De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Kaatsvereniging Itens e.o


Niis oer it programma, activiteiten ens. fia
 ús Facebook –pagina facebook.com/kf.itenseo

E-mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Keatsprogramma K.f.Itens e.o. 2018

25 april: start competitie en ferdifedaasje heren en dames 19.30 oere

27 april: Lytse Fjouwere-keatspartij (Keningsdei) 11.00 oere Ynlis € 3,-, opjaan foar 26 april 19.00 oere
Stiper: Stichting de Lytse Fjouwere

11 mei: Federatie schooljongens/meisjes/jongens/meisjes 16.00 oere
12 mei: Federatie welpen/pupillen 13.00 oere

15 mei: Start kompetysje jeugd 19.00 oere

17 mei: Start training jeugd 6 t/m 9 jier 18.30–19.30 oere, 10 t/m 16 jier 19.30–20.30 oere

03 juni: Pearkekeatsen foar manlju en froulju 11.00 oere
Ynlis € 3,-, opjaan foar 26 mei 19.00 oere
Stiper: Kamstra steenhandel

8 juni :Jeugdledenpartij 18.00 oere
Ynlis €1,-, opjaan foar tiisdei 19.00 oere

17 juni :Teatsen (keatse mei in tennisracket) 11.00 oere
Ynlis €3,-, opjaan foar 16 juni 19.00 oere
Stiper: Profile Rodenburg Sneek

23 juni: Agraryske partij K.N.K.B. Manlju 1e klas v.f. 10.00 oere
Stipers : Agrarysk bedriuwslibben út de 4 doarpen

8 juli: Jeugdleden keatspartij 9.30 oere
Ynlis €1,-, opjaan foar freed 6 juli, 19.00 oere
Leden keatspartij 11.00 oere
Ynlis € 3,-, opjaan foar 7 juli 19.00 oere

15 juli: Freonepartij, mear ynformaasje folget


21 juli :KNKB Welpen meisjes 10.00 oere


22 juli: Federatie heren A&B 11.00 oere, Ynlis € 5,-
Stiper: Oto2poets

17 augustus: Nachtkeatsen foar eltsenien fanôf de basisskoalle 22.00 oere
Ynlis € 3,-, opjaan foar 16 augustus 19.00 oere

30 & 31 augustus: Jeugd âlder partij 18.00/19.00 oere
Ynlis € 1,-, opjaan foar tiisdeitejûn 19.00 oere
Stiper: De Baklucht

9 september: Fopma partij 11.00 oere
Ynlis € 3,-, opjaan foar 8 septimber 19.00 oere
Stiper: familie Fopma

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen