Kaartclub de Fjouwerkaart

Ieder winterseizoen, van september t/m april, is er om de week op vrijdagavond (aanvang 20.00 uur) klaverjassen in het café “De Lytse Fjouwere” in Itens. We spelen een competitie van 9 of 10 wedstrijden en bijna iedere maand is er ook een prijskaartavond voor iedereen (dus ook voor niet-leden). Gemiddeld hebben we 7 tafels per speelavond d.w.z. een opkomst van 28 enthousiaste kaarters in de leeftijd van 20 tot 80 jaar!!!

Het lidmaatschap is € 15.00 per jaar en op de prijskaartavonden is de entree € 3.50.

1 of 2x per seizoen organiseren we maatklaverjassen, je speelt dan de hele avond met dezelfde maat
Ook hebben we 1 x per jaar de befaamde Lies-partij en het bekende Sinterklaas prijskaarten.

We spelen op zowel de competitie avonden als op de prijskaart-avonden “3 bomen”. Op iedere kaartavond worden er gemiddeld 6 prijzen en een poedelprijs uitgereikt. De winnaar van de competitie ontvangt de wisselbeker waarin zijn/haar naam is gegraveerd en mag deze beker vervolgens een jaar lang in zijn bezit houden.

Recente berichten

12 febr. klaverjassen

februari 1, 2022|

We meie wer los!!!! Omdat de slútingstiid fan it kafee noch 22.00 oere is klaverjasse we earst in kear op sneontemiddei en wol op SNEON 12 febr. om 14.00 oere. It is priiskaarten foar elkenien, wol mei yn achtnimming fan de Corona rigels. We hope jim wer safolle mooglik te treffen. Wy ha der sin oan. It bestjoer fan kaartklup "De Fjouwerkaart"    

Kaartdata seizoen 2021-2022

oktober 11, 2021|

Kaartklup “ De Fjouwerkaart” It kin wer heve Fanôf freed 8 oktober 2021 kinne we sûnt lange tiid wer klaverjasse yn de Lytse Fjouwere yn Itens! Op dizze jûn ha we beslúten om dit jier gjin kompetysje te hâlden, mar wol om de 2 wike op freed te kaarten. Dat betsjut dat elkenien altyd wolkom is!! De ynlis is per kear € 3,00. Opjaan is net ferplicht, mar it mei wol (dan witte wy in bytsje wêr’t we oan ta binne) Fansels jilde de landelike Coronarigels hjir ek by ús. Tige wolkom allegearre!! Willem, Jan en Immie Data kaartjûnen seizoen [...]

8 oktober klaverjassen

september 29, 2021|

It kin wer heve Freed 8 oktober 2021 kinne we sûnt lange tiid wer klaverjasse yn de Lytse Fjouwere yn Itens en we ha der sin oan! Elkenien is fan herte wolkom!! It begjint sa as gewoan om 20.00 oere. Opjaan is net ferplicht, mar it mei wol (dan witte wy in bytsje wêr’t we oan ta binne) Fansels jilde de Coronarigels sa as hjir ûnder beskreaun. It Corona tagongsbewiis (CTB) wurdt kontrolearre! It is frijkaarten foar elkenien en dit kear gjin ynlis. We besjogge op dizze jûn hoe’t we it dit seizoen fjirder oanpakke. Tige wolkom allegearre!! Willem, Jan [...]

Agenda

Blijft op de hoogte!

Schrijf je in voor de wekelijkse digitale nieuwsbrief.