Dorpshuis ‘De Lytse Fjouwere’

Doelstelling

De Lytse Fjouwere stelt zich tot doel het instandhouden en exploiteren van een gebouw in Itens t.b.v. het verenigingsleven, de vrijetijdsbesteding en de ontmoeting in Itens, Hennaard, Rien en Lutkewierum en heeft hierbij geen winstoogmerk.

Beleidsplan

Dorphuis “De Lytse Fjouwere” organisatorisch, financieel & onderhoudstechnisch op hoog nivo houden. Het succes van ons dorpshuis steunt op de betrokken vrijwilligers.

  • Centrale jaar activiteitenagenda voor verenigingen en de activiteitencommissie. Daarnaast actief overleg met andere betrokken partijen zoals het doarpsbelang.
  • Faciliteiten bieden aan verenigingen en activiteiten zoals recepties en begrafenissen van inwoners van de 4 dorpen
  • Na een grote verbouwing en schilderbeurt in 2017, “De Lytse Fjouwere” onderhoudstechnisch en facilitair up-to-date houden door middel van een meerjarenplan.
  • Financieel een goede balans houden tussen de kosten en inkomsten en hiermee voldoende reserves opbouwen voor eventuele onvoorziene zaken.
  • Bestuurlijk en organisatorisch blijvend een goede organisatie neerzetten
  • Door middel van een financieel plan met de benodigde subsidies werken aan een energie-neutrale huishouding in 2030.

Activiteiten

In het dorpshuis ‘De Lytse Fjouwere’ worden er, voor jong en oud uit de vier dorpen, allerlei activiteiten georganiseerd zoals: biljarten, yoga, klaverjassen, bingo 55+, filmhuis etc. Verenigingen kunnen er terecht voor vergaderingen en in de weekenden worden er af en toe activiteiten en feestavonden georganiseerd in samenwerking met de commissie Fjouwer Doarpen Docht (FDD). Ook is het houden van een familiefeestje mogelijk in De Lytse Fjouwere.

Vrijwilligers

Dankzij de vrijwilligers van de De Lytse Fjouwere kunnen al deze activiteiten plaatsvinden. Woon je ook in één van de vier dorpen en zou je mogelijk actief willen zijn voor het dorpshuis? Voor meer informatie of een oriënterend gesprek kan je een mail sturen naar onderstaand emailadres.

Beloningsbeleid

De Lytse Fjouwere werkt uitsluitend met vrijwilliger en heeft dus geen werknemers/-neemsters in dienst en keert dus op geen enkele wijze loon uit.

Recente berichten

Dorpshuis gesloten t/m 31 maart

maart 15, 2020|

Meidieling! Yn ferbân mei de situaasje omtrint it Coronafirus, hawwe wy besletten om ûs doarpshûs te sluten oant en mei 31 maart. Wy rekkenje op jim begrip hjirfoar. Wêrfoar tank. Bestjoer doarphûs; De Lytse Fjouwere   Mededeling! In verband met de situatie omtrent het Corona virus, hebben wij besloten om ons dorpshuis te sluten tot en met 31 maart. Wij rekenen op jullie begrip hiervoor. Waarvoor dank. Bestuur dorpshuis: De Lytse Fjouwere

Boudewijn de Groot weekend

maart 14, 2020|

Op 21 en 22 maart zou het Boudewijn de Groot weekend plaatsvinden in "Mienskipshûs de Fermanje" te Itens. We moeten allemaal meewerken om verdere verspreiding van het corona-virus tegen te gaan. Hoewel een bijeenkomst van 30 mensen (nog) niet verboden is, vind ik het niet verantwoord om het door te laten gaan. Ik stel het uit tot een later te bepalen datum. Eerst maar even afwachten hoe het zich ontwikkelt in Nederland. Het is jammer, maar het beste voor nu. Margo Koning    

Iepen Kafee

maart 13, 2020|

We ha juster besluten om it Iepen Kafee op 21 maart net trochgean te litten. Dit y.f.m. de maatregels rûnom it coronavirus. It is net in evenemint mei maximaal 100 persoanen, mar we wolle foarkomme dat hjiroer ûndudelikheid ûntstean sil. We kinne dit gelokkich ferskowe nei freed 17 april en it goede nijs is dat Piter Wilkens dan ek kin. Dat minsken, efkes geduld, hooplik is tsjin dy tiid it virus ûnder kontrôle en kinne we dan genietsje fan it ferrassingsmiel fan ús kok Fred Dijkstra. Piter sil  tusken de gongen troch fertelle en û.o. sjonge oer de wûndere wurking [...]

Iepen kafee

maart 5, 2020|

Freed 17 april is it folgjende Iepen Kafee.  Fanôf 15.00 oere is elkenien wolkom, biljerte, kaarte of wat jim fierder mar dwaan wolle. En dan sa rûn 18.00 oere begjint it diner mei in aperatyfke, folgjend troch sa’n 4 gongen. Dat wurdt wer in ferrassing fan ús kok Fred Dijkstra yn gearwurking mei Piter Wilkens. Jim kinne tinke oan in lekker miel, yn it ramt fan it ferske dat de Beerenburg somtiden in hiele bêste sjirurch wêze kin! Piter sil hjir oer fertelle en sjonge sa tusken de gongen troch. Hy hat dit al in pear kear earder op dizze [...]

Filmmiddei

januari 27, 2020|

Filmmiddei  Op 23 jannewaris wie der in filmmiddei yn de "Lytse Fjouwere" oer ferskillende doarpsaktiviteiten yn de 90er jierren.  Wat geweldich, dat Nel de Boer destiids dizze filmkes makke hat en dat Rob v.d. Meer dy no op in dvd setten hat. We hienen gjin idee of der belangstelling foar wêze soe, mar ta ús ferrassing rûn it doarpshûs fol mei 60-plussers. Der moasten hieltyd mear stuollen bysetten wurde, prachtich! Wat wie it benammen bysûnder dat Germ en Tonny Koldijk der sa flak foar harren ferhuzing nei Snits noch by wêze koenen. Nei it earste bakje startte Dick de film, [...]

Iepen Kafee

januari 15, 2020|

Nei de tige slagge Iepen Kafees fan it ôfrûne jier mei de Toskaanske jûn, de Ferhalenjûn en it Krystmiel folget hjir it program foar de kommende moannen. Sneon 1 febrewaris Fanôf 15.00 oere it doarpshûs iepen foar in potsje biljerten, kaarten of gewoan gesellich byprate. Sa rûn 18.00 stiet der in kopke sop mei stokbôle foar de leafhawwer klear en ek de frituerpanne kin wol efkes oan. Dan begjint der sa om 20.30 oere hinne it earste optreden fan de band “Endorfine” ENDORFINE is een coverband uit Friesland die bestaat uit 5 ervaren muzikanten die samen met het publiek maar [...]

Filmmiddei op tongersdei 23 jannewaris

januari 5, 2020|

Filmmiddei  Nel de Boer hat sa yn’e njoggentiger jierren en rûn de ieuwwikseling ferskate filmkes makke oer it libben yn ús Fjouwer Doarpen. Sa komme û.o. doarpsfeesten foarby mei optochten, zeskamp, playbacken. Reedride op'e iisbaan en op de sleatsjes by skoalle. Hurddraverijen tusken Rien en Itens, optredens fan koar Fjouwerlûd en noch folle mear. No hat Rob v.d. Meer dit allegearre op in dvd setten. Wat soe it dochs spitich wêze om dit op’e planke lizze te litten. Dêrom organisearje we in filmmiddei foar de leafhawwers op tongersdei 23 jannewaris. Fanôf 14.30 oere is eltsenien wolkom yn “de Lytse Fjouwere”. Foar [...]