De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Sneeker Nieuwsblad: De Klas

SneekernieuwsbladDeRomteKlas
Op de valreep staan ze nog één keer met elkaar op de foto: Groep 8 van Basisschool De Romte.
Het Sneeker Nieuwsblad plaatst elke week in de rubriek 'De Klas' een foto van een basisschoolgroep in de krant.

Na de zomervakantie zullen (vlnr) Robin, Tjitske, Bartle, Marije, Ima, Anne, Martzen en Elbrich naar de middelbare school.

Spulwike 2013

Spulwike2013De earste wike fan'e simmerfakânsje foar de skoallebern sit der alwer op en dêrmei is ek in ein kaam oan Spulwike 2013.
De organisaasje, lieders en bern yn sawol Easterwierrum, Easterlittens as Weidum hawwe it mar troffen mei it waar.

De earste foto's binne al op'e Facebook-side fan Spulwike te finen, ynkoarten komt der noch in Spulwike krante en sil ek de Spulwike website bywurke wurde.

Fjouwer Dappere mûskes

Foar in nij projekt dat nei de simmerfakansje begjinne sil, foar bern faFjouwerDappereMuskesn de basisskoalle, is Sieuwke Rijpma (Itens) op syk nei 4 dappere mûskes en hun freonen en freondintsjes.

Wat sille dizze mûskes dwaan? Sjonge, dûnsje en spylje!

De mûskes sille in stik fan Eppie Dam en Hindrik van der Meer útfiere.
Ticht by hûs bin ik geboaren; 4 dappere mûskes
De dûnsen hjirfoar binne makke troch Francisca Jansen en wurd mei de bern ynstudearre troch Sieuwke Rijpma.

Mear ynformaasje? Lês mear..

Lees meer: Fjouwer Dappere mûskes

Subsidie agrarische bedrijven


GemeenteLittenseradielVanaf 1 juli 2013 kunnen agrarische bedrijven subsidie krijgen voor het saneren van asbestdaken.
Wel moeten ze dat combineren met het plaatsen van zonnepanelen. Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met deze stimuleringsregeling die ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ wordt genoemd.

De subsidieregeling voor asbestsanering komt voort uit een convenant van de twaalf provincies met het Rijk. In Fryslân is voor dit project in het totaal € 1,5 miljoen ter beschikking gesteld.

Lees meer voor meer informatie...

Lees meer: Subsidie agrarische bedrijven

Museumkaart nei ynwenner Rien

Keunstrute2013Under tasjend each fan Lieneke van der Kwaak en John van den Berg fan de keunstrûte organisaasje hat ynterim wethâlder Klaas de Boer de winner lutsen út de mear as 2000 ynstjoerings. De Museumkaart giet nei Martie de Vreugt út Rien.

It organisaasjetiim betanket mei út namme fan de dielnimmers alle besikers dy’t fan Keunstrûte Littenseradiel 2013 wer in sukses makke hawwe. Yn 2014 sil de Lustrum Edysje – fiif jier Keunstrûte – plakfine op sneon 17 en snein 18 maaie.

Wie mist een lapjeskat

LapjeskatVan wie is deze lapjeskat????
 
Ze is (zwanger)aankomen lopen bij de buren van Annie Oldenburger op Hinnaard en vannacht bevallen.
 
 

Bedrijven in De 4 doarpen

De4doarpenLogo
 
Sinds de nieuwe website begin dit jaar online is gegaan, heeft ook het bedrijfsleven in De 4 doarpen een plekje gekregen op de site.
Tot op heden maakt alleen Kamstra Steenhandel uit Hinnaard gebruik van deze gratis(!) reclame mogelijkheid.

Daarom willen we ondernemers/bedrijven uit De 4 doarpen graag oproepen om dit ook te doen. Dit is niet alleen een mooi promotiemiddel voor het bedrijf, maar we willen de website graag zo compleet en aantrekkelijk mogelijk maken voor (toekomstige) inwoners, klanten en omwonenden.

Doorgeven kan via website(@)de4doarpen.nl haakjes wel even weghalen
De enige voorwaarde is dat het bedrijf is gevestigd in 1 van De 4 doarpen.

Belang bij sneller internet? Geef het door!

NGlasvezelaar aanleiding van de bijeenkomst over glasvezel in Littenseradiel van afgelopen maandag, is er een actiewebsite opgezet.

Via www.littenseradiel.opglas.nl kan iedereen die van mening is dat Littenseradiel, en daarmee ook De 4 doarpen, over glasvezel (snellere internetverbinding) zou moeten beschikken, het formulier invullen.

Tijdens de bijeenkomst was ook Rob van der Meer van B&B De Spieker (Itens) aanwezig, die aangaf dat de B&B geen bestaansrecht meer heeft als er binnen 3 tot 5 jaar geen glasvezel verbinding komt. Zo zullen er ongetwijfeld meer bedrijven/voorzieningen zijn, te denken aan basisschool De Romte. Dit geldt niet alleen voor bedrijven, maar ook zeker voor inwoners die ook belang kunnen hebben bij sneller internet.

Samen staan we sterk, vul het formulier in op ...

Bij onvoldoende aangetoonde behoefte kan de aanleg van glasvezel namelijk niet doorgaan.

Vragen? Meer informatie? Lees meer...

Lees meer: Belang bij sneller internet? Geef het door!

Kursus Frysk yn eigen doarp

Wolle jo in kursus Frysk folgje yn jo eigen doarp(en)?
De Afûk biedt dizze mooglikheid oan as op syn minst tsien minsken harren oanmeld hawwe foar deselde kursus.

Doch dan bygelyks in koarte kursus Lear mar Frysk (10 lessen), Skriuw mar Frysk (10 lessen) of in literatuerkursus (6 lessen) wêze kinne.

Ook zijn er veel  cursusmogelijkheden voor niet-Friestaligen, van Fries verstaan tot lezen of spreken. Wolle jo in brosjure hawwe, belje dan oan by Akke Wiebenga, Hearedyk 41, Itens.
Ek fia www.afuk.nl is alle ynformaasje te finen.

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen