De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Roorda Spannum zoekt spelers

RoordaSpannum
In Spannum wordt druk gewerkt aan het organiseren van een belevings-locatie theater, rond het leven van de middeleeuwse held Sybrand Roorda.
Voor dit stuk zijn zo'n 70 spelers nodig, erg veel voor een dorpje met 270 inwoners. De teller staat inmiddels op ca. 60 personen, er wordt momenteel nog gezocht naar mannelijke spelers.
Zodoende is Toneelvereniging Nim it sa't is benaderd, met de vraag of er in De 4 doarpen mensen zijn die mee willen en kunnen doen aan dit bijzondere project.

Mochten er inwoners zijn die mee willen doen, aanmelden kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Meer informatie? Lees de Nieuwsflits (pdf) of het onlangs verschenen Krantenbericht (pdf) in het FD. Of bezoek de >website< van Roorda Spannum.

Griene kontainer

LET OP:

Op Hinnaard wurdt de griene kontainer foartoan lege op TIISDEI (om de wike).
De grize kontainer bliuwt op tongersdei.container

Winterwille zaterdag 7 januari

winterwille fddDe eerste activiteit van FDD in het nieuwe jaar is de Winterwille; Stampotten/snert etc. eten met je dorpsgenoten in dorpshuis de Lytse Fjouwere. Om de kosten hoef je het niet te laten, € 2,50 voor stamppot.  Zaal open om 17.00. Welkom!

Griene container!

container
Elts hat ôfrûne wike de ôffalkalender 2017 krigen. Wichtichste ferskil ten opsichte fan 2016 is de lediging fan de griene kontainer. Dizze wurd tenei lege op de woansdei om de wike. De ôffalkalender stiet ek op de webside van Omrin.

2016: Het jaar van...

Website2016 
Zo aan het eind van het jaar wordt er door velen teruggekeken op het afgelopen jaar. Ook in De 4 doarpen is het afgelopen jaar weer het één en ander gebeurd, waarvan in de meeste gevallen iets op De4doarpen.nl is verschenen. Een kleine terugblik....

Lees meer...

Lees meer: 2016: Het jaar van...

Nijjierswinsk fan it bestjoer fan “de Lytse Fjouwere”

Dorpshuis Bar
We sitte yn de lêste dagen fan 2016, in bysûnder jier foar ús Doarpshûs.
De ferbouwing fan it kafeegedeelte is sa goed as klear en wat is it moai wurden mei tank oan in hiel soad frijwilligers út ús doarpen.
Yn 2017 sil it sealgedeelte oanpakt wurde.

We winskje jim allegearre in gesellige jierwikseling ta en in goed en sûn 2017!!
Oant sjen yn “de Lytse Fjouwere”!

Berend de Leeuw foarsitter
Marianne Eringa fise foarsitter
Bouwe Jan Huisman kontaktpersoan frijwilligers en ferieningen
Chiel Kampman ponghâlder
Albert-Jan Kamstra, Dick de Haas en Fokje Altenburg behear yn en om it gebou
Agatha Flier sekretariaat, kontaktpersoan foar famyljefeestjes e.d.
Kontakt fia Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Omrop Fryslân yn De 4 doarpen?

OmropDelkomme
Op sneon 31 desimber (âldjiersdei) sil Omrop Fryslân op paad troch de provinsje.
Tusken 13:00 en 24:00 oere wurdt de Fryske Top 100 útstjoerd, dêrnjonken is de Omrop op syk nei eveneminten, fjoerwurk, feest, geselligens as wat oars om del te kommen en ferslach fan te dwaan.

Ideeën? Lit it witte fia Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. as lit in reaksje op harren Facebookside efter.

Karbidsjitte 2016/2017

GemeenteLittenseradiel
Karbidsjitte mei de jierwikseling is yn ús gemeente noch hieltyd populêr. Yn de Algemene plaatselijke verordening (Apv) fan de gemeente Littenseradiel is in ferbodsbepaling foar it karbidsjitten opnommen.

De ferbodsbepaling hâldt yn dat der yn begjinsel net mei karbid sjitten wurde mei. Dit ferbod jildt lykwols net as der oan de folgjende foarskriften foldien wurdt:

-it karbidsjitten fynt plak bûten de beboude kom;
-it karbidsjitten fynt plak op 31 desimber fan 10.00 oere oant 1 jannewaris 2.00 oere;
-de te brûken molkbussen hawwe in maksimale ynhâld fan 50 liter;
-it frije skotsfjild is op syn minst 75 meter en iepenbiere diken of paden binne hjir net oanwêzich;
-de oanbelangjende lokaasje leit op in minimale ôfstân fan 50 meter fan oare wenbebouwing as jo sjogge nei it hiem fan de wenbebouwing wêr't weisketten wurdt;
-der wurdt net sketten yn de rjochting fan wenbebouwing.

Lês mear...

Lees meer: Karbidsjitte 2016/2017

Regels afsteken vuurwerk

vuurwerk
In 2014 zijn de regels rond het afsteken van vuurwerk gewijzigd. Vuurwerk afsteken is alleen nog toegestaan tijdens de jaarwisseling (31 december) van 18.00 uur tot (1 januari) 02.00 uur.

De gemeente en de politie houden toezicht op deze nieuwe regelgeving. Mensen die worden betrapt op het afsteken of bezitten van vuurwerk buiten de vastgestelde tijden, riskeren een boete of doorverwijzing naar bureau HALT (jongeren).

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen