Data kaartjûnen seizoen 2019/2020

    1. Oanfang: : 20:00 uur

Plak : kafee “De Lytse Fjouwere” te Itens

13 septimber 2019 : Priiskaarten foar elkenien

27 septimber : Kompetysjekaarten / Ledefergadering

11 oktober : Kompetysjekaarten

25 oktober : Priiskaarten foar elkenien

8 novimber : Maatklaverjassen foar elkenien

22 novimber : Kompetysjekaarten

6 desimber : Sinteklazepriiskaarten foar elkenien

20 desimber : Kompetysjekaarten

3 jannewaris 2020 : Priiskaarten foar elkenien

17 jannewaris : Kompetysjekaarten

31 jannewaris : Kompetysjekaarten

14 febrewaris : De Lies partij (foar leden)

28 febrewaris : Kompetysjekaarten

13 maart : Maatklaverjassen foar elkenien

27 maart : Ynheljûn

10 april : Priiskaarten foar elkenien / Slotjûn

27 april : Keningskaarten (middei’s)

We hoopje wer op in gesellich en spannend seizoen!!!