De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Iepen kafee 26 jannewaris

IMG 7527 Freed 26 jannewaris is it kafee wer iepen foar jong en âld.

Fanôf 15.00 oere is elkenien wolkom.

Tiid om efkes mei elkoar te biljerten, kaarten, sjoelen, puzzeljen, haken of gewoan te praten.

Om in oere of seis makket Fred wer in hapke foar ús klear. Wolle jim mei ite dan graach dit fan te foaren efkes trochjaan oan Bouwe Jan till. 06-41111094.

Op 26 jannewaris om 19.00 oere is ek de iepening fan LF2018 mei ferhalen.
Hiel Fryslân moetet elkoar yn winterwaarme sferen mei moaie ferhalen.
Ek by ús yn it kafee kinne jim lústerje nei in pear moaie ferhalen.

Graach oant sjen yn "De Lytse Fjouwere"


Kappen van bomen in de gemeente Súdwest

GemeenteSWFlogo
In de gemeente Súdwest-Fryslân staan ruim 50.000 bomen. Om de twee jaar worden alle gemeentelijke bomen gecontroleerd op veiligheid door speciaal opgeleide medewerkers. Soms is er een snoeibeurt nodig. In het ergste geval moeten bomen worden gekapt, omdat ze gevaar opleveren. Er kunnen ook anderen redenen zijn om bomen te verwijderen, zoals reconstructies of dunningen. 

Lees meer....

Lees meer: Kappen van bomen in de gemeente Súdwest

Einekoer flechtsjen: sneon 20 jannewaris

FugelwachtEinekoerflechtsjen2018
Sneon 20 jannewaris organisearret Fûgelwacht De Fjouwer Doarpen in middei einekoer flechtsjen.

Der is plak foar 15 dielnimmers, kosten binne € 5,- p.p.
De middei start om 13:30 oere en sil plakfine by Sjouke de Groot op Hinnaard.

Opjaan as mear ynformaasje? Eddy de Boer: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. as til: 06-51637475

Nim my mei dy mei, nei nr. 8!

NimMyMeiDyMei FryskeTop100
Dat der yn de gemeente Littenseradiel yn 2017 noch goed útpakt is mei Aldjiersstunts is een ding dat seker is.
Spul dat opdûkt yn Easterein, as in hiele nije gemeente.

In oare stunt spile him ôf yn de Fryske Top 100 fan Omrop Fryslân.
It liet 'Nim my mei dy mei' fan de Greidebern ft. Wiebe Kaspers is de heechste nije binnenkommer yn de Fryske Top 100: op nr. 8! In prachtige stunt, sa'n heech plak hie elkenien nea dreame kind. In moaie opstekker foar de 4 skoallen en Wiebe Kaspers, dat is nijjiersdei fuort en daliks fierd op de skoalle yn Winsum, dêr't alle âlden en bern fan de 4 skoallen útnoege waarden.

Fia dizze wei wol basisskoalle de Romte út namme fan de oare dielnimmers, elkenien tige tank sizze foar harren stim!

De folsleine Fryske Top 100 is >hjir< te finen.
En... takom jier Gurbe Douwstra fan it 1e plak ôf...? ;-)

Nieuws dorpshuis: pin, foto's, roken en meer...

Dorpshuis BarIngezonden door stichtingsbestuur dorpshuis de Lytse Fjouwere

Allereerst willen we iedereen een gezond en gelukkig 2018 toewensen.

De Lytse Fjouwere is volop in bedrijf. De ‘vaste’ gebruikers, zoals de toneelvereniging, yoga, de biljartclub, het koor, de darters en de kaartclub hebben er hun wekelijkse activiteiten. De FDD organiseert diverse activiteiten voor jong en oud, er zijn filmmiddagen/avonden en het dorpshuis wordt regelmatig gehuurd voor familiefeestjes en alles wordt draaiende gehouden door vrijwilligers!  Super dat dit zo lang al zóo goed gaat, hier kunnen we best trots op zijn met zijn allen.

Er zijn een paar ontwikkelingen waar over we u graag willen informeren.

Lees meer...

Lees meer: Nieuws dorpshuis: pin, foto's, roken en meer...

Herindeling: gemeente Winsum?

Oudjaarsstunt GemeenteWinsum2017
In de gemeente Littenseradiel wordt in 2017 nog goed uitgepakt door de Oudejaarsploegen. De herindeling speelt daarbij een prominente rol.
Na de oudejaarsstunt in Easterein, heeft ook de Oudejaarsploeg van Winsum frl niet stil gezeten, die alle 29 dorpen daarbij heeft betrokken.

Op de plaatsnaamborden is 'gemeente Littenseradiel' gewijzigd naar 'gemeente Winsum'.
Bij Eetcafé de Trijesprong in Winsum hangt een doek aan de gevel: 'Wy fiele ús by gemeente de Waadhoeke noch net hielendal thús, dêrom is fan 1 jannewaris ôf café de Trijesprong ús nije gemeentehûs'.
Op de gevel van het gemeentehuis Littenseradiel in Wommels hangt een verhuisbericht, verwijzend naar de 'nieuwe locatie' in Winsum.

Foto's door Eetcafé de Trijesprong in Winsum, meer op hun Facebookpagina.

Frijheidsbyld en 'pimelfontein' dûke op yn Easterein

AldjiersstuntEasterein2017
It fijheidsbyld út Snits en de 'pimelfontein' út Warkum binne op âldjiersdei opdûkt yn Easterein.
De âldjiersploech Easterein sprekt mei ludike teksten harren soargen út foar de weryndieling nei de gemeente Súdwest Fryslân:

"11 Fountains is dat net wat flauwekul? Súdwest stipet in soad oan de stêd, binne lytse doarpen aanst net de lul?"
"Al soene se ús ferpauperje litte yn Easterein, ús frijheid as mienskip bliuwt stiif oerein!"

Henk Bootsma wie der fan 'e moarn al betiid by en makke taheakke foto.

Doarpshûs iepen mei jierwikseling

Dorpshuis Bar
Aldjiersnacht nei tolven is doarpshus De Lytse Fjouwere yn Itens iepen foar minsken dy mekoar in lokkich 2018 tawinskje wolle, meiinoar de goede foarnimmens trochnimme wolle, as gewoan foar in gesellige sit. Tige wolkom!

"Nim my mei dy mei": kleine domper of stunt van 2017?

Top100 Artiesten stembanner stim op us
Het lied 'Nim my mei dy mei' van de Greidebern ft. Wiebe Kaspers, is nog niet terug te vinden in de Fryske Top 100.
Vrijdag heeft Omrop Fryslân de nummers 11 t/m 100 bekend gemaakt, maar de Friese popsong over de grutto, die basisschool de Romte samen met Wiebe Kaspers en nog 3 basisscholen in Littenseradiel maakte, staat daar niet tussen.

Omrop Fryslân zendt de Fryske Top 100 uit op Oudejaarsdag van 12:00-00:00 uur. De top 10 wordt pas op de avond zelf bekend gemaakt. 
Tot dusver een kleine domper voor 'Nim my mei dy mei', al bestaat er een kans dat de 'mienskip' het nummer en het project zo heeft omarmd, dat het lied voor een grote stunt kan zorgen en wellicht vanuit het niets de Top 10 binnen zal stormen... we kunnen enkel afwachten.

Itenser Sander Metz is in ieder geval zeker van een plek, hij is met 'Do bist de sinne' van Van Geeft 'm nieuw binnen gekomen op plek 72.

Regels ôfstekken fjoerwurk

vuurwerk
Fjoerwurk ôfstekke is allinne tastien mei de jierwikseling (31 desimber) fan 18.00 oere oant (1 jannewaris) 02.00 oere.

De gemeente en de plysje hâlde tafersjoch op dizze nije regeljouwing. Minsken dy’t trapearre wurde op it ôfstekken fan fjoerwurk bûten de fêststelde tiden, riskearje in boete of trochferwizing nei buro Halt (jongerein).

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen