Jim binne wolkom fanôf 16.00 oere om in potsje te kaarten, biljerten, in spultsje te dwaan of fansels gewoan efkes byprate.

Sa rûn 18.00 oere stiet der in kop sop foar jim klear mei in broadsje kroket/frikadel e.d. De kosten binne €7,50.

Opjaan graach úterlik woansdei 28 septimber by Bouwe-Jan: Tel. 0641111094 of maile nei bouwejanhuisman@home.nl

Oant dan yn “de Lytse Fjouwere”