De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Kaartclub De Fjouwerkaart

Seizoen 2017-2018 

Kaartklup  “ De Fjouwerkaart”

Op freed 8 septimber 2017 gean we wer los mei it nije kaart seizoen.
Ek dit kear begjinne we mei priiskaarten.
Elkenien is tige wolkom en kin ek lid wurde fan de kaartklup.

De kontribúsje foar it seizoen 2017-2018 is € 15,00.
Der binne 5 priiskaartjûnen, wêrop elkenien wolkom is, dus ek net leden.
De ynlis foar de priiskaartjûnen is € 3.50.

Op 22 septimber begjint de kompetysje, we begjinne dan om 20.00 oere mei in koarte ledefergadering en rûn 20.30 oere gean we los mei it kaarten.

Aginda ledefergadering 22 septimber 2017:

1. Iepening
2. Jierferslach
3. Finansjeel ferslach
4. Meidielings
5. Rûnfraach
6. Slot en los mei it kaarten


Data kaartjûnen seizoen 2017/2018

Oanfang: : 20:00 uur

Plak : kafee “De Lytse Fjouwere” te Itens

8 septimber 2017 : Priiskaarten foar elkenien

22 septimber : Kompetysjekaarten / Ledefergadering

6 oktober : Kompetysjekaarten

20 oktober : Priiskaarten foar elkenien

3 novimber : Itens - Goaïingea

17 novimber : Kompetysjekaarten

1 desimber : Sinteklazepriiskaarten foar elkenien

15 desimber : Kompetysjekaarten

5 jannewaris 2018 : Kompetysjekaarten

19 jannewaris : Goaïingea – Itens

2 febrewaris : Kompetysjekaarten

16 febrewaris : De Lies partij

2 maart : Kompetysjekaarten

16 maart : Maatklaverjassen foar elkenien

30 maart : Ynheljûn

13 april : Priiskaarten foar elkenien / Slotjûn

27 april : Keningskaarten

We hoopje wer op in gesellich en spannend seizoen!!!

It bestjoer: Willem Tjerkstra
Jan Leijenaar
Immie Kamstraamstra

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen