Hoi jongens en famkes!

Sneon 8 febrewaris is der fan 19.00-20.00 oere wer disco yn it café foar alle basisskoallebern.
De tagong is €2,- incl. in drankje, jimme komme dochs allegear ek efkes lekker dûnsjen?