Wat in belevenis om yn Leiden op it poadium te stean mei de “Nationale Onderwijsprijs”, mei it projekt  “Greidhoeke goes Onderwijs”.
We ha net wûn, mar binne in hiele erfaring riker!
Sjoch foar mear ynformaasje op https://www.facebook.com/deromte/