De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Dorpsbelang De Fjouwer Doarpen

 
Jaarverslag Dorpsbelang “De Fjouwer Doarpen” 

1 mei 2016 – 1 mei 2017 

In het afgelopen seizoen zijn wij als bestuur zes keer bijelkaar geweest. 

Vanavond sluiten we het seizoen af met een algemene ledenvergadering en hebben we voor na de vergadering de brandweer uitgenodigd. Een tweetal mannen gaan ons het één en ander vertellen, o.a. wat gebeurd er nu eigenlijk als ik de brandweer bel. 

I.v.m. het overgaan naar de gemeente Súdwest Fryslân, hebben we met onze gemeente Littenseradiel in Wommels, ons laatste ambtelijk overleg gehad op 12 december 2016. Lize Cnossen gaf ons te kennen dat mochten er uitvoerende zaken zijn die we graag met de gemeente willen bespreken hier alle ruimte voor is, we kunnen dan contact met haar opnemen. 

Het Bestuur 

> Edgar Jansen en Johannes van der Brug werden in de vorige ledenvergadering officieel gekozen als bestuursleden en is Reinder Abels begonnen aan zijn tweede termijn van vier jaar. Hierin heb ik een steekje laten vallen want Reinder was dus vorig jaar herkiesbaar. Dit is niet aangegeven en dus automatisch stilzwijgend verleng. 

Ambtelijk overleg 

In het ambtelijk overleg hebben wij de volgende punten neergelegd: 

> Herindeling en subsidies n.a.l. van de brief dd. 28-7-2016 

> Hondentoiletten 

> De veeroosters op de weg Meilahuzen 

> Verkeer remmende maatregelen in Rien 

> Het maaien van bermen, bij paaltjes, begin van dorpen en bij bushokjes 

> Ecologisch bermbeheer 

> WOZ waarde van ons sporthokje 

Wat de subsidies betreft zullen deze na twee jaar geharmoniseerd (op één lijn brengen) moeten zijn. We moeten ze wel aanvragen en wel voor 1 juni van dit jaar. De aanvraag wordt dan door de gemeente Littenseradiel beoordeeld op basis van de thans geldende subsidieregels. De gemeente Súdwest-Fryslân ontvangt een afschrift van de ingediende aanvraag + de beschikking. 

Inmiddels hebben alle organisaties; vereniging, stichting, een formulier aanvraag subsidie 2018 ontvangen. Deze zal dus ingediend moeten worden voor 1 juni 2017. 

Hondentoiletten; in de gemeente Littenseradiel wordt geen hondenbelasting gevraagd en er is dus geen beleid voor hondentoiletten. Toch is de gemeente bereid deze te plaatsen, wel moeten we ze dan zelf legen en onderhouden. Er is aangegeven dat er in Itens twee honden toiletten zouden geplaatst kunnen worden, eentje bij het centrumzitje en eentje bij ingang betonpad richting Meilahuzen. Nu hebben wij, dorpsbelang, dit nog niet aangevraagd bij de gemeente. We zouden graag eerst willen overleggen met onze leden. Ook is het zo dat de 

gemeente Súdwest-Fryslân wel uitvoeringskaders heeft wat betreft hondenpoeptoiletten. Dus kunnen we niet beter wachten tot we bij Súdwest-Fryslân horen zo dachten wij. 

Wat vinden onze leden hiervan! (Hoe gaan wij dit doen als bestuur?) 

De veeroosters; aangegeven is dat de eerste weg zou mogen, wel zal dit een dorpsproject moeten worden, want de gemeente wil hierin niet mee betalen. Het voorstel van de gemeente is om 1-2 tegels naast het rooster te leggen of een rubberen mat op de roosters. 

Wat vinden onze leden. (Ons voorstel zal naar de gemeente gemaild moeten worden en zij nemen dan een besluit en informeren de bewoners) 

Verkeer remmende maatregelen in Rien; we kregen te horen dat er nog in 2017 gewerkt gaat worden aan maatregelen welke meer veiligheid moeten gaan creëren in Rien. Zo wordt er toch nog aan de andere zijde van de nieuwe asfaltlaag tussen Rien en Lytsewierrum een strook grasbeton gelegd. En zal er zo’n 30.000 euro gestoken worden in een nieuwe entree. 

Het maaien; 5x per jaar wordt er rond obstakels gemaaid. Mochten hier opmerkingen over zijn dan kan dit gemeld worden bij klein leed. 

Ecologisch bermbeheer; er gaat weleens wat fout met het bermbeheer en ja als daar dan net allerlei planten voor behoud van vlinders en bijen zijn geplant is dit zeer jammer. 

Gelukkig is ook de gemeente voor een ecologisch bermbeheer en wordt er zeker prijs gesteld op onze bijen en flinterlinten, communicatie is en blijft belangrijk hierbij. 

De berm 2x laten maaien en afvoeren van gras uit de bermen door hobbyboeren is de beste keus, zo laat de gemeente weten. 

WOZ-waarde sporthokje; in 2007 is er bezwaar gemaakt en er is toen een gecorrigeerde vervangingswaarde gekomen. Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde zal niet veel opbrengen, we zouden beter kunnen kijken naar de rioolheffing, misschien is hier iets mee te bereiken. 

Dit waren zo onze ingebrachte punten. 

De gemeente gaf ons ter informatie de rapportage klein leed en attendeerde ons op huisvesting statushouders, mantelzorgbeleid en digitale sociale netwerken in dorpen. 

Punten welke we willen meenemen in onze dorpsvisie. 

Projecten 

In het vorig seizoen hadden we al een aantal projecten lopen. 

> De Slachtemarathon 

> Onze Dorpsvisie 

> Fjouwer Doarpen in fleur en kleur 

Het project centrumzitje hebben we toen afgesloten. 

Het naambordje zat er echter nog niet op, 

inmiddels is deze geplaatst! 

Het project de Slachtemarathon is afgesloten in maart van dit jaar. Waarom zo laat pas heeft te maken met het financiële gedeelte, waar Luuk zometeen wat over gaat vertellen. 

De vijfde Slachtemarathon, welke is gelopen op 4 juni 2016 is een prachtige warme dag geweest. Wij kunnen met z’n allen terug kijken op een succesvolle dag. Tot het einde toe, 

de laatste deelnemer is onder begeleiding naar het einde van ons wegvak gebracht, zijn wij actief gebleven. Het was echt feest bij ons. Top! Natuurlijk zijn er altijd verbeterpunten. Deze zijn vastgelegd op de evaluatieavond, die gehouden werd op 14 juni en waarbij liefst 17 

vrijwilligers aanwezig waren. De punten kunnen we vast en zeker gebruiken bij de volgende Slachtemarathon, welke al in 2018 zal plaatsvinden. Een marathon van maar liefst 2 dagen! Hierover is al het één en ander te lezen op de website. Met de afgelopen Slachtemarathon hebben we voor elk dorp een eigen dorpsvlag laten maken. Deze kunnen besteld en/of gebruikt worden bij activiteiten. 

Verder is het financiële resultaat vorige maand afgehandeld door Broer en Luuk. (zij willen hier graag nog wat over vertellen) 

Onze dorpsvisie – aan de hand van een buurtmeter, die is rondgebracht en opgehaald in de vier dorpen hopen wij een beginnend beeld te krijgen van wat er zoal leeft onder de dorpsbewoners. Tijdens het ophalen van de buurtmeter hebben nog een aantal bewoners aangegeven te willen meedenken met onze dorpsvisie. Wat wij zeer op prijs stellen. (Jan Hofstra vertelt wat meer over onze dorpsvisie) 

De fjouwer doarpen yn fleur en kleur - bij het Foarinoar Fûns is vorig seizoen al een aanvraag ingediend voor dit project. De bloembollen in de bermen en groenstroken bloeien of hebben al weer volop in bloei gestaan. In het najaar van 2016 hebben we bij verschillende bewoners zonnebloemen kunnen bewonderen. De hoogste zonnebloem, die mee deed in de wedstrijdrace, was 3 meter en 26 cm, verzorgd door Brechtsje Rijpma. Nu hopen we dat iedereen de smaak te pakken heeft en de dorpen straks volstaan met zonnebloemen. Het houden van een najaarsmarkt viel tegen en dit ging dan ook niet door. Wat wel steeds verder uitbreid is de bijen en flinterlint waar Marten de Boer druk mee bezig blijft en waarin ook onze school bij betrokken is en inmiddels stukken grond op de Draversdyk heeft ingezaaid met bloemenmengsels voor behoud en meer bijen en vlinders. 

We hebben dit jaar ook ons best gedaan om het slimste dorp van Friesland te worden. 

Een gezellige avond gehad met fotorondes, moeilijke vragen en muziekfragmenten. De Family Guys en Girls wonnen de eerste prijs en mochten naar de regiofinale om verder te strijden voor de titel “Het slimste dorp van Friesland”. Helaas won Hilaard en uiteindelijk is Ureterp het slimste dorp van Friesland geworden. 

De gemeente Littenseradiel heeft een boomaanplant gedaan in Lytssewierum en in Rien aan de Molmawei en de Draversdyk. 

De gemeente Littenseradiel heeft ons gevraagd om de bomenlijst met waardevolle bomen te actualiseren. Als dorpsbelang konden wij geen nieuwe bomen toevoegen. 

We zijn bezig met een nieuw informatiebord op een nieuwe locatie in Itens! 

Naar aanleiding van de Slachtemarathon en in de ledenvergadering is dit onderwerp ook ter sprake geweest, geeft het een goed gevoel om bij evenementen een AED bij de hand te hebben. Wij hebben het één en ander uitgezocht en naar onze mening is de beste optie, ook qua kosten om een draagbare AED te gaan huren met evenementen. 

Koningsdag is gevierd in Itens en ik hoop dat iedereen ervan genoten heeft. Van een heerlijke tompouce bij de koffie, genieten op het terras als het zonnetje erbij kwam. Maar 

ook zag ik mooie foto’s van het kaatsen en jeu de boules voorbij komen. De vrijmarkt, ja daar is een begin mee gemaakt, voor volgend jaar hopen we op nog meer deelnemers. Misschien komen er ideeën opborrelen om het één en ander nog leuker, mooier en beter te regelen. 

Volgens mij heb ik zo wel de belangrijkste activiteiten, welke het afgelopen seizoen gepasseerd zijn, aangegeven. 

Mochten hierover nog vragen zijn dan hoor ik het graag.

 Jaarverslag Dorpsbelang “De Fjouwer Doarpen” 

1 mei 2015 – 1 mei 2016


Het bestuur heeft dit afgelopen jaar/seizoen acht keer vergaderd. 

Vanavond sluiten we het seizoen af met een algemene ledenvergadering. Verder hebben we hier in “de Lytse Fjouwere” een bestuurlijk overleg gehad met de gemeente Littenseradiel (24 juni 2015). 

Een ambtelijk overleg is er geweest op 1 februari 2016 op het gemeentehuis in Wommels. 

Het Bestuur 

> Jan Hofstra en Sybrig Faber werden in de vorige ledenvergadering officieel gekozen als bestuursleden en Caspar Bronwasser is begonnen aan zijn tweede termijn van vier jaar. Vanavond gaan we van twee mensen afscheid nemen namelijk Esther Brouwer en Hilda Visser, zij hebben er nu acht jaar opzitten. 

Bestuurlijk overleg 

In dit overleg werd er gesproken over de subsidie m.b.t. de verbouwing van het dorpshuis “de Lytse Fjouwere”. Wat de gemeente ook belangrijk vind is duurzaamheid. Zeker werken wij hieraan, via onze facebookpagina, aanbieden van goederen en diensten. Natuurlijk kan er meer aan gedaan worden en er is ons gevraagd om een spreker uit te nodigen uit een dorp waar al een energiecoöperatie is opgestart. Hier hebben wij gehoor aan gegeven en Jan Jetze Brouwer uit Oosterend was bereid om op één van onze vergaderingen hierover te vertellen. Dit heeft ervoor gezorgd dat wij in september in gesprek gaan met Hans Breukelaar uit Lytsewierrum over hoe aanleveren van energie voor een op te richten energiecoöperatie. Er werd gesproken over de herindeling. Inmiddels is er een besluit uitgesproken op 12 november 2015 en worden wij ingedeeld bij Súdwest Fryslân, in 2018 een feit. Voordat dit zover is willen wij als bestuur inzichtelijk maken wat wij aan subsidies krijgen als dorpen. We zijn hier mee bezig dit duidelijk op papier te krijgen. 

Verder geven wij onze wens voor een fietspad vanaf Oosterend tot Scharnegoutum weer aan. Helaas is er tot 2018 geen financiële ruimte voor. 

De gemeente staat wel achter bloemenbermen! Dat is mooi. 

Ambtelijk overleg 

In het ambtelijk overleg hebben wij de volgende punten neergelegd: 

> Molmawei 

> Kruispunten Lytsewierrum en Greatewierrum 

> Kade in Rien 

> Straatverlichting ingang Itens 

We spreken onze bezorgdheid uit over de snelheid waarmee gereden wordt nu er zo’n mooie asfaltlaag ligt, en waarom eraan beide kanten geen “uitwijkstrook” ligt. Aangegeven 

wordt dat er een opdracht tot observatie verkeersgedrag ligt en dat er financieel geen middelen meer zijn om ook de andere kant van een “uitwijkstrook te voorzien”. 

Aan de kruispunten wordt gewerkt en wat de kade in Rien betreft mogen we zelf in actie komen tot zand strooien bij gladheid. 

