De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Dorpsbelang De Fjouwer Doarpen

Notulen van de algemene ledenvergadering van Dorpsbelang “De Fjouwer Doarpen” 

Maandag 1 mei 2017 om 20.00 uur in het dorpshuis “De Lytse Fjouwere” in Itens 

Aanwezige bestuursleden: Jan Hofstra (voorzitter) 
Caspar Bronwasser 
Reinder Abels 
Sybrig Faber 
Johannes van der Burg 
Edgar Jansen 
Myra Kok-Boer 

Aanwezige leden: 26 

1. Opening 
Jan Hofstra opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

2. Agenda vaststellen / mededelingen 
De agenda wordt zoals opgesteld ook vastgesteld. 
* We hebben een uitleg van de brandweer na de vergadering. Daarbij is ook een hapje en een drankje van het Dorpsbelang. 

3. Vaststellen verslag van de ledenvergadering van donderdag 7 april 2016. 
Er wordt opgemerkt dat mensen die geen computer hebben het jaarverslag niet kunnen lezen. Graag rekening houden met oudere mensen. 

4. Jaarverslag van de secretaris 
De secretaris doet verslag van de zaken waarmee het bestuur het afgelopen jaar bezig is geweest. 
Enkele punten daaruit zijn: 
De overgang van Littenseradiel naar Súdwest Fryslân. We kunnen contact opnemen met Lize Cnossen (gemeente) wanneer er vragen zijn. 
Er zijn in het ambtelijk overleg meerdere punten besproken, zoals hondentoiletten, vee roosters richting Meilahuzen, ecologisch bermbeheer en de WOZ waarde van het sporthok. 
Voor de Slachte Marathon zijn er vlaggen besteld van elk dorp. Deze zijn voor een ieder te gebruiken. Luuk vertelt hoe het geld is verdeeld dat is opgebracht door de opbrengsten van de verkoop van etenswaren. Slachte marathon 2018 gaat 2 dagen duren. Wij krijgen een groot deel van de eerste route, waarbij er gevraagd wordt om vrijwilligers, zoals verkeersregelaars en andere activiteiten. 
De buurtmeter is rondgebracht en hieruit komt een beginnend beeld om een mooie visie te schrijven voor onze dorpen. Wat opvalt is te hard rijden in de dorpen, overlast van hondenpoep, leefbaarheid hoog houden en goedkopere (huur)woningen. We gaan nu samen met de werkgroep de visie schrijven. Hiervoor wordt een overleg gepland. 
Het jaarverslag staat op de site. (zie www.de4doarpen.nl, onder dorpen / dorpsbelang De Fjouwer Doarpen / Jaarverslagen Doarpsbelang. 

5. Financieel verslag van de penningmeester en verslag van de kascommissie 2016 
Belangrijke dingen zijn verteld en gespecificeerd. Kosten zijn eruit gehaald zodat er een goed overzicht wordt aangegeven, bijvoorbeeld de balans, reserve, sparen voor de maaier ed. 
Vragen: 
* Contributie is veel minder, door fouten zijn de machtigingen verdwenen. 
Dit jaar (2017) is de contributie opgehaald voor 2016. Dit zal zichtbaar zijn op het financieel jaarverslag van 2017. 
* Bijdrage voor de onderhoud van het sporthok en kaatsveld; komt het goed met de gemeentelijke vergoeding? M.b.t. de toekomst en het samengaan van de gemeentes? 
Hierin is ook dorpsbelang niet zeker. Aangegeven wordt dat elk dorp ieder jaar 1000 euro krijgt voor algemene kosten. Kan het dorpsbelang uitzoeken wat een dorp aan vergoeding krijgt wanneer we bij Súdwest zitten? Deze vraag nemen we mee naar het overleg met de nieuwe gemeente. 
Jaarrekening 2016 en Balans per 31-12-2016 zijn gecontroleerd en getekend door de kas commissie, bestaande uit: Lilian Waterlander en Richard van de Meulen. De penningmeester /bestuur is bij deze gedechargeerd. De jaarrekening 2016 is daarmee vastgesteld. 

6. Vaststellen begroting 
Begroting: niet veel veranderingen, gemeentelijke bijdrage iets hoger en de rente iets lager. 
Wordt de AED beheerd? 
Reinder geeft aan dat er een groep mensen ieder jaar een herhalingscursus doet. Ook is er een telefoonlijst met de mensen die de AED kunnen bedienen. Deze mensen staan geregistreerd bij www.hartslag.nu 
Volgend jaar zullen we een melding doen voor andere mensen om te leren de AED te gebruiken. Hoe meer mensen hoe beter. 
Op dit moment hangt de AED achter het dorpshuis vanwege vandalisme. Zou veel beter zijn om deze in het zicht te hangen. Hier gaat het dorpsbelang in de volgende bijeenkomst over vergaderen. 
We zoeken vervanging, die samen met Richard van der Meulen, de kascommissie zou willen vertegenwoordigen. Johan Postmus biedt zich aan. 

7. Bloemetje van het jaar 
Jan Boonstra krijgt een bloemetje en lekkere fles jenever voor het 35 jaar lang onderhouden van de prachtige bloemen in Rien. Bedankt voor de inzet! 
Frans Visser neemt het stokje over. 

8. Verslag van speeltuincommissie 
Om het jaar doen we een grote uitgave. Het andere jaar sparen we. Een nieuwe schommel en een wipwap zijn dit jaar geplaatst. Er is een donatie van de ING gedaan van 1000,- en mede daardoor is het gelukt. De commissie wordt actiever in het innen van contributie en op andere manieren ophalen van geld d.m.v. acties. 

9. Rondvraag 
- Chiel Kampman: Is er over gesproken met de gemeente om ook in Hinnaard op de Iewei grastegels in de berm aan te leggen? Hier heeft het dorpsbelang niks in te zeggen gehad. 
- Wypke Kamstra: Er staan vaak auto’s op de stoep bij het Dorpshuis. Dit is storend voor mensen die daar lopen of met kinderwagens wandelen en kan gevaarlijk zijn. Er is genoeg parkeergelegenheid op het plein bij de kerk. Graag auto’s daar parkeren! 
- Luuk Witteveen: Een oproep aan alle hondenbezitters: zakje meenemen om de poep op te ruimen! 
- Janny Bootsma: Is het mogelijk om snelheidscontroles in de dorpen te laten uitvoeren? Er wordt veel te hard gereden bij binnenkomst van het dorp. De gemeente geeft aan dat ze niet flitsen in 60 km/u zones of daaronder. We nemen het mee naar het ambtelijk overleg. 
- Agatha Flier: Een compliment voor de web redactie! We worden goed op de hoogte gehouden. Erg fijn. 
- Wat is de reden dat de vee roosters eruit moeten? De aanvraag is gedaan opdat mensen daar met een paard (en wagen) overheen kunnen of hardlopers en wandelaars die veilig langs kunnen lopen. Er is nu besloten dat alleen het eerste rooster eruit kan, mits het dorpsbelang dit bekostigd. De gemeente vergoed hier niets in. Er kan ook voor gekozen worden om rubberen matten langs de roosters te leggen of een mat over een deel van het rooster. 
- Esther Brouwer: Kan er een veilige hoek gemaakt worden van de Hinnaarderhoek om daar over te steken? Belijning voor een fietspad of een plateau. Het dorpsbelang neemt het mee naar het eerst volgende ambtelijk overleg. 
- Hans Wiebenga: Hij heeft een brief gestuurd naar de gemeente om de toegang van het dorp Itens verkeer remmend te maken. Ook heeft hij een antwoord gekregen dat de gemeente hier geen geld voor heeft. In Rien kan het nu wel. Ook deze opmerking nemen we mee naar het ambtelijk overleg. 
- Marinus Pool: Kunnen we in de nieuwe gemeente opnieuw vragen om een fietspad van Itens naar Easterein? Deze weg is erg gevaarlijk, omdat daar zo hard wordt gereden. 

10. Sluiting 
Om 21.15 sluit de voorzitter de vergadering. Bedankt voor de grote opkomst. 

Nu is er even pauze met een drankje, voordat de Brandweer uitleg gaat geven wát er eigenlijk gebeurd wanneer je de Brandweer belt. We hebben een prachtige, informatieve en leerzame avond gehad!

Notulen van de algemene ledenvergadering van Dorpsbelang “De Fjouwer Doarpen” donderdag 7 april 2016 om 20.00 uur in het dorpshuis “De Lytse Fjouwere” te Itens 

Aanwezige bestuursleden: Jan Hofstra (voorzitter) 
Myra Kok 
Hilda Visser 
Esther Brouwer 
Reinder Abels 
Sybrig Faber (secretaris) – verslag Met kennisgeving afwezig: Caspar Bronwasser 
Aanwezige leden: 10 

1. Opening 
Reinder Abels opent de vergadering en heet allen welkom. 

2. Agenda vaststellen / mededelingen 
Aangegeven wordt dat de voorzitter Jan Hofstra wat later komt vanwege familie omstandigheden. 
Caspar Bronwasser is afwezig vanwege een vergadering m.b.t. de Slachtemarathon. De agenda wordt zoals opgesteld, ook vastgesteld. 

3. Vaststellen verslag van de ledenvergadering van 29 april 2015 
(Zie www.de4doarpen.nl, onder dorpen/dorpsbelang De Fjouwer Doarpen/notulen algemene ledenvergaderingen) 
Er zijn geen opmerkingen, het verslag wordt conform concept vastgesteld. 

4. Jaarverslag van de secretaris 
De secretaris doet verslag van de zaken waarmee het bestuur het afgelopen jaar bezig is geweest. 
Enkele punten daaruit zijn: 
Onze bezorgdheid omtrent de snelheid waarmee gereden wordt door de dorpen Itens en Rien. Deze bezorgdheid is uitgesproken naar de gemeente Littenseradiel. 
Het project de Slachtemarathon met als thema FEEST is opgestart en meer vrijwilligers zijn zeker welkom. 
Verder willen we gaan werken aan een eigen dorpsvisie, waarin de bewoners ook mogen meepraten, denken en schrijven. 
Ook gaan we zorg dragen voor meer bijen en vlinders in onze dorpen; Fjouwer Doarpen in fleur en kleur. 
Het gehele jaarverslag (1 mei 2015 – 1 mei 2016) is te lezen op de website; onder Dorpen/Dorpsbelang De Fjouwer Doarpen/Jaarverslagen Doarpsbelang. 
 Dhr. de Boer geeft als opmerking m.b.t. de dorpsvisie, dat er een soort keukentafel gesprek heeft plaatsgevonden in het jaar 2011. Zo’n soort avond zouden we weer kunnen gaan organiseren. Hoe vullen wij de infrastructuur in. Dhr. de Boer geeft aan om graag te willen meedenken.et 

5. Financieel verslag van de penningmeester en verslag van de kascommissie 2015 Myra geeft aan dat er geen calamiteiten waren in het afgelopen jaar. Een rustig jaar. 
Het centrum zitje was een groot project. M.b.t. de contributie over het jaar 2015 is nog € 61,50 te ontvangen. De bijdrage van “It Foarinoar Fûns” is al binnen voor 2016. Zo ook de bijdrage van “NL Doet” voor de speeltuin commissie. Voor ons project; Fjouwer Doarpen in fleur en kleur zijn de bollen in 2015 ingekocht, de rest zal worden uitgegeven in 2016 voor dit project. 
Al met al hebben we financieel een goed jaar gehad. Als we straks in 2018 worden ondergebracht bij Súdwest Fryslân en geen subsidie meer krijgen, dan zal het overigens wel lastig worden om alles te onderhouden. 
 Vanuit de zaal wordt gevraagd waarom er verdubbeling is in de vergaderkosten van 2015; dit komt doordat erin 2014 vergeten is te betalen. Dit is dus betaald in 2015, vandaar de verdubbeling. 
 Aangeven wordt om met de bank in overleg te gaan m.b.t. de bankkosten, daar wij een stichting zijn, zouden deze kosten toch omlaag moeten kunnen. 
Jaarrekening 2015 en Balans per 31-12-2015 zijn gecontroleerd door de kascommissie, bestaande uit Lilian Waterlander en Akke Belksma. De penningmeester/bestuur is bij deze gedechargeerd. De jaarrekening 2015 is daarmee vastgesteld. 
De kascommissie 2016: Akke mag nog een jaar en Richard van der Meulen stelt zich beschikbaar voor volgend jaar. 

6. Vaststellen Begroting 2016 
De begroting van 2016-2017 is vergeten. Deze zal in het krantje Diggelfjoer worden geplaatst. 

7. Bloemetje van het jaar 
Jelle Fopma krijgt voor alle hand- en spandiensten m.b.t. o.a. het sporthokje, kaatsveld en het legen van de prullenbakken elk jaar weer, een mooi bos bloemen. Jelle is niet aanwezig deze avond en Sybrig Faber zal de bloemen dan ook persoonlijk langs gaan brengen. 

8. Bestuursverkiezing 
Esther Brouwer en Hilda Visser zijn 8 jaar bestuurslid geweest en volgens de statuten niet meer herkiesbaar. Kandidaat-bestuursleden: Edgar Jansen uit Rien en ……. 
Esther en Hilda worden bedankt voor hun inzet en krijgen een bloemetje en een heerlijke fles wijn. Edgar Jansen uit Rien en Johannes van der Brug uit Hinnaard hebben zich kandidaat gesteld als bestuurslid, ter vervanging van Esther en Hilda. Op de vraag van de voorzitter of iedereen instemt met de verkiezing van deze mensen wordt unaniem positief gereageerd. Bij deze zijn Edgar en Johannes de nieuwe bestuursleden van dorpsbelang. 

9. Verslag speeltuincommissie “Yn ‘e Golle” 
Hinke Jellema doet namens het bestuur van de speeltuincommissie verslag. Financieel is er in 2015 beter gedraaid dan in 2014, toen werden er attributen gekocht, een grote uitgave. De subsidie van de gemeente is een jaarlijks bedrag. Voor 2016 staat een nieuw toestel in de planning. Verder is er een spaarrekening geopend, zodat er toch nog een beetje rente wordt meegenomen. 

10. Rondvraag 
 Hans vraagt waar de bank gebleven is, die gemaakt is ter ere van dhr. K. Brouwer zijn 100ste verjaardag. Deze wordt elke winter ondergebracht aan de Draversdyk en staat daar dus nog. 
De bank zal nu versneld weer geplaatst worden voor het dorpshuis! 
 Wiepkje vraagt of wij naar de gemeente toe kunnen aangeven of de roosters uit pad naar Meilahúzen gehaald kunnen worden. De bruggen worden vervangen, twee stuks, en waarschijnlijk beginnen ze hier aankomende week al mee zodat dit klaar is met de “Lytse Doarpen Rintocht”, 16 april as.. Misschien kan het verwijderen van de roosters dan ook meegenomen worden. 

11. Sluiting 
Om 20.50 uur sluit Reinder de vergadering. 
Iedereen kan nog even gezellig nazitten onder het genot van een hapje en een drankje.
Notulen Algemene Ledenvergadering 2015

Notulen van de algemene ledenvergadering van Doarpsbelang “De Fjouwer Doarpen”op woensdag, 29 april 2015 om 19.30 u in het Dorpshuis De Lytse Fjouwere te Itens. 

Aanwezige bestuursleden: Wiebren Vallinga ( voorzitter), Ester Brouwer (vice-voorzitter), Myra Boer (penningmeester), Hilda Visser, Reinder Abels, Caspar Bronwasser, Akke Wiebenga (secretaris) - verslag 

Aanwezige leden: 30 

1. Opening De voorzitter, Wiebren Vallinga, opent de vergadering en heet allen welkom. Aan pt. 7 van de agenda: Bestuursverkiezing, wordt toegevoegd: Caspar Bronwasser is 4 jaar bestuurslid geweest en is herkiesbaar. 

2. Vaststellen verslag van de ledenvergadering van 9 april 2014 Er zijn geen opmerkingen; het verslag wordt conform het concept vastgesteld. 

3. Jaarverslag van de secretaris De secretaris doet verslag van de zaken waarmee het bestuur het afgelopen jaar bezig is geweest. Enkele punten daaruit zijn: De website. De website is onmisbaar geworden is gebleken uit een tevredenheidonderzoek. Men vindt de site hoe langer hoe meer. Samen met de dorpskrant een prima informatievoorziening. Projecten. Een groot project is gerealiseerd: het centrumzitje is op Koningsdag feestelijk geopend. Dit project is financieel mogelijk gemaakt door sponsors en uitgevoerd door vrijwilligers uit onze dorpen. Er zijn 2 projecten, gesponsord door NL Doet/Burendag aangevraagd en gerealiseerd: Het vervangen van paaltjes en hekwerk aan de achterkant van het sportveld en (ism de kaatsvereniging) en het klaarmaken van de speeltuin voor het nieuwe seizoen (ism de speeltuincommissie). Glasvezelnet. Het doel is bereikt: 70% van de inwoners doet mee met het project. Inmiddels is een stichting opgericht , zijn de voorbereidende werkzaamheden verricht en is de start van de aanleg officieel op 9 maart door gedeputeerde Sietske Poepjes verricht. Eindoplevering wordt geschat op september. 

4. Financieel verslag van de penningmeester en verslag van de kascommissie 2014 Contributie-inning 2015 Jaarrekening 2014 Ook deze keer weer een rustig jaar zonder calamiteiten op financieel gebied. Aan de inkomstenkant de contributie, de bijdrage van de gemeente o.a. voor onderhoud sportveld (kosten sporthok, maaimachine, sparen reserve sport, kosten kleedlokalen). Aan de uitgavenkant de normale bestuur/vergaderkosten, onderhoud maaimachine, exploitatie sporthok, AED-training en batterijvervanging, projecten burendag, alles tezamen uitmondend in een negatief saldo van € 392,74. Dit negatieve saldo wordt mede veroorzaakt doordat de exploitatie van het sporthok verdubbeld is vanwege het eerder in rekening brengen door Nuon van de stroomkosten, klein onderhoud, ozb, rioolrecht, opstalverzekering. Doordat er een reserve is, geeft dit negatieve saldo geen problemen. Op de balans staat een eigen vermogen van bijna € 9000,--. In het verleden is afgesproken dat we een basis van € 3000 willen houden en dat het overblijvende in fasen voor projecten kan worden aangewend. In 2014 is de reserve voor de maaier met € 250,-- aangevuld tot € 1000, Het vermogen van de eerdere feestcommissie (commissie van Dorpsbelang) blijft staan. Mocht de FDD ooit in geldnood komen, kan die een beroep doen op dit geld. Jaarrekening 2014 en Balans per 31-12-2014 zijn gecontroleerd door de kascommissie, bestaande uit: Chiel Kampman en Lilian Waterlander. Chiel meldt dat Lilian en hij de stukken prima in orde bevonden hebben. De penningmeester/bestuur dorpsbelang is bij deze gedéchargeerd. De Jaarrekening 2014 is daarmee vastgesteld. Er waren geen vragen vanuit de zaal. 

Kascommissie 2016: Moet nog ingesteld worden. Contributie-inning 2015 Myra lzegt uit dat het ophalen van de contributies langs de deur lastig is en eigenlijk niet meer van deze tijd. Praktisch iedereen kan internetbankieren, maar gemakkelijker is om een automatisch incassoformulier af te geven. Veel leden hebben dit al gedaan. De paar leden die dit nog niet doen, zullen alsnog gevraagd worden om zo’n formulier te tekenen, of ervoor te zorgen dat de contributie in september op rekening van dorpsbelang staat. 

5. Vaststellen Begroting 2015 Aan de inkomstenkant de gebruikelijke posten. Aan de uitgavenkant is een redelijk groot bedrag voor onderhoud van het sporthokje opgevoerd (zie punt 4.) en er is € 100 gegaan naar reservering nieuwe maaier. Onderhoud AED is in 2015 weer normaal (zonder batterijvervanging). Planning voor besteding aan projecten is € 1500. Er staat nog een belofte van € 500 eigen bijdrage dorpsbelang van het Centrumzitje. Voor overige projecten blijft er in 2015 dus € 1000 over. Zonder verdere opmerkingen wordt de Begroting 2015 vastgesteld. 

6. Bloemetje van het jaar Het kon niet anders of het Bloemetje van het jaar ging dit jaar naar de Glasvezelwerkgroep. Het is zo’n enerverende tijd geweest voor onze inwoners…..” doen we het wel, doen we het niet”…. maar uiteindelijk is het project royaal geslaagd en is er straks in en buiten de dorpen snel en goedwerkend internet. Het slagen van het project is toe te schrijven aan de saamhorigheid van de dorpsbewoners binnen en buiten de bebouwde kom, maar vooral ook door de voortdurende inzet, voorlichting en bijstand, zowel persoonlijk als schriftelijk, van de leden van de werkgroep : Sjoukje Bijleveld, Joram Hofman, Rob van der Meer, Klaas Oldenburger en Peter Plantinga. Zij worden toegesproken door Akke Wiebenga en ze krijgen een van harte gegund Bloemetje van het Jaar uitgereikt. Hun werk is nog niet klaar, want de realisatie van het project is geschat op begin september 2015, maar de glasvezel komt er en dat is meer dan een bloemetje waard. Hulde! 

7. Bestuursverkiezing Sybrig Faber, Itens en Jan Hofstra, Lutkewierum hebben zich kandidaat gesteld als bestuurslid, ter vervanging van Wiebren Vallinga en Akke Wiebenga. Caspar Bronwasser heeft zijn eerste termijn van 4 jaar erop zitten en is herkiesbaar. Sybrig en Jan stellen zich kort voor aan de ledenvergadering. Op de vraag van de voorzitter of iedereen instemt met de verkiezing en herverkiezing van deze 3 mensen wordt unaniem positief gereageerd. Bij deze zijn Sybrig en Jan de nieuwe bestuursleden van dorpsbelang en blijft Caspar nog eens 4 jaar. Esther spreekt daarna de scheidende voorzitter en secretaris in lovende bewoordingen toe en reikt hen een bloemetje en de gegraveerde(!) dorpsbelangpen uit. 

8. Opstalrecht grond onder Centrumzitje Chiel is coördinator van het Centrumzitje en legt uit dat het vestigen van opstalrecht nodig is om voor nu en voor de toekomst vast te leggen dat de vereniging De” fjouwer doarpen” eigenaar is van het Centrumzitje en daardoor ook het beheer en onderhoud van het gebouw voor zijn rekening moet nemen. De kosten van de notariële akte zijn, volgens gemaakte afspraak, voor rekening van de Gemeente Littenseradiel. In de akte wordt opgenomen dat de gemeente geen huur of retributie zal vragen voor de grond onder het zitje. De vergadering besluit unaniem dat de akte voor het opstalrecht Centrumzitje kan worden gepasseerd. 

9. Verslag van de Speeltuincommissie “Yn ‘e Golle” Anke Strikwerda doet namens het bestuur van de speeltuincommissie verslag. Ze reikt de Jaarrekening 2014 en de Winst- en Verliesrekening uit. De speeltuincommissie heeft dit jaar geen sponsorgelden meer gehad en geen opbrengsten uit verkoop. Ook de donaties zijn min of meer gehalveerd doordat de inning niet meer persoonlijk gedaan wordt, maar via automatische incasso. Hier zal een oplossing voor gevonden moeten worden. De kostenkant is aanzienlijk hoger dan in 2014, maar dit komt voornamelijk door aanschaf van nieuwe speeltuigen. De voorzitter bedankt Anke voor haar inbreng. De speeltuin is een geliefde en belangrijke voorziening in onze dorpen, waar veel gebruik van gemaakt wordt. 

10. Rondvraag Immie Kamstra vraagt of er al een nieuwe AED-cursis is gepland. Reinder Abels antwoordt dat deze na de zomer weer komt. Op een vraag naar wie de AED-ers zijn in onze dorpen, antwoordt Peter Plantinga dat hij voortaan 1 x per jaar een bericht op de website zal zetten met de namen van de AED-ers. Hendrik Bonsma vraagt of de AED ook verplaatst kan worden naar b.v. het Centrumzitje. Hij hangt nu aan de achterkant van het café, waar buitenstaanders/voorbijgangers die een AED nodig hebben, hem niet snel zullen zoeken. Chiel antwoordt dat dit indertijd gedaan is om veiligheidsredenen. In die tijd werden er nog wel eens 

AED’s gestolen. De vraag zal meegenomen worden naar een volgende bestuursvergadering. 

11. Sluiting van de vergadering om 20.05 u. Na de pauze zal Paul Borghaerts van Skrok een lezing houden over het door hem uitgevoerde onderzoek naar het bintwerk van oude boerderijen Verslag van een archief-, veld- en dendrochronologisch onderzoek: * de beschrijving van het landschap rond 1550 in de Greidhoek zoals dat uit de archiefstudie naar voren komt * de bouwkundige ontwikkeling van het langhuis naar de geïntegreerde friese schuur vanuit archief- en veldonderzoek benaderd * de resultaten van dendrochronologisch onderzoek naar bintwerken van boerderijschuren in de Greidhoek; clustering en typologie * de recente ontdekking van de oudste “Friese schuur”. De boerderijen in onze omgeving blijken verrassend oud te zijn!

 

Notulen Algemene Ledenvergadering 2014
Notulen van de algemene ledenvergadering van Doarpsbelang “De Fjouwer Doarpen”op dinsdag, 9 april 2014 om 19.30 u in het Dorpshuis De Lytse Fjouwere te Itens.


Aanwezige bestuursleden: Wiebren Vallinga ( voorzitter) Myra Boer –( kandidaat bestuurslid, maar al een jaartje meedraaiend) Hilda Visser, Ester Brouwer, Reinder Abels, Caspar Bronwasser

Akke Wiebenga (secretaris) - verslag

Aanwezige leden: 29

1. Opening De voorzitter, Wiebren Vallinga, opent de vergadering en heet allen welkom.

2. Verslag van de ledenvergadering van 25-04-2012 Er zijn geen opmerkingen; het verslag wordt conform het concept vastgesteld.

3. Jaarverslag van de secretaris De secretaris doet verslag van de zaken waarmee het bestuur het afgelopen jaar bezig is geweest. Enkele punten daaruit zijn: De website. De website is een groot succes gebleken, hij wordt druk bezocht. Ook van de kant van verenigingen en clubs wordt er hoe langer hoe meer op gemeld. Samen met Diggelfjoer een prima informatievoorziening voor onze dorpen. Projecten. Twee van onze projecten zijn gerealiseerd. Als eerste de grastegels in de berm langs de weg van Lutkewierum en als tweede het planten van fruitbomen in het plantsoen van Rien. Bij het eerste project waren voornamelijk sterke mannen bezig, het tweede project is uitgevoerd met hulp van de kinderen van de basisschool De Romte. Het derde project, het Centrumzitje in Itens, wordt in de loop van 2014 gerealiseerd. Glasvezelnet. Omdat van de Gemeente Littenseradiel onze 4 dorpen samen met Hidaard de meeste handtekeningen hadden verzameld voor de glasvezel (“ja, ik wil glasvezel) zijn wij uitgekozen om mee te doen aan een start-up project glasvezel met een eenmalige provinciale subsidie. Onder aanvoering van een werkgroep van deskundigen (Sjoukje Bijlsma, Hidaard; Rob van der Meer, Itens; Klaas Oldenburger, Hennaard; Joram Hofman, Lutkewierum) gaat dorpsbelang zich inspannen om de aanleg van glasvezel met provinciale subsidie te kunnen realiseren. De aanvraag moet vóór 1 juni 2014 zijn ingediend.

4. Financieel verslag van de penningmeester en verslag van de kascommissie 2013 Jaarrekening 2013 Ook deze keer weer een rustig jaar zonder calamiteiten op financieel gebied. Aan de inkomstenkant de contributie, de bijdragen van de gemeente o.a. voor onderhoud sportveld (kosten sporthok, maaimachine, sparen reserve sport, kosten kleedlokalen), een bijdrage van de St. Behâld voor de opening van de Amerikaanse windmolen en 2 x 500 euro van Burendag voor onze 2, inmiddels gerealiseerde, projecten. Aan de uitkomstenkant de normale bestuurs/vergaderkosten, onderhoud maaimachine (dit jaar een grote onderhoudsbeurt), huur en exploitatie sporthok en storting in reserve sporthok. Tevens de uitgaven van de opening molen, projecten burendag, kosten projecten speeltuin en meet-greet-eat-bijeenkomst (bekostigd uit de reserves van dorpsbelang) en de bijdrage aan de tent van de kaatstvereniging ( uit de reserves), alles tezamen uitmondend in een positief saldo van € 1106,14. De jaarrekening 2013 is gecontroleerd door de kascommissie, bestaande uit: Broer Witteveen en Chiel Kampman. Aangezien Chiel dit jaar de Jaarrekening nog heeft opgesteld ivm het aantrekken en inwerken van een nieuwe penningmeester, wordt het andere lid van de kascommissie, Broer Witteveen, gevraagd wat zijn oordeel is. Broer meldt dat de Jaarrekening prima in orde is bevonden. De plv.v. penningmeester/bestuur dorpsbelang is bij deze gedéchargeerd. De Jaarrekening 2013 is daarmee vastgesteld. Kascommissie 2015: Chiel Kampman en Lilian Waterlander.

5. Vaststellen Begroting 2014 Aan de inkomstenkant de gebruikelijke posten. Aan de uitgavenkant ook geen verrassingen. Post onderhoud website is verhoogd, AED/nascholing blijft erop staan (voor hetzelfde bedrag) en er is geld uitgetrokken voor projecten. Ons project centrumzitje is nog niet gerealiseerd. Weliswaar wordt het voornamelijk gebouwd van subsidiegeld, maar voorwaarde voor het verkrijgen van subsidies is dat dorpsbelang daar zelf ook in investeert. Er is nog een idee om een informatiebord bij het bankje te plaatsen. Het bankje wordt in de kern van het dorp geplaatst en er wordt waarschijnlijk veel gebruik van gemaakt. Goed idee! Zonder verdere opmerkingen wordt de Begroting 2014 vastgesteld.

6. Bloemetje van het jaar Dit jaar gaat het bloemetje naar Ewoud van der Weide uit Rien, onze webmaster vanaf het allereerste uur. Esther spreekt Ewoud toe en overhandigt hem het bloemetje. Ewoud heeft het ontwerp bedacht, de site gebouwd en het bestuur voorstellen gedaan hoe e.e.a. zou kunnen worden beheerd. Dit was precies waar we op zaten te wachten, een grote zet in de rug, van iemand met kennis over hoe een website ingevuld en beheerd moet worden. Inmiddels zijn we 2 jaar verder en het gaat heel goed met de site. Hoe langer hoe meer mensen kijken erop, verenigingen en clubs maken er druk gebruik van en inderdaad, hoe meer smartphones er komen, hoe meer mensen regelmatig op de site kijken. Ewoud runt samen met redacteuren uit Itens (Reinder Abels.), Rien (Ewoud zelf), Hennaard (Immie Kamstra) en Lutkewierum (Caspar Bronwasser) de site en we hopen van harte dat deze samenwerking nog lang mag blijven bestaan.

7. Bestuursverkiezing Vorig jaar is Chiel Kampman afgetreden als bestuurslid/penningmeester. In oktober 2013 is Myra Boer mee gaan draaien in het bestuur en is door Chiel ingewerkt als penningmeester. In een bericht op de site hebben wij dit aan de inwoners bekend gemaakt en gevraagd of men bezwaar had. Hier zijn geen reacties op gekomen, dus Myra Boer is op deze ledenvergadering officieel kandidaat gesteld als bestuurslid. Er zijn geen andere aanmeldingen binnengekomen. Op de vraag van de voorzitter of de leden het eens zijn met de benoeming van Myra wordt unaniem positief gereageerd. Myra is dus bij deze bestuurslid. Chiel Kampman heeft het afgelopen jaar zonder er een woord aan vuil te maken de honneurs van penningmeester waargenomen en Myra ingewerkt. Ook heeft hij de financiële stukken voor deze avond nog opgesteld. Het bestuur is hem hier heel dankbaar voor en hij krijgt een kleine attentie voor zijn inspanningen..

8. Verslag van de Speeltuincommissie “Yn ‘e Golle” Hinke Jellema doet namens het bestuur van de speeltuincommissie verslag. De speeltuincommissie heeft moeilijke jaren achter de rug met de afkeuring van de speeltuin en vervolgens het zoeken naar geld om de noodzakelijke vernieuwingen te realiseren. In 2013 is het laatste benodigde geld bijeengesprokkeld (o.a. donaties en giften dorpsgenoten, subsidie gemeente, verkoop glijbaan en sponsoring fûgelwacht) en als straks (Koningsdag) de laatste herstelwerkzaamheden gedaan zijn, gaat de speeltuin weer officieel open. Hulde aan de commissieleden voor hun inspanningen!

9. Rondvraag Wil Corsari van Rien vraagt of dorpsbelang zijn invloed kan aanwenden om iets te doen aan de roekennesten bij hem in de buurt. De roeken vernielen stukken van daken en laten zich niet wegjagen. Het wordt echt een probleem. Berend de Leeuw van de Fûgelwacht kan daar iets meer over zeggen. De roek is een beschermde vogel en mag niet afgeschoten of anderszins gemolesteerd worden, d.w.z. binnen de wet zijn er geen mogelijkheden om roeken weg te krijgen. Kauwen daarentegen zijn niet beschermd. Misschien moet iemand eens kijken of het inderdaad roeken zijn of kauwen. Zijn het roeken, dan kan dorpsbelang noch fûgelwacht iets doen.

10. Sluiting van de vergadering om 20.30 u. Na de pauze zal Romée van der Zee uit Tersoal aan het woord komen. Mevrouw Van der Zee is onderzoekster op het gebied van bijensterfte, wanneer en in welke mate dit voorkomt en wat de oorzaken zijn. Ook geeft zij aan wat wij, in ons agrarisch gebied, kunnen doen om te helpen de bijenstand weer op peil te brengen. Marten de Boer, initiatiefnemer van de bijenroute in onze dorpen, heeft samen met Paul Borgaarts, imker, een kleine uitstalling opgezet van bijenkasten, honingraten, etc.etc. en informatie over waar bijen van houden, c.q. welke bloemen en struiken men t.b.v. de bijen kan planten. Ook is er bloemenzaad en zijn er stekken van bijvriendelijke planten (koekoeksbloem, gulden roede, stokroos e.d.) om mee te nemen.

Notulen Algemene Ledenvergadering 2013

Notulen van de algemene ledenvergadering van Doarpsbelang “De Fjouwer Doarpen”op dinsdag, 9 april 2013 om 19.00 u in het Dorpshuis De Lytse Fjouwere te Itens.

Aanwezige bestuursleden: Wiebren Vallinga ( voorzitter), Chiel Kampman (penningmeester), Hilda Visser, Ester Brouwer, Reinder Abels, Caspar Bronwasser (iets later binnen), Akke Wiebenga (secretaris) - verslag

Aanwezige leden: 21 Belangstellende: Thomas van Dijk van SAM

1. Opening
De voorzitter, Wiebren Vallinga, opent de vergadering en heet allen welkom.

2. Verslag van de ledenvergadering van 25-04-2012
Er zijn geen opmerkingen; het verslag wordt conform het concept vastgesteld. N.B. Nu praktisch iedereen een p.c. heeft en dorpsbelang een website, zal het verslag niet meer achter de agenda worden afgedrukt. Alleen voor diegenen die aangeven een verslag op papier te willen hebben, zullen wij een exemplaar in de bus doen. Het verzoek is om dit nu vast achter de naam op de presentielijst te zetten.

3. Actiepunten uit vorige ledenvergadering
Er zijn geen opmerkingen en vragen uit de zaal.

4. Jaarverslag van de secretaris
De secretaris doet verslag van de zaken waarmee het bestuur het afgelopen jaar bezig is geweest. Enkele punten daaruit zijn:
-Het starten van een website op 30 januari www.de4doarpen.nl. De site geeft informatie over allerlei zaken die in de dorpen (en daarbuiten) spelen en wordt hoe langer hoe meer bezocht. Ook kunnen alle verenigingen hun nieuws en meldingen kwijt op de site. Alle lof voor webmaster Ewoud van der Weide, die de site heeft opgezet en nu de drijvende motor achter de webredactie is.
-Goede contacten met de school: De school De Romte doet mee aan de jaarlijkse Himmelwike en speelt ook een rol bij de opening van de Amerikaanse molen op 17 mei 2013. Op school wordt van tevoren aan een thema over windenergie gewerkt.
-Afvoer vervuilde slibgrond Meilahuzen: Na de melding vorig jaar dat er vervuilde grond zou worden afgevoerd van Meilahuzen via Itens richting stort, heeft dorpsbestuur zich intensief beziggehouden met het inwinnen van inlichtingen en het doorgeven daarvan aan de bewoners van de dorpen. Naar aanleiding daarvan is er een Bewonerscommissie ontstaan die preventief maatregelen heeft genomen om eventuele schade aan de huizen door zwaar vrachtverkeer te kunnen verhalen. Het Grondbedrijf beloofde zich aan de minimumsnelheid door de dorpen te houden en dat is ook gebeurd. De vrachtwagens gleden als scheepjes door Itens. Dorpsbelangbestuur heeft uiteraard een bedankmail aan De Waard gestuurd. Schadeclaims zijn er niet gekomen.
-Duurzaamheid en leefbaarheid: Dorpsbelang is doende met het realiseren van een centrumzitje in de border van de parkeerplaats in Itens. Tekening en aanvraag liggen bij de Gemeente. Tevens is Dorpsbelang bezig met het realiseren van het planten van fruitbomen op ongebruikte stukjes (gemeente)grond. En met overleg met de Gemeente over het aanleggen van grastegels over een lengte van 100 m in de berm van de weg van Lutkewierum. De verwachting is dat de projecten gerealiseerd kunnen worden, subsidies worden waar mogelijk aangevraagd, maar er wordt wel medewerking (arbeid) van de bewoners van de dorpen verwacht. Zonder die medewerking is het financieel niet haalbaar.
-Woningbouwvereniging Elkien is op bezoek geweest om uitleg te geven over het huidige beleid en over de verkoop van huurwoningen in Itens.

5. Financieel verslag van de penningmeester en verslag van de kascommissie 2012
Jaarrekening 2012 Deze keer een nadelig saldo van € 1461,-- De penningmeester legt uit dat er afgelopen jaar extra kosten zijn geweest door bijvoorbeeld de M&G&E-bijeenkomst van vorig jaar, een bijdrage aan de speeltuin, aed-training en cabaret. Dorpsbelang heeft echter genoeg reserve om dit negatieve saldo aan te kunnen. De jaarrekening is gecontroleerd door de kascommissie, bestaande uit: Lilian Waterlander en Broer Witteveen. Beide hebben getekend voor akkoord. De Jaarrekening 2012 is daarmee vastgesteld.
Kascommissie 2014: Chiel Kampman en Broer Witteveen (niet aanwezig, maar wordt gevraagd).

6. Vaststellen Begroting 2013
De begroting behelst de normale jaarlijkse uitgaven; aed-kosten zijn verdubbeld omdat er onderhoud én training wordt gedaan, er is een bedrag uitgetrokken voor de ingebruikname van de Amerikaanse molen en er moet een nieuw ledenadministratiepakket worden aangeschaft. Daarnaast wordt een bedrag van € 1750,-- uit de reserve gehaald voor projecten. We zijn bezig met een aantal projecten waarvoor voor het grootste deel subsidies worden verkregen, maar voorwaarde is dat dorpsbelang zelf ook bijdraagt, niet alleen in zelfwerkzaamheid (waar het kan), maar ook in geld. Er zijn geen vragen vanuit de zaal en daarmee is de Begroting 2013 vastgesteld. De voorzitter bedankt de penningmeester voor de duidelijke opstelling en uitleg.

7. Bloemetje van het jaar
Dit jaar is het team van FDD (Fjouwer Doarpen Docht) de winnaar! Akke bedankt de vrouwen van het team: Elisabeth Abels, Esther Brouwer, Jeanet van Ommen, Karin Vermeeren en Sippy Wiersma, hartelijk voor hun enthousiaste en actieve inzet voor onze dorpen. Ze zijn er de afgelopen 2 jaar in geslaagd ontzettend leuke evenementen te organiseren voor alle leeftijdsgroepen, met als klap op de vuurpijl het jaarlijkse dorpsfeest. Alle lof voor deze dames die zich met zichtbaar plezier van hun zelfopgelegde taak kwijten. Jeanet kon niet aanwezig zijn en krijgt het bloemetje thuis bezorgd.

8. Bestuursverkiezing
Chiel Kampman heeft zijn 2 termijnen van 4 jaar als bestuurslid (penningmeester) van dorpsbelang volgemaakt en is volgens de statuten niet herkiesbaar. Er is een oproep gedaan op de website voor een nieuwe penningmeester, maar er zijn nog geen aanmeldingen. Ook steekt desgevraagd niemand in de zaal zijn of haar vinger op. Het bestuur zoekt verder. De voorzitter bedankt Chiel heel hartelijk voor zijn grote inzet voor dorpsbelang, zijn heldere inbreng en zijn doorzettingsvermogen. Naast het gebruikelijke werk van de penningmeester heeft Chiel zich ondermeer ingezet voor het werven van subsidiegelden voor projecten. Eén van de meest langdurige projecten is de Amerikaanse windmolen, waarvoor Chiel praktisch alle werk heeft gedaan: van het boven water halen van de verblijfplaatsen van de eigenaars van de grond tot het verwerven van subsidies en het vinden van een stichting die bereid is het onderhoud van de molen op zich te nemen. Ook heeft Chiel gezorgd dat er een AED in onze dorpen kwam en regelde hij het onderhoud en de training van de vrijwilligers. We zullen Chiel missen in het bestuur.

9. Verslag van de Speeltuincommissie “Yn ‘e Golle”
Karin Vermeeren doet verslag van de wederwaardigheden in het afgelopen jaar. Nadat er flinke subsidies en donaties ontvangen waren, is begonnen met het opknappen van de speeltuin, met name met het aanbrengen van valbescherming, een must voor het verkrijgen van goedkeuring. Ook zijn er herstelwerkzaamheden verricht aan de toestellen. Wat nu nog moet gebeuren is een oplossing vinden voor de grote glijbaan. Zoals hij er nu staat, wordt er geen goedkeuring verkregen. De winst- en verlies-rekening zien er goed uit, evenals de balans, maar het vermogen dat nu op papier staat, gaat op aan het klaarmaken van de speeltuin. Naar verwachting kan de Gemeente binnenkort een inspecteur laten komen en gaat de speeltuin over niet al te lange tijd weer open.

10. FDD activiteitencommissie – vooruitblik op de zomer
Karin Vermeeren vertelt dat de FDD activiteitencommissie nu 2 jaar bezig is en dat de groep er veel plezier in heeft. FDD probeert elke maand iets te organiseren, van disco tot klaverjassen tot dorpsfeest, voor alle leeftijdscategorieën iets. Dit jaar wordt er geen dorpsfeest georganiseerd, maar een 4DD-wykein, wat betekent dat het een besloten feest is, alleen voor onze bewoners. Data: 1 en 2 juni. Er is geld beschikbaar van de voormalige feestcommissie. Alle leuke zaken om een feest te houden zijn aanwezig: zweefmolen, tent, band, snackwagen, schiettent etc. Er wordt nog wel hulp gevraagd voor het bedienen van de tap en er moeten nog een paar EHBO-ers komen. De intekengelden zijn laag gehouden, zodat iedereen mee kan doen. Origineel is de mogelijkheid om (met de hele familie) in een tentje te slapen op het sportveld, met de volgende morgen een ontbijtje. Het belooft een prachtig feest te worden.

11. Rondvraag – geen vragen

12. Sluiting
Om 20.30 u sluit de voorzitter de vergadering en komt Peter Lips, ambulance-verpleegkundige en AED-deskundige aan het woord over het belang en de noodzaak van het kunnen REANIMEREN. 

 

 

 

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen