De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

2016: Het jaar van...

Website2016 
Zo aan het eind van het jaar wordt er door velen teruggekeken op het afgelopen jaar. Ook in De 4 doarpen is het afgelopen jaar weer het één en ander gebeurd, waarvan in de meeste gevallen iets op De4doarpen.nl is verschenen. Een kleine terugblik....

Lees meer...

Lees meer: 2016: Het jaar van...

Nijjierswinsk fan it bestjoer fan “de Lytse Fjouwere”

Dorpshuis Bar
We sitte yn de lêste dagen fan 2016, in bysûnder jier foar ús Doarpshûs.
De ferbouwing fan it kafeegedeelte is sa goed as klear en wat is it moai wurden mei tank oan in hiel soad frijwilligers út ús doarpen.
Yn 2017 sil it sealgedeelte oanpakt wurde.

We winskje jim allegearre in gesellige jierwikseling ta en in goed en sûn 2017!!
Oant sjen yn “de Lytse Fjouwere”!

Berend de Leeuw foarsitter
Marianne Eringa fise foarsitter
Bouwe Jan Huisman kontaktpersoan frijwilligers en ferieningen
Chiel Kampman ponghâlder
Albert-Jan Kamstra, Dick de Haas en Fokje Altenburg behear yn en om it gebou
Agatha Flier sekretariaat, kontaktpersoan foar famyljefeestjes e.d.
Kontakt fia Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Omrop Fryslân yn De 4 doarpen?

OmropDelkomme
Op sneon 31 desimber (âldjiersdei) sil Omrop Fryslân op paad troch de provinsje.
Tusken 13:00 en 24:00 oere wurdt de Fryske Top 100 útstjoerd, dêrnjonken is de Omrop op syk nei eveneminten, fjoerwurk, feest, geselligens as wat oars om del te kommen en ferslach fan te dwaan.

Ideeën? Lit it witte fia Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. as lit in reaksje op harren Facebookside efter.

Karbidsjitte 2016/2017

GemeenteLittenseradiel
Karbidsjitte mei de jierwikseling is yn ús gemeente noch hieltyd populêr. Yn de Algemene plaatselijke verordening (Apv) fan de gemeente Littenseradiel is in ferbodsbepaling foar it karbidsjitten opnommen.

De ferbodsbepaling hâldt yn dat der yn begjinsel net mei karbid sjitten wurde mei. Dit ferbod jildt lykwols net as der oan de folgjende foarskriften foldien wurdt:

-it karbidsjitten fynt plak bûten de beboude kom;
-it karbidsjitten fynt plak op 31 desimber fan 10.00 oere oant 1 jannewaris 2.00 oere;
-de te brûken molkbussen hawwe in maksimale ynhâld fan 50 liter;
-it frije skotsfjild is op syn minst 75 meter en iepenbiere diken of paden binne hjir net oanwêzich;
-de oanbelangjende lokaasje leit op in minimale ôfstân fan 50 meter fan oare wenbebouwing as jo sjogge nei it hiem fan de wenbebouwing wêr't weisketten wurdt;
-der wurdt net sketten yn de rjochting fan wenbebouwing.

Lês mear...

Lees meer: Karbidsjitte 2016/2017

Regels afsteken vuurwerk

vuurwerk
In 2014 zijn de regels rond het afsteken van vuurwerk gewijzigd. Vuurwerk afsteken is alleen nog toegestaan tijdens de jaarwisseling (31 december) van 18.00 uur tot (1 januari) 02.00 uur.

De gemeente en de politie houden toezicht op deze nieuwe regelgeving. Mensen die worden betrapt op het afsteken of bezitten van vuurwerk buiten de vastgestelde tijden, riskeren een boete of doorverwijzing naar bureau HALT (jongeren).

Kaart- en biljartavond: vrijdag 30 december

 
Vrijdag 30 december a.s. vanaf 17:00 uur gaan de deuren van het dorpshuis open voor een spontaan avondje biljarten en kaarten. Iedereen is welkom!
Hapjes, tegen een kleine vergoeding, worden verzorgd door Germ Bijlsma. Hiervoor kun je je aanmelden voor donderdag (29 december) bij Reinder de Jong. Email adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Tot ziens op vrijdag de 30e!

Flessebonne-aksje de Poaskepôle

peuter
Yn de moanne jannewaris 2017 kinne jimme de flessenbonnen fan de Jumbo yn Wommels yn de bus dwaan dy’t yn de winkel njonken it emballaazjeapparaat hinget. De opbringst fan de flessebonnen giet yn jannewaris nei pjutteboartersplak  “De Poaskepôle” te Easterein.

Alfêst tige tank !!!!

It bestjoer

Nijjierswinske Jongereintoaniel FML Easterein 2016

De bern fan jongereintoaniel Fuort mar los yn Easterein winsket jimme in betsjoenend 2017!
Set it alfêst yn de aginda: útfiering sneon 4 febrewaris 2017
Oanfang: 19:30 Plak: Noflik Eastereintoneel

Nieuwe aanwinst in Rien en Lytsewierrum

BomenaanplantRienIngestuurd door dorpsbelang de Fjouwer Doarpen

Hier wordt de situatie bij en in Rien weergegeven.
In Rien zijn inmiddels 10 nieuwe iepen geplant en 11 nieuwe essen

De laatste jaren zijn er veel bomen gekapt langs de provinciale wegen in onze gemeente. Dit is deels gedaan vanuit de provinciale visie op het landschap en deels vanuit de noodzaak om de kruispunten bij de N359 en N384 aan te passen. Als gemeente hebben wij ons ervoor ingezet om een deel van dit verlies aan bomen te compenseren. Samen met de landschapsdeskundigen van de provincie Fryslân hebben wij daarvoor een compensatieplan gemaakt met als doel door de aanplant van bomen de ruimtelijke kwaliteit nabij de dorpen te versterken in aansluiting op de landschapsvisie Grutsk op é Romte.

Het compensatieplan omvat 9 locaties binnen de gemeente Littenseradiel waarbij de ruimtelijke kwaliteit nabij de dorpen door het aanplanten van bomen wordt versterkt. Twee van deze locaties zijn bij Lytsewierrum en Rien. Langs de Tsjerkeleane naar Lytsewierrum willen we 5 iepen aanplanten. In Rien willen we langs de Draversdyk 11 essen aanplanten, en langs de Molmawei willen we 10 iepen aanplanten. Zie hiervoor de afbeeldingen in de bijlagen.BomenaanplantLytsewierrum

De bomen zijn inmiddels geplant.
Er is een probleempje ontstaan in Lytsewierrum, door de aanplanting van een nieuwe boom, maar dit zal worden opgelost nemen we aan!

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen