Laden Evenementen

Graach wolle we ôfskied nimme fan de ald tsjerkeriedsleden, Douwe Willemsma, Griet van der Brug en Popke Stegenga.

Op snein 18 septimber fan 14.00 – 16.30 oere yn de Fermanje yn Itens.

By dit ôfskied wolle wy se graach betankje foar harren jierrenlange ynset foar de tsjerke fan Itens-Hennard en wat sy, fan út de tsjerke, betsjutten hawwe foar de mienskip fan de doarpen.

Elkenien út de Fjouwer doarpen is wolkom foar een hapke en in drankje dizze middei!

Mei freonlike groetnis,

Harrie, Sebastiaan, Johannes, Anke en Ans

Tsjerkerie Itens-Hennaard