De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Chocoladerepen-verkoop Boarterstún Yn'e Golle

ChocolateKomende week kunt u één van de bestuursleden van speeltuincommissie Yn'e Golle aan de deur verwachten. Zij verkopen chocoladerepen, waarvan de opbrengst ten goede komt aan de speeltuin in Itens. De verschillende repen kosten €2 per stuk en 3 repen kosten €5.
Daarnaast doet de speeltuincommissie een oproep voor het betalen van de contributie van €4,- (per jaar). Hiermee wordt het klein onderhoud bekostigd en het onderhoud van het groen.
Allegearre oan de sûkelade!

Jeu de boules


jeu de boules 2Wa hat sin om it jeu de boulen dizze simmer wer op te pakken?
Op Keningsdei treffe we de leafhawwers, fan alle leeftiden, graach op it sportfjild yn Itens, sa rûn 14.00 oere.
Dan kinne we faaks ek ôfprate hokker dei/tiid it beste útkomt om meielkoar dit moaie spultsje te spyljen.
Dus minsken, helje de jeu de boules ballen wer foar it ljocht!

(der binne twa setsjes beskikber foar wa’t se self net hat)
Wa’t net kin op Keningsdei, mar tenei wol meidwaan wol, dan dit graach efkes fia de mail oan ien fan ús trochjaan.

Tineke Viëtor Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Johanna Bouma Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Marten de Boer Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Agatha Flier Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Yoga

yogaDe yogagroep in Itens bestaat al ruim dertig jaar, al die tijd o.l.v. Ellen ten Hooven. Op dit moment zijn er zo’n veertien leden, waaronder ook enkele vrouwen van buiten onze vier dorpen.
Naast ontspannings- en ademhalingsoefeningen, krijgen ook onze spieren en gewrichten de nodige aandacht. Goed dus voor lichaam en geest!
Na afloop drinken we samen gezellig een kopje koffie.
Kom vrijblijvend eens een gratis proefles volgen om te kijken of het iets voor je is. 

Waar: dorpshuis “de Lytse Fjouwere”
Wanneer: van september t/m april
Tijd: van 10.00-11.00 uur
Kosten: 10 lessen voor €65,-

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met:

Johanna Bouma Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Agatha Flier Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

FDD jûnskuier


kuierOfrûne moandei wie de earste jûnskuier, organisearre troch FDD. Fanôf no is der eltse moandei in jûnskuier, as it waar it ta lit. De start is om 19.00 oere by it doarpshûs, foar wa't mei wol te kuierjen!

Koningsdag 2017 in de 4 doarpen

koningsdag 2017Donderdag 27 april is het weer een feestelijke dag; Koningsdag!

Om dit met alle inwoners van de 4 doarpen te kunnen vieren, willen we graag inventariseren of er verenigingen of andere mensen uit de 4 doarpen zijn, met plannen voor een activiteit op deze dag. Misschien kunnen we de activiteiten bundelen in één programma?! Zo nodigen we onze dorpsbewoners uit om vooral in onze dorpen te blijven en met elkaar Koningsdag te vieren. Daarnaast kunnen we samen de activiteiten promoten en kan een ieder zien wat er op deze dag te doen is.


Vind je het leuk om een vrijmarkt te organiseren? Wil je spelletjes gaan doen of heb je een andere activiteit?
Geef jouw activiteit/idee door aan doarpsbelang en wij maken een programma van deze dag.

Wij zorgen voor de verspreiding van het programma en de promotie via de website de4doarpen, Facebook etc. Mail jouw idee/activiteit voor 10 april naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Samen maken we er een mooie dag van!

Doarpsbelang de Fjouwer doarpen

Itenser Rûnte 30 maart


fedde schurerDizze jûn giet frou Liemburg yn op libben en wurk fan Fedde Schurer. It Kwartettekoar û.l.f Hindrik van der Meer sil as illustraasje by de lêzing in pear lieten fan Fedde Schurer hearre litte.

Dr Liemburg is dielnimmer oan de Itenser Rûnte as se der tiid foar hat; sy is promovearre op “Fedde Schurer, biografie van een Friese koerier”en yn it deistich libben boargemaster fan Littenseradiel)

Algemiene ynformaasje oer de Itenser rûnte:
-Elke jûn begjint om 20.00 oere en nei in skoft fan sa’n 20 min kin der in diskusje plak fine of fragen steld wurde. Wy slúte om 22.00 oere
- Plak is de Martinitsjerke yn Itens (Herfoarme tsjerke)
- Opjaan kin troch € 30,00 oer te meitsjen (freegje rekeningnûmer op by Douwe Willemsma) 
-Yn it skoft is der kofje of tee beskikber foar €0,50
-Ynljochtings: Douwe Willemsma, Hearedyk 37, 8735 HP Itens. Tel.0515331744 of email neiDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zomertijd

Zomertijd2 
In de nacht van zaterdag 25 maart op zondag 26 maart gaat de zomertijd weer in: de klok gaat om 02.00 uur één uur vóóruit, dus een uur korter slapen.

Nu kan iedereen weer profiteren van het natuurlijke daglicht en bezuinigen op elektriciteit. Energiebedrijven schatten een paar jaar geleden dat de zomertijd zo'n 0,3 procent energiebesparing oplevert.

Makkelijk onthouden?
Voorjaar: De klok gaat vooruit
Najaar: Achterin het jaar, de klok gaat achteruit

Gemeente Littenseradiel siket nei bêste Frysktalige doarpssjoernalistyk

fryslanDe gemeente Littenseradiel siket ek yn it lêste jier fan har bestean nei de bêste Frysktalige bydrage dy’t yn 2017 yn ús gemeente yn in doarpskrante of op in doarpswebside stien hat. Hjirmei wol de gemeente Littenseradiel it brûken fan de Fryske taal stimulearje. Foar de trije bêste stikken binne der jildprizen beskikber.

It prizejild fan € 500,00 wurdt ferdield oer de trije bêste Frysktalige stikken. De winner fan de earste priis krijt in jildbedrach fan € 250,00, de twadde priis is € 150,00 en de tredde priis is € 100,00.

In ûnôfhinklike sjuery sil de trije bêste stikken útsykje. It gemeentebestjoer rikt de prizen út op it ôfskiedsfeest fan ús ynwenners yn desimber fan dit jier.

Om te bepalen wa’t de bêste Fryske bydrage oan de doarpssjoernalistyk skreaun hat, wurde de doarpskranten dy’t de gemeente op it gemeentehûs krijt, yn ‘e gaten hâlden. De gemeente ropt de skriuwers fan doarpskranten en –websides ek op om moaie Fryske stikken ûnder de oandacht te bringen foar dizze priis. It stik kin oant uterlik moandei 9 oktober 2017 ynstjoerd wurde nei Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Oud papier: zaterdag 15 juli

OudPapier
Zaterdag 15 juli a.s. wordt (vanaf) 08.30 uur het oud papier weer opgehaald in de 4 dorpen. 

Graag rekening houden met onderstaande aandachtspunten:
-Alleen oud papier/karton wordt aangeboden langs de openbare weg;
-Het oud papier graag bij elkaar binden met een touwtje;
-Mochten mensen zelf het oud papier in de container zetten, dan graag zoveel mogelijk achterin de container schuiven.

De opbrengst van het oud papier gaat naar Basisschool De Romte in Itens.

 

Earste ljipaai Littenseradiel is fûn

EarsteLjipaaiLittenseradiel2017
Ek yn Littenseradiel is it earste ljipaai fûn! Rindert Jansma fan Deinum (1998) fûn it aaike moandeitemoarn om 8.10 oere yn it lân efter it tankstasjon by Hilaard. Der lei ien aaike yn it nêst. It is troch de weryndieling op 1 jannewaris 2018 de lêste kear dat it earste aai fan Littenseradiel fûn wurde koe.

Om’t ljipaaien net mear meinommen wurde meie, wurdt it aaike net mear lottere yn it gemeentehûs. De Bond van Friese Vogelwachten (BFVW) kontrolearret yn it fjild oft it aaike en de finer oan de easken foldogge en jout it dêrnei troch oan de gemeente.

Boargemaster Johanneke Liemburg hat Rindert en heit Ulbe moandei oan de ein fan 'e moarn ûntfong op it gemeentehûs. Sy hat Rindert fan herte lokwinske, de oarkonde ynfold en it fynderslean fan € 15,00 jûn.

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen