De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Marije Rijpma út Itens wint priis by Junior Rely 2017


relyUnder grutte publike belangstelling, hat boargemaster Johanneke Liemburg op sneontemiddei 30 septimber foar de lêste kear de prizen útrikt oan de winners fan de Rely en Junior Rely 2017 yn it doarpshûs fan Weidum. De organisaasje fan de feestlike útrikking wie ek dit jier wer yn hannen fan Studio Smids.  Marije Rijpma út Itens wûn in priis mei har gedicht 'Snie falt yn flokjes nei ûnder'.

It wurk fan de priiswinners en de sjueryrapporten binne publisearre yn it Fryske literêre tiidskrift ENSAFH. Sjoch foar mear ynformaasje opwww.ensafh.nl. De sjueryrapporten wurde meikoarten ek publisearre op www.littenseradiel.nl.

Activiteiten FDD 2017-2018

fdd nieuw logoFDD giet wer los! It programma, mei ferskate aktiviteiten yn ús Fjouwer doarpen, wurd dizze wike mei de Diggelfjoer rûnbrocht. De aktiviteiten steane ek yn'e aginda fan de website de 4 doarpen en fia bygeande link: programma FDD

Snoeiafval aanmelden

snoeihout bultIn week 42 wordt het snoeiafval in de gemeente weer opgehaald. U kunt zich aanmelden tot vrijdag 13 oktober, 12.00 uur. Dit kan telefonisch via (0515) 334495 of met het digitale formulier. Via onderstaande link vindt u ook meer informatie over het aanbieden van het snoeiafval. De ophaalweken in 2017 zijn week 7, 12, 16 en 42, 47 en 50.

Voorstelling ‘Dat schiet lekker op zo!'

l
schiet lekker opOp woensdagavond 11 oktober 2017 is er voor vrijwilligers van sportverenigingen in Littenseradiel iets heel bijzonders! Dan vindt in de kantine de Skoalleseize in Easterein de voorstelling ‘Dat schiet lekker op zo!’ plaats. Een humoristische voorstelling, over hoe we kunnen zorgen dat de prestaties verbeteren en de club sterker wordt. Meld je nu aan via www.datschietlekkeropzo.nl. Dit mag je niet missen!

In de voorstelling, met een lach maar ook een traan, vertelt een vader over wat hij allemaal meemaakt, thuis en bij de club van zijn zoon waar hij ook de coach van is. Zijn zoon overweegt te stoppen met sporten. En ook de relatie met zijn tweede vrouw vertoont scheurtjes…

De voorstelling is gebaseerd op de theatervoorstellingen ‘Wel winnen, hè!’ en ‘En nou is het afgelopen!’ waar al 100.000 (!) mensen van genoten hebben. Die voorstellingen worden omarmd door NOC*NSF en 42 sportbonden. De reacties zijn zeer enthousiast. 

De voorstelling voor vrijwilligers is dus op woensdag 11 oktober 2017, in Easterein. De inloop is vanaf 19.30 uur, de voorstelling zelf begint om 20.00 uur en duurt ruim een uur (zonder pauze). Na afloop is er gelegenheid om na te praten.

De toegang is gratis, mits je je van te voren aanmeldt via www.datschietlekkeropzo.nl. (let op: vol is vol) Daar is ook meer informatie over de voorstelling te vinden.

Tot woensdag 11 oktober 2017! We maken er een gezellige avond van met z’n allen.

Feestlike iepening doarpshûs

DorpshuisOpening2
Sneontemiddei 23 septimber is it fernijde doarpshûs 'De lytse Fjouwere' feestlik iepene. Boargemaster Liemburg wie spesjaal foar de iepening nei Itens kaam. Sy iepene it fernijde doarpshûs ûnder begelieding fan it gelegenhyts 'trombone-orkest'.. Der wienen in soad belangstellenden nei Itens kaam foar de iepening. Der wienen in tal fan sprekkers en ek âld-behearders.
Foar de bern wienen der spultsjes, foar in elts in foto-speurtocht troch in fernije doarpshûs. Der wie in hapke en in drankje en musyk mei Sander Metz. Koartom, in tige slagge middei. No kinne alle ferienings en oaren wer folop gebrûk meitsje fan it doarpshûs.

Foar wa't noch de antwurden witte wol: De foto's fan de fotospeurtocht mei de goede nammen hingje yn de seal fan it doarpshûs!

Stremming Sibadawei, Easterein

WerkInUitvoering
De Sibadawei in Easterein is gestremd voor alle verkeer van maandag 25 september tot en met dinsdag 24 oktober 2017 in verband met herinrichtingswerkzaamheden.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig. Daarom kan het werk eerder, maar ook later klaar zijn.

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Schagen Infra BV uit Hasselt. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder, de heer D. Eefting van Schagen Infra BV via 06–10132624. Ook kunt u met vragen of voor meer informatie bellen met de heer S. Fluitman of de heer S. van der Meer van de gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Slachtemarathon 2018

slachte 2018Eén keer in de vier jaar gebeurt er iets bijzonders op en om de eeuwenoude Slachtedyk. Ruim 15.000 wandelaars en hardlopers maken een bijzondere tocht van 42 kilometer. Ze genieten onderweg van kunst, cultuur en het landschap om hen heen. In 2018 is er – omdat Leeuwarden/Fryslân in dat jaar culturele hoofdstad van Europa is – een extra editie die extra speciaal is. Deze editie op 31 augustus en 1 september 2018 is een extra editie en daarom ook extra speciaal. Er wordt niet 1, maar 2 dagen gelopen, wandelaars blijven een nacht overnachten én volgen een andere route dan gebruikelijk. Thuis slapen, kan natuurlijk ook! De wandelaars gaan door alle dorpen heen. De kaartverkoop start voor Freonen op 23 september 2017 om 06.00 uur en voor alle anderen op 30 september 2017 om 06.00 uur. Wees erbij!
Informatie

Sneon flagje

Friese vlagSneon iepenje we it doarpshus feestlijk. Wij soene it fijn fine as de bewenners fan de doarpen dan s'middeis flagje wolle om de doarpen in feestlijk oansjen te jaan!

Iepeningsfeest doarpshûs sneon

Dorpshuis2
Hjirbij nochris de útnoeging foar it iepeningsfeest fan it ferboude doarpshûs!. We hoopje jimme/dij dêr te moetsjen. We hoopje op in moaie en gesellige middei en jûn. Mei in lyts offisjeel tintsje, mar foaral ek geselligheit, in spultsje, in hapke en in drankje en foaral elkoar moetsje. Koartom: alles wer't in doarpshûs foar is!. 

En om it doarpshûs mei in protte kabaal te iepenjen ha we noch wol in tal minsken nedich dy't helpe mei it 'tromboneorkest'!.  Musikale kennis en erfaring is net nedich: it giet fansels.  Opjaan kin fia Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., of fia in appke nei Marianne Eringa: 0644762671. Gewoan belje mei fansels ek!

Feestlik ôfskie fan Littenseradiel: komme jo ek?

gemeente logoFan 1 jannewaris 2018 ôf bestiet de gemeente Littenseradiel net mear. Dat wol de gemeente fansels net samar foarby gean litte. De gemeente nimt ôfskie troch it tiidrek Littenseradiel feestlik ôf te slúten.

Greidehert: in muzikale filmfertelling
Komme jo ek nei Greidehert? Greidehert is in muzikale filmfertelling oer Littenseradiel. Lit jo meislepe op de prachtige muzyk (in arranzjemint fan Jorrit Laverman) en genietsje fan de bylden fan sfearen, minsken en it lânskip fan Littenseradiel. Wybo Smids en Tjerk Kooistra hawwe tekene foar it idee en de útfiering.

Korps spilet live
Alle besikers sjogge in spesjale film oer Littenseradiel. Tagelyk mei de film spilet der live in orkest, dat bestiet út muzikanten en leden fan  korpsen út Littenseradiel. Sintraal steane 29 gesichten, út elk doarp ien. Fan âld oant jong, fan ‘ymport’ oant hikke en tein, fan it lânskip oant en mei it ferieningslibben. Alles wat it plattelân fan Littenseradiel sa gewoan en tagelyk sa bysûnder makket.

Alle ynwenners wolkom, wol oanmelde!
De foarstellingen fan Greidehert binne begjin desimber op ferskate data yn Winsum. Alle ynwenners binne dêr fan herte wolkom. It kaartsje is fergees, mar jo moatte wol yn it foar reservearje. Yn de folgjende Skille stiet hoe’t jo dat dwaan kinne. Wachtsje net te lang, want it tal plakken is beheind.

In boek foar alle húshâldens
Neist de foarstelling krije alle húshâldens yn Littenseradiel in boek mei ferhalen yn de bus. De ferhalen spylje har  ôf tusken 1984 en 2018, de tiid dat Littenseradiel bestie.

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen