De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Klaverjassen 26 oktober

Freed 26 oktober is it wer priisklaverjassen foar elkenien.
Opjaan is net nedich. As jim mei dwaan wolle, dan graach 20.00 oere presint wêze yn "De Lytse Fjouwere".

De ynlis is € 3.50 en der binne moaie fleisprizen te winnen.

Dus NET STINNE, DER HINNE!
Kaartclub1

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen