De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Freedtemiddei's borrel

Herinnering

Freedtemiddei fanôf 15.00 oere iepen kafee!!

Kom gesellich lâns foar in praatsje, in potsje biljerten/kaarten of soksawat.
Om 18.00 oere stiet der in lekker miel klear (wol efkes opjaan)
Fanôf in oere of sân in pear moaie ferhalen fan Fred Dijkstra en Germ Koldijk.

Oant sjen.IMG 7503

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen