De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Doarpshûs iepen mei jierwikseling

Dorpshuis Bar
Aldjiersnacht nei tolven is doarpshus De Lytse Fjouwere yn Itens iepen foar minsken dy mekoar in lokkich 2018 tawinskje wolle, meiinoar de goede foarnimmens trochnimme wolle, as gewoan foar in gesellige sit. Tige wolkom!

"Nim my mei dy mei": kleine domper of stunt van 2017?

Top100 Artiesten stembanner stim op us
Het lied 'Nim my mei dy mei' van de Greidebern ft. Wiebe Kaspers, is nog niet terug te vinden in de Fryske Top 100.
Vrijdag heeft Omrop Fryslân de nummers 11 t/m 100 bekend gemaakt, maar de Friese popsong over de grutto, die basisschool de Romte samen met Wiebe Kaspers en nog 3 basisscholen in Littenseradiel maakte, staat daar niet tussen.

Omrop Fryslân zendt de Fryske Top 100 uit op Oudejaarsdag van 12:00-00:00 uur. De top 10 wordt pas op de avond zelf bekend gemaakt. 
Tot dusver een kleine domper voor 'Nim my mei dy mei', al bestaat er een kans dat de 'mienskip' het nummer en het project zo heeft omarmd, dat het lied voor een grote stunt kan zorgen en wellicht vanuit het niets de Top 10 binnen zal stormen... we kunnen enkel afwachten.

Itenser Sander Metz is in ieder geval zeker van een plek, hij is met 'Do bist de sinne' van Van Geeft 'm nieuw binnen gekomen op plek 72.

Regels ôfstekken fjoerwurk

vuurwerk
Fjoerwurk ôfstekke is allinne tastien mei de jierwikseling (31 desimber) fan 18.00 oere oant (1 jannewaris) 02.00 oere.

De gemeente en de plysje hâlde tafersjoch op dizze nije regeljouwing. Minsken dy’t trapearre wurde op it ôfstekken fan fjoerwurk bûten de fêststelde tiden, riskearje in boete of trochferwizing nei buro Halt (jongerein).

Palingrokend het jaar uit

RiensterRikkersStandklein
Speciaal voor iedereen die nog in 2017 wil genieten van heerlijke paling, steken de Rienster Rikkers dit jaar nog eenmaal de palingrokerstonnen aan.

Paling bestellen kan vóór vrijdagavond 29 december 20:00 uur, kosten € 18,- per pond.
Dit kan via info(@)riensterrikkers.nl haakjes even weghalen, of tel: 0515-521444.

Deze verse paling kan dan zaterdag 30 december gezellig worden afgehaald, tussen 17.00 en 20.00 uur in de schuur op Draversdyk 4A te Rien.

De Rienster iel glydt troch de kiel!

Carbidschieten 2017/2018

GemeenteLittenseradiel
Carbidschieten tijdens de jaarwisseling is in onze gemeente populair. In onze Algemene plaatselijke verordening (Apv) is echter een verbodsbepaling voor het carbidschieten opgenomen.

Als de politie stuit op carbidschieters die zich niet houden aan genoemde voorschriften, dan zal zij strikt handhaven. Dat betekent dat het carbidschieten onmiddellijk gestaakt moet worden. Er kunnen zelfs boetes worden uitgedeeld en/of spullen in beslag worden genomen. Door de voorschriften strikt te volgen kan dit worden voorkomen!

Lees meer voor de voorwaarden.

Lees meer: Carbidschieten 2017/2018

Finale stemdag

Top100 Artiesten stembanner stim op us
Dinsdag 26 december is de finale stemdag van de Fryske Top 100.
De kinderen van basisschool de Romte hopen dit jaar een plek in deze toplijst te bemachtigen met het nummer Nim my mei dy mei, dat zij eerder dit jaar samen met Wiebe Kaspers en nog 3 basisscholen hebben gemaakt. 

Stem nu het nog kan: Greidebern ft. Wiebe Kaspers - Nim my mei dy mei

www.frysketop100.nl 
Het is dinsdag 26 december ook mogelijk om tussen 13:00 en 17:00 uur telefonisch te stemmen, volg hiervoor de berichtgeving van Omrop Fryslân.

Soms is het lastig om de persoonlijke top 5 verder aan te vullen, voor de mensen die iets minder bekend zijn met Friese muziek een aantal suggesties:
Van onze dorpsinwoners:
Sander Metz & Thea van der Laag - In mearke
Sander Metz & Thea van der Laag - Kin ik dan by dy
Van Geeft'm - Do bist de sinne

Of nummers waarin de dorpen een vermelding krijgen:
Grytz en Grize - Rintsje fan Rien

Kado foar alle húshâldens

GemeenteLittenseradiel
By de Skille fan 27 desimber (of krekt in pear dagen earder as letter) krije jo in pakketsje besoarge. Yn dat pakketsje sit it boek ‘Dossier Littenseradiel’ en in dvd mei in registraasje fan de muzikale filmfertelling ‘Greidehert’. Ek sitte der ansichtkaarten fan alle doarpen by. Dit is in kado fan de gemeente Littenseradiel by it ôfskie.

Yn it boek Dossier Littenseradiel steane ferhalen oer nijsgjirrige saken en minsken, bysûndere foarfallen en memorabele mominten út de perioade dat Littenseradiel bestie, fan 1984 – 2018.

De dvd Greidehert is in registraasje fan de ôfskiedsfoarstelling Greidehert, dy’t yn desimber 2017 ferskate kearen yn Winsum opfierd is. De reaksjes fan de oanwêzigen by de foarstelling wiene dat it ‘ontroerend’ wie, dizze oade oan Littenseradiel. Om’t net alle ynwenners oanwêzich wêze koene, kin no elkenien fia de dvd dochs meigenietsje fan dizze artistike ympresje fan ús prachtige Littenseradiel. It wie moai, it is moai en it bliuwt moai yn ús Greidehert!

GJIN iepen kafee!

Fan wege tryste omstannichheden giet it iepen kafee freedtemiddei 29 desimber NET TROCH!

Dorpshuis2

Iepen kafee 29 desimber

Dorpshuis1
Freed 29 desimber is it kafee yn it doarpshûs wer iepen, fanôf 14.30 oere. It wurd wer in gesellige middei/jûn foar jong en âld.
Biljerte, kaarte, sjoele, hake as puzzelje... Der is ek wer in hapke. Foar dit iten graach efkes opjaan by Bowe Jan; kosten foar it iten binne € 2,50. Fred makket grif wer wat lekkers!!
Oant 29 desimber!

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen