De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

9 november Maatklaverjassen

Freed 9 november is der Maatklaverjassen.
Fanwege it grutte sukses yn maart ha we beslúten it no noch in kear te hâlden.
Dit yn it plak fan Itens - Goaïngea. Goaïngea kin net genôch leden mear fine om mei te kaarten. Hiel spitich, mar gjin reden foar ús om net te kaarten.

Allegear op nei "De Lytse Fjouwere" dus, elkenien mei meidwaan, dus sykje in maat en jou dy op by Jan Leijenaar (till. 06-51880917)

Oant sjen op freed 9 novimber yn "De Lytse Fjouwere"

P.S. Allinne opjaan kin ek, dan prebearre wy in maat te finen

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen