De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

FDD filmavond 4 maart


film 4 maartZaterdag 4 maart organiseert FDD in samenwerking met Alien Tjerkstra alweer de laatste filmavond van dit seizoen.
De entree is 3 euro inclusief een kopje koffie/thee. We beginnen om 20:00 uur.

Deze keer de film 'Captain Fantastic: een film, geregisseerd door Matt Ross, met in de hoofdrol Viggo Mortensen, als vader van zes jonge kinderen. Ze leven geïsoleerd van de samenleving in de bossen van het Pacific Northwest.
Ben is een toegewijde vader, die zich toelegt op de academische en fysieke opvoeding van zijn kinderen. Wanneer een tragedie zich aandient, is hij verplicht zijn zelf gecreëerde paradijs te verlaten. Geconfronteerd met de echte wereld, begint Ben aan een nieuwe uitdaging als ouder om zijn gezin de geschikte opvoeding te geven.

Keunstwurk Grutte skries Murk Nijdam fuort

GruttoVerdwenen
De grutte skries by Murk Nijdam yn Wommels is fuort. Fan it keunstwurk dat goed te sjen is fanôf de provinsjale dyk tusken Wommels en Boalsert, is sûnt sneontemoarn allinne noch it betonnen fûnemint oer.

Murk Nijdam is boer yn Wommels en docht in protte foar de greidefûgels. Foar dizze fertsjinsten hat er ferline jier de "Bronzen Grutto" krigen fan Vogelbescherming Nederland. Fan it jildbedrach by dizze priis liet Nijdam it keunstwurk meitsje, in fjouwer meter hege skries.

GruttoMurkNijdam hat noch gjin oanjefte dien, hy giet der fanút dat de skries ynkoarten wol earne opdûke sil. De skries is spesjaal makke troch keunstner Bert Denneman. Der is mar ien sa'n skries, de kâns dat minsken it keunstwurk werkenne is dêrtroch grut.

Minsken dy't mear witte kinne harren melde by Murk Nijdam, as by de Webredaksje, dan jouwe wy it troch.
Op foto 1 it keunstwurk dêr't allinne it fûnemint noch fan oer is, foto 2 in eardere foto dêr't de skries noch stiet te pronkjen.

Mysterie Zwarte Hand opgelost

BISlogo2
Inwoners van Littenseradiel konden er in januari bijna niet omheen: de Bende van de Zwarte Hand had toegeslagen. Maar wie of wat zat erachter?
Deze week is bekend geworden dat het de bende van BIS is, Berne Iepenloft Spul, dat dit jaar met de voorstelling "Pietje Bell en de binde fan 'e Swarte Hân" komt. 

Momenteel zijn 33 kinderen hard aan het repeteren voor het stuk dat vanaf 22 juni wordt opgevoerd.
Peter Sijbenga schreef het stuk, dat te maken heeft met Pietje Bell, bekend uit de boeken en de film.
Daarnaast zijn ook personages als Oliver Twist, Pippi Langkous, Dik Trom en typisch Friese boefjes als Suske de Rat en Sietske en Hielkje toegevoegd.

Zodra er meer over het stuk bekend is, zullen we daar uiteraard bericht van doen.

Toanielferiening Easterein spilet TWA

ToanielEasterein2017
Neist ús eigen toanielferiening binne ek de toanielferienings yn 'e omkriten wer drok dwaande mei de tariedings fan in nij stik.

Op 17, 18 en 19 maart spilet Toanielferiening 'Fuort mar Los' Easterein de foarstelling TWA.
It stik “TWA“ spilet yn de herberch fan Klaas en Jantsje van der Zee, oan de taap sitte ornaris net folle gasten. Troch de wike sa’n seis, sân, dan hâldt it wier wol op en faaks binne it dan ek noch de fêste klanten. Jo witte wol, klanten dy’t elkenien kin, en sels as jo der net bliid mei binne, harren altyd temjitte komme as wienen it jo bêste freonen. Op dizze jûn sit de kroech grôtfol, it komt harren suver oer it mad.
Dus de mouwen opstrûpt en de kop derfoar, soene jo sizze....

Yn ferbân mei in beheind oantal plakken is der in foarferkeap.
Der binne noch kaarten te krijen by Eppie Heins, Populiereleane 5 en Antje Stenekes, ’t Kleaster 8. Tagong: €7,50 / Bêrn: € 5,00 Fol = Fol

Lês mear...

Lees meer: Toanielferiening Easterein spilet TWA

FDD nieuws voor de kids in de Fjouwer doarpen

knutsel fddVergeet je het niet? De laatste keer FDD kinderknutselen (groep 1-8). Op woensdag 8 maart van 14.15-15.15u. Kosten €2,50. Opgeven is wel nodig i.v.m. inkoop. Doe dat voor a.s. woensdag 1 maart, dan rekenen wij op je komst! Gezellig, tot dan!

Team FDD

Gesellige middei mei Gjalt de Groot 5 maart

útnoeging gjalt de groot 1Op snein 5 maart sil Gjalt de Groot,  in âlderwetsk gesellige middei fersoargje yn it Doarpshûs “de Lytse Fjouwere”, middeis fan 15.00-17.00 oere.

Hy fertelt ferhalen út syn nije boek “No komt it noch” en noch wat oare smoute ferhalen.

Fierder in optreden fan de sjongsters “Triofantelijk” en ek  wurde der  Stellingwarver ferhalen ferteld troch skriuwer/ferteller Freddie de Vries.

Tagongspriijs € 7,50; Koartom in ôfwikseljend programma yn ús smûk Doarpshûs!

High Tea

Hallo allemaal,  

Zondag 26 februari van 14:30 t/m 17:00 organiseren we een high tea. Dan staan er allemaal lekkere hapje (taart scones enz.) op tafel en wordt er thee geserveerd. Hiervoor willen we alle dorpsgenoten voor uitnodigingen. Dus geef je voor dinsdag 21 februari  op en dan maken we er een gezellige middag van.

FDD

High Tea example

LC: Rien, 650 km ten noorden van Parijs

LC Rien
Leeuwarder Courant, zaterdag 4 februari 2017: Rien, 650 km ten noorden van Parijs
Klik op de afbeelding voor een grotere weergave van het artikel.

Met dank aan Agatha Flier (Itens), die de webredactie tipte over dit artikel!

Opbringst flessenbonnen aksje "De Poaskepôle"

Peuters
De flessenbonnen aksje fan de Jumbo yn Wommels hat it geweldige bedrach € 134,10 opbrocht. Der kin wer boartersguod en ûntwikkelingsmateriaal fan kocht wurde foar pjutteboartersplak "De Poaskepôle" te Easterein. It bestjoer wol elkenien fia dizze wei tige tank sizze foar alle giften!

Littenseradiel yn it nijs: de weryndieling

GemeenteLittenseradiel
De weryndieling moat noch plakfine: yn 2018 wurdt de gemeente Littenseradiel opdielt nei 3 gemeenten: Ljouwert, de Waadhoeke en Súdwest-Fryslân. 
Mar hoewol de hiele weryndieling noch plakfine moat, liket no 1 fan de punten dy't naam is troch ferskate ynwenners by de ynsprekjûnen hieltyd mear te spyljen.

Doe't de weryndieling foar it earst ta sprake kaam, wiene der al in protte ferskate lûden te hearren, 1 dêrfan wie de fraach oft de lytse doarpen net opslokt wurde yn sa'n grutte gemeente.
Dizze wike gie it yn it nijs oer de nije autodyk fan Ljouwert nei Snits. Dwers troch de Greidhoeke moat der net komme, fynt it kolleezje fan b&w fan Littenseradiel. Hjiroer stjoerde Littenseradiel tongersdei in brief nei de gemeente Súdwest-Fryslân. Dizze brief is >hjir< te finen.

Earder al krige it doarpsbelang in brief oer in project fan de Kulturele Haadstêd om in lokaasje út te sykjen foar in OPEN doek (projekttitel), om't der neffens Súdwest Fryslân dy't it projekt koördinearret, gjin basisskoalle yn de 4 doarpen wêze soe. 

Begjinnersflaters of dochs it Calimero-effekt?

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen