zijn geen reacties op gekomen, dus Myra Boer is op deze ledenvergadering officieel kandidaat gesteld als bestuurslid. Er zijn geen andere aanmeldingen binnengekomen. Op de vraag van de voorzitter of de leden het eens zijn met de benoeming van Myra wordt unaniem positief gereageerd. Myra is dus bij deze bestuurslid. Chiel Kampman heeft het afgelopen jaar zonder er een woord aan vuil te maken de honneurs van penningmeester waargenomen en Myra ingewerkt. Ook heeft hij de financiële stukken voor deze avond nog opgesteld. Het bestuur is hem hier heel dankbaar voor en hij krijgt een kleine attentie voor zijn inspanningen..

8. Verslag van de Speeltuincommissie “Yn ‘e Golle” Hinke Jellema doet namens het bestuur van de speeltuincommissie verslag. De speeltuincommissie heeft moeilijke jaren achter de rug met de afkeuring van de speeltuin en vervolgens het zoeken naar geld om de noodzakelijke vernieuwingen te realiseren. In 2013 is het laatste benodigde geld bijeengesprokkeld (o.a. donaties en giften dorpsgenoten, subsidie gemeente, verkoop glijbaan en sponsoring fûgelwacht) en als straks (Koningsdag) de laatste herstelwerkzaamheden gedaan zijn, gaat de speeltuin weer officieel open. Hulde aan de commissieleden voor hun inspanningen!

9. Rondvraag Wil Corsari van Rien vraagt of dorpsbelang zijn invloed kan aanwenden om iets te doen aan de roekennesten bij hem in de buurt. De roeken vernielen stukken van daken en laten zich niet wegjagen. Het wordt echt een probleem. Berend de Leeuw van de Fûgelwacht kan daar iets meer over zeggen. De roek is een beschermde vogel en mag niet afgeschoten of anderszins gemolesteerd worden, d.w.z. binnen de wet zijn er geen mogelijkheden om roeken weg te krijgen. Kauwen daarentegen zijn niet beschermd. Misschien moet iemand eens kijken of het inderdaad roeken zijn of kauwen. Zijn het roeken, dan kan dorpsbelang noch fûgelwacht iets doen.

10. Sluiting van de vergadering om 20.30 u. Na de pauze zal Romée van der Zee uit Tersoal aan het woord komen. Mevrouw Van der Zee is onderzoekster op het gebied van bijensterfte, wanneer en in welke mate dit voorkomt en wat de oorzaken zijn. Ook geeft zij aan wat wij, in ons agrarisch gebied, kunnen doen om te helpen de bijenstand weer op peil te brengen. Marten de Boer, initiatiefnemer van de bijenroute in onze dorpen, heeft samen met Paul Borgaarts, imker, een kleine uitstalling opgezet van bijenkasten, honingraten, etc.etc. en informatie over waar bijen van houden, c.q. welke bloemen en struiken men t.b.v. de bijen kan planten. Ook is er bloemenzaad en zijn er stekken van bijvriendelijke planten (koekoeksbloem, gulden roede, stokroos e.d.) om mee te nemen.

Notulen Algemene Ledenvergadering 2013

Notulen van de algemene ledenvergadering van Doarpsbelang “De Fjouwer Doarpen”op dinsdag, 9 april 2013 om 19.00 u in het Dorpshuis De Lytse Fjouwere te Itens.

Aanwezige bestuursleden: Wiebren Vallinga ( voorzitter), Chiel Kampman (penningmeester), Hilda Visser, Ester Brouwer, Reinder Abels, Caspar Bronwasser (iets later binnen), Akke Wiebenga (secretaris) - verslag

Aanwezige leden: 21 Belangstellende: Thomas van Dijk van SAM

1. Opening
De voorzitter, Wiebren Vallinga, opent de vergadering en heet allen welkom.

2. Verslag van de ledenvergadering van 25-04-2012
Er zijn geen opmerkingen; het verslag wordt conform het concept vastgesteld. N.B. Nu praktisch iedereen een p.c. heeft en dorpsbelang een website, zal het verslag niet meer achter de agenda worden afgedrukt. Alleen voor diegenen die aangeven een verslag op papier te willen hebben, zullen wij een exemplaar in de bus doen. Het verzoek is om dit nu vast achter de naam op de presentielijst te zetten.

3. Actiepunten uit vorige ledenvergadering
Er zijn geen opmerkingen en vragen uit de zaal.

4. Jaarverslag van de secretaris
De secretaris doet verslag van de zaken waarmee het bestuur het afgelopen jaar bezig is geweest. Enkele punten daaruit zijn:
-Het starten van een website op 30 januari www.de4doarpen.nl. De site geeft informatie over allerlei zaken die in de dorpen (en daarbuiten) spelen en wordt hoe langer hoe meer bezocht. Ook kunnen alle verenigingen hun nieuws en meldingen kwijt op de site. Alle lof voor webmaster Ewoud van der Weide, die de site heeft opgezet en nu de drijvende motor achter de webredactie is.
-Goede contacten met de school: De school De Romte doet mee aan de jaarlijkse Himmelwike en speelt ook een rol bij de opening van de Amerikaanse molen op 17 mei 2013. Op school wordt van tevoren aan een thema over windenergie gewerkt.
-Afvoer vervuilde slibgrond Meilahuzen: Na de melding vorig jaar dat er vervuilde grond zou worden afgevoerd van Meilahuzen via Itens richting stort, heeft dorpsbestuur zich intensief beziggehouden met het inwinnen van inlichtingen en het doorgeven daarvan aan de bewoners van de dorpen. Naar aanleiding daarvan is er een Bewonerscommissie ontstaan die preventief maatregelen heeft genomen om eventuele schade aan de huizen door zwaar vrachtverkeer te kunnen verhalen. Het Grondbedrijf beloofde zich aan de minimumsnelheid door de dorpen te houden en dat is ook gebeurd. De vrachtwagens gleden als scheepjes door Itens. Dorpsbelangbestuur heeft uiteraard een bedankmail aan De Waard gestuurd. Schadeclaims zijn er niet gekomen.
-Duurzaamheid en leefbaarheid: Dorpsbelang is doende met het realiseren van een centrumzitje in de border van de parkeerplaats in Itens. Tekening en aanvraag liggen bij de Gemeente. Tevens is Dorpsbelang bezig met het realiseren van het planten van fruitbomen op ongebruikte stukjes (gemeente)grond. En met overleg met de Gemeente over het aanleggen van grastegels over een lengte van 100 m in de berm van de weg van Lutkewierum. De verwachting is dat de projecten gerealiseerd kunnen worden, subsidies worden waar mogelijk aangevraagd, maar er wordt wel medewerking (arbeid) van de bewoners van de dorpen verwacht. Zonder die medewerking is het financieel niet haalbaar.
-Woningbouwvereniging Elkien is op bezoek geweest om uitleg te geven over het huidige beleid en over de verkoop van huurwoningen in Itens.

5. Financieel verslag van de penningmeester en verslag van de kascommissie 2012
Jaarrekening 2012 Deze keer een nadelig saldo van € 1461,-- De penningmeester legt uit dat er afgelopen jaar extra kosten zijn geweest door bijvoorbeeld de M&G&E-bijeenkomst van vorig jaar, een bijdrage aan de speeltuin, aed-training en cabaret. Dorpsbelang heeft echter genoeg reserve om dit negatieve saldo aan te kunnen. De jaarrekening is gecontroleerd door de kascommissie, bestaande uit: Lilian Waterlander en Broer Witteveen. Beide hebben getekend voor akkoord. De Jaarrekening 2012 is daarmee vastgesteld.
Kascommissie 2014: Chiel Kampman en Broer Witteveen (niet aanwezig, maar wordt gevraagd).

6. Vaststellen Begroting 2013
De begroting behelst de normale jaarlijkse uitgaven; aed-kosten zijn verdubbeld omdat er onderhoud én training wordt gedaan, er is een bedrag uitgetrokken voor de ingebruikname van de Amerikaanse molen en er moet een nieuw ledenadministratiepakket worden aangeschaft. Daarnaast wordt een bedrag van € 1750,-- uit de reserve gehaald voor projecten. We zijn bezig met een aantal projecten waarvoor voor het grootste deel subsidies worden verkregen, maar voorwaarde is dat dorpsbelang zelf ook bijdraagt, niet alleen in zelfwerkzaamheid (waar het kan), maar ook in geld. Er zijn geen vragen vanuit de zaal en daarmee is de Begroting 2013 vastgesteld. De voorzitter bedankt de penningmeester voor de duidelijke opstelling en uitleg.

7. Bloemetje van het jaar
Dit jaar is het team van FDD (Fjouwer Doarpen Docht) de winnaar! Akke bedankt de vrouwen van het team: Elisabeth Abels, Esther Brouwer, Jeanet van Ommen, Karin Vermeeren en Sippy Wiersma, hartelijk voor hun enthousiaste en actieve inzet voor onze dorpen. Ze zijn er de afgelopen 2 jaar in geslaagd ontzettend leuke evenementen te organiseren voor alle leeftijdsgroepen, met als klap op de vuurpijl het jaarlijkse dorpsfeest. Alle lof voor deze dames die zich met zichtbaar plezier van hun zelfopgelegde taak kwijten. Jeanet kon niet aanwezig zijn en krijgt het bloemetje thuis bezorgd.

8. Bestuursverkiezing
Chiel Kampman heeft zijn 2 termijnen van 4 jaar als bestuurslid (penningmeester) van dorpsbelang volgemaakt en is volgens de statuten niet herkiesbaar. Er is een oproep gedaan op de website voor een nieuwe penningmeester, maar er zijn nog geen aanmeldingen. Ook steekt desgevraagd niemand in de zaal zijn of haar vinger op. Het bestuur zoekt verder. De voorzitter bedankt Chiel heel hartelijk voor zijn grote inzet voor dorpsbelang, zijn heldere inbreng en zijn doorzettingsvermogen. Naast het gebruikelijke werk van de penningmeester heeft Chiel zich ondermeer ingezet voor het werven van subsidiegelden voor projecten. Eén van de meest langdurige projecten is de Amerikaanse windmolen, waarvoor Chiel praktisch alle werk heeft gedaan: van het boven water halen van de verblijfplaatsen van de eigenaars van de grond tot het verwerven van subsidies en het vinden van een stichting die bereid is het onderhoud van de molen op zich te nemen. Ook heeft Chiel gezorgd dat er een AED in onze dorpen kwam en regelde hij het onderhoud en de training van de vrijwilligers. We zullen Chiel missen in het bestuur.

9. Verslag van de Speeltuincommissie “Yn ‘e Golle”
Karin Vermeeren doet verslag van de wederwaardigheden in het afgelopen jaar. Nadat er flinke subsidies en donaties ontvangen waren, is begonnen met het opknappen van de speeltuin, met name met het aanbrengen van valbescherming, een must voor het verkrijgen van goedkeuring. Ook zijn er herstelwerkzaamheden verricht aan de toestellen. Wat nu nog moet gebeuren is een oplossing vinden voor de grote glijbaan. Zoals hij er nu staat, wordt er geen goedkeuring verkregen. De winst- en verlies-rekening zien er goed uit, evenals de balans, maar het vermogen dat nu op papier staat, gaat op aan het klaarmaken van de speeltuin. Naar verwachting kan de Gemeente binnenkort een inspecteur laten komen en gaat de speeltuin over niet al te lange tijd weer open.

10. FDD activiteitencommissie – vooruitblik op de zomer
Karin Vermeeren vertelt dat de FDD activiteitencommissie nu 2 jaar bezig is en dat de groep er veel plezier in heeft. FDD probeert elke maand iets te organiseren, van disco tot klaverjassen tot dorpsfeest, voor alle leeftijdscategorieën iets. Dit jaar wordt er geen dorpsfeest georganiseerd, maar een 4DD-wykein, wat betekent dat het een besloten feest is, alleen voor onze bewoners. Data: 1 en 2 juni. Er is geld beschikbaar van de voormalige feestcommissie. Alle leuke zaken om een feest te houden zijn aanwezig: zweefmolen, tent, band, snackwagen, schiettent etc. Er wordt nog wel hulp gevraagd voor het bedienen van de tap en er moeten nog een paar EHBO-ers komen. De intekengelden zijn laag gehouden, zodat iedereen mee kan doen. Origineel is de mogelijkheid om (met de hele familie) in een tentje te slapen op het sportveld, met de volgende morgen een ontbijtje. Het belooft een prachtig feest te worden.

11. Rondvraag – geen vragen

12. Sluiting
Om 20.30 u sluit de voorzitter de vergadering en komt Peter Lips, ambulance-verpleegkundige en AED-deskundige aan het woord over het belang en de noodzaak van het kunnen REANIMEREN. 

 

 

 


 
Jaarverslag Dorpsbelang “De Fjouwer Doarpen” 

1 mei 2016 – 1 mei 2017 

In het afgelopen seizoen zijn wij als bestuur zes keer bijelkaar geweest. 

Vanavond sluiten we het seizoen af met een algemene ledenvergadering en hebben we voor na de vergadering de brandweer uitgenodigd. Een tweetal mannen gaan ons het één en ander vertellen, o.a. wat gebeurd er nu eigenlijk als ik de brandweer bel. 

I.v.m. het overgaan naar de gemeente Súdwest Fryslân, hebben we met onze gemeente Littenseradiel in Wommels, ons laatste ambtelijk overleg gehad op 12 december 2016. Lize Cnossen gaf ons te kennen dat mochten er uitvoerende zaken zijn die we graag met de gemeente willen bespreken hier alle ruimte voor is, we kunnen dan contact met haar opnemen. 

Het Bestuur 

> Edgar Jansen en Johannes van der Brug werden in de vorige ledenvergadering officieel gekozen als bestuursleden en is Reinder Abels begonnen aan zijn tweede termijn van vier jaar. Hierin heb ik een steekje laten vallen want Reinder was dus vorig jaar herkiesbaar. Dit is niet aangegeven en dus automatisch stilzwijgend verleng. 

Ambtelijk overleg 

In het ambtelijk overleg hebben wij de volgende punten neergelegd: 

> Herindeling en subsidies n.a.l. van de brief dd. 28-7-2016 

> Hondentoiletten 

> De veeroosters op de weg Meilahuzen 

> Verkeer remmende maatregelen in Rien 

> Het maaien van bermen, bij paaltjes, begin van dorpen en bij bushokjes 

> Ecologisch bermbeheer 

> WOZ waarde van ons sporthokje 

Wat de subsidies betreft zullen deze na twee jaar geharmoniseerd (op één lijn brengen) moeten zijn. We moeten ze wel aanvragen en wel voor 1 juni van dit jaar. De aanvraag wordt dan door de gemeente Littenseradiel beoordeeld op basis van de thans geldende subsidieregels. De gemeente Súdwest-Fryslân ontvangt een afschrift van de ingediende aanvraag + de beschikking. 

Inmiddels hebben alle organisaties; vereniging, stichting, een formulier aanvraag subsidie 2018 ontvangen. Deze zal dus ingediend moeten worden voor 1 juni 2017. 

Hondentoiletten; in de gemeente Littenseradiel wordt geen hondenbelasting gevraagd en er is dus geen beleid voor hondentoiletten. Toch is de gemeente bereid deze te plaatsen, wel moeten we ze dan zelf legen en onderhouden. Er is aangegeven dat er in Itens twee honden toiletten zouden geplaatst kunnen worden, eentje bij het centrumzitje en eentje bij ingang betonpad richting Meilahuzen. Nu hebben wij, dorpsbelang, dit nog niet aangevraagd bij de gemeente. We zouden graag eerst willen overleggen met onze leden. Ook is het zo dat de 

gemeente Súdwest-Fryslân wel uitvoeringskaders heeft wat betreft hondenpoeptoiletten. Dus kunnen we niet beter wachten tot we bij Súdwest-Fryslân horen zo dachten wij. 

Wat vinden onze leden hiervan! (Hoe gaan wij dit doen als bestuur?) 

De veeroosters; aangegeven is dat de eerste weg zou mogen, wel zal dit een dorpsproject moeten worden, want de gemeente wil hierin niet mee betalen. Het voorstel van de gemeente is om 1-2 tegels naast het rooster te leggen of een rubberen mat op de roosters. 

Wat vinden onze leden. (Ons voorstel zal naar de gemeente gemaild moeten worden en zij nemen dan een besluit en informeren de bewoners) 

Verkeer remmende maatregelen in Rien; we kregen te horen dat er nog in 2017 gewerkt gaat worden aan maatregelen welke meer veiligheid moeten gaan creëren in Rien. Zo wordt er toch nog aan de andere zijde van de nieuwe asfaltlaag tussen Rien en Lytsewierrum een strook grasbeton gelegd. En zal er zo’n 30.000 euro gestoken worden in een nieuwe entree. 

Het maaien; 5x per jaar wordt er rond obstakels gemaaid. Mochten hier opmerkingen over zijn dan kan dit gemeld worden bij klein leed. 

Ecologisch bermbeheer; er gaat weleens wat fout met het bermbeheer en ja als daar dan net allerlei planten voor behoud van vlinders en bijen zijn geplant is dit zeer jammer. 

Gelukkig is ook de gemeente voor een ecologisch bermbeheer en wordt er zeker prijs gesteld op onze bijen en flinterlinten, communicatie is en blijft belangrijk hierbij. 

De berm 2x laten maaien en afvoeren van gras uit de bermen door hobbyboeren is de beste keus, zo laat de gemeente weten. 

WOZ-waarde sporthokje; in 2007 is er bezwaar gemaakt en er is toen een gecorrigeerde vervangingswaarde gekomen. Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde zal niet veel opbrengen, we zouden beter kunnen kijken naar de rioolheffing, misschien is hier iets mee te bereiken. 

Dit waren zo onze ingebrachte punten. 

De gemeente gaf ons ter informatie de rapportage klein leed en attendeerde ons op huisvesting statushouders, mantelzorgbeleid en digitale sociale netwerken in dorpen. 

Punten welke we willen meenemen in onze dorpsvisie. 

Projecten 

In het vorig seizoen hadden we al een aantal projecten lopen. 

> De Slachtemarathon 

> Onze Dorpsvisie 

> Fjouwer Doarpen in fleur en kleur 

Het project centrumzitje hebben we toen afgesloten. 

Het naambordje zat er echter nog niet op, 

inmiddels is deze geplaatst! 

Het project de Slachtemarathon is afgesloten in maart van dit jaar. Waarom zo laat pas heeft te maken met het financiële gedeelte, waar Luuk zometeen wat over gaat vertellen. 

De vijfde Slachtemarathon, welke is gelopen op 4 juni 2016 is een prachtige warme dag geweest. Wij kunnen met z’n allen terug kijken op een succesvolle dag. Tot het einde toe, 

de laatste deelnemer is onder begeleiding naar het einde van ons wegvak gebracht, zijn wij actief gebleven. Het was echt feest bij ons. Top! Natuurlijk zijn er altijd verbeterpunten. Deze zijn vastgelegd op de evaluatieavond, die gehouden werd op 14 juni en waarbij liefst 17 

vrijwilligers aanwezig waren. De punten kunnen we vast en zeker gebruiken bij de volgende Slachtemarathon, welke al in 2018 zal plaatsvinden. Een marathon van maar liefst 2 dagen! Hierover is al het één en ander te lezen op de website. Met de afgelopen Slachtemarathon hebben we voor elk dorp een eigen dorpsvlag laten maken. Deze kunnen besteld en/of gebruikt worden bij activiteiten. 

Verder is het financiële resultaat vorige maand afgehandeld door Broer en Luuk. (zij willen hier graag nog wat over vertellen) 

Onze dorpsvisie – aan de hand van een buurtmeter, die is rondgebracht en opgehaald in de vier dorpen hopen wij een beginnend beeld te krijgen van wat er zoal leeft onder de dorpsbewoners. Tijdens het ophalen van de buurtmeter hebben nog een aantal bewoners aangegeven te willen meedenken met onze dorpsvisie. Wat wij zeer op prijs stellen. (Jan Hofstra vertelt wat meer over onze dorpsvisie) 

De fjouwer doarpen yn fleur en kleur - bij het Foarinoar Fûns is vorig seizoen al een aanvraag ingediend voor dit project. De bloembollen in de bermen en groenstroken bloeien of hebben al weer volop in bloei gestaan. In het najaar van 2016 hebben we bij verschillende bewoners zonnebloemen kunnen bewonderen. De hoogste zonnebloem, die mee deed in de wedstrijdrace, was 3 meter en 26 cm, verzorgd door Brechtsje Rijpma. Nu hopen we dat iedereen de smaak te pakken heeft en de dorpen straks volstaan met zonnebloemen. Het houden van een najaarsmarkt viel tegen en dit ging dan ook niet door. Wat wel steeds verder uitbreid is de bijen en flinterlint waar Marten de Boer druk mee bezig blijft en waarin ook onze school bij betrokken is en inmiddels stukken grond op de Draversdyk heeft ingezaaid met bloemenmengsels voor behoud en meer bijen en vlinders. 

We hebben dit jaar ook ons best gedaan om het slimste dorp van Friesland te worden. 

Een gezellige avond gehad met fotorondes, moeilijke vragen en muziekfragmenten. De Family Guys en Girls wonnen de eerste prijs en mochten naar de regiofinale om verder te strijden voor de titel “Het slimste dorp van Friesland”. Helaas won Hilaard en uiteindelijk is Ureterp het slimste dorp van Friesland geworden. 

De gemeente Littenseradiel heeft een boomaanplant gedaan in Lytssewierum en in Rien aan de Molmawei en de Draversdyk. 

De gemeente Littenseradiel heeft ons gevraagd om de bomenlijst met waardevolle bomen te actualiseren. Als dorpsbelang konden wij geen nieuwe bomen toevoegen. 

We zijn bezig met een nieuw informatiebord op een nieuwe locatie in Itens! 

Naar aanleiding van de Slachtemarathon en in de ledenvergadering is dit onderwerp ook ter sprake geweest, geeft het een goed gevoel om bij evenementen een AED bij de hand te hebben. Wij hebben het één en ander uitgezocht en naar onze mening is de beste optie, ook qua kosten om een draagbare AED te gaan huren met evenementen. 

Koningsdag is gevierd in Itens en ik hoop dat iedereen ervan genoten heeft. Van een heerlijke tompouce bij de koffie, genieten op het terras als het zonnetje erbij kwam. Maar 

ook zag ik mooie foto’s van het kaatsen en jeu de boules voorbij komen. De vrijmarkt, ja daar is een begin mee gemaakt, voor volgend jaar hopen we op nog meer deelnemers. Misschien komen er ideeën opborrelen om het één en ander nog leuker, mooier en beter te regelen. 

Volgens mij heb ik zo wel de belangrijkste activiteiten, welke het afgelopen seizoen gepasseerd zijn, aangegeven. 

Mochten hierover nog vragen zijn dan hoor ik het graag.

 Jaarverslag Dorpsbelang “De Fjouwer Doarpen” 

1 mei 2015 – 1 mei 2016


Het bestuur heeft dit afgelopen jaar/seizoen acht keer vergaderd. 

Vanavond sluiten we het seizoen af met een algemene ledenvergadering. Verder hebben we hier in “de Lytse Fjouwere” een bestuurlijk overleg gehad met de gemeente Littenseradiel (24 juni 2015). 

Een ambtelijk overleg is er geweest op 1 februari 2016 op het gemeentehuis in Wommels. 

Het Bestuur 

> Jan Hofstra en Sybrig Faber werden in de vorige ledenvergadering officieel gekozen als bestuursleden en Caspar Bronwasser is begonnen aan zijn tweede termijn van vier jaar. Vanavond gaan we van twee mensen afscheid nemen namelijk Esther Brouwer en Hilda Visser, zij hebben er nu acht jaar opzitten. 

Bestuurlijk overleg 

In dit overleg werd er gesproken over de subsidie m.b.t. de verbouwing van het dorpshuis “de Lytse Fjouwere”. Wat de gemeente ook belangrijk vind is duurzaamheid. Zeker werken wij hieraan, via onze facebookpagina, aanbieden van goederen en diensten. Natuurlijk kan er meer aan gedaan worden en er is ons gevraagd om een spreker uit te nodigen uit een dorp waar al een energiecoöperatie is opgestart. Hier hebben wij gehoor aan gegeven en Jan Jetze Brouwer uit Oosterend was bereid om op één van onze vergaderingen hierover te vertellen. Dit heeft ervoor gezorgd dat wij in september in gesprek gaan met Hans Breukelaar uit Lytsewierrum over hoe aanleveren van energie voor een op te richten energiecoöperatie. Er werd gesproken over de herindeling. Inmiddels is er een besluit uitgesproken op 12 november 2015 en worden wij ingedeeld bij Súdwest Fryslân, in 2018 een feit. Voordat dit zover is willen wij als bestuur inzichtelijk maken wat wij aan subsidies krijgen als dorpen. We zijn hier mee bezig dit duidelijk op papier te krijgen. 

Verder geven wij onze wens voor een fietspad vanaf Oosterend tot Scharnegoutum weer aan. Helaas is er tot 2018 geen financiële ruimte voor. 

De gemeente staat wel achter bloemenbermen! Dat is mooi. 

Ambtelijk overleg 

In het ambtelijk overleg hebben wij de volgende punten neergelegd: 

> Molmawei 

> Kruispunten Lytsewierrum en Greatewierrum 

> Kade in Rien 

> Straatverlichting ingang Itens 

We spreken onze bezorgdheid uit over de snelheid waarmee gereden wordt nu er zo’n mooie asfaltlaag ligt, en waarom eraan beide kanten geen “uitwijkstrook” ligt. Aangegeven 

wordt dat er een opdracht tot observatie verkeersgedrag ligt en dat er financieel geen middelen meer zijn om ook de andere kant van een “uitwijkstrook te voorzien”. 

Aan de kruispunten wordt gewerkt en wat de kade in Rien betreft mogen we zelf in actie komen tot zand strooien bij gladheid. 

De straatverlichting die er momenteel is, is voldoende volgens de gemeente. 

Projecten 

Centrumzitje – het centrumzitje is officieel feestelijk geopend op Koningsdag 2015, het naambordje met de naam “De Beurs” is in aantocht. De naamplaten met de sponsoren zijn al bevestigd en daarmee is dit project dan ook helemaal afgerond. 

Glasvezelnet – het glasvezelproject werd gestart in het najaar van 2013 en burgemeester Johanneke Liemburg nam op 9 december 2015 het glasvezelproject van de dorpen Hidaard, Hinnaard, Itens, Lytsewierrum en Rien officieel in gebruik. Zo werd dit project feestelijk afgesloten met gebak in Lytsewierrum! 

