De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Jongereintoaniel Fuort Mar Los: HEKSEN

JongereintoanielPosterHeksen
Fansels wolle jim ek nei de musical 'Heksen' op 4 febrewaris 2017! Wy riede jimme oan om de kaarten yn it foar te reservearjen... It oantal plakken is nammentlik beheint en fol = fol!
De kaarten foar bern kostje 3 euro en foar folwoeksenen is it 7,50 euro.
Jo kinne kaarten reservearre fia Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Wolle jo hjirby oanjaan om hoefolle berne- en/of folwoeksenen kaarten it giet?
Reservearre kaarten kinne in heal oere foar oanfang fan de musical "Heksen" ôfhelle wurde oan 'e kassa.
Elbrich Bouma, Julia Bouma en Jelmer Abels út Itens spilje mei dit jier!

Ynwennertal De 4 doarpen: -7

It ynwennertal fan De 4 doarpen is it ôfrûne jier op 'e nij ôfnaam, al is de delgong minder grut as de ôfrûne jierren. De ôfrûne jierren naam it ynwennertal al hieltyd ôf, begjin 2014 -14, begjin 2015 -16, begjin 2016 -14 ywenners, mar no begjin 2017 -7 ynwenners.
Itens is it ienige doarp dat dêr't it ynwennertal gelyk bliuwt mei 236 ynwenners. Hinnaard ferliest de measte ynwenners, -4. Rien -2 en Lytsewierrum -1. 

DOARP YNWENNERS 01-01-2016 YNWENNERS 01-01-2017 +/-
  M F T M F T  
HINNAARD 27 21 48 24 20 44 -4
ITENS 123 113 236 123 113 236 --
RIEN 59 53 112 61 49 110 -2
LYTSEWIERRUM 37 32 69 38 30 68 -1
               
TOTAAL
246 219 465 246 212 458 -7
It ynwennertal fan de hiele Gemeente Littenseradiel is ek flink sakke. Begjin 2016 in delgong fan -45, no begjin 2017 in delgong fan -89 ynwenners.

Bingoavond: 27 januari

Bingoavond
Vrijdag 27 januari a.s. organiseert Fûgelwacht De Fjouwer Doarpen opnieuw een bingoavond voor jong en oud.

De avond vindt plaats in Dorpshuis de Lytse Fjouwere te Itens, aanvang 20:00 uur.

Er worden 10 ronden gespeeld á 1 euro per ronde, waarbij mooie prijzen en waardebonnen zijn te winnen.
Een ieder wordt ontvangen met een kopje koffie en tijdens de pauze een hapje. Muzikale omlijsting door Henk de Vries.

Fergees kursus Frysk skriuwen foar doarpsskriuwers

vlag
It Frysk nimt yn Littenseradiel in wichtich plak yn. De gemeente fynt it dêrom fan belang dat yn it Frysk skreaun wurde kin yn doarpskranten. Dêrom nûget se skriuwers fan doarpskranten en doarpswebsides út om yn 2017 mei te dwaan oan in kursus ‘Skriuw mar Frysk’ fan de Afûk. Opjaan kin oant en mei 31 jannewaris.


De kursus dy’t de gemeente oanbiedt, bestiet út tsien lessen wêryn de basis fan it Frysk skriuwen oan ’e oarder komt. De kursus bestiet út it behanneljen fan de wichtichste staveringsregels (NL: spellingsregels) en it tapassen dêrfan yn teksten sa’t dy by it meitsjen fan stikjes foar in doarpskrante of webside brûkt wurde. Eigen foarbylden, bygelyks resinsjes, advertinsjes, ferslaggen fan gearkomsten en sportwedstriden, kinne as kursusmateriaal brûkt wurde. Dêrneist leare de kursisten ek wat oer Frysk taaleigen; wat is wol of net geef Frysk en wat binne Nederlânske ynslûpsels.

De kursus is ynklusyf it lesboek Skriuw mar Frysk-module 1 en it boek Skriuw mar Frysk–oersjoch regels. Sa lang as de kursus duorret, kinne de kursisten fergees gebrûk meitsje fan it digitale kursusoanbod fan de Afûk op it learplatfoarm eduFrysk.

Om ek oan de weryndielingspartners sjen te litten dat it Frysk wichtich is foar Littenseradiel, hat it kolleezje besletten de kursus ek iepen te stellen foar skriuwers fan doarpskranten yn de fúzjegemeenten.

Jo kinne jo oant uterlik 31 jannewaris opjaan by Anneke Hoekstra, kommunikaasjeadviseur en meiwurker Frysk fan de gemeente Littenseradiel, communicatie(@)littenseradiel.nl of 0515 – 33 44 92. Wolle jo dan jo namme, adres, tillefoannûmer en e-mailadres trochjaan en de namme fan de doarpskrante of webside.

  • Lokaasje: in doarpshûs yn de gemeente Littenseradiel.

  • De kursus start tongersdei 9 febrewaris 2017. De lessen binne ien kear yn de wike op tongersdeitejûn, fan 19.30 – 21.30 oere.

  • De kursus is geskikt foar Frysktaligen dy’t it Frysk (noch) net (goed) skriuwe kinne.

  • Kosten: de kursus is fergees.

  • De gemeente hat yn 2011, 2013 en 2015 ek in koarte kursus Frysk skriuwen organisearre. Wa’t doe oan de kursus meidien hat, kin him no net wer opjaan.

  • It minimum oantal kursisten is 8. Dielnimmen oan de kursus giet op folchoarder fan ynskriuwing. Sa gau as de kursus definityf trochgiet, krije de kursisten berjocht per e-mail.

  • Wannear der mear as 22 oanmeldings binne, sil in twadde groep foarme wurde. It maksimum oantal kursisten is 44 yn totaal. Fol is fol. De doarpsskriuwers út Littenseradiel hawwe foarrang.


Filmavond in het dorpshuis 14 januari

menAchter de schermen is keihard  gezocht naar de film MEN & CHICKEN (2015). 

De film van Anders Thomas Jensen puilt uit van de absurditeiten, smerigheid en contactgestoorde gekken. Heerlijk onconventioneel en raar met een diepere boodschap.
Komedie, gezinsdrama, sprookje, gekkeprofessor-horror, in Men & Chicken klontert het vrolijk samen.

https://youtu.be/Ag1miLsTpeQ

Zaterdag 14 januari  in het dorpshuis. Zaal open 19.45. We zien je graag!

Team FDD

Muziekkwis foar eltsenien

Easterein Rocks slacht nij paad yn en set útein mei muzykkwis

De ôfrûne jierren wie der om de pear jier in edysje fan Easterein Rocks. De (fernijde) kommisje Easterein Rocks slacht no ek in nij paad yn: sy sille ek oare aktiviteiten organisearje. Op 5 febrewaris 2017 begjint dat mei in muzykkwis mei live muzyk. 

‘It idee is hiel simpel’, seit ……., foarsitter fan Easterein Rocks. “Om de tsjustere dagen fan dizze tiid fan it jier fleurich troch te kommen, organisearje wy de muzykkwis op sneintemiddei oant de jûn ta. Der binne 7 rondes mei fragen oer bygelyks yntro’s fan nûmers (live spile) en oer albumhoezen. Tuskentroch wurde der nûmers spile troch de muzikanten fan Easterein Rocks. It giet ús derom dat it in gesellige middei wurdt dêr’t muzyk en kennis oer muzyk sintraal steane.” Oanmelde foar de kwis kin fia Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en kin yn groepkes fan 2 oant 4 persoanen, Kosten binne € 2,50 per persoan.

 It doel fan Easterein Rocks – sûnt koart in stifting – is om derfoar te soargjen dat jong en âld muzyk meitsjen bliuwt en dêr fan genietsje kin. Sûnt 2007 waard der ien kear yn de twa jier in konsert organisearre mei al de muzikanten dy’t yn Easterein wenje as wenje hawwe. Lokaal wie dat altyd in grut súkses. No komme dêr dus ek oare aktiviteiten by, mei as start in muzykkwis mei live muzyk.

Foar mear ynformaasje kinne jo kontakt opnimme mei Amarins de Haan, bestjoerslid fan Easterein Rocks, telefoannûmer 06-37445688, emailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Roorda Spannum zoekt spelers

RoordaSpannum
In Spannum wordt druk gewerkt aan het organiseren van een belevings-locatie theater, rond het leven van de middeleeuwse held Sybrand Roorda.
Voor dit stuk zijn zo'n 70 spelers nodig, erg veel voor een dorpje met 270 inwoners. De teller staat inmiddels op ca. 60 personen, er wordt momenteel nog gezocht naar mannelijke spelers.
Zodoende is Toneelvereniging Nim it sa't is benaderd, met de vraag of er in De 4 doarpen mensen zijn die mee willen en kunnen doen aan dit bijzondere project.

Mochten er inwoners zijn die mee willen doen, aanmelden kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Meer informatie? Lees de Nieuwsflits (pdf) of het onlangs verschenen Krantenbericht (pdf) in het FD. Of bezoek de >website< van Roorda Spannum.

Griene kontainer

LET OP:

Op Hinnaard wurdt de griene kontainer foartoan lege op TIISDEI (om de wike).
De grize kontainer bliuwt op tongersdei.container

Winterwille zaterdag 7 januari

winterwille fddDe eerste activiteit van FDD in het nieuwe jaar is de Winterwille; Stampotten/snert etc. eten met je dorpsgenoten in dorpshuis de Lytse Fjouwere. Om de kosten hoef je het niet te laten, € 2,50 voor stamppot.  Zaal open om 17.00. Welkom!

Griene container!

container
Elts hat ôfrûne wike de ôffalkalender 2017 krigen. Wichtichste ferskil ten opsichte fan 2016 is de lediging fan de griene kontainer. Dizze wurd tenei lege op de woansdei om de wike. De ôffalkalender stiet ek op de webside van Omrin.

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen