De Rienster Rikkers

De Rienster Rikkers; geen vereniging maar een palingrokersploeg uit Rien.
In dit rokersgezelschap zitten Jan Spannenburg en Douwe van der Weide (Rien) en Paul de Bruin (Easterein). Al meer dan 10 jaar roken zij in dit gezelschap diverse soorten vis, met als specialiteit: de paling.

In de loop der jaren zijn ze meerdere malen in de prijzen gevallen, met als hoogtepunten Fries Kampioen Palingroken 2005 en Noordelijk Kampioen Palingroken 2009-2010.
Dit alles doen zij vanuit een nostalgische stand, waar ze elke keer weer hun best doen om iets nieuws bij te bedenken.

Jaarlijks organiseren De Rienster Rikkers in samenwerking met ‘Fûgelwacht De Fjouwer Doarpen’ het Rikkersfeest in Rien. Een gezellig evenement met een viswedstrijd en diverse activiteiten waarbij de vis geheel gratis wordt verstrekt.
Meer informatie/foto’s van het Rikkersfeest in Rien is te vinden op de website: http://rikkersfeest.riensterrikkers.nl/

De Rienster Rikkers beschikken zelf ook over een website: www.riensterrikkers.nl

Recente berichten

Keatsen en Jeu de Boule Keningsdei

april 18, 2019|

Woansdei 24 april kinne we wer los want dan begjint it competitie en ferdivedaasje keatsen wer! We begjinne om 19.30 oere. De sneons is it 27 april en ha wy ús earste keatspartij wer: de Lytse Fjouwere-keatspartij. It begjint om 11.00 oere, de ynlis is €3,- en opjaan kin o/m 25 april 19.00 oere fia de mail: kf-itens@live.nl of by ien fan it bestjoer. Fanôf 14.00 oere kin der ek Jeu de Boule spile wurde op de Jeu de Boule baan op it keatsfjild, opjaan is net nedich en meidwaan is fergees.

Winner klaverjaskompetysje

april 13, 2019|

Hilbrand Drost út Easterein is de winner wurden fan de klaverjaskompetysje 2018-2019. Yn in moai seizoen wie hy mei 34873 punten (oer 7 wedstriden telt) de bêste. Noemer 2 wie Rein Strikwerda út Wommels mei 34657 punten en 3e wie Jan Kamstra út Itens mei34461 punten. 27 april (Keningsdei) middei's om 14.00 oere is der foar elkenien wer klaverjassen. Dêrnei hâlde we simmerfakânsje en op 13 septimber geane we wer fan start mei in nij seizoen. Oant sjen.

De nije Diggelfjoer!

april 8, 2019|

As is goed is hawwe jimme ôfrûne wike de nijste Diggelfjoer krigen, wer fol mei nijs, lêswurk, en oare nijsgjirrige saken út de 4 doarpen. Wy hawwe der mei syn fiifen wol nocht aan! Mar graach krije fan jimme as doarpsbewenners ek ferhalen, (leuk) nijs, foto’s ensf. Skriuw in stikje, stjoer ús in nijtsje, in moaie foto…wy krije it graach op’e mail fia diggelfjoer@live.nl Yn juny komt der wer in nije doarpskrante, oanleverje fan spul kin oant en mei 10 maaie. As jimme meie ús fansels ek oansprekke! Hans, Thea, Watse, Esther en Elisabeth PS: Lit it ús ek witte as jimme [...]

Butengewoan Berikber

april 6, 2019|

We willen u hierbij informeren over het afronden van de opdracht van Butengewoan Berikber en dat de eindresultaten zijn overgedragen naar de Provinsje. De eindresultaten zijn vanaf nu te lezen op de website: https://www.butengewoanberikber.nl/ Bij deze willen we u nogmaals bedanken voor uw inzet! De Provinsje neemt vanaf nu het stokje over.

Slotjûn klaverjassen

april 2, 2019|

Freed 12 april is de slotjûn fan it klaverjassen fan seizoen 2018-2019. It is priiskaarten foar elkenien, de ynlis is € 3.50 en der binne moaie fleisprizen te winnen. Ek de prizen fan de kompetysje fan it ôfrûne seizoen wurde útrikt. Dus: NET STINNE, DER HINNE. Tige wolkom allegearre.

De Romte wandelt voor water

maart 26, 2019|

Vrijdag 22 maart hebben alle kinderen van de Romte meegedaan aan de sponsorloop 'Wandelen voor water'.  De groepen 1 t/m 4 hebben met 2,5 liter drinken  op hun rug 2,5 km gewandeld. De groepen 5 t/m 8 hebben met 6 liter drinken op hun rug 6 km gewandeld. Dit was best zwaar, maar door het bedrag dat ze opgehaald hebben waren ze dit snel vergeten. Ze hebben maar liefst €1112,80 opgehaald! Met dit bedrag kunnen ze in Nigeria 222 kinderen helpen aan schoon drinkwater.  

De nieuwe website van De 4 Doarpen is online!

maart 25, 2019|

Het is zo ver! De nieuwe website van De 4 Doarpen is online! Nieuwsbrief De mensen die voorheen altijd een nieuwsbrief ontvingen, krijgen nu ook automatisch een e-mail wanneer er een nieuw bericht is geplaatst. Om je af te melden kun je op de link ‘afmelden voor nieuwsbrief’ klikken onderaan de e-mail. DIY Verenigingen, bedrijven en voorzieningen worden verzocht om berichten zelf te plaatsen. Hiervoor heb ik inloggegevens en een handleiding gemaild. Heb je deze e-mail niet ontvangen en wil je wel graag berichten plaatsen? Neem dan even contact op. Webredactie Voor het plaatsen van overige nieuwsberichten kan gemaild worden [...]

Sneon 30 maart: Iepen Kafee

maart 17, 2019|

Yn tsjinstelling ta eardere berjochten is it folgjende iepen kafee op sneon 30 maart (en dus net op freed 22maart) It kin wer in gesellige middei wurde, mei in potsje biljerten, klaverjassen, sjoelen, rummikub en wat der noch mar mear graach dien wurdt. Fanôf in oere of seis, healwei sânen makket ús TOPKOK Fred wer in lekker miel klear. "We gaan de culinaire route van de VOC herbeleven" dus dat belooft wer wat lekkers te wurden. Fanôf 15.00 oere is it kafee iepen en binne jim tige wolkom. Foar it iten wol graach efkes opjaan by Bouwe Jan: 06-41111094 of [...]

Ronja de Roversdochter

maart 17, 2019|

Toanielferiening ‘Fuort mar los’ Skippersbuorren 1, 8734 GT Easterein Parseberjocht Easterein,  10 maart 2019   Fuort Mar Los Jongereintoaniel Easterein spilet: Ronja de Rôversdochter! Op 29 en 30 maart 2019 binne de úfieringsjûnen fan de jongereinôfdieling fan Toanielselskip Fuort Mar Los. Mei 18 jongereinspilers, twa begelieders en it bestjoer, binne we sûnt oktober oan it repetearjen foar it stik, “Ronja de Rôversdochter”. De bewurking dy’t wy sjen litte sille bliuwt ticht by it oarspronklike klassike ferhaal oer Ronja, dochter fan in rôverhaadman. It ferhaal spilet in pear hûndert jier lyn doe’t der noch mysterieuze wêzens yn de bosken wennen en [...]

Data kaartjûnen seizoen 2018/2019

maart 17, 2019|

Oanfang: : 20:00 uur Plak : kafee “De Lytse Fjouwere” te Itens 14 septimber 2018 : Priiskaarten foar elkenien 28 septimber : Kompetysjekaarten / Ledefergadering 12 oktober : Kompetysjekaarten 26 oktober : Priiskaarten foar elkenien 9 novimber : Maatklaverjassen foar elkenien 23 novimber : Kompetysjekaarten 7 desimber : Sinteklazepriiskaarten foar elkenien 21 desimber : Kompetysjekaarten 4 jannewaris 2019 : Kompetysjekaarten 18 jannewaris : Priiskaarten foar elkenien 1 febrewaris : Kompetysjekaarten 15 febrewaris : De Lies partij 1 maart : Kompetysjekaarten 15 maart : Maatklaverjassen foar elkenien 29 maart : Ynheljûn 12 april : Priiskaarten foar elkenien / Slotjûn 27 april [...]

Seizoen 2018-2019

maart 17, 2019|

Op freed 14 septimber 2018 gean we wer los mei it nije kaart seizoen. Ek dit kear begjinne we mei priiskaarten. Elkenien is tige wolkom en kin ek lid wurde fan de kaartklup. De kontribúsje foar it seizoen 2018-2019 is € 15,00. Der binne 5 priiskaartjûnen, wêrop elkenien wolkom is, dus ek net leden. De ynlis foar de priiskaartjûnen is € 3.50.