Freed 27 maaie fanôf 15.00 oere is it Kafee iepen!
Der kin kaarten en biljerten wurden en as de minsken dy’t mei geane mei de fûgelwacht nei Murk werom komme, kin der Pizza iten wurde dy’t Pizza Drive Sneek foar de doar bakt.
Wol graach eefkes opjaan by Bouwe Jan (06-41111094) oft jim komme te Pizza iten. De kosten hjirfoar binne €10.

Tige wolkom!!