De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Martinikerk Itens

Algemene informatie over de Martinikerk is nog niet door het bestuur aangeleverd.Martinikerk

Itenser Rûnte 2016-2017

Wy biede hjir it nije program oan foar it winterskoft 2016-2017. Dizze kear 6 jûnen foar itselde jild. De tagongspriis moat net in drompel wêze; as wy der finansjeel útspringe is it moai. Dit program stjoere wy guon ek oer de mail ta mei de fraach om it troch te jaan oan lju dy’t dit faaks ek nijsgjirrich fine. Betûfte sprekkers fine it paad nei Itens en wy hoopje fan jo ek.

29 sept                     Prof.Dr. Ad Verbrugge             “Staat van verwarring”

Met dit onderwerp geeft Verbrugge een hernieuwde bezinning op onze tijd waarin sprake is van strijdige waarden, verbleekte idealen en een onzekere toekomst. Hij laat zien dat de postmoderne mens in een staat van verwarring verkeert met betrekking  tot de meest elementaire vorm van gemeenschap, die van de liefdesrelatie.

(Verbrugge is filosoof en als universitair hoofddocent verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam waar hij Sociale en Culturele Filosofie en Filosofie van de Economie doceert. Hij houdt zich nadrukkelijk bezig met en buigt zich over de tijdgeest. Zijn inspiratiebronnen zijn o.a. Aristoteles, Hegel, Heidegger en Spengler)

3 nov                         Prof. Dr. Yme B.Kuiper            “Altijd weer de Gouden Eeuw”

Wat fascineert buitenlanders aan onze geschiedenis? Dat is met name de Gouden Eeuw. Toch wordt er op heel verschillende manieren naar de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in de zeventiende eeuw gekeken door steeds weer nieuwe generaties van historici en kunsthistorici. In zijn in 2009 verschenen “Vermeer’s hat” laat de sinoloog Timothy Brooks aan de hand van vijf schilderijen van Vermeer zien hoe de Gouden Eeuw kan worden opgevat als begin van de Global World. In deze lezing (met beelden) komt zijn boek uitvoerig aan de orde. Het wordt vergeleken met de visies die Huizinga en Simon Schama hadden op de ontwikkeling van elite- en populaire cultuur inclusief de religie in genoemde Republiek.

(Kuiper (1949) is berne op It Hearrenfean en sosjolooch en kultureel antropolooch. Yn 2006 bysûnder heechleraar Religieuze en Histoaryske Antropology by de Fakulteit fan de Godgeleardheid en Godstsjinstwittenskip oan de RU te Grins.Hy promovearre yn 1993 oan deFakulteit fan de Letteren fan de RUG op ‘Adel in Friesland’

15 des           `          Dr.Ir. Onno van Bekkum          “Bahá’i”

Bahá’i is geloven dat er één God is in de eenheid van alle religies en het één-zijn van de mensheid. Van Bekkum vertelt over het Bahá’i geloof, de geschiedenis, leringen, over de organisatie van de wereldwijde gemeenschap enz. Hij vindt het belangrijk ons een gevoel mee tegeven wat het betekent om Bahá’i te zijn en wat de leer kan betekenen voor de transformatie van de samenleving.

(Van Bekkum (1969) woont met vrouw en twee dochters in Ammerzoden. Hij groeide op in de Achterhoek in een bahá’i gezin en werkte na de middelbare school een jaar als vrijwilliger in de bahá ‘i-tuinen in Haifa. Hij studeerde landbouweconomie in Wageningen, promoveerde bij Nijenrode op een proefschrift over coöperaties en heeft een eigen bureau voor coöperatie-ontwikkeling)26 jann                     Drs Jan Greven                   “Religie in de menselijke evolutie”

Religie hoort bij de mens. Al heel lang. Al zolang er mensen van onze soort, de homo sapiens, zijn. En misschien al wel eerder. Daarom is het niet onverstandig om, voor we over God gaan denken, eerst over religie te denken. Wat is religie? Waar ligt de oorsprong ervan? Wat voor rol speelt God in religie? Altijd dezelfde rol? Of zie je ontwikkeling? Zie je God met de religie veranderen? En wat zou dat betekenen voor ons geloof in hem?

(Greven is publisist en teolooch. Hy hat earder yn Itens west foar in lêzing

9 mrt                         Prof. Dr. Tjeu van den Berk    “Het numineuze”

Er zijn ervaringen die ter plekke zin geven aan het bestaan. Ze verwijzen niet naar iets anders, vragen niet om geloof maar zijn er gewoon, ‘moments of being’. Ze overvallen ons, soms met een lichte dan weer met een hevige schok. Ze zijn niet het product van ons verstand of van onze wil, maar van onze verbeelding.Een vogelgeluid kan de aanleiding zijn, het opsnuiven van een geur, het horen van een melodie of de aanblik van een stuk natuur. Andere keren brengen seksuele ervaringen die vervoering teweeg, kunnen esthetische momenten ons het geheim openbaren of beleven we een religieus moment als het betreden van ‘heilige grond’. De kern van deze ervaringen, vol van verrukkelijke huiver, is irrationeel van aard en slechts gevoelsmatig te vatten. Om het unieke ervan te beklemtonen vond de theoloog Rudolf Otto er in 1917 een nieuw woord voor uit: numineus! Dat wat onuitsprekelijk totaal anders is!

( Dr Tjeu van den Berk is theoloog en schrijver en werkte aan de Katholieke Theologische Universiteit van Utrecht als docent Praktische theologie. Van den Berk is ook eerder in Itens geweest)                                                                                                                        

30 maart                Dr. Joh Liemburg                     “Fedde Schurer”

De krekte ynfulling komt noch, mar mefrou Liemburg giet yn op libben en wurk fan Fedde Schurer. It Kwartettekoar û.l.f Hindrik van der Meer sil as illustraasje by de lêzing in pear lieten fan Fedde Schurer hearre litte.

Dr Liemburg is dielnimmer oan de Itenser Rûnte as se der tiid foar hat; sy is promovearre op “Fedde Schurer, biografie van een Friese koerier”en yn it deistich libben boargemaster fan Littenseradiel)

Algemiene ynformaasje:

-        elke jûn begjint om 20.00 oere en nei in skoft fan sa’n 20 min kin der in diskusje plak fine of fragen steld wurde. Wy slute om 22.00 oere

-        plak de Martinitsjerke yn Itens (Herfoarme tsjerke)

-        opjaan kin troch € 30,00 oer te meitsjen op giro NL80 INGB 0001 3945 07 o.n.f  D.Willemsma (Itenser Rûnte) of op NL23 RABO 0349 5014 08 o.n.f Tsjerkfâdij Itens-Hinnaard. Namme en adres goed opjaan by de betelling.

-        Yn it skoft is der kofje of tee beskikber foar €0,50.

-        ynljochtings: Douwe Willemsma, Hearedyk 37, 8735 HP Itens. Tel.0515331744 of email nei Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Oant sjen: Itenser Rûnte.                                                                  (Drs Douwe Willemsma)


Algemiene ynformaasje:
-elke jûn begjint om 20.00 oere en nei in skoft fan sa’n 20 min kin der in diskusje plak fine of fragen steld wurde. Wy slute om 22.00 oere
-plak de Martinitsjerke yn Itens (Herfoarme tsjerke)
-opjaan kin troch € 30,00 oer te meitsjen op giro NL80 INGB 0001 3945 07 o.n.f  D.Willemsma (Itenser Rûnte) of op NL23 RABO 0349 5014 08 o.n.f Tsjerkfâdij Itens-Hinnaard. Namme en adres goed opjaan by de betelling.
-Yn it skoft is der kofje of tee beskikber foar €0,50.
-ynljochtings: Douwe Willemsma, Hearedyk 37, 8735 HP Itens. Tel.0515331744 of email nei douwe.willemsma(@)hetnet.nl heakjes efkes fuortheljeWy ha ferlet fan in minimum tal dielnimmers om der út te springen. Wat earder as jimme jimme melde, wat dúdliker as it foar ús is.

De hertlike groeten en oant sjen,

De ‘Itenser Rûnte’.
Contact                                                                          

Douwe Willemsma
Hearedyk 37
8735 HP ITENS

Tel: 0515-331744
E-mail: douwe.willemsma(@)hetnet.nl

 

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen