Laden Evenementen

Foarferkeap € 7,50 NL71 RABO 0349 5009 32 o.v.v. Paardekooper

Seal €10,-

Seal iepen 20.00 oere

Mei mooglik makke troch :

Dick, Wiebren, Roelie, Reinder, Siep, Jan, Albert Jan, Doarpsbelang, Fred, Rienk, Bonne, Coen, Hendrik, Bouwe Jan, Eddy, Reinder en Tiede!