De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Sneon 22 desimber: Iepen kafee (foto's)

IepenKafedes2018
Under lieding fan TOPkok Fred ha we sneon in miel op tafel krigen yn ús 4stjerren restaurant: " De Lytse Fjouwere ".
It wie super gesellich en jong en âld hat genoaten fan de recepten fan Fred.
Yn de fotoreportaasje kin jim in bytsje fan de foarbereidings, it iten en de sfeer priuwe.
Noflike Krystdagen en in Lokkich Nijjier.

Besjoch >hjir< de foto's.

Team Iepen kafee.

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen