De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Rienster Rikkers 2e en 3e priis Kampioenskip Littenseradiel

RiensterRikkersStandklein
De Rienster Rikkers hawwe sneon 19 augustus de 2e en 3e priis wûn by de 24e edysje fan it Iepen Kampioenskip Ielrikjen Littenseradiel. It kampioenskip dat ferline jier nij libben ynblaasd is troch de hjoeddeistige kroechbaas, luts yn kombinaasje mei de simmerfair in protte minsken nei Baard. De kampioenstitel gie nei R. de Vries út Harns. 

Sneon 26 augustus komme de Rienster Rikkers op 'e nij yn aksje, dan op it Frysk Kampioenskip Ielrikjen yn Tsjalbert dêr't de mannen de titel ferdigenje sille. Ferline jier namen de rikkers sawol de kampioenstitel as de 2e priis mei nei Rien.

Vriendenpartij 2017 (foto's)

Vriendenpartij2017 fotos
Beste minsken,

Nammens de vriendenpartij wolle we eltsenien bedanke foar de prachtiche dei fan ofrûnde snein.
It waar siet mei, we hienen geweldiche sportiefe keatsers en de dei waard flitsend ôfsluten mei muziek fan “van geeft m”
Der binne ek skitterende foto’s makke troch Lieuwe Bosch út Tsjom.

Hjirûnder de link:
https://myalbum.com/album/LkPjMphE4etQ 

Fjirder binne der ek oare foto’s en filmkes makke. Dizze kinne jim besjen op De Vriendenpartij pagina op facebook.
Wy hope der folgjend jier wer san moaie dei fan te meitsjen.
Groetnis Jan Boonstra, Willem Visser en Johannes Hazenberg

Freule Keatspartij 2017

FreuleWommels
Woansdei 9 augustus sil de Freule Keatspartij wer plakfine yn Wommels. De Freulepartij is de belangrykste keatspartij foar jonges fan 14 oant 16 jier. Oan de keatspartij dogge jonges fan de ferskate ôfdielings fan it KNKB mei.
Der steane 53 partoeren op de list, fjouwer mear as ferline jier. 

De 4 doarpen wurde dit jier spitigernôch op 'e nij net fertsjintwurdige mei in partoer. K.F. Itens e.o. is der net yn slagge om in partoer byelkoar te krijen.
Sûnt dit jier is de Freulepartij ûnderbrocht by in stiftingsbestjoer. Anke Strikwerda (Itens) makket as ponghâlder diel út fan dit nije bestjoer.

Vriendenpartij: 13 augustus 2017

Vriendenpartij2017
Zondag 13 augustus a.s. vindt de jaarlijkse Vriendenpartij plaats op het sportveld in Itens.
Een kaatspartij waarbij gekaatst wordt met zachte bal en speciaal veld. Ook voor mensen die niet (goed) kunnen kaatsen!
Deze gezellige kaatspartij wordt afgesloten met een barbecue en LIVE muziek van Sander Metz.

Aanvang kaatsen 09.30 uur, aanvang BBQ ca. 18.00 uur.
Kosten kaatsen € 15,- incl. eten en drinken, kosten BBQ inclusief consumpties € 15,-
De hele dag meedoen € 25,-

Opgeven kan tot donderdag 10 augustus bij: Willem Visser tel: 06-18701311, Jan Boonstra jr. tel: 06-29078082, Johannes Hazenberg tel: 06-81465039 of via e-mail naar: freonepartij(@)gmail.com haakjes even weghalen

FD: Karakteristieke gebouwen Littenseradiel op lijst

FD KarakterstiekeGebouwenLittenseradiel
Gelezen in het Friesch Dagblad, 27 juli 2017:

Kerken, woningen en boerderijen die niet op de Rijksmonumentenlijst staan, kunnen best waardevol zijn. Om dergelijke objecten beter te kunnen beschermen, heeft de gemeente Littenseradiel een inventarisatie laten uitvoeren. Die heeft een lijst opgeleverd met objecten die door de gemeente karakteristiek worden genoemd.

Met de inventarisatie neemt de gemeente een voorschot op de komende herindeling. Per 1 januari 2018 gaat Littenseradiel op in de nieuwe gemeente Waadhoeke, in Súdwest-Fryslân en Leeuwarden. De herindelingspartners krijgen de inventarisatie toegestuurd, in de hoop dat ze er ,,werk van maken”, aldus wethouder Bram Bonnema. Littenseradiel zal zelf op basis van de lijst geen nieuw beleid meer opstellen.

De vroegere herberg in Rien uit 1920 kreeg een score van 21 punten. Alle objecten met een score hoger dan 19 punten zijn volgens het Steunpunt Monumentenzorg zo waardevol dat volledig behoud voorop zou moeten staan.

Lees meer...

Lees meer: FD: Karakteristieke gebouwen Littenseradiel op lijst

Holle Bolle... 45 jier Spulwike!

SpulwikeLogo
De alderearste wike fan 'e simmerfakânsje foar de skoalbern sit der alwer op. Foar in protte bern yn Littenseradiel stie dizze wike yn it teken fan Spulwike. 
Dit jier in bysûndere edysje, Spulwike bestiet 45 jier. Dêrom foar alle bern dit jier in ekstra dei op freed mei in grutte foksejacht, pannekoeken ite mei 600 bern en gigantyske stoarmbaan fan mear as 200 meter!

Foto's/fideo's fan dizze prachtige wike binne te finen fia de Spulwike-Facebookside as fia harren webside. Hjoed (sneon) ek in protte oandacht yn 'e Fryske kranten. Letter sil ek de Spulwike krante wer ferskine, dizze wurdt wer oan Op 'e Skille taheakke.

Spulwike is foar alle skoalbern yn Littenseradiel, jierliks dogge der sa'n 600 bern út de gemeente oan mei. Op dit stuit wurdt der noch hurd wurke oan plannen foar it ferfolch yn 2018 nei de gemeentlike weryndieling. Hoe dan ek: Spulwike sil der bliuwe!
Alle minsken dy’t de Spulwike in waarm hert ta drage kinne freon wurde fan de Spulwike, sjoch >hjir< foar mear ynformaasje.

Maak het inbrekers niet te makkelijk

Politie Logo
De zomerperiode is een tijd waarin veel inbrekers toeslaan, omdat ze weten dat bewoners van huis zijn of omdat ze een raam open zien staan.

Om een inbraak te voorkomen is het belangrijk dat bewoners deze tips opvolgen:

Op vakantie? Licht de buren in
Vertel uw vertrouwde buren over uw vakantieplannen. Zij kunnen op uw woning letten en helpen deze een bewoonde indruk te geven. Door de post weg te halen, de plantjes water te geven, de auto af en toe eens op de oprit te zetten en een lampje aan te doen.

Dagje weg? Deur op slot!
Ramen en deuren staan vaker open met het mooie weer. Een insluiper kan dan zonder in te breken uw woning binnenkomen en er binnen enkele minuten met uw spullen vandoor zijn. Doe uw deuren en ramen op slot; ook al gaat u maar heel even naar de buren, boodschappen doen of even naar boven om bijvoorbeeld de was op te hangen. Leg geen kostbare spullen in het zicht.

Bel 112 bij verdachte situaties
Vertel uw buren dat ze bij een verdachte situatie (bijvoorbeeld geluiden vanuit uw woning terwijl u er niet bent) direct de politie via telefoonnummer 112, het nummer voor spoed, moeten bellen. Snel alarm slaan, betekent een grotere kans om de inbrekers te pakken.

Hessel en Sander

Us doarpsgenoaten Hessel Abels en Sander Vriesema stiene juster prachtich yn de LC.

Se wienen sneon op de iepen dei fan SC Heerenveen en ha ferskeidene hântekens sammele.

In moai begjin fan de simmerfakânsje.DSCN6972

Feestlike iepening doarpshûs De Lytse Fjouwere

DorpshuisVrijwilligersfeest2016
It duorret noch efkes, mar it kin alfêst yn de aginda en op de kalender skreaun wurde: op 23 septimber fanôf 15.30 oere wolle we graach it ferboude doarpshûs De Lytse Fjouwere op nij iepenje en fiere dat de ferbouwing sa goed slagge is. 

We binne drok dwaande in feestlik programma gear te stallen, de útnoeging folget letter. 

It bestjoer fan doarpshûs De Lytse Fjouwere.

De Romte maakt videoclip Grutto-lied met Wiebe Kaspers

DeRomte VideoclipWiebeKaspers
De kinderen van basisschool de Romte in Itens hadden dinsdag 18 juli de opnames van een heuse videoclip op school. Dit alles in het kader van Greidhoeke goes Onderwijs, het onderwijsproject van de vier basisscholen van Gearhing Onderwijsteam 7 in Littenseradiel.

De afgelopen periode konden kinderen suggesties doen voor de tekst van een popsong over de grutto. Muzikant Wiebe Kaspers heeft met deze suggesties een Friese popsong geschreven en de verhaallijn en bijdragen van kinderen hierin verwerkt.
Bij een echte popsong mag een videoclip niet ontbreken, zo ging Wiebe Kaspers samen met een opnameteam langs de vier scholen om deze met de kinderen op te nemen.
De ambitie is om eind dit jaar met ‘Nim my mei dy mei’, zoals de titel van het nummer luidt, een notering in de Friese Top 100 te verkrijgen.

Lees meer...

Lees meer: De Romte maakt videoclip Grutto-lied met Wiebe Kaspers

Stem!

NimMyMeiDyMei

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen