Op freed 8 maart binne 60 plussers fanôf 16.00 oere wolkom yn de “Lytse Fjouwere”.

Gesellich byprate ûnder it genot fan in bakje en/of in drankje. Foar wa’t it leuk fynt, kin der fansels ek in spultsje dien wurde.

Fred sil, sa’t we dat fan him wend binne,  in lekker miel iten klearmeitsje, de kosten hjirfan binne €12,50.

Opjaan kin foar 6 maart by Agatha Flier:  tel. 0618489517 of maile nei agathakflier@gmail.com

De earste oanmeldingen binne der al, wy steane wer foar jim klear, dat oant sjen op 8 maart!

Team fan it Iepen kafee