De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Kaartclub De Fjouwerkaart

Artikelindex

Seizoen 2018-2019

Kaartklup  “ De Fjouwerkaart”

Op freed 14 septimber 2018 gean we wer los mei it nije kaart seizoen.
Ek dit kear begjinne we mei priiskaarten.
Elkenien is tige wolkom en kin ek lid wurde fan de kaartklup.

De kontribúsje foar it seizoen 2018-2019 is € 15,00.
Der binne 5 priiskaartjûnen, wêrop elkenien wolkom is, dus ek net leden.
De ynlis foar de priiskaartjûnen is € 3.50.

Op 28 septimber begjint de kompetysje, we begjinne dan om 20.00 oere mei in koarte ledefergadering en rûn 20.30 oere gean we los mei it kaarten.

Aginda ledefergadering 28 septimber 2018:

1. Iepening
2. Jierferslach
3. Finansjeel ferslach
4. Meidielings
5. Rûnfraach
6. Slot en los mei it kaarten


Data kaartjûnen seizoen 2018/2019

Oanfang: : 20:00 uur
Plak : kafee “De Lytse Fjouwere” te Itens

14 septimber 2018 : Priiskaarten foar elkenien
28 septimber : Kompetysjekaarten / Ledefergadering
12 oktober : Kompetysjekaarten
26 oktober : Priiskaarten foar elkenien
9 novimber : Maatklaverjassen foar elkenien
23 novimber : Kompetysjekaarten
7 desimber : Sinteklazepriiskaarten foar elkenien
21 desimber : Kompetysjekaarten

4 jannewaris 2019 : Kompetysjekaarten
18 jannewaris : Priiskaarten foar elkenien
1 febrewaris : Kompetysjekaarten
15 febrewaris : De Lies partij
1 maart : Kompetysjekaarten
15 maart : Maatklaverjassen foar elkenien
29 maart : Ynheljûn
12 april : Priiskaarten foar elkenien / Slotjûn
27 april : Keningskaarten

We hoopje wer op in gesellich en spannend seizoen!!!

It bestjoer:
Willem Tjerkstra
Jan Leijenaar
Immie Kamstra

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen