De Rienster Rikkers

De Rienster Rikkers; geen vereniging maar een palingrokersploeg uit Rien.
In dit rokersgezelschap zitten Jan Spannenburg en Douwe van der Weide (Rien) en Paul de Bruin (Easterein). Al meer dan 10 jaar roken zij in dit gezelschap diverse soorten vis, met als specialiteit: de paling.

In de loop der jaren zijn ze meerdere malen in de prijzen gevallen, met als hoogtepunten Fries Kampioen Palingroken 2005 en Noordelijk Kampioen Palingroken 2009-2010.
Dit alles doen zij vanuit een nostalgische stand, waar ze elke keer weer hun best doen om iets nieuws bij te bedenken.

Jaarlijks organiseren De Rienster Rikkers in samenwerking met ‘Fûgelwacht De Fjouwer Doarpen’ het Rikkersfeest in Rien. Een gezellig evenement met een viswedstrijd en diverse activiteiten waarbij de vis geheel gratis wordt verstrekt.
Meer informatie/foto’s van het Rikkersfeest in Rien is te vinden op de website: http://rikkersfeest.riensterrikkers.nl/

De Rienster Rikkers beschikken zelf ook over een website: www.riensterrikkers.nl

Recente berichten

oktober 19, 2021|

Moandei, 18 oktober 2021. Myn earste wurkdei op Kantoar sûnt corona, dus ús beide auto’s wiene fuort. It like dat er net ien thús wie. En dat hie in man hjir út it doarp troch. De man dy’t middeis tsjin trijen betocht dat it no dochs wol tiid wie, nei in dikke wike flagjen, dat ús reinbôgeflage der net mear hingje soe. Wy hiene in geweldich wykein, mei in hiel soad leafde hân. Foar it earst hiene wy mei myn wurk in boat farren op de Pride yn Ljouwert, foar ien dei de City of Love foar Roze Sneon. Safolle [...]

Kaartdata seizoen 2021-2022

oktober 11, 2021|

Kaartklup “ De Fjouwerkaart” It kin wer heve Fanôf freed 8 oktober 2021 kinne we sûnt lange tiid wer klaverjasse yn de Lytse Fjouwere yn Itens! Op dizze jûn ha we beslúten om dit jier gjin kompetysje te hâlden, mar wol om de 2 wike op freed te kaarten. Dat betsjut dat elkenien altyd wolkom is!! De ynlis is per kear € 3,00. Opjaan is net ferplicht, mar it mei wol (dan witte wy in bytsje wêr’t we oan ta binne) Fansels jilde de landelike Coronarigels hjir ek by ús. Tige wolkom allegearre!! Willem, Jan en Immie Data kaartjûnen seizoen [...]

Stem op de verenigingen in De 4 doarpen!

oktober 4, 2021|

De kaatsvereniging, vogelwacht én ijsclub slaan de handen in één om met elkaar zoveel mogelijk geld op te halen voor deze verenigingen in De 4 doarpen met Rabo Clupsupport! Iedereen die lid is van de Rabobank kan een gratis stem geven aan een club/vereniging. Hoe meer stemmen, hoe meer geld de Rabobank doneert aan de vereniging. Stemmen kan van 4 t/m 25 oktober 2021. Door in te loggen bij de Rabobank online óf via de Rabo-app. Ga dan via 'Service' naar 'Mijn Lidmaatschap' om vervolgens te klikken op Rabo Clubsupport. Hier kun je op maximaal 3 clubs/verenigingen stemmen. Uit De [...]

Verhalenavond

september 29, 2021|

We binne los! Verhalenavond 2021 komt eraan! Op 26 november 2021 is er weer een Verhalenavond! Het thema van dit jaar is ‘Taal fan myn hert’, een breed thema waar een scala aan verhalen over te vertellen is en dat is precies wat de organisatie van Verhalenavond beoogt. Honderden vertellers in heel Fryslân op bijzondere locaties. Ontmoeten, dat is waar we naar verlangen en dat is waar Verhalenavond in uitblinkt. De eerste fanatieke vertellers hebben zich al aangemeld via de site. Zo zijn er verhalen te horen in Wetsens, Dokkum, op Ameland, Niawier en in Easterlittens. Een verhaal over ‘De taal [...]

Ekstra kaarten foarstelling Wat Soesto!

september 29, 2021|

Wat Soesto!’ is ôfrûne freed yn premjêre gien yn in hast útferkochte seal yn Theater Sneek. De foarstelling fan Freark Smink,ûnder regy fan Jos Thie, is in ynkringend portret oer in hjoeddeistiche boer yn in bysûndere famylje. Fan 25 septimber ôf meie de teatersealen en doarpshûzen wer fol en dêrom binne der no ekstra kaarten bekikber. Wat Soesto!’giet oer it boerelibben fan no en alles dêrmei anneks is. Mar it giet ek oer famylje, oantinkens en de syktocht nei in hoopfolle takomst. Frans, de haadpersoan út ‘Wat Soesto!’ wit noch goed hoe’t hy as jonge langút yn it gers lei [...]

8 oktober klaverjassen

september 29, 2021|

It kin wer heve Freed 8 oktober 2021 kinne we sûnt lange tiid wer klaverjasse yn de Lytse Fjouwere yn Itens en we ha der sin oan! Elkenien is fan herte wolkom!! It begjint sa as gewoan om 20.00 oere. Opjaan is net ferplicht, mar it mei wol (dan witte wy in bytsje wêr’t we oan ta binne) Fansels jilde de Coronarigels sa as hjir ûnder beskreaun. It Corona tagongsbewiis (CTB) wurdt kontrolearre! It is frijkaarten foar elkenien en dit kear gjin ynlis. We besjogge op dizze jûn hoe’t we it dit seizoen fjirder oanpakke. Tige wolkom allegearre!! Willem, Jan [...]

BIS Corp. 9021

september 29, 2021|

BIS hat dit jier in film makke! Wat in jubileum yn 2020 wurde moast, slagge troch Koroana net. Mar BIS (berneiepenloftspul) is BIS net as it net yn mooglikheden tinkt en dat hat foar dit bysûndere jier laat ta it meitsjen fan in echte film: BIS Corp. 9021. De filmfoarstellingen binne yn de Tysker yn Easterwierrum, op 30 septimber, 1, 2, 3 en 4 oktober. De kaarten foar de allerearste BIS film en tagelyk de 30e foarstelling fan it berneiepenloftspul binne no te bestellen fia www.berneiepenloftspul.nl of troch it stjoeren fan in mail nei bis.kaartferkeap@gmail.com. Yntree: Bern en folwoeksenen € 13,00; dit is ynklusyf it programmaboekje en 2 konsumpsjes. Fanôf 25 september feroaret [...]

DORPSHUIS GAAT WEER OPEN

september 26, 2021|

Corona nieuws cafe/dorpshuis Vanaf 25 september zijn er nieuwe corona regels van kracht geworden voor dorpshuizen en cafés. Deze heeft het bestuur ook van toepassing verklaard op ons dorpshuis. De toepassingen zijn ook getoetst bij de gemeente en stichting Doarpswurk. Voor een goed begrip van deze maatregelen is het van belang in ons gebouw twee ruimtes te onderscheiden. Dat zijn: -Het café aan de voorzijde (waarvoor wij een drank- en horecavergunning hebben), hiervoor zijn de strengere horeca regels van toepassing. Wanneer hier activiteiten worden georganiseerd is er een Coronatoegangsbewijs (CTB) nodig. Hierbij moet u denken aan activiteiten als biljarten of [...]

Ald izer ynsammelje

september 24, 2021|

It korps Wihelmina út Easterein hat beslúten út te naaien mei it âld papier opheljen. Nei 52 jier trouwe tsjinst mei trekker en wein elts hûs lâns gean. Dizze beslissing is fallen opdat de âld papier priis sa bot daalt wie dat wy jild talizze moasten om it ophelje te kinnen. En spitigernôch - hoe moai tradysjes ek binne - kinne we dat fansels net dwaan. Ald izer ynsammelje It korps koe it mar lestich gean litte en kaam mei in nij idee: Wat at we no ris wat oars gean opheljen as papier? No like ús it beste idee [...]

Vacature

september 10, 2021|

De Stichting Kinderopvang Friesland verzorgt in vele gemeenten in Friesland kinderopvang in de vorm van kleinschalige kinderopvang, kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, tussenschoolse opvang en gastouderopvang. De Stichting Kinderopvang Friesland is een open en flexibele organisatie met een prettige werksfeer. Voor onze nieuwe te starten locaties in Hommerts en Itens zoeken wij respectievelijk vanaf 23-08-2021/07-09-2021: De functie Eén of twee meewerkend ADJUNCT HOOFD(EN) BUITENSCHOOLSE OPVANG ± 10-20 uur per week Als meewerkend adjuncthoofd buitenschoolse opvang draag je de dagelijkse verantwoordelijkheid voor de locatie. Je draagt zorg voor de dagelijkse verzorging en opvoeding van kinderen, waarvan de leeftijd kan variëren tussen 4 tot [...]

Wandel- en beleefroute bij UIT Festival in Wommels

september 1, 2021|

Het nieuwe culturele seizoen 2021-2022 in de gemeente Súdwest-Fryslân wordt zaterdag 11 september afgetrapt met het UIT Festival Súdwest-Fryslân. In maar liefst dertien dorpen en steden zijn er optredens van artiesten uit de buurt en openen de plaatselijke culturele aanbieders hun deuren. In Wommels is er een wandel- en beleefroute voor jong en oud. Lees de volledige informatie en het programma hier: Sept Uit Festival 11 september_schoon

GROTE SCHOONMAAK DORPSHUIS

augustus 28, 2021|

Hopelijk kan het dorpshuis na 17 september weer gewoon open. Om eventueel hiervoor klaar te zijn willen we het aan de binnen en buitenkant schoonmaken op zaterdagochtend 4 september. Vanaf 8:30 staat de koffie klaar en om 9:00 starten we. Wie wil ons hierbij helpen? Wanneer je zelf schoonmaak spullen (emmer, spons, doek) meeneemt dat zou dat super handig zijn. Een paar ladders zouden ook erg van pas komen. Alvast dank! Bestjoer doarpshûs "De Lytse Fjouwere"

Teatsen

juli 14, 2021|

Pak de aginda der mar wer by: snein 18 july is it wer tiid foar it *Teatsen*! Do kinst dy opjaan oant freed 16 july 20.00 oere by Laura Margje(06-29048829) of maile nei kf-itens@live.nl. It is in "frije" partij, dus ek *net* leden binne fan herte wolkom.

Vacature

juli 13, 2021|

De Stichting Kinderopvang Friesland verzorgt in vele gemeenten in Friesland kinderopvang in de vorm van kleinschalige kinderopvang, kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, tussenschoolse opvang en gastouderopvang. De Stichting Kinderopvang Friesland is een open en flexibele organisatie met een prettige werksfeer. Voor onze nieuwe te starten locaties in Hommerts en Itens zoeken wij respectievelijk vanaf 23-08-2021/07-09-2021: De functie Eén of twee meewerkend ADJUNCT HOOFD(EN) BUITENSCHOOLSE OPVANG ± 10-20 uur per week Als meewerkend adjuncthoofd buitenschoolse opvang draag je de dagelijkse verantwoordelijkheid voor de locatie. Je draagt zorg voor de dagelijkse verzorging en opvoeding van kinderen, waarvan de leeftijd kan variëren tussen 4 tot [...]

Swit&SitRin

juli 12, 2021|

Hey Switters, De draafskuon kinne út de kast, want jim kinne begjinne mei trainen! De datum foar de 3e edysje fan de Swit&SitRin stiet fêst: 28 maaie 2022 (de sneons fan it Hemelvaartswykein). Skriuw him fêst yn de aginda! As alles goed giet sille wy de groepstrainingen yn it foarjier fan 2022 wer opstarte, mar jim kinne natuerlik self ek wer ris efkes in blokje om prebearje! It luie swit moat der út! Switters, set him op!

Simmer yn Súdwest: een zomer vol met gratis activiteiten voor kinderen in SWF!

juni 24, 2021|

Zeilen, suppen, voetballen, Pumptrack of meedoen aan één van de sportinstuiven met springkussens en een te gekke Wipe-outbaan. Met de kinderen naar een theatervoorstelling, straattheater of creatief aan de slag met een Toolbox van Cultuur Kwartier. Er is dit jaar van alles te doen in de buurt voor kinderen in Súdwest-Fryslân. Daarnaast bieden we minimagezinnen een dagje uit aan naar een pretpark of één van de Waddeneilanden. Samen met Cultuur Kwartier Sneek, Sport Fryslân en Stichting Sociaal Collectief hebben we een te gek programma opgezet bomvol leuke activiteiten voor kinderen in de zomervakantie. Wat is er te doen? Benieuwd wat [...]

Organisearje ris in sutelaksje!

juni 23, 2021|

De sutelaksje, in moaie finansjele ynstruier. Mear as 50 doarpen yn Fryslân dogge al mei! Nije shirts foar it jeugdteam, dat moaie ynstrumint foar it korps, dat moaiere dekôr foar de toanielútfiering? De measte klups en ferienings kinne wol wat ekstra jild brûke. De sutelaksje biedt jim de kâns om mei in lytse ynspanning (2, 3 oerkes sutelje) de klupkas te spekken. Hoe wurket dat? As jim meidwaan wolle, prikke jim in datum. Dêrnei is ien telefoantsje of mailtsje genôch. Wy leverje fergees full color folders dy’t jim in wike foar de aksje by de minsken yn de bus smite [...]

Opening Tsjerkepaad

juni 22, 2021|

PROGRAMMA OPENING TSJERKEPAAD 2021  op zaterdag 26 juni 13.30 uur in de Grote Kerk in Harlingen. U bent welkom op deze middag. In de kerk mogen mogen we maximaal 200 personen verwelkomen. Voor de organisatie is het wel van belang dat u zich aanmeldt. Dat kan bij het secretariaat. Er wordt ook een livestreampresentatie (YouTube > Grote Kerk Harlingen) uitgezonden. Thema: “Kerk in verleden, heden en toekomst”. - Opening door Gerrit Groeneveld: “Wat gaat er dit jaar gebeuren?” - Verhalenverteller Frank Belt: “De martelaren van Harlingen” - Korte presentatie Harlinger kerkgeschiedenis, ds.Teunard van der Linden - Presentatie nieuwe promotiefilm Tsjerkepaad - [...]

25 juni 20:00 uur: Spetterende bingo ten bate van Zwembad de Klomp

juni 16, 2021|

Deelname aan de bingo kan bij het zwembad op vrijdag 25 juni om 20.00 uur of online via Zoom. De link hiervoor ontvang je via de email. Er is een goed gevulde prijzenpot. Ook zijn er buiten de bingo om nog een aantal leuke prijsjes te winnen! Bingokaarten kosten €2,50 per 2 bingokaarten. We spelen 2 rondes, dus voor elke ronde heb je straks 1 bingokaart. Om je winkansen te vergroten is het uiteraard mogelijk om meer dan 1 set bingokaarten te bestellen. De volledige opbrengst van deze bingo gaat naar Zwembad de Klomp. Als gevolg van de opgelegde beperkingen door corona heeft [...]

Zoekt u een gastouder voor uw kind(eren)?

juni 16, 2021|

Uw kind(eren) is (zijn) van harte welkom bij mij thuis! Ik ben Sytske Altenburg-Joustra, 36 jaar, getrouwd en ik heb 2 kinderen een zoon van 9 en een dochter van 7 jaar. In 2009 heb ik de Pabo afgerond en daarvoor heb ik Spw gedaan. Ik woon in Reahûs, Sanleansterdyk 8a.(in de oude Rabobank) Alle kinderen van 0 t/m 13 jaar zijn welkom. Voorschoolse, tussenschoolse en buitenschoolse alles is mogelijk. Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd bel of mail dan naar:  sytskealtenburg@gmail.com/ tel: 06-50847692

Untdek de wille fan mei-inoar muzyk meitsje!

juni 15, 2021|

Heb je altijd al eens een blaas- of slagwerkinstrument willen leren bespelen? Of lijkt samen muziek maken je geweldig? Dan is dit je kans! Op zaterdag 2 oktober 2021 is de eerste van tien repetities van Nij Talint Orkest Greidhoeke, een superleuk muziekproject voor volwassenen van muziekvereniging Oranje Spannum. We willen je graag laten ervaren hoe fantastisch het is om samen muziek te maken. De begeleiding is in handen van Guus Pieksma en Annewiep Bloem. Om mee te kunnen doen hoef je geen muzikale ervaring te hebben of noten te kunnen lezen. De repetities duren twee uur en die vliegen [...]

Kollekte “Epilepsiefonds” fan 7 o/m 12 juny

juni 1, 2021|

Foarich jier hat dizze kollekte net plakfine kinnen, mar dit jier komme Gretha Boonstra, Johanna Bouma en ikself wer by jim lâns. Jim kinne op twa manieren in bydrage jaan, kontant jild yn de bus of de QR koade scanne dy't op de bus stiet. Binne jim net thús, dan leit der in kaartsje yn"e brievenbus mei de QR koade der op, op dy wize kin der ek doneard wurde. Sa hoopje we wer in moai bedrach byelkoar te krijen, dat benammen brûkt wurde sil foar ûndersyk, om sa de bron fan epilepsie goed yn byld krije te kinnen. Mei [...]

Bibliotheken Mar en Fean weer open

mei 29, 2021|

Eindelijk! Na vijf maanden kun je weer langskomen in de Bibliotheek. En dat hebben we geweten. Wat een feestje om jullie weer te zien! Ook al moeten we ons nog even aanpassen, we hopen dat een bezoek aan de Bibliotheek voor iedereen weer mogelijk is. De Bibliotheek bezoeken Om een Bibliotheekbezoek veilig en prettig te houden vragen we je aandacht voor het volgende: Reserveren gebeurt bij de ingang, dit kan niet vooraf. Na een gezondheidscheck vragen we je je bezoek te registreren. Er liggen formulieren klaar die je kunt invullen. Registreren kan ook via de QR-code die je vindt bij de ingang. Er geldt voor [...]

DORPSHUIS – CORONA MAATREGELEN

mei 15, 2021|

Beste dorpsgenoten, Zoals jullie weten mogen de horecagelegenheden ivm de Corona-maatregelen niet open worden gesteld voor bezoekers. Normaal gesproken zouden we eind mei en juni ook al niet veel activititeiten meer hebben. Bij deze willen we jullie laten weten dat het terras van het dorpshuis tot en met de zomervakantie in verband met Corona-maatregelen niet open gaat. Een belangrijke motivatie hiervoor is het handhaven van 1,5 meter regel. We hopen dat wanneer alle maatregelen het toelaten de deuren weer voor jullie te openen in het nieuwe seizoen en zo jullie het werk van de bouwploeg te kunnen laten zien. Bestuur [...]

Inwoners Súdwest-Fryslân kunnen gratis openbare laadpaal aanvragen

april 29, 2021|

Vanaf vandaag kunnen inwoners en mensen die in Súdwest-Fryslân werken een openbare laadpaal bij de gemeente aanvragen. Tot nu toe staan er zeventig openbare laadpalen in de gemeente, maar de gemeente wil dat dit er veel meer worden. De gemeente heeft zo’n 500 locaties op het oog. Laadkracht B.V. gaat de laadpalen plaatsen. Eerste laadpaal onthuld Vanochtend onthulden wethouder Mark de Man en Jacob de Graaf van Laadkracht B.V. de eerste openbare laadpaal in de Sneker wijk Sperkhem. Wethouder De Man: “Ik ben heel blij met deze samenwerking. Waar sommige andere Friese gemeenten nog in de verkenningsfase zitten, plaatsen wij [...]

Reminder

maart 25, 2021|

Beste minsken, Hawwe jimme ús oprop yn de nijste Diggelfjoer ek lêzen? Want juny 2022 bestiet Diggelfjoer 40 jier en dan soenen wy graach in feestje organisearje. In lyts feestje fanút Diggelfjoer, as miskien wol in grutter feestje as der mear minsken/klups meidogge. Want wy wolle mei ús fjouweren fanút de redaksje fan Diggelfjoer graach meidwaan, mar wolle net allinnich de karre lûke. Der binne al in pear minsken/ferieningen dy’t harren by ús melde hawwe, mar wy hawwe ferlet fan mear minsken. Dus doarpsgenoaten/ferieningen….. meld jimme by ús fia de mail, as sykje ien fan ús op as jimme helpe [...]

TUSSENSTAND SPONSORACTIE DORPSHUIS

maart 24, 2021|

Beste dorpsgenoten, Met de sponsoractie voor het dorpshuis hebben we bij jullie tot nu toe een bedrag van    € 4.600 mogen ophalen. Wij als bestuur zijn hier zeer blij mee en zo zie je maar weer waar een kleine "mienskip" fan fjouwer doarpen grut yn is!! Naast deze sponsoractie hebben we afgelopen jaar ook van het Rijk enkele Corona vergoedingen mogen ontvangen. Deze inkomsten gebruiken we weer voor het betalen van onze maandelijkse vaste kosten zoals huur van Café, gas/elektra/internet en radiorechten. Al deze kosten proberen we maximaal te beperken. In de volgende Diggelfjoer zullen we jullie op hoofdlijnen op [...]

BIS spilet!!!

maart 16, 2021|

Ja , do lêst it goed. Berne Iepenloftspul spilet yn 2021 har foarstellingen. Dus set it mar yn de aginda : 17, 19, 20, 23, 24 en 26 juny. In prachtich foarútsjoch nei de lockdown en bysûnder foar de tiid, wer’t wy no yn libje. Dat it oars wurdt , dat is wis. It is net wat jimme fan ús wend binne. It aardige is dat dit resultearret yn kreative ideeën en útdagingen. Foar de regisseurs, it bestjoer, it artistike team, mar benammen foar de bern! De bern binne yn it hiele proses meinommen en tinke folop mei yn it meitsjen fan it stik fan 2021. Wy [...]

SPONSOR ACTIE DOARPSHÛS “DE LYTSE FJOUWERE”

maart 8, 2021|

In verband met de Corona crisis hebben we als dorpshuis het afgelopen jaar geen inkomsten gehad terwijl de uitgaven wel doorgingen. Om deze reden organiseren we als bestuur een sponsoractie en ontvangen alle inwoners van de Fjouwer Doarpen deze week een brief met envelop. In deze brief leggen we onze financiële situatie uit en doen we een beroep op een vrijwillige financiële bijdrage. In de week van 15 t/m 22 maart komen we de envelop "corona-proof" weer ophalen. Geld overstorten op ons bankrekeningnummer mag natuurlijk ook. Alvast dank voor jullie bijdrage! We dogge it meielkoar en foar elkoar! Bestjoer "De [...]

IJsbaan Rien is open!

februari 10, 2021|

It giet oan! De ijsbaan in Rien is sinds woensdag 10 februari open voor jong én oud. De baan is vanaf 's ochtends vroeg geopend, de lampen gaan 's avonds om 20:45 uur uit zodat een ieder op tijd thuis is voor de avondklok. Op de baan gelden de Corona-maatregelen vanuit de overheid waaronder 1,5 meter afstand. Vanuit de overheid mogen wedstrijden enkel worden georganiseerd t/m 17 jaar. De komende dagen zal het ijsbestuur dan ook diverse wedstrijden organiseren voor deze doelgroep. (Update 10/02/2021: Vrijdagavond Knobbelen, zaterdagmiddag Korte baan) Vrij schaatsen/sleeën is voor alle leeftijden uiteraard! Nog geen lid? Lid [...]

Schaatsen uit het vet!

februari 6, 2021|

De weersvoorspellingen lijken erop dat we dit jaar weer winterplezier kunnen hebben op natuurijs. Uiteraard doen we er alles aan om de ijsbaan in Rien hier zo snel mogelijk klaar voor te krijgen. De gemeente staat positief tegenover opening van natuurijsbanen. Op dit moment zijn we druk bezig met de voorbereidingen om de baan later deze week zodra het ijs sterk genoeg is, te kunnen openen volgens de Corona-maatregelen. Hoe dit er precies uit komt te zien laten we uiteraard nog weten, grotendeels gaat dit om de reeds bekende regels zoals 1,5 meter afstand houden. Zodra de ijsbaan is geopend [...]

Winterweer in aantocht!

februari 5, 2021|

Begin maart komt er weer een nieuwe Diggelfjoer uit en wat zou het leuk zijn om de voorpagina te vullen met een prachtige sneeuw- of ijsfoto! De redactie van Diggelfjoer nodigt jullie uit om leuke en mooie plaatjes toe te sturen naar diggelfjoer@live.nl We zijn benieuwd.....

Nieuw logo voor de IJsclub

september 30, 2020|

De IJsclub Eensgezindheid - Rien e.o. beschikt sinds dit jaar over een prachtig nieuw logo. Hoewel een strenge winter er het afgelopen jaar niet van is gekomen, betekent dat voor het bestuur van de ijsclub niet dat er niets is te doen. Vorig jaar is het verlichtingsplan op de ijsbaan grondig aangepakt. Nu de baan mooi in de schijnwerpers kan staan, was dit voor de ijsclub ook tijd om de vereniging meer in het licht te zetten. Hoewel de vereniging al ruim 150 jaar bestaat, ontbrak het nog steeds aan een logo. In onze 4 dorpen treffen we het met [...]

Eerste AED Cursus van start

september 9, 2020|

Je hoopt het nooit mee te maken, maar per week krijgen 300 mensen in Nederland een hartstilstand. Terwijl ze hardlopen, aan het werk zijn of in de bioscoop zitten. Weet jij wat je moet doen...? Vanavond is de eerste AED-cursus van start gegaan voor de inwoners uit de 4 doarpen. In een reanimatiecursus leer je reanimeren en een AED bedienen. Zo weet je wat je moet doen bij een hartstilstand en kun je levens redden. In de cursus van ongeveer 3 uur leer je: hoe je een hartstilstand herkent wat je als eerste moet doen hoe je reanimeert en een [...]

Griep- en pneumokokkenvaccinatie 2020. Informatie voor patiënten van Dr Meerdink en Hoepman

september 7, 2020|

Binnenkort is er weer de jaarlijkse griepvaccinatie voor alle Hart-, Long-, Diabetes- en Nier-patiënten en alle 60+-ers. En mensen met een verminderde weerstand. Daarnaast worden dit jaar gelijktijdig alle mensen van de geboortejaren 1941 t/m 1947 uitgenodigd voor een pneumokokkenvaccinatie. (Dit is een vaccinatie tegen een longbacterie waar met name ouderen ernstig ziek van kunnen worden. Deze vaccinatie is minder effectief bij mensen van 80 jaar en ouder, daarom wordt deze leeftijdsgroep hiervoor niet opgeroepen.) Dit jaar is de organisatie van de griepprik veel ingewikkelder dan voorheen vanwege het corona virus. De vaccinaties zullen dit jaar in het Dielshus te Wommels [...]

FILMAVOND 12 SEPTEMBER DEN SKYLDIGE

september 6, 2020|

Beste bezoekers van de filmavonden, De laatste film van het vorige seizoen konden we door Corona niet vertonen... maar niet getreurd.... aankomend seizoen beginnen we met deze prachtige film! Natuurlijk verzorgen wij de filmavond met inachtneming van de dan geldende richtlijnen. Den Skyldige (Denemarken, 2018) In afwachting van een rechtszaak omtrent zijn handelen bij een incident, is politie-agent Asger uit zijn functie ontheven en gedwongen om te werken bij de alarmcentrale. Hij beantwoordt een noodoproep van een verwarde vrouw die vermoedelijk slachtoffer is van een ontvoering. Met de telefoon als enige hulpmiddel begint Asger aan een race tegen de klok om [...]

Fryske boargemasters de greide yn foar belang fan freonskip

september 5, 2020|

De boargemasters Sybrand Buma (Ljouwert), Jannewietske de Vries (Súdwest-Fryslân) en Marga Waanders (Waadhoeke) moete inoar freed om te praten oer freonskip. Se dogge dat op it plak wêr de trije gemeenten inoar kruse, op in pleats yn Easterlittens. De moeting is ûnderdiel fan de saneamde 'Karavaan van de vriendschap'. Dat wurdt al twa jier lang organisearre troch skriuwer en sjoernalist Simon Vuyk fan Harns. Vuyk sette begin dit jier útein mei de Karavaan van de vriendschap. In jier lang fytste hy alle earste freeds fan de moanne in rûte mei syn bakfyts. Doel dêrby wie om minsken byinoar te bringen [...]

Collectie KWF

september 2, 2020|

Deze week komen de collectanten van het KWF langs. Wanneer je doneert draag je rechtstreeks bij aan 3 belangrijke doelen: minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor de patient. Een online gift geven mag ook! www.kwf.nl

11 septimber klaverjassen

september 1, 2020|

11 septimber starte we dit seizoen wer mei priiskaarten foar elkenien. Der binne lekkere fleisprizen te winnen. Fan te foaren opjaan is yfm Corona wol needsakelik, dit kin o.e.m. 10 septimber by Jan Leijenaar. Fan herte wolkom allegearre!! Oant sjen, om 20.0 oere yn de Lytse Fjouwere. Kaartklup "De Fjouwerkaart"