De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Dames kleding verkoop in Rien 22 juli

kledingOp zaterdag 22 juli om 12.00 uur er een verkoop van dameskleding in café Rien. Kleding Judy Bruinsma, Alien Tjerkstra en dochters.
Maat 36 t/m 44. Jurkjes, rokjes, blazers, jassen, broeken, schoenen etc. Bijna alles voor 5 à 10 euro per stuk. Er is veel meer dan op de foto's staat. Komt allen!

Jongereintoaniel op eigen skonken

nuvere fratsenIt is al hast wer fiif jier ferlyn dat it doetiidske bestjoer fan toanielferiening Fuort mar los mei it plan kaam om toaniel foar jongerein yn Easterein op te setten. It idee wie om te begjinnen mei jongereintoaniel binnen Fuort mar los en om nei in pear jier in selsstannige feriening op te rjochtsjen spesjaal foar jongerein. 
Nei fjouwer súksesfolle toanielfoarstellings troch de jongerein, is no de tiid kommen om op eigen skonken stean te gean. Wy wolle jimme dêrom foarstelle oan ‘Nuvere fratsen’, de toanielferiening foar en troch jongerein. Fansels kinne jim lid of stiper wurde fan ús feriening en ynkoarten sille wy jimme hjir oer mear ynformaasje stjoere.

Wy kinne jim no al witte litte dat ‘Nuvere fratsen’ yn febrewaris 2018 de foarstelling ‘Aladdin’ op ‘e planken bringe sil. Wy gean út fan wér in fanatastysk toanielseizoen en hoopje jim te sjen by de útfiering fan ‘Aladdin’!

Met freonlike groetnis, it bestjoer fan ‘Nuvere fratsen’
Siebolt Bouma, Akke Veldman, Friek Kosse, Linda Petra en Ria Dijkstra

18 juli musical 'De Kauwgomgangsters' de Romte

kauwgomAl wekenlang wordt er druk geoefend op school voor de afsluiter van het schooljaar; de musical. Dit jaar wordt de musical 'de Kauwgomgangsters' uitgevoerd door kinderen van groep 1 tot en met 8 van bassischool de Romte. De uitvoering vindt plaats in doarpshûs de Lytse Fjouwere. Dinsdagavond is de uitvoering, echter dinsdagochtend om 10.00 uur is de generale repetitie en dan is het natuurlijk extra leuk voor de kinderen dat hier ook publiek bij aanwezig is!
Daarom wil de kinderen ook dorpsbewoners uit de Fjouwer dorpen uitnodigen om de komen kijken bij de generale repetitie. De toegang is gratis!
Inloop is vanaf 9.30 uur, de voorstelling begint om 10.00 uur; komt allen!

Fûgelwacht Rikkersfeest 15 july

rikkers 4
We starte om healwei fjouweren mei de Fiskwedstriid
Op de smûke kade yn Rien
Ald en jong kin mei dwaan
Opjefte foar oanfang wedstriid
Opfleure mei live muzyk
Dêr nei op de kamp
Sille de tonnen rikje
It bier is kâld
Flonkert de wyn yn it glês
De fisk is fergees !!!!
It waar ûngewis
Mar de jûn sil smûk wêze
De bern kinne harren fermeitsje op it springkessen
Harren moai meitsje litte troch de smynksters
Ranja drinke; sa folle as se wolle en iis en poffertjes ite. 
Fierder muzyk, einekuorren meitsjen, fjoerkuorren, iten, drinken, gesellichheid en foaral rikke fisk
Eltsenien is fan herte wolkom!
Dit barren wurdt mooglik makke troch de stipe van sponsors en de ynset fan tal frijwilligers.

Zaterdag 15 juli oud papier

Zaterdag 15 juli a.s. wordt (vanaf) 08.30 uur het oud papier weer opgehaald in de 4 dorpen. 

Graag rekening houden met onderstaande aandachtspunten:                                                                                     papier hier
-Alleen oud papier/karton wordt aangeboden langs de openbare weg;
-Het oud papier graag bij elkaar binden met een touwtje;
-Mochten mensen zelf het oud papier in de container zetten, dan graag zoveel mogelijk achterin de container schuiven.

De opbrengst van het oud papier gaat naar Basisschool De Romte in Itens.

 

Lêzing skiednis Ikoanen 15 july

kerk itens
Yn de Fermanje is dizze simmer op de dagen fan it Tsjerkepaad in útstalling te besjen fan sa'n 50 ikoanen. Sneon 15 july sil Wiebe Dijkstra om 15.00 oere in lêzing fersoargje oer de skiednis fan ikoanen. 

Fanôf 1 july is it Mienskipshus Itens eltse sneon fan 13.30 oant 17.00 oere iepen! Tsjerkepaad, expositie 'Ikoanen", toeristische ynformaasje en lytse byb. Kom mar ris del!

Wat dochsto op ‘Burendag’?

Burendag
Op sneon 23 septimber is wer de nasjonale ‘Burendag’; in inisjatyf fan Douwe Egberts en it Oranje Fonds. ‘Burendag is in dei wêrop buorlju gesellich by-inoar komme en wat goeds dogge foar-inoar en foar de buert. Buerten wurde leuker, sosjaler en feiliger as buorlju inoar moetsje en harren mei-inoar ynsette foar de buert.

Aktiviteiten ‘Burendag’
Op ‘Burendag’ fiere buorlju oeral yn Nederlân harren goede ideeën út, fan buertbrochjes oant seiskampen en skjinmak-aksjes, mooglik mei in bydrage fan heechút € 400,00 fan it Oranje Fonds.

It Oranje Fûns stipet sosjale inisjativen en befoarderet sa kontakt en ferbining tusken groepen minsken. Dêrom is it foar buertorganisaasjes mooglik om in oanfraach oant € 400,00 yn te tsjinjen by it Oranje Fonds om harren plan foar ‘Burendag’ útfiere te kinnen. Ek as jo ‘Burendag’ op 22 of 24 septimber fierse, kinne jo subsydzje oanfreegje. Tink der om: dizze oanfraach moat fóár 1 septimber 2016 yntsjinne wêze!

Sjoch foar de betingsten en mear ynformaasje op www.burendag.nl

Subsydzjes oanfreegje

Dorpsbelang Subsidies
Op verzoek van dorpsbelang, bijgaand een brief (zie afbeelding) van de gemeente Súdwest-Fryslân, een uitnodiging voor een bijeenkomst over subsidies, tarieven en vergoedingen. Speciaal voor verenigingen.

Klik >hier< voor een grotere weergave.

Ielrikkersfeest no op 15 july!

rikkers 4
Yn ferbân mei de waarberjochten is beslúten om it Fûgelwacht Rikkersfeest te fersetten nei sneon 15 july!

Stem!

NimMyMeiDyMei

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen