Ferhúsberjocht 

It is sa fier, nei’t wy in oantal moannen ynskreaun wienen yn

it âlderein opfanghûs “Noarderhoek” yn Snits, is der no in wenstee foar ús frij kommen.

Meiinoar ha we hjir rom 20 jier wenne en Tonny noch wat langer.

Mar spitigernôch moatte wy mei pine yn ús hert ôfskie nimme.

Wy ha hjir al dizze tiid gesellich, frij en feilich wenje kinnen.

Earst yn de “Lytse Fjouwere” en de lêste jierren in pear huzen der nêst.

 

Nochris, it hat foar ús in moaie periode west, mar no is’t foarby.

Dêrom groetsje wy in elk en hoopje op foar jimme in lokkige en sûne tiid, mar benammen in Oant Sjen!!

Us nije adres yn Snits is:                       

Germ en Tonny Koldijk

 

Napjesstraat 114 appartement 25

8602 TE Sneek

Tel.0515 332985