As is goed is hawwe jimme ôfrûne wike de nijste Diggelfjoer krigen, wer fol mei nijs, lêswurk, en oare nijsgjirrige saken út de 4 doarpen. Wy hawwe der mei syn fiifen wol nocht aan! Mar graach krije fan jimme as doarpsbewenners ek ferhalen, (leuk) nijs, foto’s ensf. Skriuw in stikje, stjoer ús in nijtsje, in moaie foto…wy krije it graach op’e mail fia diggelfjoer@live.nl

Yn juny komt der wer in nije doarpskrante, oanleverje fan spul kin oant en mei 10 maaie.

As jimme meie ús fansels ek oansprekke!

Hans, Thea, Watse, Esther en Elisabeth

PS: Lit it ús ek witte as jimme net in dorapskrante krigen hawwe 😉