Kaarters,

Spitich, hiel spitich………it klaverjasseizoen is ôfrûn.
We geane de einútslach bepalen oan de hân fan de spile wedstriden.
Hoe en wanneer ‘t de priisútrikking is, sil we noch besjen, jim hearre der t.z.t. mear oer.

Foarearst in protte sûnens en hâld ôfstân!!

It bestjoer fan kaartklup “De Fjouwerkaart”