Meidieling!

Yn ferbân mei de situaasje omtrint it Coronafirus, hawwe wy besletten om ûs doarpshûs te sluten oant en mei 31 maart.

Wy rekkenje op jim begrip hjirfoar. Wêrfoar tank.

Bestjoer doarphûs; De Lytse Fjouwere

 

Mededeling!

In verband met de situatie omtrent het Corona virus, hebben wij besloten om ons dorpshuis te sluten tot en met 31 maart.

Wij rekenen op jullie begrip hiervoor. Waarvoor dank.

Bestuur dorpshuis: De Lytse Fjouwere