Laden Evenementen

Keatsferiening ‘ITENS e.o’ te Itens opgericht 1922 

Namens het bestuur wordt u van harte uitgenodigd voor de 

 

Algemene ledenvergadering woensdag 22 maart 2023, aanvang 20.00 uur 

in dorpshuis ‘De Lytse Fjouwere’ te Itens. 

 

AGENDA:  

Opening 

Mededelingen en ingekomen stukken 

 Notulen 2022 

 Jaarverslag van het seizoen 2022 door de secretaris (inzage) 

 Financieel overzicht 2022 door de penningmeester en eventuele toelichting van de kascommissie 

 Jeugdcommissie 

 Bestuur  

  • Aftreden Hinke Jellema, Sippy Wiersma en Wybren Jorritsma 
  • Open functie: voorzitter + algemeen bestuurslid 

 Veldcommissie, barcommissie, koppels 

 Prijsuitreiking competitie 2022 

 Training, competitie, wedstrijdagenda en afdelingskaatsen  

 Rondvraag 

 Sluiting