De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Martinikerk Itens


Itenser Rûnte 2017-2018

Wy biede hjir it nije program oan foar it winterskoft 2017-2018. Seis betûfte spekkers dy’t it paad nei Itens wite te finen. Wy stjoere dit program oer de mail of op papier nei dy minsken dy’t by ús bekend binne, mar wy wolle graach dat jimme it trochjouwe of trochstjoere nei minsken dy’t it nijsgjirrich fine. Wy wolle graach as jimme it program folgje wolle, dat jimme jimme opjouwe want dan witte wy ek as der genôch belangstelling is.

28 sept 2017      Alex van Ligten        “Geloven: niet de ontdekking van de hemel, maar mijn ontdekking van de aarde”

Wat raakt je ten diepste in het geloof? Ik denk aan hoe het bij mij ooit begon, met een heuse bekering, in de pinkstergemeente-sfeer. Het was een in principe vrolijk geloof, al zat er ook een flinke scheut bangmakerij bij in die kringen. Ik denk aan hoe het verder ging, hoe de theologiestudie eerder een obstakel voor een diep geloof leek dan een geestelijke steun. En aan hoe de ware vreugde kwam, toen ik al in de kerk werkzaam was als predikant, en hoe ik gaandeweg inzag wat het aller- allerbelangrijkste ingrediënt van het geloof is. Wat dat is? Dat houd ik nog even voor me tot 28 sept.

(Alex van Ligten wennet yn Snits. Hy hat dûmny west by de herf gem fan Molkwar/Koudum en Snits/Ysbrechtum. Fan him ferskynde yn 2000 in oersetting yn it Nederlânsk fan Franz Rosenzweig, Der Stern der Erlösung, 1921. Fierder “Vertalen van verdriet’ 2014 skreaun nei oanlieding fan de dea fan syn soan Gideon.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
2 nov 2017     Drs Jan Greven         “Vijfhonderd jaar Reformatie, vijfhonder jaar Boekdrukkunst”

Op 31 oktober 1517 spijkerde Luther zijn stellingen tegen de deur van de Slotkerk van Wittenberg. Zonder de boekdrukkunst zou dat een beperkte actie, ergens in het achterland van het Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie gebleven zijn. Nu waren de stellingen eind 1517 al op drie plaatsen, in Leipzig, Neurenberg en Basel, verkrijgbaar en werd Luthers boodschap van daaruit over Europa verspreid. Met zijn stellingen raakte Luther de Kerk in het hart. Niet alleen theologisch, maar vooral ook economisch. De macht van de Kerk dreef op het geld dat verdiend werd met de Aflaathandel. In de eeuwen voor ons is de Reformatie steeds verschillend herdacht. In 1917 lag er, het was de Eerste W.O, een sterke nadruk op de verbinding tussen Reformatie en Nederlandse identiteit. Logisch, het Protestantisme is meer dan een geloof. Het is ook een levenshouding. De Protestant zoekt zijn eigen weg. Eerst met het boek. Nu door internet. En toch , in al het vluchtige staat de monnik als symbool van onverzettelijk zelfstandig denken recht overeind.

(Greven is publisist en teolooch. Hy hat al in pear kear yn Itens west )

14 des 2017    Drs Yvonne Hiemstra      “Neem, Eet, Drink. Over het doen van religie in vrijzinnig perspectief”

In de huidige tijd lijkt beleving een grote rol te spelen. Of je nu in een museum komt of naar een voorstelling gaat...alles draait om het krijgen van een goed gevoel. Deze tendens doet ook zijn intrede in kerken. Mensen willen iets ervaren. In deze ervaring spelen emoties en rituelen een rol. Binnen de liberale, vrijzinnige geloofstraditie staat de waarde van persoonlijke geloofsbeleving voorop. Rituelen als doop en avondmaal zijn in bepaalde tradities lange tijd afgeschaft geweest. Waar heeft deze spanning mee te maken? Welke theologische agenda ligt hier aan ten grondslag? Waarom wezen zij rituelen af? Welke gevolgen heeft dit?

(Yvonne Hiemstra is  dwaande mei har proefskrift en hâldt har dwaande mei dizze fragen. Sy giet werom nei de histoaryske oarsprong fan de rituelen en lit sjen wêrom as dy rituelen passe by de frijsinnige tradysje)

 25 jann 2018    Jan Kroon           “Twijfel aan God is God serieus nemen’

Eind 2014 verscheen voor het eerst een publicatie van Thomas Halik in het Nederlands. De recensies waren juichend. Zo vaak gebeurt het niet dat een gelovige het ongeloof van de moderne mens recht in de ogen durft te zien. Hebben 21ste eeuwse atheïsten immers niet op bijna alle punten gelijk? Is God niet de grote afwezige in onze werkelijkheid? Zet Gods aanhoudende zwijgen het christelijk geloof niet op losse schroeven? Halik is ervaringsdeskundige, want hij leeft en werkt als priester in Tsjechië, één van de meest atheïstische landen van Europa. Hij wil leren van het atheïsme, want juist het atheïsme met zijn twijfel aan God neemt God serieus. Met Kroon zullen we belangrijke tema’s uit het boek van Halik bespreken.

(Jan Kroon is dûmny yn Garyp)

8 maart 2018   Prof. Dr. Sijmen Duursma  “Een maatschappij met steeds minder religie”

Minder dan de helft van de Nederlands bevolking geeft aan betrokken te zijn bij religie. Tot in het recente verleden speelden religies een vooraanstaande rol in de maatschippij ten aanzien van het gezag en de ethische beginselen. Hoe zal zich dat verder ontwikkelen als de invloed van religies blijft afnemen of zelfs kan verdwijnen? Religies ontstonden en verdwenen in de loop van de eeuwen. Vaak werden aspecten van verdwijnende religies overgenomen en aangevuld door opkomende religies. Enkele aspecten worden besproken van de oudste ons bekende religies, in de delta van de Eufraat en Tigris, in de bocht van de Gele rivier en in de vallei van de Indus. Wat draagt deze informatie bij aan de beschouwingen over onze maatschippij? Hoe zouden wij met de moderne inzichten over maatschappij en wetenschap kunnen omgaan met ethiek en of en zo ja welke rol zouden religies daarbij kunnen vervullen?

(Sijmen Duursma wie fan 1972 oant 1980 lektor en fan 1980 0ant 1991 heechlearaar Algemiene Ynterne Genêskunde oan de Uniiversiteit fan Utrecht; dêrnei fan 1991 oant 2000 heechlearaar Klinyske Gerontology oan deselde universiteit. Hy is fêste dielnimmer oan de Itenser Rûnte en guon hawwe him dêr al in pear kear hearre kinnen.)

22 maart 2018   Prof. Dr. Tjeu van den Berk    “Het numineuze”

Er zijn ervaringen die ter plekke zin geven aan het bestaan. Ze verwijzen niet naar iets anders, vragen niet om geloof, maar zijn er gewoon, ‘moments of being’. Ze overvallen ons, soms met een lichte dan weer met een hevige schok. Ze zijn niet het product van ons verstand of van onze wil, maar van onze verbeelding. Een vogelgeluid, het opsnuiven van een geur, het horen van een melodie, de aanblik van een stuk natuur, seksuele ervaringen, esthetische momenten of een religieus moment kunnen we beleven als het betreden van ‘heilige grond’. De kern van deze ervaringen is irrationeel van aard en slechts gevoelsmatig te vatten. Om het unieke ervan te beklemtonen vond de theoloog Rudolf Otte er in 1917 een nieuw woord voor uit: numineus! Dat wat onuitsprekelijk totaal anders is!

(Dr Tjeu van den Berk is theoloog en schrijver en werkte aan de Katholieke Theologische Universiteit van Utrecht. Hy soe hjir yn maart 2017 komme, mar dy lêzing koe net troch gean fanwege ferkearsûngefallen by Utrecht)

Algemiene ynformaasje: Elke jûn begjint om 20.00 oere en slút om 22.00 oere, it plak is de Martinitsjerke fan Itens (de Herfoarme tsjerke) Yn it skoft is der foar € 0,50 kofje of tee by de koster

Opjaan kin troch € 30,00 foar it hiele programma oer te meitsjen op NL80 INGB 0001 3945 07 op namme fan D.Willemsma (Itenser Rûnte)  of op NL23 RABO 0349 5014 08 op namme fan Tsjerkfâdij Itens-Hinnaard. Namme en adres opjaan. Losse kaarten kostje € 7,50

Ynljochtings: Douwe Willemsma, Hearedyk 37, 8735HP, Itens (0515331744) of email nei Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Algemiene ynformaasje:
-elke jûn begjint om 20.00 oere en nei in skoft fan sa’n 20 min kin der in diskusje plak fine of fragen steld wurde. Wy slute om 22.00 oere
-plak de Martinitsjerke yn Itens (Herfoarme tsjerke)
-opjaan kin troch € 30,00 oer te meitsjen op giro NL80 INGB 0001 3945 07 o.n.f  D.Willemsma (Itenser Rûnte) of op NL23 RABO 0349 5014 08 o.n.f Tsjerkfâdij Itens-Hinnaard. Namme en adres goed opjaan by de betelling.
-Yn it skoft is der kofje of tee beskikber foar €0,50.
-ynljochtings: Douwe Willemsma, Hearedyk 37, 8735 HP Itens. Tel.0515331744 of email nei douwe.willemsma(@)hetnet.nl heakjes efkes fuorthelje

Wy ha ferlet fan in minimum tal dielnimmers om der út te springen. Wat earder as jimme jimme melde, wat dúdliker as it foar ús is.

De hertlike groeten en oant sjen,

De ‘Itenser Rûnte’.
Contact                                                                          

Douwe Willemsma
Hearedyk 37
8735 HP ITENS

Tel: 0515-331744
E-mail: douwe.willemsma(@)hetnet.nl

 

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen