De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Keatsen foar de jeugd út de 4 doarpen

telegraaf kaatsenDizze wike begjint it keatsseizoen foar de bern út de 4 doarpen wer. Jûn begjint de kompetysje om 19.00 oere. Tongersdei 11 maaie is de earste training foar de jeugd.
Bistdo 5 jier en sistdo yn groep 2 fan de basiskoalle, kom dan ris in kear mei ús te keatsen!
Ek âldere jeugd oant en mei 16 jier, dy't in kear mei keatse wol, binne fansels ek wolkom op it sportfjild yn Itens.
De jeugd fan 6 t/m 9 jier traint fan 18:30-19:30 oere en de jeugd fan 10 t/m 16 jier traint van 19:30-20.30 oere.
Do meist 2 kear sjen of meidwaan en astdo it leuk fynst, freegje wy dy om lid te wurden fan ús ferieniging.
Doch wol sportklean en sportskuon oan, keatswanten hawwe wy te lien by ús feriening!


Kinderen de Romte filmen met Drone

PlasDrasDrone
Jelmer Abels en Jorrit van der Velde uit Itens hebben voor een schoolproject met een drone gefilmd boven een plas/dras gebied en bij natuurgebied Skrins.
Die beelden kwamen nu mooi van pas bij het project Greidhoeke goes Onderwijs waar op basisschool de Romte in Itens op dit moment actief aan wordt gewerkt.

Een klein interview en de beelden van de drone zijn te bekijken in de 2e aflevering van het Greidhoeke Journaal. Ook kwam daarin meer nieuws in/rondom Itens aan bod: een kijkje in de studio van de buurman naast basisschool de Romte én het inzaaien van het bijenlint tussen Rien en Itens.
Het journaal is >hier< te bekijken. Volg al het projectnieuws via de speciale Facebookpagina van het Greidhoekeproject.

Nijs oer Jeu de boules

jeu de boules 2
Op Keningsdei 2015 is de jeu de boules baan yn gebrûk nommen en it is no hast tradysje wurden om op dy dei hjirmei útein te setten. En dat smakket nei mear. Wa fielt der foar om sa simmerdeis by knap waar ris in potsje te spyljen? 
Gewoan foar de aardichheid , gjin ferplichtingen en fansels foar alle leeftiden bedoeld.

Tiisdeitejûns fanôf 19.00 is eltsenien wolkom op it sportfjild.

De baan falt ûnder ferantwurdelikheid fan de keatsferiening. Sy jouwe oan it leuk te finen as der tidens keatspartijen ek jeu de bouled wurde soe, Der binne twa setsjes jeu de boules ballen, beskikber steld troch FDD.
Dy kinne dus brûkt wurde foar minsken dy’t se self net ha.

We hoopje dat der in soad gebrûk fan makke wurde sil!

Nijs oer de FD dei op 20 maaie

fdd nieuw logo20 maaie fiere wy feest yn ús doarpen. FDD hat in moai programma makke en docht noch wat oproppen:

* Meidwaan mei de seiskamp op sneon 20 maaie? Opjaan foar de seiskamp kin oant freed 19 maaie, 19.00 oere by de FDD froulju as fia de mail. (allinnich opjaan of yn in fjouwertal)

* Der is sneons ek in barbecue fanôf 17.30 oere. Reservearje in pakketsje fleis à € 7,50 per persoan fia fddocht(@)live.nl.

* FDD freeget noch frijwilligers, dy't sneons tusken 10.00 oere en 00.00 oere in pear oerkes efter de bar yn de tinte stean wolle. Oanmelde kin fia Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. 

* De foarferkeap fan kaarten foar de band yn'e tinte sneontejûns is by Jeannet, Hearedyk 1 Itens. Kaarten kostje yn de foarferkeap 5,-, jûns by de tinte € 8,-.

Sjoch hjir foar it programma.'Beginnerscursus' K.f. Itens e.o.

telegraaf kaatsenKaatsvereniging Itens e.o. start binnenkort met een 'beginners-cursus', voor een ieder, die het kaatsen wil leren of nog wat wil bijleren. Het gaat om 4 woensdagen, 17 mei, 24 mei, 31 mei en 7 juni. De cursus/training is van 19.00 uur tot 19.30 uur op het sportveld in Itens. Aansluitend is de mogelijkheid om een partijtje mee te kaatsen bij de competitie. Opgeven is niet nodig, iedereen, die (een keer) wil meedoen, kan gewoon langskomen. Er zijn geen kosten aan verbonden. Efkes balje!

Gezocht: It moaiste fan Fryslân

ItMoaisteFanFryslanLogo
Het mooiste plekje van Friesland: Is dat niet in Hinnaard, Itens, Rien of Lytsewierrum?

Wat is voor u ‘It Moaiste fan Fryslân’? Onder die noemer lanceren Omrop Fryslân, de Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad gezamenlijk een verkiezing. In tien verschillende categorieën kunt u het ‘Moaiste fan Fryslân’ aandragen. Het gaat om de categorieën wonen, werken, geloven, publieke gebouwen, wijk, dorp en stad, groen en water, vervoer, energie en bescherming, erfgoed, nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en iconen.

Zo ontstaat een lijst met 100 objecten in Fryslân. De eerste vijftig objecten zijn geselecteerd door een vakkundige jury. De verkiezing van It Moaiste fan Fryslân mondt in de slotfase uit in een top 10 van absolute toppers op het gebied van architectuur, cultureel erfgoed en landschap. De top 10 vormt in 2018 een route voor onze gasten uit binnen- en buitenland.
 
Ga naar www.itmoaistefan.frl en nomineer (t/m 18 mei) onderaan de pagina 'it moaiste fan Fryslân!' Ook zijn hier de reeds genomineerde objecten te bekijken.

Keningsdei 2017 (foto's)

Koningsdag2017 Jeudeboule
Tongersdei 27 april hawwe in protte ynwenners harren wer fermakke tidens Keningsdei 2017 yn Itens. Mei tank oan in protte ferienings en frijwilligers dy't meiinoar in ferskaat programma gearstald hawwe.

Speurtocht Speeltún, Jeu-de-boule, Keningskeatsen, Kaarten en mear...

Foto's binne te finen yn it Fotoalbum, mei tank oan Anke Strikwerda, Agatha Flier en KF Itens. Sels foto's makke? Wy heakje se graach oan it album ta!
Ynstjoere kin fia website(@)de4doarpen.nl heakjes efkes fuorthelje as fia Facebook / Twitter.

Jeu de Boule

Koningsdag JeudeBoule
Wat is der omraak jeu de bouled op Keningsdei. In moai ploechje fan tolve minsken, mei sels twa gastspilers fan Amelân, ha fûleindich striden om'e ear fan de dei.
It soe't leuk wêze om dit fan't simmer troch te setten.

Wa't hjir sin oan hat, is tiisdeistejûns fanôf 19.00 oere wolkom by de jeu de boulebaan op it sportfjild.
Eltsenien is fansels wolkom, ek de jongerein!

Stem!

NimMyMeiDyMei

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen