De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Attentie : Subsidieaanvraag 2018!

Aan alle organisaties en verenigingen in de Fjouwer Doarpen...

Hebben alle organisaties, ook de organisaties die de afgelopen jaren geen subsidieaanvraag meer hoefden in te dienen, de subsidie voor 2018  aangevraagd?
Zo niet, dan kan dit nog, want de aanvraag voor het jaar 2018 kan tot 1 juni 2017 worden ingediend bij de Gemeente Littenseradiel,
t.a.v. Afdeling Welzijn en Burgerzaken, postbus 1, 8730 AA Wommels.
Vul het formulier (die per post is ontvangen begin april) aanvraag subsidie 2018 nog in.

Secretaris Dorpsbelang "De Fjouwer Doarpen"

 

 

Expositie/open tuin Lytsewierrum

open tuin 2Dit jaar is de 14e, maar tevens de laatste keer expositie/open tuin in Lytsewierrum bij Peter Plantinga en Teresa Takes. Vorig jaar is er al besloten om het in 2017 voor het laatst te houden. Want hoe leuk het ook is, het is toch een hele verantwoordelijkheid en er zit enorm veel tijd in de organisatie en de tuin. Bovendien is het de bedoeling om te stoppen op een moment dat het succesvol is om later terug te denken aan veel mooie momenten, aan al die mensen die hier hebben lopen genieten. 
Maar straks is een ieder dus weer van harte welkom! De expositie is dit jaar van woensdag 7 juni t/m zondag 25 juni en is van woensdag t/m zondag geopend van 10.00 uur – 17.00 uur.

Er zijn dit jaar 10 kunstenaars. Er is dus weer een grote variatie aan mooie, betaalbare kunst. Nadat de uitnodigingen al gedrukt waren is Bram de Smit uit Harich nog gestrikt. Zijn naam staat dus niet op de uitnodiging, maar op de website www.lytsewierrum.nl staat informatie over alle kunstenaars en foto's van hun werk. 

Bovendien ligt er weer een twicht van Pieteke de Boer in het water bij de vlonder,  verzorgen Mark Glotzbach en Astrid Salman (gedrukte) poëzie op diverse plaatsen in de tuin en staat Nel de Boer weer in de schuur voor 'ons'  goede doel: haar dochter Frida is nauw betrokken bij COLT Cambodja, een stichting die de armste kinderen opvangt, onderdak biedt, onderwijs geeft en begeleidt etc. Meer hierover leest u op de speciale pagina op de website.

En er worden natuurlijk weer appeltaarten en kwarktaarten gemaakt...

 

Stremming Draversdyk Rien

werkzaamhedenDe Draversdyk yn Rien (fan ûngefear nûmer 5 oant en mei ûngefear nûmer 11) is ôfsletten foar alle ferkear fan tiisdei 6 juny oant en mei woansdei 21 juny 2017 yn ferbân mei werstraatwurksumheden. De wurksumheden binne waargefoelich, dêrom kin it wurk earder, mar ek letter klear wêze.
De omlieding wurdt mei buorden oanjûn. It omliedingsplan en de lokaasjetekening binne del te laden fan www.littenseradiel.nl. Bewenners yn it wurkfak wurde neier ynformearre oer de berikberheid. De wurksumheden wurde yn opdracht fan gemeente Littenseradiel útfierd troch oannimmersbedriuw Nota Straatmakers B.V út Snits. Foar mear ynformaasje kin der kontakt opnaanm wurde mei de hear S. Meijers, berikber fia tillefoannûmer (0515) 489341.

FDD bedankt..

feest 2017Hierbij willen we allen nog bedanken die ons hebben geholpen de Fjouwer Dorpen Dei mogelijk te maken. Hetzij voor,  tijdens en na die tijd. Het is te veel om iedereen persoonlijk te bedanken. Zonder jullie hulp is het niet mogelijk geweest. Tevens hierbij vermelden we dat we die dag geen verlies, maar ook geen winst hebben gemaakt. Dus quitte gedraaid. En daar gaat het om. Samen maken we een feest. Met dank aan de mensen die 's avonds bij de muziek alsnog een kaartje gekocht hebben. Op een enkeling na. 

In het fries gezegd het gaat om 't MIENSKIP.

Bedankt namens FDD

Gezocht: Bezorger Op 'e Skille Rien/Lytsewierrum (gevonden)

Skille
Update 21:10 uur, De kracht van de online mienskip! Binnen een kwartier na het plaatsen van de oproep en deze te delen via Facebook/Twitter is er een nieuwe bezorger gevonden! Dank voor ieders aandacht.

Uitgeverij Bokma is op korte termijn op zoek naar een bezorger/bezorgers (minimum leeftijd 14 jaar) voor Op 'e Skille in Rien en Lytsewierrum.
De krant verschijnt tweewekelijks huis aan huis.

Het is mogelijk om bezorger te worden in Rien en Lytsewierrum, bij meerdere aanmeldingen is splitsing van bezorggebied ook een mogelijkheid.

Interesse? Reageren kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel: 06-20420301 (Hinne Bokma)

Kunstroute Littenseradiel 20 en 21 mei

kunstrouteKeunstrûte Littenseradiel (Rode Editie) voert dit jaar langs werk van meer dan 60 kunstenaars op 34 locaties in de gemeente. Ateliers, werkplaatsen en expositieruimtes in kerken en dorpshuizen zijn gratis toegankelijk en op verschillende locaties worden workshops gegeven. Bovendien is de route langs vele prachtige dorpen en buurtschappen van de uitgestrekte gemeente Littenseradiel in de "greidhoeke" van Friesland. Een goede start is een bezoek aan de Centrale Expositie (De Omrin 22a, 8831 ZD Winsum) met werk van deelnemende kunstenaars en tevens informatiepunt. Bezoekers kunnen gratis meedoen met de loterij "Win een kunstwerk". Met deze keer kans op een schilderij (in lijst) van kunstenaar Lieneke van der Kwaak uit Winsum.
www.friesekunstroute.nl

Kinderen de Romte maken videoclip

videoclipAfgelopen woensdag was er in Itens bijna sprake van 'geluidsoverlast': Popmuziek schalde door de straten rondom de Romte. Uit onderzoek bleek dat er opnames voor een heuse videoclip werden gemaakt. De kinderen van de Romte maken met buurman Bart deze videoclip. Hiervoor zijn eerder al opnames geweest in de studio van buurman Bart met een 'greenscreen'.  Afgelopen woensdag werden er nog beelden gemaakt op het schoolplein met de hele school. Hiervan mochten ouders en dorpsgenoten van meegenieten!

Tjeerd en zijn gras

Tjeerd Dijkstra

Melkveehouder Tjeerd Dijkstra verteld waar hij op let bij het maaien van zijn grasland. Wat is het juiste maaimoment? Hoe kort wordt er gemaaid? Tjeerd geeft ons inzicht in zijn aanpak.

Bekijk hier al zijn tips

Mienskipshûs 'De Fermanje' yn Itens


kerk itens
Oan alle ynwenners fan ús 4 doarpen,

Sa’t jimme grif wol witte stiet de Fermanje (de meniste tsjerke) yn Itens al in skoftsje leech. Sa no en dan binne der noch tsjerketsjinsten fan de Menisten en fine der oare aktiviteiten plak. De Herfoarme Tsjerke fan Itens-Hinnaard is sûnt july 2016 eigner fan de Fermanje.
Wy ha sjoen oft de Fermanje njonken it gebrûk troch de Menisten ek noch in oare funksje yn de doarpen hawwe kin. Dat soe in oanfulling wêze kinne op de leefberens yn de doarpen. Wy ha in konseptplan makke en dêrfoar fan de gemeente Littenseradiel in startsubsydzje tasein krigen. De Martinitsjerke draacht inselde bedrach by en wy ha in oanfraach yntsjinne by de Meniste gemeente.

Wat binne de plannen?
Wy wolle ynkoarten begjinne mei in ‘iepen hûs’ om jimme as doarpsbewenners sjen te litten wat gebou der yn it midden fan it doarp stiet en wy wolle jimme byprate oer de plannen en antwurd jaan op fragen. It iepen hûs wolle wy hâlde op sneon 3 juny fan 13.00 oant 17.00 oere. Fierder binne der plannen foar in eksposysje fan ikoanen, miskien meidwaan oan de iepen monumintedei, yn alle gefallen meidwaan oan it Tsjerkepaad fan july oant en mei septimber, in krystmerk ensfh.

Njonken dizze aktiviteiten wolle wy besykje in ‘lytse byb’ te meitsjen dêr’t boeken ruile of liend wurde kinne, in ‘merkeplak’ dêr’t artikels ferkocht wurde kinne, miskien it hieren fan in ferkeapkast dêr’t elk sels guod yn oanbiede kin, eksposysjes , in toeristysk ynformaasjepunt mei kaarten en folders, oargelkonserten.
Hjirnjonken is der romte foar ideeën dy’t jimme oandrage. Der wurdt neitocht oer in fergoeding foar it gebrûk fan de tsjerke om kosten fan ferwaarming ensfh. te dragen, mar it moat in leechdrompelich moetingspunt wurde foar bewenners en besikers dat in fersterkende funksje krije moat foar de besteande fersjennings. (doarpshûs, sportfjild, tsjerke)

Sa’t jimme sjen kinne begjinne wy yn juny. It is de bedoeling dat it Mienskipshûs De Fermanje op in fêste dei iepen is en frij tagonklik is foar de doarpsbewenners om in bakje kofje te drinken of bygelyks in boek te lienen. Yn earste ynstânsje op sneons fan 13.00 oant 17.00 oere. Om dit te realisearjen hawwe wy jimme help nedich as: frijwilliger by Tsjerkepaad, as leveransier fan boeken, as organisator fan in aktiviteit, as ....... Wy moatte der meiinoar wat fan meitsje om ús mienskip noch libbener te hâlden!

Oant sjen op 3 juny!

Douwe Willemsma
Hearedyk 37 (0515-331744)  

Elisabeth Abels-Gorter
Hearedyk 44  (0515-856745)

Feestkeatsen snein 21 maaie

telegraaf kaatsenOankommend wykein fiere wy feest in de Fjouwer doarpen en keatsferieniging Itens e.o. organisearret op snein 21 maaie it feestkeatsen op it sportfjild yn Itens! Wy keatse dizze kear mei in grutte, sêfte bal, sadat eltsenien út de Fjouwer doarpen meidwaan kin. Je hoege dus net lid te wêzen fan ús ferieniging om mei te dwaan! De bern keatse fanôf 10 oere, de folwoeksenen starte om 12.00 oere.  Opjaan kin fia Jan Gerben, Gerard, Tim, Elisabeth of kf-itens(@)live.nl. . Oant snein allegearre!

Stem!

NimMyMeiDyMei

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen