De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Dorpsbelang De Fjouwer Doarpen

Artikelindex

Waarom is er eigenlijk dorpsbelang? Ja, en wat doet een dorpsbelang eigenlijk allemaal? Mogen ze overal zomaar over beslissen? Tja.. waar zullen we eens beginnen. 

Het dorpsbelang heeft als doel de belangen van de dorpsbewoners zo goed mogelijk te behartigen. Samen sta je sterker dan alleen. In zaken die alle dorpsbewoners raken, of een groot deel onze inwoners kan het dorpsbelang als stem fungeren in de richting van instanties zoals de gemeente, de busmaatschappij etc. Het dorpsbelang is een gekozen vertegenwoordiging van onze vier dorpen.

Elk lid wordt door middel van stemming tijdens de ledenvergadering gekozen. De termijn van elk lid is 4 jaar, waarna het lid nog voor één termijn herkozen gaan worden. Er zitten 7 leden in het bestuur. Samen nemen deze 7 mensen beslissingen waarbij het algemene belang van de inwoners van onze 4 dorpen voorop staat. Om meer inzicht te geven in de zaken die het dorpsbelang behandeld is o.a. deze website gestart.

Natuurlijk kunt u lid worden van doarpsbelang "De Fjouwer Doarpen". De contributie bedraagt slechts: - voor alleenwonenden € 4,50; - voor eenoudergezinnen € 5,50 en - voor gezinnen € 8,00

Het grootste deel van het geld wordt uitgegeven aan de exploitatie van het sporthok en sportveld, de organisatie van feesten en bijeenkomsten zoals de doarpsfeesten, slachtemarathon etc. Ook organiseren we zelf bijeenkomsten waarbij de leden veelal gratis entree hebben.

Bent u geen lid en wilt u lid worden; mail dan naar dorpsbelang(@)de4doarpen.nl.
Graag uw naam, adres en gezinssamenstelling (alleenwonend, eenoudergezin of gezin).

Alvast bedankt.
Doarpsbelang "De Fjouwer Doarpen"

Contact
Doarpsbelang "De Fjouwer Doarpen"
Tsjerkebuorren 7a
8735 HM ITENS

E-mail: dorpsbelang(@)de4doarpen.nl
Website: www.de4doarpen.nl

Bestuur
Voorzitter: Jan Hofstra, 06-51698930, jhofstra66(@)online.nl 
Penningmeester: Johan Postmus, 06-12330658, Johan.postmus(@)kpnmail.nl
Johannes vd Brug, 8844kr5(@)hetnet.nl
Edgar Jansen, 0515-521101, edgarjansen(@)hotmail.com
Caspar Bronwasser, cas1999(@)hotmail.com
Reinder Abels, abelsitens(@)gmail.com
Drok dwaande Fjouwer Doarpen yn'e fleur te setten.

Ôfrûne moanne wie it einliks sa fier:
De bollen, oanskaft fia it foarinoarfûns fan de gemeente, binne mei in oantal frijwilligers plante. Der is in soad wurk ferset en mei hulp fan Rienk Rispens wie it karwei samar klear.
Nettsjinsteande dat de gang er goed yn siet koene we net ferhelpe dat guon lêzers fan dizze Diggelfjoer yn “de file” wachtsjen moasten foardat se it doarp yn koenen.
Foar in fleurich wolkom is der keazen foar in oantal plakken by de yn- en útgongen fan de doarpen.
Tagelyk wie ús adfisearre Titelroasen te plantsjen, om’t dit sterke blommen binne en wol in stjitsje ferneare kinne.
Dêrneist sil it gêrs aardich heech wêze at se opkomme mar binne dizze planten dochs goed te sjen.
Krookje en Liderke binne ús ofriede as bermplant.
As lêste is by de gemeente oanjûn wer’t of de bollen plant binne. Sadat dizze der foar soarchjen sil dat der net meant wurden sil. 


Bloemetje van het jaar
Het bloemetje van het jaar gaat dit keer naar Ewoud van der Weide, voor zijn onvolprezen inzet voor het opzetten, onderhouden en beheren van de website van de 4 doarpen.Bestuurswisseling

Ook Chiel Kampman staat in het zonnetje: hij heeft afscheid genomen van het bestuur na 8 jaar penningmeesterschap.
Myra Boer uit Itens volgt hem op.
Zij had in september 2013 al aangegeven lid van het bestuur te willen worden en heeft op vrijwillige basis meegedraaid. 


Ingebruikname Amerikaanse windmotor

Op vrijdag 17 mei zal de Amerikaanse windmotor van Itens officieel weer in gebruik worden genomen. Aan deze ingebruikname is een lange voorbereidingstijd vooraf gegaan. In 2006 is het bestek gemaakt voor de restauratie en is een aanvang gemaakt met het verwerven van subsidies. Dit heeft enorme veel tijd gekost. Met name dorpsbelang De Fjouwer Doarpen heeft zich hier sterk voor gemaakt. Eind 2010 was de financiering rond, kon de ondergrond van de molen worden aangekocht en is daadwerkelijk gestart met de renovatie. Technische begeleiding hiervan is gedaan door Bouwmeester Van Reeuwijk uit Arum en het werk is uitgevoerd door de Mannen van Staal.

De molen staat nu weer in volle glorie langs de Iewei en is weer een markant herkenningspunt in het open weidegebied. Het eigendom, het beheer en onderhoud ligt nu in handen van de Stichting Monumentenbehoud Littenseradiel. Deze stichting heeft Wiebren Kuperus bereid gevonden om als molenaar te gaan optreden.

U bent van harte welkom om bij deze feestelijke gebeurtenis aanwezig te zijn.

We begroeten u graag vanaf 10.00 uur in het dorpshuis De Lytse Fjouwere in Itens. De officiële openingshandeling zal rond 10.30 uur plaatsvinden.

D. Willemsma Voorzitter Stichting Monumentenbehoud Littenseradiel


Doarpsmoune yn Fjouwer Doarpen?

Aan de inwoners van onze 4 dorpen,

Van de Stifting Doarpsmoune Reduzum kregen wij - en met ons alle andere Friese Dorpsbelangen - het verzoek om te komen praten over het wel of niet aanschaffen van een windmolen. Dit om het opzetten van heel grote windparken, zoals de overheid wil, tegen te gaan. Ons bestuur wil niet alleen beslissen of wij wel of niet deelnemen aan het voorgestelde overleg en vraagt daarom aan u - onze inwoners - hoe u erover denkt. Vindt u, of met u een aantal anderen, dat deze mogelijkheid onderzocht moet worden? Meldt u dan aan bij dorpsbelang info(@)de4doarpen.nl zodat wij de geïnteresseerden in contact kunnen brengen met elkaar. Het is niet de bedoeling dat het bestuur van dorpsbelang zelf als initiatiefgroep gaat fungeren, maar wij willen wel een sturende rol spelen als het nodig is.

Hieronder volgen de mail en de brief van de stifting Doarpsmûne Reduzum:

Geacht bestuur

Naar aanleiding van de discussies over windenergie hebben wij nagedacht over hoe wij denken dat het verder moet met de windenergie in Fryslan. Wij denken dat de discussie beter niet gevoerd kan worden door middel van grote plannen en bezwaarvoorschriften daartegen maar door de meest deskundige op dit gebied namelijk de bewoner van het platteland zelf en sturen u daarom in bijlage een uitnodiging om met ons in een open gesprek van gedachten te wisselen over onze ideeën en de voorstellen van de provincie. Kunt u ons laten weten of u voor een dergelijke bijeenkomst in bent ? Met vriendelijke groet

Stifting Doarpsmune Reduzum

Voor deze, Henk Vellinga


De notulen van de bestuursvergaderingen zijn ivm de AVG niet meer online te bekijken, doch wel opvraagbaar: dorpsbelang(@)de4doarpen.nl

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen