3 mrt 2022
20:00 uur – 22.00 uur                

Dr Ton de Kok
De God van Spinoza, een God voor iedereen’         

Ton de Kok hat net in koarte omskriuwing fan syn ûnderwerp tastjoerd omdat de titel wol himsels sprekt. Hy hat wol earder yn Itens west. As âld-marinier en âld Twadde Keamerlid is er letter mei in stúdzje filosofy begûn en joech er oant dit jier les yn godstsjinstfilosofy oan in lyceum yn Amsterdam.  

Algemiene ynformaasje: Elke jûn begjint om 20.00 oere en slút om 22.00 oere. It plak is de Martinitsjerke fan Itens (Herfoarme tsjerke). Yn it skoft is der kofje of tee by de koster.

Opjaan kin troch: € 30,- oer te meitsjen op NL80 INGB 0001 3945 07 op namme fan D.Willemsma (Itenser Rûnte) of op NL23 RABO 0349 5014 08 fan de Kerkvoogdij Itens-Hinnaard. Graach namme en (email)adres/telefoan opjaan. Losse yntreekaartsjes kostje € 7,50.

Ynljochtings: Douwe Willemsma, Hearedyk 37, 8735HP, Itens (0515331744) of  email nei douwe.willemsma@hetnet.nl