De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Toneelvereniging

Artikelindex

hertejeie 3

HERTEJEIE

'Meitsje fan je hert gjin moardkûle'
fan Trudy de Vos troch  Nim it sa't is Itens/Rien e.o.

Yn wyldrestaurant De Moede Hinde is elk jier in wedstriid foar it bêste fleisgerjocht en elk jier ferdwynt der yn deselde tiid ien fan de gasten. Dit jier sels twa. Alle gasten binne fansels fertocht, mar ek de genderneutrale kok dy ‘t drok dwaande is mei de hertebaltsjes, de notaris mei in twangsteuring en in hiel senuweftich famke wurde troch Schippers en De Jong fan de plysje underfreegje. Wa makket fan syn hert in moardkûle?

9 en 10 Maart 2018 om 20:00 oere De Lytse Fjouwere Itens

Yntree: € 7,50

Spilers: Agnes Zeinstra, Bouwe-Jan Huisman, Fred Dijkstra, Harrie Draaijer, Janny Bouma, Elisabeth Abels-Gorter, Margje van de Velde, Martie de Vreugt, Thea Metz en Wytse Bouma.
Ljocht en lûd: Job Plantinga en Klaas Oldenburger
Rezjy: Friek Kosse 

 

 

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen