Op tongersdei 5 maart hâldt Nim it sa’t is de generale repetysje fan “Wachtsje op leafde”.

De repetysje begjint om 19:00 oere en is tagonklik foar bern út de boppebou fan de basisskoalle. Entree: €1,- incl. ranja en sjips.