Sneon 21 septimber is der wer in Iepen Kafee yn “de Lytse Fjouwere”.

Fanôf 15.00 oere binne jim wolkom om it potsje te biljerten, kaarten, darten of gewoan wat dwaan wêr’t jim sin oan ha. Fred soarget foar in lekker kopke sop en der kin ek snackt wurde.

It liket moai waar te wurden, dat we meitsje der sawol binnen as bûten wat gesellichs fan.

Oant sjen enne….ferjit de pinpas net, maklik foar jim  en de ponghâlder!

Team fan it Iepen Kafee