Meidieling!

Yn ferbân mei de situaasje omtrint it Coronafirus, en yn opdracht fan it regear is ús dorpshûs sluten oant 1 juny.

Wy rekkenje op jim begrip hjirfoar. Wêrfoar tank.

Bestjoer doarphûs “De Lytse Fjouwere”

 

Mededeling!

In verband met de situatie omtrent het Coronavirus, en in opdracht van de regering is ons dorpshuis gesloten tot 1 juni.

Wij rekenen op jullie begrip hiervoor. Waarvoor dank.

Bestuur dorpshuis “De Lytse Fjouwere”