De straatverlichting die er momenteel is, is voldoende volgens de gemeente. 

Projecten 

Centrumzitje – het centrumzitje is officieel feestelijk geopend op Koningsdag 2015, het naambordje met de naam “De Beurs” is in aantocht. De naamplaten met de sponsoren zijn al bevestigd en daarmee is dit project dan ook helemaal afgerond. 

Glasvezelnet – het glasvezelproject werd gestart in het najaar van 2013 en burgemeester Johanneke Liemburg nam op 9 december 2015 het glasvezelproject van de dorpen Hidaard, Hinnaard, Itens, Lytsewierrum en Rien officieel in gebruik. Zo werd dit project feestelijk afgesloten met gebak in Lytsewierrum! 

Slachtemarathon – de vijfde Slachtemarathon wordt gelopen op 4 juni en op 28 mei 2015 was de eerste bijeenkomst hierover. Inmiddels zijn in onze dorpen ook de voorbereidingen gestart en zijn er vier werkgroepen opgericht; 

Verkeer/logistiek, catering, een creatieve werkgroep en een groep voor het financiële gedeelte en communicatie. Mochten er nog mensen zijn die graag als vrijwilliger willen meedoen, geef je op er kunnen zeker meer mensen bij! 

In ons “vak” zoals we dat noemen, vanaf Greatewierrum naar Lyts Makkum, willen wij ook dit jaar iets moois en gezelligs neer zetten. Het thema is feest en langs de gehele route zullen vlaggen komen. Dit is aan de dorpen zelf in te vullen, je kunt dus van alles bedenken. Er kan een eigen vier dorpen vlag bedacht worden of elk dorp zijn eigen vlag! 

Dorpsvisie – we gaan werken aan een eigen dorpsvisie. De gemeente Súdwest- Fryslân wil dit graag zien van elk dorp. Wat wordt onze lijn en waar gaan wij als dorp aan werken. We hebben een aantal voorbeelden toegestuurd gekregen en in oktober hopen wij een concept klaar te hebben over onze visie. 

Projectplan Foarinoar Fûns – de gemeente Littenseradiel wil op een praktische manier initiatieven en experimenten stimuleren en heeft daarom it Foarinoar Fûns ingesteld. 

Wij hebben bij dit fonds een aanvraag ingediend voor ons project; Fjouwer Doarpen in fleur en kleur. Dit omdat wij denken dat zo’n groen initiatief de sociale participatie en de leefbaarheid in de dorpen versterkt. Ook sluit het aan bij het beleid van de gemeente, ecologisch bermbeheer. We dragen zorg voor meer bijen en vlinders. Samen letterlijk onze vier dorpen in de bloemetjes zetten. Zo hebben wij al bloembollen in bermen en op groenstroken gepoot. In ons dorpskrantje Diggelfjoer van februari is hierover een stukje met een mooie foto geplaatst. In de zomer, najaar hopen we dat wij vele zonnebloemen mogen bewonderen in onze vier dorpen, iedere bewoner heeft namelijk een zakje met zonnebloemzaadjes, vast geniet aan het dorpskrantje, gekregen. Verder willen we ook nog een najaarsmarkt organiseren waarin iedere bewoner zijn geteelde groenten, stekjes of zelf gemaakte jam kan aanbieden. Op deze manier willen wij ons dorp meer in het groen zetten en hierin samen ondernemen. 

NLdoet – bij NLdoet hebben wij verschillende aanvragen ingediend en ook toegewezen gekregen. Zo kunnen we de palen bij de fruitbomen in Rien vervangen en het voetbalnet. Kunnen de schommels in de speeltuin hersteld worden. 

Wij hebben dus nu een aantal projecten lopen; 

> De Slachtemarathon 

> Onze Dorpsvisie 

> Fjouwer Doarpen in fleur en kleur 

De gemeente heeft naar ons toe aangegeven dat wij een buurtsportcoach hebben en dat mochten er ideeën zijn, je contact kunt opnemen met buurtsportcoach Lammert Harkema. Hij helpt u graag verder. 

Dus…… 

Naar aanleiding van de rondvraag van de vorige Algemene Ledenvergadering, 

om de AED te verplaatsen naar het centrumzitje, kan ik aangeven dat dit niet mogelijk is vanwege de stroomvoorziening die nodig is voor dit apparaat. Als mensen zich aanmelden bij de AED, 112 bellen, dan krijg je ook de plaats door waar het apparaat hangt. Op onze website is nu een button AED geplaatst, waardoor je met één klik de lijst met namen en telefoonnummers krijgt te zien van de mensen die met de AED kunnen werken.

 

 

 

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen