11 septimber starte we dit seizoen wer mei priiskaarten foar elkenien.
Der binne lekkere fleisprizen te winnen.
Fan te foaren opjaan is yfm Corona wol needsakelik, dit kin o.e.m. 10 septimber by Jan Leijenaar.
Fan herte wolkom allegearre!!

Oant sjen, om 20.0 oere yn de Lytse Fjouwere.

Kaartklup “De Fjouwerkaart”