Bêste minsken,

De fakânsjes binne foar de measte minsken wer oer en it winterwurk begjint wer.
Wy ha yn Itens wer in moai program mei lêzingen klear, dêr’t wy jimme foar útnoegje wolle.
As jimme kâns sjogge om mei te dwaan dan graach.
Jimme kinne dit program ejk ûnder oandacht fan oaren bringe dy’t dit faaks nijsgjirrich fine.
As jo earderby ús wienen witte jo de gong fan saken, as jo foar it earst delkomme wolle dan is it adres de Martinitsjerke yn Itens.

Wy begjinne om 20.00 oere en om 22.00 oere sette wy der inn punt achter.

Hooplik oant sjen en jou jimme op.

De hertlike groeten
Itenser Rûnte

Douwe Willemsma