Freed 30 augustus is fanôf 15.00 oere it kafee wer iepen.
Elk dy’t efkes byprate wol sa nei de fakânsje is tige wolkom, fansels kin der ek in potsje kaarten of biljerten wurde.
Fanôf in oer of seis is der in pantsje sop en/of in broadsje. It is net in wiidweidige iterij sa as oars mei Fred, mar sokke jûnen folgje der fan’t hjerst wol wer.
Opjaan is net noadich. Gewoan komme!

Iepen kafee ploech fan De Lytse Fjouwere.