We meie wer los!!!!
Omdat de slútingstiid fan it kafee noch 22.00 oere is klaverjasse we earst in kear op sneontemiddei en wol op
SNEON 12 febr. om 14.00 oere.
It is priiskaarten foar elkenien, wol mei yn achtnimming fan de Corona rigels.
We hope jim wer safolle mooglik te treffen.
Wy ha der sin oan.

It bestjoer fan kaartklup “De Fjouwerkaart”