Op freed 29 septimber is der wer Iepen Kafee, it wurdt dit kear in Toscaanse jûn.
Fanôf 16.00 oere stiet de kofje klear en kin der in potsje kaarten of biljerten wurde.
Om 18.00 oere hinne begjinne we mei it iten.

Opjefte kin o.e.m. 27 septimber op delytsefjouwere@gmail.com.

Tige wolkom allegear!!

P.S. It folgjende Iepen kafee is yn gearwurking mei de FDD (senioaren middei) op freed 10 novimber!