Oanfang: : 20:00 uur
Plak : kafee “De Lytse Fjouwere” te Itens

14 septimber 2018 : Priiskaarten foar elkenien
28 septimber : Kompetysjekaarten / Ledefergadering
12 oktober : Kompetysjekaarten
26 oktober : Priiskaarten foar elkenien
9 novimber : Maatklaverjassen foar elkenien
23 novimber : Kompetysjekaarten
7 desimber : Sinteklazepriiskaarten foar elkenien
21 desimber : Kompetysjekaarten

4 jannewaris 2019 : Kompetysjekaarten
18 jannewaris : Priiskaarten foar elkenien
1 febrewaris : Kompetysjekaarten
15 febrewaris : De Lies partij
1 maart : Kompetysjekaarten
15 maart : Maatklaverjassen foar elkenien
29 maart : Ynheljûn
12 april : Priiskaarten foar elkenien / Slotjûn
27 april : Keningskaarten

We hoopje wer op in gesellich en spannend seizoen!!!

It bestjoer:
Willem Tjerkstra
Jan Leijenaar
Immie Kamstra