Slachtemarathon – de vijfde Slachtemarathon wordt gelopen op 4 juni en op 28 mei 2015 was de eerste bijeenkomst hierover. Inmiddels zijn in onze dorpen ook de voorbereidingen gestart en zijn er vier werkgroepen opgericht; 

Verkeer/logistiek, catering, een creatieve werkgroep en een groep voor het financiële gedeelte en communicatie. Mochten er nog mensen zijn die graag als vrijwilliger willen meedoen, geef je op er kunnen zeker meer mensen bij! 

In ons “vak” zoals we dat noemen, vanaf Greatewierrum naar Lyts Makkum, willen wij ook dit jaar iets moois en gezelligs neer zetten. Het thema is feest en langs de gehele route zullen vlaggen komen. Dit is aan de dorpen zelf in te vullen, je kunt dus van alles bedenken. Er kan een eigen vier dorpen vlag bedacht worden of elk dorp zijn eigen vlag! 

Dorpsvisie – we gaan werken aan een eigen dorpsvisie. De gemeente Súdwest- Fryslân wil dit graag zien van elk dorp. Wat wordt onze lijn en waar gaan wij als dorp aan werken. We hebben een aantal voorbeelden toegestuurd gekregen en in oktober hopen wij een concept klaar te hebben over onze visie. 

Projectplan Foarinoar Fûns – de gemeente Littenseradiel wil op een praktische manier initiatieven en experimenten stimuleren en heeft daarom it Foarinoar Fûns ingesteld. 

Wij hebben bij dit fonds een aanvraag ingediend voor ons project; Fjouwer Doarpen in fleur en kleur. Dit omdat wij denken dat zo’n groen initiatief de sociale participatie en de leefbaarheid in de dorpen versterkt. Ook sluit het aan bij het beleid van de gemeente, ecologisch bermbeheer. We dragen zorg voor meer bijen en vlinders. Samen letterlijk onze vier dorpen in de bloemetjes zetten. Zo hebben wij al bloembollen in bermen en op groenstroken gepoot. In ons dorpskrantje Diggelfjoer van februari is hierover een stukje met een mooie foto geplaatst. In de zomer, najaar hopen we dat wij vele zonnebloemen mogen bewonderen in onze vier dorpen, iedere bewoner heeft namelijk een zakje met zonnebloemzaadjes, vast geniet aan het dorpskrantje, gekregen. Verder willen we ook nog een najaarsmarkt organiseren waarin iedere bewoner zijn geteelde groenten, stekjes of zelf gemaakte jam kan aanbieden. Op deze manier willen wij ons dorp meer in het groen zetten en hierin samen ondernemen. 

NLdoet – bij NLdoet hebben wij verschillende aanvragen ingediend en ook toegewezen gekregen. Zo kunnen we de palen bij de fruitbomen in Rien vervangen en het voetbalnet. Kunnen de schommels in de speeltuin hersteld worden. 

Wij hebben dus nu een aantal projecten lopen; 

> De Slachtemarathon 

> Onze Dorpsvisie 

> Fjouwer Doarpen in fleur en kleur 

De gemeente heeft naar ons toe aangegeven dat wij een buurtsportcoach hebben en dat mochten er ideeën zijn, je contact kunt opnemen met buurtsportcoach Lammert Harkema. Hij helpt u graag verder. 

Dus…… 

Naar aanleiding van de rondvraag van de vorige Algemene Ledenvergadering, 

om de AED te verplaatsen naar het centrumzitje, kan ik aangeven dat dit niet mogelijk is vanwege de stroomvoorziening die nodig is voor dit apparaat. Als mensen zich aanmelden bij de AED, 112 bellen, dan krijg je ook de plaats door waar het apparaat hangt. Op onze website is nu een button AED geplaatst, waardoor je met één klik de lijst met namen en telefoonnummers krijgt te zien van de mensen die met de AED kunnen werken.

 

 

 

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen