Op 24 desimber  2023 om 21.00 oere  is de krystnachttsjinst yn de Gertrudistsjerke yn Lytsewierrum.

The Christmas Voices û.l.f. Jan Blanksma sille harren meiwurking ferliene.

Oargel en keyboard : Gerk Venema
Dwersfluit : Judith Eppinga-Leijendekker