Freed 21 oktober is der priisklaverjassen foar elkenien.
De ynlis is €5,00 en der binne lekkere fleisprizen te winnen.

Elkenien is tige wolkom.