Kaartklup “ De Fjouwerkaart”

It kin wer heve

Fanôf freed 8 oktober 2021 kinne we sûnt lange tiid wer klaverjasse yn de Lytse Fjouwere yn Itens!

Op dizze jûn ha we beslúten om dit jier gjin kompetysje te hâlden, mar wol om de 2 wike op freed te kaarten. Dat betsjut dat elkenien altyd wolkom is!!

De ynlis is per kear € 3,00.

Opjaan is net ferplicht, mar it mei wol (dan witte wy in bytsje wêr’t we oan ta binne)

Fansels jilde de landelike Coronarigels hjir ek by ús.

Tige wolkom allegearre!!

Willem, Jan en Immie

Data kaartjûnen seizoen 2021/2022

    1. Oanfang: : 20:00 uur

Plak : kafee “De Lytse Fjouwere” te Itens

22 oktober : Priiskaarten

5 novimber : Maatklaverjassen

19 novimber : Priiskaarten

3 desimber : Sinteklazepriiskaarten

17 desimber : Priiskaarten

7 jannewaris 2022 : Priiskaarten

21 jannewaris : Priiskaarten

4 febrewaris : Priiskaarten

18 febrewaris : De Lies partij

4 maart : Priiskaarten

19 maart (sneon) : Maatklaverjassen

1 april : Priiskaarten

15 april : Priiskaarten Slotjûn

27 april : Keningskaarten (middei’s)

We hoopje wer op in tige gesellich seizoen!!!

It bestjoer: Willem Tjerkstra

Jan Leijenaar

Immie Kamstra